Kliniczna Sęk

 0    147 tarjetas    svenska
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

Czym zajmują się nauki praktyczne?
empezar lección
na podstawie wiedzy o prawidłowościach opracowują reguły praktycznego działania

Co jest cechą charakterystyczną nauk praktycznych?
empezar lección
nie prowadzą własnych badań

Czym zajmują się nauki stosowane?
empezar lección
wdrażają osiągnięcia teoretyczne do praktyki stosując ogólną wiedzę

Jakie 4 cechy p. klinicznej sprawiają, że jest specyficzną nauką stosowaną?
empezar lección
1. stosuje ogólną wiedzę, 2. tworzy własną teorię 3. reinterpretuje koncepcje 4. prowadzi badania empiryczne

czym jest psychologia kliniczna
empezar lección
jest dziedziną badań i praktyki

Z jakich 5 powodów doświadczenie i charyzma nie wystarczają w psychologii klinicznej?
empezar lección
1. bezradność w nowych sytuacjach 2. tworzenie pozornych wyjaśnień 3. nietrafne oddziaływania 4. dominacja ideologii nad wiedzą 5. uprzedzenia

wiedza podstawowa i teoretycza
empezar lección
kamienie milowe: pojęcia koncepcje, kierunki paradygmaty

wiedza profesjonalna
empezar lección
zasady i procedury postępowania diagnostycznego

wiedza społecznie responsywna
empezar lección
wiedza gorąca, tworzona ad hoc w odpowiedzi na potrzeby społeczne

kogo uznaje się za twórcę psychologii klinicznej?
empezar lección
Lithtnera Witmera, ucznia Freuda i Wundta

Kiedy zaczyna się historia PK w Polsce?
empezar lección
w okresie międzywojennym

Czym zajmowała się Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej?
empezar lección
psychopatologią i testowaniem

Jakie wydarzenie było kryzysem w PK w PL po IIWŚ?
empezar lección
likwidacja zawodu psychologia, zakaz stosowania testów i zastąpienie wolnego zawodu psychologa, psychologiem jako asystentem psychiatrycznym

kiedy PK odrodzła się w PL?
empezar lección
w latach 60tych

Jakie 3 sposoby ujmowania PK wyróżniamy?
empezar lección
wąskie: gdzie PK to psychologia zaburzeń psychicznych, psychopatologia oraz Pośrednie - gdzie PK to dziedzina badań i praktyki o zaburzeniach przystosowania człowieka do wymagań życia i SZerokie, gdzie PK to zróżnicowana dziedzina badań i praktyki w zastosowaniu do rozwiązywania problemów zdrowotnych

gdzie kształcił się Lewicki?
empezar lección
w szkole lwowskiej

kim był Lewicki
empezar lección
jednym z ojców założycieli nowoczesnej PK w PL

czego domagał się Lewicki?
empezar lección
stworzenia naukowych podstaw dla PK i wysokich standardów kształcenia

z jakich 4 powodów PK jest dziedziną szerszą niż psychopatologia?
empezar lección
Bo: obejmuje także podstawy diagnozowania, podstawy pomagania, wykracza poza orientację patogenetyczną i zajmuje się też zdrowiem i jego uwarunkowaniami

jak definiuje się PK w ujęciu idiograficznym? + nazwisko
empezar lección
Wallen: PK to jednostkowe badanie człowieka celem zrozumienia jego funkcjonowania

czym jest PK wg Jonesa?
empezar lección
PK to stosowana psychopatologia

czym jest PK wg Lewickiego i susłowskiej?
empezar lección
nauką o zaburzeniach przystosowania człowieka i o zaburzeniach zachowania, czyli zaburzeniach w procesach regulacji zachowania człowieka i samoregulacji

Czym jest zachowania wg Lewickiego?
empezar lección
zachowanie jest czynnością ukierunkowaną na cel

Czym jest uwarunkowane zachowanie wg Lewickiego?
empezar lección
wew. mechanizmem regulacji, tj. przebiegiem procesów psychicznych

Na czym polegają zaburzenia zachowania wh Lewickiego?
empezar lección
na tym, ze człowiek nie zaspokaja potrzeb i nie spełnia wymagań uspołecznionej kultury

Czym zajmuje się PK definiując ją szeroko?
empezar lección
opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania somatycznego, wyjaśnianiem osobowościowych i społecznych uwarunkowań i przyczyn zdrowia oraz zaburzeń, wypełnieniem zadań praktycznych polegających na diagnozie zdrowia i zaburzeń oraz profesjonalnej pomocy

co jest obszarem PK?
empezar lección
dziedziny rzeczywistości zw. ze zdrowiem, jego zagrożeniem i różnymi formami zaburzeń, chorób i niepełnosprawności

co jest przedmiotem psychologii klinicznej?
empezar lección
sposób ujmowania rzeczywistości zależny od wiedzy i badań; zespół twierdzeń naukowych i wiedzy profesjonalnej o zasadach postępowania praktycznego

co należy do zadań teoretycznych PK?
empezar lección
tworzenie wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie: 1. ogólnych koncepcji i modeli zdrowia, normy i normalności, zaburzeń, deficytów 2. reinterpretacja wiedzy pragmatycznej i wiedzy z p. ogólenj, rozwoju człowieka i p. społecznej 3. tworzenie i zastosowanie wiedzy teoretycznej w diagnozie psychologicznej, podst. interwencji i systemach wsparcia społecznego 4. tworzenie nowej specjalistycznej wiedzy

Jaką nową specjalistyczną wiedzę z zakresu PK tworzy się?
empezar lección
psycho stresu, wypalenia traumy, katastfor, przemocy, psychopato rodziny, p. zdrowia i choroby

jakie 2 zadania praktyczne ma PK?
empezar lección
Diagnoza jednostkowa, grupy, instytucji i srodowiska oraz ekspertyzy - sądowa, społeczna, zdrowotna

W jakich 2 obszarach pomocy i interwencji działa OK?
empezar lección
w poradnictwie, terapii interwencji kryzysowej otaz przy prowadzeniu na zlecenie badań ewaluacyjnych, warsztatów, treningów i programów profilaktycznych

w jaki sposób wyodrębniają się subdyscypliny PK?
empezar lección
potrzeby społeczne->podejmowanie nowych zadań->brak teorii->nowe badania->rozwój wiedzy->umocnienie się subdyscypliny->nowa tożsamość->organizacja praktyki->nowe wywania

stan idealny lub realny, wzór normalności

normalność
empezar lección
właściwość, wbiór właściwości przypisany osobom, grupom, instytucjom, zgodnie ze wzorem normalności (normą)

anormalność, nienormalność
empezar lección
odchylenia od normy

norma ilościowa-statystyczna
empezar lección
jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład danej cechy w populacji

to może być treścią norm
empezar lección
cechy biologiczne i cechy psychologiczne

no jest normalne wg normy społeczno-kulturowej?
empezar lección
noemalne jest to, co powszechne, typowedla danej kultury

spełnianie wymagań kultury
empezar lección
zachowanie zgodne ze zwyczajami, konwencjąm przystosowanie do kultury

dlaczego noma społeczno-kulturowa jest wieloznaczna?
empezar lección
ponieważ wymaga dookreślenia pojęcia uspołecznienia kultury; mogą istnieć podkultury o normach patogenetycznych

czym jest konwencjonalność
empezar lección
spełnianie społecznych oczekiwań zw. z przepisami ról społecznych

co daje norma społeczno-kulturowa
empezar lección
ułatwia i warunkuje harmonijne współżywie, uczestnictwo w kulturze i rozwój społeczny

zgodnością z jakimi normami jest normalność społ-kult?
empezar lección
skodyfikowanymi, moralnymi i prawnymi

norma teoretyczna
empezar lección
zespół twierszeń - postulatów lub empirycznie sprawdzonych - o cechach, mech. funkcjonowania psychicznego, społecznego człowieka i grupy

jak wnoskuje się o normalności w normie teoretycznej?
empezar lección
porównując obserwowalne wskaźniki z teoretycznymi twierdzeniami

czym są zach normatywne wg normy teoretycznej
empezar lección
są zach. zgodnymi z założeniami teorii

czy normalność i zdrowie są tym samym?
empezar lección
nie. normalność prawdopodobnie warunkuje zdrowie

dlaczego zdrowie nie jest pojęciem naukowym?
empezar lección
z uwagi na element wartościowania

negatywne podejście do zdrowie
empezar lección
zdrowie to brak choroby; w 1948 WHO stwierdziło, że negatywne podejście nie wystarczy

nurt indukcyjny podejścia pozytywnego do zdrowia - przedstawicielka + 6 kryteriów pozytywnych zdrowia
empezar lección
Maria Jahoda, 1. pozytywne postawy wobec "ja", 2. zdolność do rozwoju i samoregulacji 3. integracja 4. autonomia 5. realistyczne spostrzeganie rzeczywistości 6. radzenie sobie z wymaganiami otoczenia

kto był przedstawicielem nurtu metateoretycznego i do czego porównywał zdrowie? dlaczego?
empezar lección
Władysław Tatarkiewicz porównywał zdrowie psychiczne do szczęścia, ponieważ: oba te pojęcia są wieloznaczne, są subiektywne i obiektywne, oba dot. stanu i właściwości

w jakiej relacji pozostają wg Tatarkiewicza zdrowie i szczęście?
empezar lección
szczęście jest objawem zdrowia (nie zawsze możliwym), a zdrowie jest warunkiem szczęścia (ale nie jedynym)

Kto zaleca podejście dedukcyjne do zdrowia i na czym polega?
empezar lección
Sowa, podejście dedukcyjne bazuje na rekonstrukcjo koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych

co jest podstawą biomedycznego modelu zdrowia?
empezar lección
dualizm kartezjański - ciało i psyche są sferami odrębnymi, a między nimi brak powiązań

jakie podejście do zdrowia stosuje się w modelu biomedycznym? dlaczego
empezar lección
podejście negatywne, ponieważ zdrowie i normalność jako naturalne stany nie są dostrzegalne, brak pozytywnych desygnatów dla określenia zdrowia

jaką kategorią jest zdrowie w modelu biomedycznym?
empezar lección
zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną

pod czyją kontrolą pozostają zdrowie i choroba wg modelu biomedycznym?
empezar lección
pod kontrolą profesjonalistów, a poza kontrolą podmiotu

co jest podstawowym twierdzeniem holistyczno-funkcjonalnego modelu zdrowia?
empezar lección
sfera biologiczna i psychologiczna są powiązane i wzajemnie na siebie wpływają

czym jest zdrowie w modelu holistyczno funkcjonalnym?
empezar lección
zdrowie jest procesem stałego, dynamicznego równoważenia potrzeb człowieka i wymagań otoczenia

co decyduje o poziomie zdrowia w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
empezar lección
zasoby i wymagania(stresory)

co jest istotnym czynnikiem wpłływającym na zdrowie w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
empezar lección
świadoma aktywnośc podmiotu

jaką strukturę ma model socjo-ekologiczny zdrowia?
empezar lección
mandala - struktura hierarchii systemów, gdzie każdy podsystem jest częścią ogólniejszego i pozostaje w nim we wzajemnych związkach

czym jest człowiek w socjo-ekologicznym modelu zdrowia i co tworzy?
empezar lección
człowiej jest punktem śrdka, posiada własne pojęcie zdrowia i nadaje znaczenie zdrowiu w codziennym życiu

jak definiuje się zdrowie w socjo-ekologicznym modelu zdrowia?
empezar lección
zdrowie jest procesem i właściwością-potencjałem, zdolnością

czym jest zdrowie psychiczne wg istawy o ochronie zdrowia psychicznego?
empezar lección
jest fundamentalnym dobrem człowieka

od jakich 4 czynników zależy to czy człowiek jest zdrowy psychicznie?
empezar lección
od: sprawności f. poznawczych i/lub sprawności f. emocjonalno-motywacyjnych, zdolności do rozwoju potencjałów, które w efekcie powodują poczucie pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu

obiektywnie rozumiana jakość życia
empezar lección
zespół warunków życia i działania człowieka, które mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działań człowieka; jest to stan somatyczny i poziom funkcjonowania ciała

Czego wynikiem jest jakość życia w ujęciu subiektywnym? 3 komponenty
empezar lección
jakość życia to wynik subiektywnej oceny różnych sfer życia i życia jako całości, to ocena poznawcza (poczucie satysfakcji) oraz ocena przeżyciowo-emocjonalna (poczucie zadowolenia)

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
empezar lección
zadowolenie uzasadnione

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
empezar lección
dylemat niezadowolenia

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
empezar lección
paradoks zadowolenia

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
empezar lección
niezadowolenie uzasadnione

jakie 2 rodzaje kryteriów można stosować do oceny nienormalności i zaburzeń? oraz w zakresie jakich funkcjo
empezar lección
obiektywne i subiektywne w zakresie funkcjo biologicznych, psychologicznych i społecznych

pojęcia kategorialne zaburzeń
empezar lección
jakościowo odmienne zjawiska somatyczne, zachowania i zjawiska psychiczne - DEFEKTY

pojęcia dymensjonalne
empezar lección
zaburzone to, co ilościowo odbiega od przeciętnej - DEFICYTY/NADMIARY

pojęcia prototypowe
empezar lección
kombinacja współwystępujących cech z objawami osiowymi, rdzennymi (autyzm, psychopatia_

czym jest rodzinne podopieństwo proponowane przez Rosenhan i Seligman?
empezar lección
to sposób diagnozowania patologii, zbiór kryteriów subiektywnych i obiektywnych (DSM IV)

patologia społeczna
empezar lección
zachowania asocjalne i antysocjalne, patologia instytucji, grup i społeczności

kiedy występują zaburzenia psychiczne?
empezar lección
zab. zachowania i f. pscyhicznych występują, gdy człowiek nie zaspokaja potrzeb, nie realizuje celów, nie rozwija się, nie podejmuje i nie realizuje zadań życiowych i wymagań uspołecznionej kultury, co powoduje ogólny dyskomfort, cierpienie, obniżony/brak poczucia dobrostanu

co warunkuje procesy choroby i zdrowia? 2 grupy
empezar lección
bio, psycho, społeczno, środowiskowe: 1. potencjały zdrowia, zasoby 2. patogeny, deficyty i defekty

czym jest naturalizm w kierunkach psychodynamicznych? 4
empezar lección
wrodzone dynamizmy, determinizm biologiczny, udział czynników bio w rozwoju, nieświadoma regulacja psychiki

czym uwarunkowane jest zdrowie w psychodynamicznych?
empezar lección
siłą ego

nerwica aktualna
empezar lección
zakłócenie f. seksualnego na płaszczyźnie somatycznej

człowiek zdrowy wg Freuda?
empezar lección
1. ego wolne od urazów, sztywnych kateksji, fiksacji 2. zdolność testowania rzeczywistości, granice ego 3. tolerancja lęku 4. kontrola impulsów

czym jest patologia dla Freuda?
empezar lección
patologia jest formą obrony ego przed lękiem wynikającym z działania nieświadomych impulsów, nie jest gorsza od zdrowia

czym jest ego w koncepcji Fairbairna?
empezar lección
podstawową strukturą endopsychiczną, która istnieje od urodzenia i ma charakter dynamiczny - energia (libiodo) dązy do obiektu

jakie 3 rodzaje obiektów wyróżnia Fairbairn?
empezar lección
idealne (zaspokajają potrzeby), pobudzające (dają nadzieję na zaspokojenie), odrzucające (frustrują potrzeby)

jakie 3 fazy rozwoju wyróżnia Fairbairn?
empezar lección
1. niemowlęca zależność (inkorporacja) 2. quasi niezależność (stadium przejściowe) 3. dojrzała zależność

czym jest patologia wg Fairbairna?
empezar lección
niemożnością ustalenia dobrych relacji z obiektem: fiksacja wczesnooralna, wycofanie z relacji, wrogość do obiektu

2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z GB
empezar lección
klein, winnicott

2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z USA
empezar lección
mahler, kernberg

przedstawiciel teorii relacji z obiektem z niemiec
empezar lección
stierlin

jakie 3 fazy rozwoju psychicznego wyróżnia Mahler?
empezar lección
normalnego autyzmu, ścisłej symbiozy, separacji-indywiduacji

jak rozumie się zdrowie w paradygmacie behawioralnym? 3
empezar lección
adaptacyjne nawyki, umiejętności i kompetencje, zespół uspołecznionych zachowań

czym jest patologia w paradygmacie behawioralnym?
empezar lección
brakiem/deficytem nawyków, zachowań przystosowawczych i kompetencji

prawo efektu
empezar lección
zachowanie wywołujące zadowolenie zostaje skojarzone z sytuacją i gdy ona się powtórzy pojawia się zachowanie. Jeżeli zachowanie wywoła niezadowolenie to w podobnej sytuacji spada prawdopodobieństwo powtórzenia zachowania

czym można tłumaczyć wiele reakcji uczieczkowych, tj. nerwice, fobie, natręctwa, uzależnienia, bulimia?
empezar lección
warunkowaniem sprawczym

kiedy warunkowanie instrumentalne zachodzi szybko?
empezar lección
gdy nagroda lub kara jest dopasowana do potrzeb i pojawia się natychmiast po zachowaniu

jak warunkowanie zachodzi u ekstra, a jak u introwertyków?
empezar lección
introwertycy szybko warunkują się, a ekstrawertycy szybko wygaszają reakcje

jak zachodzi warunkowanie u osobowości psychopatycznych?
empezar lección
wolniej uczą się w sytuacji awersyjnej i słabo przebiega u nich proces generalizacji

Czego wynikiem jest wg Bandury nabywanie nowych zachowan?
empezar lección
konsekwencji własnych zachowań (sprawstwo, oczekiwanie wyniku) oraz modelowania

cechy modela wg Ossowskiej
empezar lección
starszy, wyższy w pozycji społecznej, wyższa inteligencja, sprawniejszy

efekt wyniku
empezar lección
zachowanie przynosi nowość

efekt rozhamowania reakcji powściągu
empezar lección
model za brak powściągu jest nagradzany, np. powrót do palenia

efekt zahamowania
empezar lección
obserwowanie negatywnych konsekwencji modela

2 poznawcze regulatory uczenia się
empezar lección
1. locus of control 2. poczucie wpływu, wyboru i sprawstwa

jakie poznawcze regulatory uczenia się są zasobami zdrowia?
empezar lección
kontrola wewnętrzna i podmiotowa

jakie poznawcze regulatory uczenia się są wstępem do patologii?
empezar lección
kontrola zewnętrzna, deficyty sprawstwa

kiedy mówimy o wyuczonej bezradności?
empezar lección
gdy doświadczamy, że nic nie można zrobić, aby uniknąć kary lub gdy zachodzące zjawiska nie mają związku z naszym zachowaniem

konsekwencje wyuczonej bezradności
empezar lección
deficyty poznawcze, motywacyjne, apatia i depresja

jak prowadzi się terapię wykorzystując modelowanie?
empezar lección
technika małych kroków, zwiększanie trudności zadań, ekspozycja na bodźce

3 typy systematycznej desensytyzacji
empezar lección
trening relaksacji, przewarunkowywanie, termometr fobii

przedstawiciel podejścia strukturalnego
empezar lección
Salvatore minuchin

przedstawiciela podejścia interakcyjno-komunikacyjnego
empezar lección
bateson, jackson, haley

epistemologia konstruktywistyczna
empezar lección
obiektywna rzeczywistość nie istnieje, konstruujemy ją później

czy jest zdrowie w ujęciu interakcyjno-komunikacyjnym?
empezar lección
zdolnością do skutecznej komunikacji, wymianą między otoczeniem z człowiekiem, otwartością systemu, dynamicznymi zmianami (homeostaza)

kiedy zachowania komunikacyjne sprzyjają zdrowiu? 4
empezar lección
są partnerskie, komunikujemy się bezpośrednio, udzielamy i przyjmujemy inf. zwrotne, występuje spójność pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi

tworzenie obrazu drzewa rodzinnego, zawierającego informacje natury demograficznej, dot. funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz inf. o krytycznych wydarzeniach w rodzinie

do czego służą pytania cyrkularne?
empezar lección
do badania różnic w zach członków rodziny, relacji i zmian

zasada, która nie wymaga dowodu

5 aksjomatów watzlawicka
empezar lección
1. w sytuacji społecznej nie można nie komunikować-kazde zachowanie jest komunikatem 2. każdy akt komunikowania ma aspekt treściowy i relacyjny 3. zachowanie w toku komunikowania się jest reakcją na komunikat i bodźcem dla osoby pozostającej w reakcji 4. komunikowanie się człowieka mo postać werbalną i niewerbalną 5. konunikacja interpersonalna może mieć charakter symetryczny lub komplementarny

komunikaty paradoksalne
empezar lección
są wewnętrznie sprzeczne, nimożliwe do zrealizowania, np. bądź bardziej spontaniczny

koncepcja podwójnego wiązania
empezar lección
nadawca jednocześnie wysyła dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, niezależnie od tego, na który komunikat odbiorca odpowie, reakcja zawsze pozostanie w sprzeczności z komunkatem na innym poziomie. konsekwencja: ambisentensja, unikanie kontaktów

Virginia Satir - styl zjednywacza
empezar lección
pomija to co czuje, dostosowuje się do innych ludzi w nadziei, że ludzie okażą jej sympatię

Virginia Satir - styl obwiniacza
empezar lección
nastawiony na krytykowanie innych i ośmieszanie, ma nadzieje, że ludzie będą myśleli o niej jako o osobie silnej

Virginia Satir - styl komputerowo-racjonalny
empezar lección
za wszelką cenę unika okazywania emocji, kontaktu wzrokowego i gestykulacji

Virginia Satir - styl mąciciela
empezar lección
rozładowuje napięcie, wprowadzając do rozmowy treści niezwiązane z nią

co jest niezvędne dla rozwoju wg systemowo-strukturalnej koncepcji Minuchina?
empezar lección
rodzina przynależność, bezpieczeństwo, tożsamość

co jest patologią rodziny u Minuchina?
empezar lección
sztywne lub zatarte granice między systemami, rodzina jako system zamknięty, zaburzona komunikacja, rodzina psychosomatyczna

na czym polega delegacja do patologii?
empezar lección
konflikt między matką a ojcem jest omijany poprzez krytykowanie dziecka

jakie patologiczne relacje wyróżnia Minuchin?
empezar lección
konflikt, triangulację i koalicję z jednym z rodziców

podstawowe założenie fenomenologii
empezar lección
analiza doświadczeń i bezpośrednie poznanie są podstawą reflekcji, podmiot nabywa swój sens w kontakcie i przez wzajemne oddziaływanie, umysł związany z ciałem

jakie podstawowe założenia musi przyjąć klinicysta w koncepcjach fenomenologiczno-egzystencjalnych?
empezar lección
poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko drogą poznania subiektywnego świata jednostki, poprzez odkrywanie subiektywnych znaczeń

poznanie ejdetyczne
empezar lección
odczytywanie logos i strukturę bytu może dostarczyć każdemu człowiekowi podstaw do rozumienia swojej konkretnej egzystencji

jaką istotą jest człowiek w ujęciu filozofii egzystencjalnej?
empezar lección
intencjonalną, zdolną do niezależnych decyzji i odpowiedzialną za te decyzje

jak dzieli się nieświadomość wg Frankla?
empezar lección
na nieświadomą popędowość i nieświadomą duchowość

jakie 3 aspekty zawiera nieświadoma duchowość?
empezar lección
wolę sensu, posiadanie sensu i rozumienie egzystencji

czym jest zdrowie wg Frankla/
empezar lección
poczuciem sensu, zdolnością do jego rozwoju oraz do transcendencji, miłości oraz odpowiedzialnej wolności

czym jest patologia u Frankla?
empezar lección
frustracją potrzeby sensu, egzystecji i nerwicą egzystencjalną

czym jest zdrowie wg Maslowa?
empezar lección
zdrowie to rozwój w kierunku pełni człowieczeństwa poprzez poznanie potencjałów, realizowanie ich, pełne świadome przeżywanie siebie i otoczenia

z czego wynika patologia wg Maslowa?
empezar lección
z niezaspokojenia potrzeb braku/wzrostu, braku poczucia ja, poczucia nieautentyczności

inna nazwa dl akoncepcji ja rogersa
empezar lección
fenomenologiczna teoria self

zdrowie wg Rogersa
empezar lección
otwartość na własne doświadczenia, akceptacja przez otoczenie i samoakceptacja, realizowanie włsnych potencjałów, spójne jasne pojęcie Ja

co jest przyczyną patologii wg Rogersa?
empezar lección
konflikt między naturalnymi tendencjami a negatywną oceną tych tendencji ze strony otoczenia, który rodzi lęk

dwa mechanizmy obrony przed lękiem u Rogersa
empezar lección
niedopuszczanie do świadomości, zniekształcenia w świadomości

wartościowanie organizmiczne
empezar lección
wrodzona umiejętność organizmu do rozpoznania tego, co dla niego dobre i złe


Debes iniciar sesión para poder comentar.