Company law

 0    141 tarjetas    Szulerka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

przyczyny przewidziane w umowie spółki
empezar lección
reasons specified in the partnership agreement

jednomyślna uchwała wszystkich współników
empezar lección
unanimous resolution of all partners

ogłoszenie upadłości spółki
empezar lección
declaration of bankruptcy of the partnership

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
empezar lección
te death of the partner or a declaration of a partner's bankruptcy

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
empezar lección
termination of the partnership agreement by a partner or by a partner's creditor

prawomocne orzeczenie sądu
empezar lección
a final judgement of a court

likwidacja spółki
empezar lección
liquidation (winding-up) of the partnership

zakończenie likwidacji
empezar lección
conclusion of the liquidation (winding-up)

rozwiązanie spółki
empezar lección
dissolution of the partnership

wykreślenie spółki z rejestru
empezar lección
deletion the partnership from the register; striking a partnership off the register

określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki
empezar lección
designation of the profession pursued by the partners within the partnership

przedmiot działalności spółki
empezar lección
objects of the partnership

nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzialnym w art. 95 par. 2
empezar lección
first names and surnames of partners who bear unlimited liability for the partnership's obligations, in the case specified in the Article 95 par. 2

w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów
empezar lección
if only selected partners may represent the partnership, the first names and surnames of those partners

firmę i siedzibę spółki
empezar lección
the business name and registered office of the partnership

czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
empezar lección
duration of the company, if specified

określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość
empezar lección
designation of the contributions made by each partner and vaue of the contributions

odpowiedzialny za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce
empezar lección
liable for the obligations of the partnership arising out of the pursuit by other partners of a profession in the partnership

zobowiązanie spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub inngo stosunku prawnego
empezar lección
liability of the partnership which arise as a consequence of actions or omissions of persons employed by the partnership under an employment contract or another legal relationship

osoby, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki
empezar lección
persons who were supervised by another partner in rendering services connected with the objects of the partnership

umowa spólki może stanowić
empezar lección
the partnership agreement may stipulate

ponosić odpowiedzialność za/ być odpowiedzialnym za
empezar lección
to bear liability for; to be liable for

utworzyć w celu wykonywania wolnego zawodu
empezar lección
to form in order to work towards building a career in a profession; to pursue a profession

pozostawać pod czyims kierownictwem
empezar lección
to be supervised by sb/ to act under sb's critical decisions

powstać w związku ze zdarzeniem
empezar lección
to arise out of an action/ to be a consequence of an action

świadczenie usług
empezar lección
provide services/ rending services

pracować na podstawie umowy o pracę
empezar lección
to work on the basis of an employment contract/ to work under an employement contract

spółka partnerska
empezar lección
Professional partnership

spółka jawna
empezar lección
Registered (general) partnership

spółka komandytowa
empezar lección
Limited partnership

spółka komandytowo-akcyjna
empezar lección
Limited joint stock partnership

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
empezar lección
Limited liability company

spółka akcyjna
empezar lección
Joint stock company

komplementariusz
empezar lección
general partner

komandytariusz
empezar lección
limited partner

dodatkowe oznaczenie
empezar lección
additional designation

in business dealings

suma komandytowa
empezar lección
commandite sum; commendam sum; the amount unpaid on the contribution of the limited partner; the fixed amount of liability of the limited partner

akcjonariusz
empezar lección
shareholder

komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz
empezar lección
the liability of the limited partner towards third persons is the same as that of a general partnert

utworzyć spółkę
empezar lección
to incorporate a company

każdy cel zgodny z prawem
empezar lección
any lawful purpose

wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o. o.
empezar lección
solely by another single-shareholder limited liability company

Akcjonariusze są wyłącznie zobowiązani do dostarczenia wyników określonych w umowie spółki.
empezar lección
Shareholders are solely obliged to provide the performances specified in the company's articles of association.

wartość nominalna
empezar lección
face value/ par value

udział uprzywilejowany
empezar lección
preference share
share to which special rights are attached

umowa spółki
empezar lección
articles of association

uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności
empezar lección
the preference may pertain in particular to

sposób uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki
empezar lección
the manner of participation in the division of assets in the event of liquidation of the company

"umowa spólki może..."
empezar lección
under the articles of association...

ułamkowa część udziału
empezar lección
fraction of a share

wspólnik sp. z o. o.
empezar lección
a shareholder of a limited liability company

umowa sp. z o. o.
empezar lección
articles of associacion of a limited liability company

zawrzeć umowę sp. z o. o.
empezar lección
to subscribe to the articles of associacion of a limited liability company

kapitał zakładowy spółki
empezar lección
share capital of the company

a share

udział niepodzielny
empezar lección
an indivisible share

udziały o równej/nierównej wartości nominalnej
empezar lección
shares of equal / unequal nominal value

objąć udziały
empezar lección
to take up shares

wkład w celu pokrycia udziału
empezar lección
a contribution to cover the share

wkład pieniężny
empezar lección
a cash contribution

wkład niepieniężny (aport)
empezar lección
an in-kind contribution

a branch

przedstawicielstwo
empezar lección
a representative office

spółka w organizacji
empezar lección
a company under organization

umorzyć udział
empezar lección
to cancel a share; redeem shares

umorzenie udziałów
empezar lección
cancellation of shares; redemption of shares

dzień dywidendy
empezar lección
record date

dzień wypłaty dywidendy
empezar lección
dividend payment day

cel prawnie dopuszczalny
empezar lección
a lawful purpose

świadczenie określone w umowie spółki
empezar lección
a performance specified in the company’s articles of association

kapitał zakładowy spółki
empezar lección
the company’s share capital

wartość nominalna udziałów
empezar lección
the nominal/par/face value of shares

spółka w organizacji
empezar lección
a company under organization

udziały o szczególnych uprawnieniach
empezar lección
shares with special rights are attached (preference shares)

dopłaty w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału
empezar lección
additional contributions up to a specified amount in proportion to the share

zbycie ułamkowej części udziału
empezar lección
the transfer of a fraction of a share

uchwała zgromadzenia wspólników
empezar lección
a resolution of a meeting of shareholders

zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
empezar lección
an interim dividend

umorzenie przymusowe
empezar lección
forced cancellation

organy spółki
empezar lección
the governing bodies of the company

the management board

rada nadzorcza
empezar lección
the supervisory board

komisja rewizyjna
empezar lección
the audit committee

zgromadzenie wspólników
empezar lección
the shareholders’ meeting

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
empezar lección
The management board manages the affairs of the company and represents the company.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
empezar lección
A member of the management board is appointed and dismissed by a shareholders resolution, unless the articles of association provide otherwise.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
empezar lección
Management board resolutions may be adopted if all the members have been duly notified of the management board meeting.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
empezar lección
Management board resolutions are adopted with an absolute majority of votes.

bezwzględna większość głosów
empezar lección
an absolute majority of votes

zwykła większość głosów
empezar lección
an ordinary majority of votes

kwalifikowana większość głosów
empezar lección
a qualified majority of votes

decydujący głos
empezar lección
casting vote

prawidłowe wezwanie
empezar lección
duly notification (?)

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
empezar lección
The articles of association may stipulate that in the event of an equal number of votes, the president of the management board has the casting vote.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.
empezar lección
The articles of association may establish a supervisory board or an audit commitee or both of these bodies.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
empezar lección
The supervisory board exercise permanent supervision over all the aspects of the activities of the company.

Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
empezar lección
The supervisory board is not authorised to give binding orders to the management board with regard to managing the company.

Obowiązkiem komisji rewizyjnej jest ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki.
empezar lección
The audit committee has the duty to evaluate the management board’s report on the company’s activity and the financial statements of the company.

Komisja rewizyjna składa zgromadzeniu wspólników sprawozdania z wyników tej oceny.
empezar lección
The audit committee presents the results of this evaluation to the shareholders’ meeting.

Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.
empezar lección
Shareholders’ resolutions are adopted at the shareholders’ meeting.

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd.
empezar lección
The shareholders' meeting is convened by the management board.

A shareholders’ meeting is convened by the management board.
empezar lección
A shareholders' meeting is convened by the management board.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
empezar lección
An ordinary shareholders’ meeting should be held within six months of the lapse of each financial year.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
empezar lección
An extraordinary shareholders’ meeting is held in the cases specified in this Division or in the articles of association, and also when the governing bodies or persons authorised to convene a shareholders’ meeting decide it is advisable to do so.

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników,
jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
empezar lección
Resolutions may be adopted even if the shareholders’ meeting has not been formally convened,
if the entire share capital is represented, and none of those present have objected to holding a shareholders’ meeting or to placing specific items on the agenda.

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza
empezar lección
shareholders’ resolution on dissolution of the company or on the transfer of the company’s registered office abroad, confirmed minutes recorded by a notary

Sąd może wyrokiem orzec o rozwiązaniu spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki.
empezar lección
The court may rule on the dissolution of the company at the request of a shareholder or a member of the governing body of the company.

działania spółki naruszające prawo zagrażają interesowi publicznemu
empezar lección
the operations of the company in the contravention of the law are a risk to the public interest.

spółka akcyjna
empezar lección
Joint stock company

spółka publiczna
spółka publiczna to spółka, której akcje co najmniej jednej emisji znalazły się w subskrypcji publicznej
empezar lección
a public company

spółka giełdowa
spółka akcyjna nie musi być ani publiczna ani giełdowa; spółka giełdowa musi być publiczną spółką akcyjną
empezar lección
a listed company

zawiązać spółkę akcyjną
empezar lección
to forma a joint stock company

założyciel spółki akcyjnej
założycielami S.A. są osoby, które podpisały statut spółki
empezar lección
a promoter of a joint stock company

akcjonariusz
tak samo jak udziałowiec
empezar lección
shareholder

akcje
tak samo jak udziały
empezar lección
shares

akcja imienna
empezar lección
a registered share

akcja na okaziciela
empezar lección
a bearer’s share

księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych
księga akcyjna
empezar lección
a register of a registered shares and temporary certifications

akcja uprzywilejowana
empezar lección
a preference share

akcja niema
voting share
empezar lección
a non

subskrypcja akcji
empezar lección
a subscription for shares

prawo poboru
emption right; the pre
empezar lección
the pre
emptive right

walne zgromadzenie akcjonariuszy (coroczne)
empezar lección
a general meeting; an annual general meeting; AGM

National Court Register

wniosek o wpis do KRS
empezar lección
application for an entry in the National Court Register; application for registration in the National Court Register

wpis do KRS
empezar lección
National Court Register entry

wpisany do KRS
empezar lección
entered in the National Court Register; recorded in the National Court Register

pod numerem KRS...
empezar lección
under National Court Register number...

pełny odpis z KRS
empezar lección
full copy of the entry in the National Court Register

spółka wpisana do KRS pod numerem...
empezar lección
company entered into the National Court Register under the National Court Register number...

Informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS.
empezar lección
Information stored in the National Court Register may be obtained form/ via the Central Information Office of the National Court Register.

Centralna Informacja KRS jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.
empezar lección
The Central Information Office of the National Court Register is an organizational unit of the Ministry of Justice.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu.
empezar lección
A full copy of the entry in the National Court Register lists the contents of all records in the register under a given National Court Register number, made from the first record onwards, with the exception of the records that are not to be revealed.

Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
empezar lección
A current copy lists the current contents of all records in the register under a given National Court Register number.

Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
empezar lección
An extract lists the current contents of all records in the register under a given National Court Register number, limited to the sections of the Register indicated by the applicant.

Centralna Informacja wydaje także następujące zaświadczenia:
empezar lección
The Central Information Office of the National Court Register also issues the following certificates:

zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem
empezar lección
certificate of entry of given entity in the Register under a specified number

zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru
empezar lección
certificate of no entry in the Register of a given entity

zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru
empezar lección
certificate of deletion from the Register of a given entity

zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego
empezar lección
certificate confirming that given entity has the status of a public benefit organization


Debes iniciar sesión para poder comentar.