Slowka.pl Angielski zaawansowany

 0    88 tarjetas    maqulina
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
próżny
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać.
empezar lección
vain
He's so vain he stops to admire himself in front of every mirror.
świecki
Zachodnia demokracja może istnieć tylko w państwie świeckim.
empezar lección
secular
Western democracy can only exist in a secular state.
skrupulatny, sumienny
Napisał bardzo skrupulatny, choć niezbyt odkrywczy raport.
empezar lección
scrupulous
He wrote a very scrupulous though uninventive report.
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
empezar lección
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
samowystarczalny
W erze globalizacji żaden kraj nie może być w pełni samowystarczalny.
empezar lección
self-sufficient
In the age of globalization no country can fully be self-sufficient.
bezsilny
Armia była bezsilna wobec takiej inwazji.
empezar lección
powerless
The army was powerless against such an invasion.
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
empezar lección
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
niestały, niestabilny
Niestabilna sytuacja polityczna może hamować rozwój gospodarczy.
empezar lección
unstable
Unstable political situations can inhibit economic growth.
zdeterminowany
Jestem zdeterminowany, by tym razem wygrać.
empezar lección
determined
I am determined to win this time.
niesolidny, niepewny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
empezar lección
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
empezar lección
wrapped
This vase was wrapped in paper.
zardzewiały
Żelazna maszyneria wymaga naoliwienia, by zapobiec jej rdzewieniu.
empezar lección
rusty
Iron machinery needs greasing to prevent it from getting rusty.
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
empezar lección
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower?
odpowiedni, odpowiadający czemuś
Przeludnienie naszej planety i wynikająca z niego groźba głodu są olbrzymim wyzwaniem dla ONZ.
empezar lección
corresponding
The overpopulation of our planet and the corresponding famine threat are a huge challenge to the UN.
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
empezar lección
Institutional
The offer is open to institutional investors only.
wędzone (np. mięso)
Wolę szynkę wędzoną od gotowanej.
empezar lección
smoked
I prefer smoked ham to boiled.
nagi (np. człowiek, skała)
Ogród wyglądał nago, gdy usunięto wszystkie rośliny.
empezar lección
bare
The garden looked bare when all the plants were removed.
kontrowersyjny
Poprawiona wersja raportu nie jest tak kontrowersyjna.
empezar lección
controversial
The revised version of the report isn't as controversial.
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
empezar lección
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
empezar lección
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
empezar lección
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
empezar lección
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
żłobek
Zostałam posłana do żłobka, gdy miałam 2 lata, bo moja matka wróciła do pracy.
empezar lección
a nursery
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
uzależnienie
Ludzie, którym brakuje samokontroli, są podatni na uzależnienia.
empezar lección
addiction
People who lack self-control are prone to addictions.
student (po absolutorium, bez dyplomu)
Jest studentem studiów licencjackich, ale już zastanawia się nad zrobieniem magisterium.
empezar lección
undergrduate
He's an undergraduate student at the moment, but he's already thinking about doing his Master's.
gwałciciel
Jest skazanym przez sąd gwałcicielem.
empezar lección
a rapist
He's a convicted rapist.
napad rabunkowy
Napady rabunkowe często mają miejsce w parkach.
empezar lección
mugging
Muggings often take place in parks.
transport morski
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
empezar lección
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
kumpel z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
empezar lección
a classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
płatek (np. śniegu)
Moja ciotka wierzy, że płatki mydlane są lepsze od proszków do prania.
empezar lección
flake
My aunt believes that soap flakes are better than any washing powder.
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
empezar lección
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
wosk
Rozprowadź pastę po podłodze cienką warstwą.
empezar lección
wax
Spread the wax thinly on the floor.
dopasowanie, regulacja (np. głosu)
Jeśli twoja matka ma się do nas wprowadzić, konieczne będą pewne dostosowania.
empezar lección
adjustment
If your mother is to move in with us some adjustments will be necessary.
winorośl
On robi wino z winogron z tych samych winorośli od trzydziestu lat.
empezar lección
vines
He's been making wine from grapes from the same vines for thirty years.
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
empezar lección
warm
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
relacja, sprawozdanie (np. telewizyjne)
Telewizja pokaże pełną relację z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich.
empezar lección
coverage
The TV will show the complete coverage of the Olympic Games opening ceremony.
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
empezar lección
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
zmierzch
Chcę wrócić do domu przed zmierzchem.
empezar lección
dusk
I want to get home before dusk.
prokurator
Prokurator zażąda kary śmierci.
empezar lección
prosecutor
The prosecutor will seek the death penalty.
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
empezar lección
essence
This painting captures the essence of the subject.
przemytnik
Patrol graniczny złapał 2 przemytników wczoraj w nocy.
empezar lección
a smuggler
A border patrol guard caught 2 smugglers last night.
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
empezar lección
heading (in text)
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
empezar lección
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
empezar lección
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
wnętrze (wewnętrzny obszar, np. kontynentu)
Ich dom urządzał dekorator wnętrz.
empezar lección
interior
They had their house furnished by an interior decorator.
rencista
Emeryci są upoważnieni do wszelkiego rodzaju zniżek.
empezar lección
pensioner
Pensioners are entitled to all kinds of discounts.
przemoc domowa
Przypadki przemocy domowej rzadko zgłaszane są policji.
empezar lección
domestic violence
Cases of domestic violence are rarely reported to the police.
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
empezar lección
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
zatykać, zapchać
Odpływ prysznica zatkał się jakimiś śmieciami.
empezar lección
clog
The shower drain got clogged with some rubbish.
zapiąć, spiąć, przypiąć
Zepnij razem te dokumenty i odłóż do akt.
empezar lección
clip
Clip these documents together and put them in files.
zejście, schodzenie (np. z góry), opadanie
Nawet doświadczeni taternicy mieli problemy z tym stromym, śliskim zejściem.
empezar lección
descent
Even experienced trekkers had problems with the steep, slippery descent.
zatykać
Poproszę hydraulika, by zatkał dziurę w tej rurze.
empezar lección
plug
I will ask a plumber to plug the hole in this pipe.
zmarnować
Zmarnował swoją młodość kręcąc się po barach i nocnych klubach Soho.
empezar lección
misspend
He misspent his youth hanging round the bars and night clubs of Soho.
wprowadzić w błąd
Początkowe dowody były wprowadzające w błąd.
empezar lección
mislead
The original evidence was misleading.
zabójstwo
Został skazany za zabójstwo.
empezar lección
manslaughter
He was convicted of manslaughter.
najgłębszy
Mógłbyś poznać moje najgłębsze myśli i sekrety czytając mój pamiętnik, ale ani się waż go dotknąć!
empezar lección
innermost
You could find out my innermost thoughts and secrets by reading my diary, but don't you dare touch it!
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym, jak wszystko zjadł.
empezar lección
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food.
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
empezar lección
formally
He isn't formally hired yet, but it's certain he will get the job.
zadawalająco
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
empezar lección
satisfactorily
Company profits have reached a satisfactory level this month.
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek.
empezar lección
badly
Two police officers were badly hurt during the riots.
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
empezar lección
tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
empezar lección
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
empezar lección
hand
Jane handed me the wedding invitation.
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
empezar lección
unlike
Unlike Polish people, the English are not too fond of soup.
wymyślać, wynaleźć
Próbował wymyślić plan wydostania się z więzienia.
empezar lección
devise
He tried to devise a plan to get out of the prison.
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
empezar lección
spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
empezar lección
undermine
As science develops all axioms are undermined.
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
empezar lección
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
empezar lección
radiate
Heat radiated from the fireplace.
majstrować przy, grzebać w
Czy ktoś grzebał w mojej szafce?
empezar lección
tamper with
Has someone tampered with my locker?
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
empezar lección
implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
przeklinać
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
empezar lección
curse
Don't curse! There're children in the room.
zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
empezar lección
oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
empezar lección
indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
empezar lección
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
empezar lección
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
empezar lección
struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie, a nie według daty.
empezar lección
file
We file documents alphabetically, not according to date.
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
empezar lección
issue
He issued a statement about the state of the country.
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają, zasługują na powodzenie.
empezar lección
deserve
People who try hard deserve to succeed.
wahać się
Nie była pewna, co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
empezar lección
to hesitate
She wasn't sure what to do, and hesitated before making her final decision.
wpatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
empezar lección
stare
She gazed into his eyes and told him that she loved him.
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
empezar lección
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
znaczony, znakowany
Pole karne zaznaczone jest białymi liniami.
empezar lección
marked
The penalty area is marked with white lines.
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
empezar lección
criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
empezar lección
rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
o ustalonej renomie, założony
Jesteśmy firmą o ustalonej renomie, świadczącą usługi w całej Europie.
empezar lección
established
We are a well established company providing services throughout Europe.
wewnętrzny (położony wewnątrz)
Większość ludzi chce wewnętrznego spokoju.
empezar lección
inner
Most people want inner peace.

Debes iniciar sesión para poder comentar.