Dokumenty w spółkach

 0    151 tarjetas    Szulerka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

a principal; a grantor

pełnomocnik
empezar lección
an attorney; a proxy

a commercial power of attorney

a holder of a commercial power of attorney; a commercial proxy

udzielić pełnomocnictwa
empezar lección
to grant a power of attorney

odwołać pełnomocnictwo
empezar lección
to revoke a power of attorney

podejmować czynności sądowe
empezar lección
to act in court

podejmować czynności pozasądowe
empezar lección
to act out of court

prokura samodzielna (samoistna)
empezar lección
an individual commercial power of attorney

prokura łączna
empezar lección
a joint commercial power of attorney

strony stosunku prawnego
empezar lección
the parties to a legal relation

osoby trzecie
empezar lección
third parties

nabyć nieruchomość
empezar lección
to purchase real estate

zbyć nieruchomość
empezar lección
to dispose of real estate

sprawozdanie z działalności jednostki
empezar lección
a report on the entity’s activity

istotne informacje o sytuacji finansowej
empezar lección
material information on the financial position

wskazanie czynników ryzyka
empezar lección
an indication of risk factors

przewidywany rozwój jednostki
empezar lección
expected development of the entity

osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
empezar lección
accomplishments in the area of research and development

nabycie udziałów własnych, ze wskazaniem celu ich nabycia
empezar lección
acquisition of the entity’s own shares, with indication of the purpose of their acquisition

ryzyko na jakie narażona jest jednostka
empezar lección
risk to which the entity is exposed

cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym
empezar lección
financial risk management objectives and methods

stosowanie zasad ładu korporacyjnego
empezar lección
application of corporate governance principles

Zgodnie z regulaminem zarządu spółki, posiedzenia zarządu zwołuje jego prezes.
empezar lección
Pursuant to the management board’s rules of procedure, meetings of the management board are convened by its president.

Zawiadomienie o posiedzeniu zarządu określa porządek obrad posiedzenia.
empezar lección
The notification of the management board indicates the agenda of the meeting.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.
empezar lección
The resolutions of the management board may be adopted if all members have been duly notified of the meeting.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
empezar lección
The resolutions are adopted by an absolute majority of votes.

Protokół zawiera listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.
empezar lección
The minutes contain the attendance list, the agenda, the wording of the resolutions adopted at the meeting, and voting results.

Protokolanta wyznacza prezes Zarządu.
empezar lección
The president of the management board appoints the recorder of the minutes.

ustanowić dla spółki prokurenta
empezar lección
to appoint as a holder of commercial proxy for a partnership

upoważnić do wykonywania samodzielnie w imieniu spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych
empezar lección
to authorise him/her act individually, in and out of court on behalf of a partnership

chyba że umowa stanowi inaczej
empezar lección
unless the context otherwise requires

na potrzeby niniejszej umowy
empezar lección
for the purposes of this Agreement

zawrzeć spółkę
empezar lección
to form a partnership

X hereby covenants with Y that X will pay...
empezar lección
X i Y ustalają, że X zapłaci...

Strony postanawiają(postanowiły), co następuje:
empezar lección
The parties agree as follows: The parties hereby agree as follows: The parties hereto agree among themselves as follows:
Therefore, it is agreed as follows: Now, therefore, it is mutually agreed as follows: Now therefore the parties hereto hereby agree as follows: In consideration of the mutual covenants herein contained, the parties hetero hereby agree as follows:

Strony jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną.
empezar lección
The parties unanimously declare that they hereby form a registered partnership.

Umowa spółki jawnej zawarta w dniu... pomiędzy...
empezar lección
Registered partnership agreement made on... by and between...

Spółka działać będzie pod firmą “XYZ Kowalski Nowak spółka jawna”.
empezar lección
The partnership operates under the business name “XYZ Kowalski Nowak spółka jawna”.

Spółka może w obrocie posługiwać się nazwą skróconą “XYZ Kowalski Nowak sp. j.”
empezar lección
The partnership may use the abbreviation “XYZ Kowalski Nowak sp. j.” in business dealings.

Siedzibą spółki jest Warszawa.
empezar lección
The registered place office of the partnership is Warsaw.

Przedmiot działalności spółki jest następujący:
PKD 85.59. A Nauka języków obcych; 90.03. Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
empezar lección
The object of the partnership are as follows:
PKD (Polish Classification of Activities) 85.59. A Foreign language teaching; 90.03. Z Artistic and literary creative activity.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.
empezar lección
The duration of the partnership is unlimited.

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
empezar lección
Each partner may terminate the partnership agreement six months prior to the end of the financial year.

Obszarem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
empezar lección
The partnership operates in the Republic of Poland and abroad.

Łączny wkład wspólników do spółki wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych).
empezar lección
The total contributions to the partnership amount to PLN 9 000 (nine thousand).

X wnosi w gotówce 3.000 zł.
empezar lección
X contributes PLN 3 000 in cash.

Udziały wspólników w majątku spółki jak również udziały w jej zyskach i stratach są równe i proporcjonalne do wniesionych wkładów.
empezar lección
The partners’ shares in the assets of the partnership, and in its profits and losses, are equal and proportional to the contributions made.

Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki.
empezar lección
Each partner have a right to represent the partnership.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie.
empezar lección
Each partner is authorised individually to make declarations of intent and sign documents on behalf of the partnership.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może każdy ze wspólników samodzielnie.
empezar lección
Appointing a holder of the commercial proxy requires the consent of all partners, but the commercial proxy may be revoked by any of the partners acting alone.

Wszyscy wspólnicy łącznie zatrudniają pracowników w spółce, jak i ustalają dla nich warunki pracy i płacy.
empezar lección
All partners jointly employ employees in the partnership and determine the conditions of work and pay of the employees.

Natomiast każdy ze wspólników jednoosobowo może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy.
empezar lección
However, each partner may terminate the conditions of work and pay of an employee alone.

Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
empezar lección
The partnership’s financial year is the calendar year.

Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnikowi lub członkowi jej władz.
empezar lección
The partner may not be engaged in business ventures that are in competition with the partnership, and they may not participate in a partnership or a company that is in the competition with the partnership.

W razie złamania tego zakazu pod rygorem wydania pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z działalności konkurencyjnej i odszkodowania.
empezar lección
If the partner fails to observe this restriction, the partner relinquishes to the remaining partners, for the benefit of the partnership, the profits gained from his/her acting in competition to the partnership, and pays compensation in the same manner.

Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnie uchwałami.
empezar lección
The internal and external affairs are governed by the partners’ unanimous resolutions.

W razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu.
empezar lección
In the case of death of the partner, the partnership is not dissolved.

Na miejsce zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy.
empezar lección
The heirs of the deceased enter into the partnership in substitution of that partner.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy KSH o spółce jawnej.
empezar lección
Matters not regulated by this agreement are governed by the provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies on the registered partnership.

na zasadach określonych w art. 86 ksh i następnych
empezar lección
in accordance to the principles set forth in Article 89 and seq. of the CCPC

spółka zawiązana zostaje w celu wykonywania wolnego zawodu adwokata i radcy prawnego
empezar lección
the partnership is formed for the purpose of pursuing the professions of attorney and legal advisor

świadczyć pomoc prawną w rozumieniu ustawy o adwokaturze i radcach prawnych
empezar lección
to rend legal assistance as defined in the Act on Attorneys and Act on Legal Advisors

W przypadku utraty przez partnera prawa do wykonywania wolnego zawodu, wystąpi on ze spółki z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu.
empezar lección
If a partner losses the right (qualification) to pursue a profession, the partner leaves the partnership at the end of the financial year in which the partner lost the right (qualification) to pursue a profession.

Zbycie przez partnera udziału lub też praw wynikających z umowy spółki bez zgody pozostałych partnerów jest wobec spółki bezskuteczne.
empezar lección
Disposal of share or rights hereunder by any partner without the consent of the other partners is ineffective towards the partnership.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
empezar lección
Articles of association of a limited liability company

Stawający, zwani dalej Wspólnikami zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
empezar lección
The persons present, hereinafter referred to as “Shareholders” form a limited liability company, hereinafter referred to as “Company”.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z PKD:...
empezar lección
The Company’s objects, pursuant to the Polish Classification of Business Activities, are:...

Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółk będzie prowadzić dopiero po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
mentioned activities require a permit or a license, the Company will obtain the relevant permit or license prior to commencing such activity.
empezar lección
Should any of the above

Spółka może z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa otwierać i prowadzić z kraju i za granicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne,
nabywać udziały lub akcje w innych podmiotach, jak również nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa lub ich części, przystępować do organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.
empezar lección
The Company may establish branches, representative offices, and other organized units in the RP and abroad,
acquire shares in other entities, acquire from other entities their their organized enterprises or parts thereof, as well as accede to economic organizations in the RP and abroad, pursuant to the provisions of law.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.
empezar lección
The share capital of the Company is PLN 100 000 and is divided into 100 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 1 000 each.

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
empezar lección
Each Shareholder may hold more than on share.

Udziały w spółce zostają objęte w następujący sposób:
empezar lección
The shares in the share capital are taken up as follows:

X obejmuje 70 udziałów o łącznej wartości 70 000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym.
empezar lección
X subscribes to 70 shares with a total value 70 000 zł and covers the shares in cash.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 zł dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w terminie do 31 grudnia 2018 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
empezar lección
Increasing the Company’s share capital up to the amount of PLN 500 000 by way of resolution of the Shareholders’ Meeting no later than 31 December 2018 does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association.

nie stanowi zmiany umowy spółki
empezar lección
does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat przeznaczonych na działalność spółki do wysokości równej 100
The Shareholders may be obliged to make additional contributions of value not exceeding 100 times the value of the shares held by them for the purpose of financing the Company’s activities.
empezar lección
krotnej wartości wniesionych wkładów.

Zastawienie lub zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
empezar lección
Pledge or disposal of a share requires the consent of the Shareholders Meeting.

Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów.
empezar lección
The remaining Shareholders have the pre emptive right to purchase any shares offered for sale.

zbywane udziały
empezar lección
the shares offered for sale

Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziałów, Spółka ma prawo przedstawić osób, która nabędzie udziały za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zaciągnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.
empezar lección
If a share is to be disposed of means of enforcement, the Company has the right to designate the person who will acquire the share at a price set by the registry court, after consulting an expert, if necessary.

Organami Spółki są:
empezar lección
The Company’s governing bodies are:

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
empezar lección
The Management Board’s term of office is three years.

term of office

prowadzić sprawy spółki
empezar lección
manage the company’s affairs

Uchwały Wspólników w szczególności wymagają:
empezar lección
The following matters in particular require a resolution of the Shareholders’ Meeting:

zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
empezar lección
approval of the Management Board’s annual report on the Company’s activity and the financial report for the previous year

udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
empezar lección
to issue a statement of fulfillment by the members of the Management Board of their duties

podział zysków i pokrycie strat
empezar lección
distribution of profits and coverage of losses

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
empezar lección
disposal or leasing of the Company’s enterprise or its organized part thereof, and encumbering them with a limited property right

nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości
empezar lección
purchase or disposal of a real property or a share in a jointly owned real property

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
empezar lección
appointing or dismissing members of the Management Board

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
empezar lección
increasing or decreasing the Company’s share capital

umorzenie udziału, a także nabycie udziałów własnych Spółki
empezar lección
cancelling a share, and acquisition of the Company’s own shares

rozwiązanie i likwidacja Spółki
empezar lección
dissolution and liquidation of the Company

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
empezar lección
Articles of association of a limited liability company

Stawający, zwani dalej Wspólnikami zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
empezar lección
The persons present, hereinafter referred to as “Shareholders” form a limited liability company, hereinafter referred to as “Company”.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z PKD:...
empezar lección
The Company’s objects, pursuant to the Polish Classification of Business Activities, are:...

Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółk będzie prowadzić dopiero po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
mentioned activities require a permit or a license, the Company will obtain the relevant permit or license prior to commencing such activity.
empezar lección
Should any of the above

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.
empezar lección
The share capital of the Company is PLN 100 000 and is divided into 100 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 1 000 each.

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
empezar lección
Each Shareholder may hold more than on share.

Udziały w spółce zostają objęte w następujący sposób:
empezar lección
The shares in the share capital are taken up as follows:

X obejmuje 70 udziałów o łącznej wartości 70 000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym.
empezar lección
X subscribes to 70 shares with a total value 70 000 zł and covers the shares in cash.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000 zł dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w terminie do 31 grudnia 2018 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
empezar lección
Increasing the Company’s share capital up to the amount of PLN 500 000 by way of resolution of the Shareholders’ Meeting no later than 31 December 2018 does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association.

nie stanowi zmiany umowy spółki
empezar lección
does not constitute an amendment to the Company’s Article of Association

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat przeznaczonych na działalność spółki do wysokości równej 100
The Shareholders may be obliged to make additional contributions of value not exceeding 100 times the value of the shares held by them for the purpose of financing the Company’s activities.
empezar lección
krotnej wartości wniesionych wkładów.

Zastawienie lub zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
empezar lección
Pledge or disposal of a share requires the consent of the Shareholders Meeting.

Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów.
empezar lección
The remaining Shareholders have the pre emptive right to purchase any shares offered for sale.

zbywane udziały
empezar lección
the shares offered for sale

Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziałów, Spółka ma prawo przedstawić osób, która nabędzie udziały za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zaciągnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.
empezar lección
If a share is to be disposed of means of enforcement, the Company has the right to designate the person who will acquire the share at a price set by the registry court, after consulting an expert, if necessary.

Organami Spółki są:
empezar lección
The Company’s governing bodies are:

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
empezar lección
The Management Board’s term of office is three years.

term of office

prowadzić sprawy spółki
empezar lección
manage the company’s affairs

Uchwały Wspólników w szczególności wymagają:
empezar lección
The following matters in particular require a resolution of the Shareholders’ Meeting:

zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
empezar lección
approval of the Management Board’s annual report on the Company’s activity and the financial report for the previous year

udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
empezar lección
to issue a statement of fulfillment by the members of the Management Board of their duties

podział zysków i pokrycie strat
empezar lección
distribution of profits and coverage of losses

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
empezar lección
disposal or leasing of the Company’s enterprise or its organized part thereof, and encumbering them with a limited property right

nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości
empezar lección
purchase or disposal of a real property or a share in a jointly owned real property

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
empezar lección
appointing or dismissing members of the Management Board

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
empezar lección
increasing or decreasing the Company’s share capital

umorzenie udziału, a także nabycie udziałów własnych Spółki
empezar lección
cancelling a share, and acquisition of the Company’s own shares

rozwiązanie i likwidacja Spółki
empezar lección
dissolution and liquidation of the Company

informacje ogólne o spółce
empezar lección
general information of the Company

zarząd spółki w okresie sprawozdawczym
empezar lección
composition of the Management Board in the reporting period

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
empezar lección
mutual insurance company

rachunkowość zabezpieczeń
empezar lección
hedge accounting

ocena sytuacji jednostki
empezar lección
assessment of the entity

informacje ogólne o spółce
empezar lección
general information of the Company

zarząd spółki w okresie sprawozdawczym
empezar lección
composition of the Management Board in the reporting period

zarząd działał w składzie dwuosobowym
empezar lección
the Management Board was composed of two persons

uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
empezar lección
resolution on election of the Chair of the Ordinary General Meeting of Shareholders

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
empezar lección
the resolution on discharge and acknowledgement of the fulfillment of duties

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
empezar lección
the resolution on approving the financial statement of the Company

uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
empezar lección
the resolution on selection of the certified auditor to autit the Company’s financial statement for the year 2017

ZZW postanawia niniejszym wybrać panią X na Przewodniczącą dzisiejszego WZ
empezar lección
The GMS hereby decides to appoint Ms X as the Chair of the today’s GMS

sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
empezar lección
the financial statement of the Company for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017

rachunek zysków i strat na dzień...
empezar lección
balance sheet as of...

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
empezar lección
the resolution is effective when adopted

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie...
empezar lección
The General Meeting is convened by way of publishing an announcement...

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
empezar lección
to submit drafts of resolutions concerning the matters on the agenda

akcjonariusz uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników
empezar lección
shareholders may participate in the GMS in person or through their attorneys

pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i do głosowania dołącza się do protokołu WZ
empezar lección
a power of attorney to attend and vote at the GMS is attached to the Minutes of the GMS

uchwałą nie została podjęta z powodu braku kworum
empezar lección
the resolutions has not beed adopted by reason of the lack of the quorum

uchwały WZ zapadają bezwzględną większością głosów
empezar lección
the resolutions are adopted by an absolute majority of votes

sprawa zostaje umieszczona w porządku obrad
empezar lección
an issue is placed in the agenda

sprawa zostaje zdjęta z porządku obrad
empezar lección
an issue is removed from the agenda

z zastrzeżeniem postanowień KSH
empezar lección
subject to the provisions of the CCPC

tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności
empezar lección
only if the law provides for a nullity clause

w razie niezachowania zastrzeżonej formy
empezar lección
if the stipulated form is not observed


Debes iniciar sesión para poder comentar.