Power of attorney/ commercial power of attorney/ commercial proxy

 0    63 tarjetas    Szulerka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

... działający jako osoby upoważnione do reprezentowania spółki...
empezar lección
... acting as the persons authorized to represent the company...

Ja, niżej podpisany...
empezar lección
I, the undersigned...

... legitymujący się paszportem...
empezar lección
... proving his identity with passport...

... upoważniamy do podejmowania wszelkich działań i składania wszelkich oświadczeń woli...
empezar lección
... we authorise to undertake all activities and submit all declarations of intent...

na warunkach według uznania
empezar lección
according to the conditions decided by...

... co obejmuje między innymi...
empezar lección
... including but not limited to...

podpisanie aktu założycielskiego (umowa)
empezar lección
signing the founding deed (articles of association)

objęcie udziałów w spółce
empezar lección
taking over shares in the company

osoba udzielająca pełnomocnictwa
empezar lección
a person granting a power of attorney

commercial power of attorney; commercial proxy

przedsiębiorca
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
empezar lección
entrepreneur
An entrepreneur is a natural, a legal or an organizational unit referred in article 33(1) § 1 conducting business or professional activity on its own behalf.

konsument
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
empezar lección
consumer
A consumer is any natural person performing with an entrepreneur a legal act which is not related to his business or professional activity.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców,
które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
empezar lección
A commercial proxy is a power of attorney granted by an entrepreneur that is subject to the obligation to be entered in the commercial register;
such power of attorney includes the authorization to act in and out of court in respect of running an enterprise.

Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
empezar lección
A commercial proxy cannot be limited with effect towards third parties unless a specific regulation provides otherwise.

obowiązkowa forma pisemna
empezar lección
obligatory written form

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.
empezar lección
A commercial proxy should be granted in writing; otherwise it will be invalid. The provision of Article 99 § 1 does not apply.

Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
empezar lección
A holder of a commercial proxy may be individual with full capacity for legal acts.

Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności
empezar lección
special power of attorney

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.
empezar lección
To disposal of an enterprise, the performance of a legal act under which an enterprise is handed over for temporary use, and the disposal and encumbrance of real estate require a power of attorney for a particular act.

prokura łączna
empezar lección
joint commercial proxy

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
empezar lección
A commercial proxy may be granted to several persons jointly (a joint commercial proxy) or individually

Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
empezar lección
Just do it!

Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.
empezar lección
Declarations or letters to an entrepreneur may be made and delivered to one of the persons who have been granted a joint commercial proxy.

prokura oddziałowa
empezar lección
branch commercial proxy

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).
empezar lección
A commercial proxy may be limited to matters entered in the register of the enterprise’s branch (branch commercial proxy)

zakaz przeniesienia
empezar lección
no transfer

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.
in
empezar lección
A commercial proxy cannot be transferred. The holder of a commercial proxy may appoint an attorney
fact for a particular act or a certain type of acts.

odwołanie, wygaśnięcie prokury
empezar lección
revocation, expiry of commercial proxy

Prokura może być w każdym czasie odwołana.
empezar lección
A commercial proxy may be revoked at any time.

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.
empezar lección
A commercial proxy expires if the entrepreneur is deleted from the register and also if the bankruptcy is announced, liquidation is opened or the entrepreneur is transformed.

Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.
empezar lección
A commercial proxy expired upon the death of its holder.

Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.
empezar lección
Just do it!

Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.
empezar lección
Neither the death of the entrepreneur nor the loss by him or her capacity for legal acts extinguishes the commercial proxy.

obowiązek zgłoszenia do rejestru
empezar lección
obligation to notify register

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.
empezar lección
An entrepreneur should notify the commercial register of the granting and expiry of a commercial proxy.

Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 1094 § 11, także sposób jej wykonywania.
empezar lección
The notification of granting a commercial proxy should specify its type, and in the case of a joint commercial proxy, also the manner of in which it is exercised.

(repealed)

ustalić tożsamość stawiających się na podstawie dowodów osobistych
empezar lección
to verify the identity of the appearing persons on the basis of ID cards

osobiście

to grant a power of attorney
empezar lección
udzielić pełnomocnictwa

authorisation, authority
empezar lección
tu: umocowanie

direct consequences for...
empezar lección
bezpośrednie skutki dla...

properly authorised
empezar lección
właściwie umocowany

unauthorised
empezar lección
nieuprawniony

to exceed authority
empezar lección
przekroczyć umocowanie

to act in another person’s name
empezar lección
dokonywać czynności w imieniu innej osoby

declaration
empezar lección
oświadczenie

ustawa

scope of authorisation
empezar lección
zakres umocowania

odwołać

irrevocable
empezar lección
nieodwołalny

to waive a right
empezar lección
zrzec się prawa

legally justified
empezar lección
prawnie uzasadniony

within the original authority limits
empezar lección
w granicach pierwotnego umocowania

wygasnąć

wygaśnięcie

to appoint a substitute
empezar lección
udzielić substytucji

in the absence of any provisions to the contrary
empezar lección
w braku przeciwnych postanowień

unless otherwise stated
empezar lección
chyba że co innego postanowiono

to conclude (make) a contract
empezar lección
zawrzeć umowę

to violate interests
empezar lección
naruszyć interesy

to release from contractual obligations
empezar lección
zwolnić od zobowiązań umownych

to claim damages
empezar lección
dochodzić naprawienia szkody


Debes iniciar sesión para poder comentar.