Slowka.pl angielski podstawowy

 0    92 tarjetas    maqulina
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
osiem
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
empezar lección
eight
They possess eight acres of land.
rzeczywiście, naprawdę
O czym tak naprawdę myślisz?
empezar lección
really
What are you really thinking about it?
dwadzieścia pięć
On przybył na czas, ale ona dotarła tam spóźniona 25 minut.
empezar lección
twenty-five
He arrived on time, but she got there twenty five minutes late.
część, udział
Ja już zrobiłem swoją część pracy.
empezar lección
share
I've already done my share of the work.
zachodzić (o słońcu)
We wrześniu słońce zachodzi dwie godziny wcześniej niż w czerwcu.
empezar lección
set
In September the sun sets two hours earlier than in June.
poświęcać, składać w ofierze
John poświęcił życie rodzinne dla kariery.
empezar lección
sacrifice
John sacrificed his family life for the sake of his career.
znosić, wytrzymać
Nie znoszę jego ciągłych chamskich uwag!
empezar lección
stand
I can't stand his constant rude remarks!
rozciągać się, rozciągać (coś)
Nie pożyczam ubrań siostrze, bo jest większa i by je rozciągnęła.
empezar lección
stretch
I don't lend my clothes to my sister anymore because she's bigger and would stretch them.
przeciągać się
Po ośmiu godzinach siedzenia za biurkiem musiałem rozprostować nogi.
empezar lección
stretch
After 8 hours of sitting at my desk I needed to stretch my legs.
przepraszać (kogoś za coś)
Przepraszam za to, że się spóźniłam.
empezar lección
apologize
I apologize for being late.
podawać (np. posiłek)
Podano obiad.
empezar lección
serve
Dinner is served.
ranić
Został ranny w bitwie.
empezar lección
wound
He was wounded in the battle.
odpowiadać (komuś)
Nie zapomnij odpowiedzieć na list przed piątkiem.
empezar lección
reply
Don't forget to reply to the letter before Friday.
przybyć do (państwa)
Brytyjska delegacja przybyła wczoraj do Polski.
empezar lección
arrive in
The British delegation arrived in Poland yesterday.
kąpać się
Kąpaliśmy się w chłodnym górskim potoku.
empezar lección
bathe
We bathed in a cool mountain stream.
zgłaszać się do odprawy (na granicy)
Powinieneś zgłosić się do odprawy na dwie godziny przed odlotem.
empezar lección
check in
You should check in two hours before the flight.
gotować (np. jajka na miękko)
Powinieneś zagotować wodę, zanim włożysz makaron.
empezar lección
boil
You should boil the water before you put the pasta in.
przybyć do (miejsca)
Dotarli do kina pięć minut spóźnieni.
empezar lección
arrive at
They arrived at the cinema 5 minutes late.
przerwać, usuwać, zaniechać
Misja musiała być przerwana z powodu problemów ze sprzętem.
empezar lección
abort
The mission had to be aborted because of the equipment problems.
chybić, przegapić, spóźnić się
Wielki kamień stoczył się po zboczu wzgórza i o mało co nie trafił w samochód.
empezar lección
miss
A large stone rolled down the hillside and narrowly missed the car.
urodzony
Urodziłem się w Warszawie.
empezar lección
born
I was born in Warsaw.
zdumiewający
To zdumiewająca historia!
empezar lección
amazing
This is an amazing story!
koloru blond
Ona ma teraz blond włosy i bardziej podoba się chłopakom.
empezar lección
blonde
She has blond hair nowadays and is more popular with the boys.
wysłany
Sędzia został oskarżony o branie łapówek i wysłany do więzienia.
empezar lección
sent
The judge was convicted of taking bribes and sent to prison.
alkoholowy
Napoje alkoholowe są zabronione na stadionie.
empezar lección
alcoholic
Alcoholic beverages are forbidden in the stadium.
afrykański
Wiele gatunków afrykańskich zwierząt jest zagrożonych.
empezar lección
African
Many species of African animals are endangered.
deszczowy
W deszczowy dzień większość ludzi unika miejskich parków i ogrodów.
empezar lección
rainy
On a rainy day most people avoid the parks and gardens of the city.
uzależniony (od)
Mary jest uzależniona od narkotyków.
empezar lección
addicted
Mary is addicted to drugs.
zestaw, zbiór
Prof. Jenkins przygotował inny zestaw pytań dla każdego studenta.
empezar lección
set
Professor Jenkins prepared a different set of questions for every student.
solidny
W dawnych czasach ludzie budowali solidne, wygodne domy.
empezar lección
solid
In the old days people used to build solid comfortable houses.
sklep, centrum handlowe
Tesco jest siecią sklepów.
empezar lección
store
Tescos is a chain store.
odbiornik (np. TV)
Rodzice Mike'a kupili mu własny odbiornik telewizyjny na urodziny.
empezar lección
set
Mike's parents bought him his own TV set for his birthday.
hotelowy boy
Bagażowy zaniesie pani bagaże do pokoju.
empezar lección
hotel boy
The hotel boy will take your luggage to your room.
regały sklepowe
Regały stoją w rzędach.
empezar lección
shelving
The shelving is in rows.
sznurowadło
Ma 6 lat i wciąż nie umie wiązać sznurowadeł.
empezar lección
shoelace
He's 6 years old and he still doesn't know how to tie his shoelaces.
dres
John założył dres i poszedł biegać.
empezar lección
tracksuit
John put his tracksuit on and went jogging.
okno wystawowe
Gdy spacerowałem ulicą, spoglądałem w witryny sklepowe.
empezar lección
shop window
As I walked along the street, I looked into the shop windows.
sen
Nawet burza nie obudziła go z twardego snu.
empezar lección
sleep
Even the thunderstorm didn't wake him from his heavy sleep.
służba
Służba w armii jest obowiązkowa w Izraelu.
empezar lección
service
Army service is obligatory in Israel.
żebrak
Na ulicach Nowego Jorku jest wielu żebraków.
empezar lección
beggar
There are many beggars on the streets of New York.
operator kamery
Zapłacili dużo pieniędzy, by mieć wesele sfilmowane przez zawodowego kamerzystę.
empezar lección
cameraman
They paid a lot of money to have their wedding filmed by a professional cameraman.
(język) grecki, Grek
Rzymska mitologia była w znacznym stopniu oparta na greckiej.
empezar lección
Greek
Roman mythology was largely based on the Greek one.
cysterna
Na szczęście nikt nie ucierpiał, gdy eksplodował pojemnik z gazem.
empezar lección
tank
Fortunately, no one was hurt when the gas tank exploded.
kawaler
Wuj odradził mi małżeństwo, więc pozostałem kawalerem na całe życie.
empezar lección
a bachelor
My uncle advised me against getting married, so I stayed a bachelor all my life.
samolot
Czy możesz wytłumaczyć, jak lata samolot?
empezar lección
airplane
Can you explain how an airplane flies?
katastrofa
Trzęsienie ziemi w San Francisco było jedną z największych katastrof XX wieku.
empezar lección
catastrophe
The San Francisco earthquake was one of greatest catastrophes of the 20th century.
miliard
Ted Turner podarował ONZ 1 miliard dolarów.
empezar lección
billion
Ted Turner gave 1 billion dollars to the United Nations.
motel
Motel nie ma wolnych pokoi.
empezar lección
motel
The motel had no available rooms.
golfista
Jim jest dobrym golfistą amatorem.
empezar lección
Golfer
Jim is a good amateur golfer.
osoba zatrudniona do opieki nad dzieckiem
Mary pracuje po szkole jako opiekunka do dziecka.
empezar lección
baby-sitter
Mary works after school as a baby-sitter.
mieszkanie
On zawsze zostawia swoje ubrania leżące w całym mieszkaniu (wszędzie wokół).
empezar lección
apartment
He always leaves his clothes laying all around the apartment.
licytacja, aukcja
Potrzebujemy pieniędzy, więc prawdopodobnie wystawimy nasze zabytkowe meble na aukcję.
empezar lección
auction
We need money so we'll probably put our antique furniture up for auction.
puszka
Mark pije 5 puszek pepsi dziennie.
empezar lección
can
Mark drinks 5 cans of Pepsi a day.
steward, stewardessa
Stewardessy zaczną podawać gorący posiłek za około pół godziny.
empezar lección
flight attendant
The flight attendants will start to serve a hot meal in about half an hour.
potrzeba
Wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone.
empezar lección
want
All their wants were satisfied.
samoobrona
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
empezar lección
self-defence
The police officer killed an attacker in self-defence.
schronisko
Spaliśmy głównie w schroniskach młodzieżowych, więc wycieczka w sumie kosztowała nas niewiele.
empezar lección
hostel
We mainly slept in youth hostels, so, overall, the trip cost us very little.
stan
USA uzyskały niepodległość w 1776 roku.
empezar lección
state
The United States gained their independence in 1776.
koperta
Zapomniałeś zakleić kopertę!
empezar lección
envelope
You forgot to seal the envelope!
kosmos, przestrzeń kosmiczna
Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie.
empezar lección
space
Yuri Gagarin was the first man in space.
wczesny obiad, lunch
Przegryźliśmy lunch przy stoisku z hot dogami.
empezar lección
lunch
We grabbed lunch at a hotdog stand.
lodowisko
Możesz wypożyczyć łyżwy na lodowisku.
empezar lección
skating rink
You can rent ice skates at the skating rink.
sala koncertowa
Ta sala koncertowa może pomieścić 20 tysięcy widzów.
empezar lección
concert hall
This concert hall can seat 20,000 spectators.
przyprawy
Ta zupa wymaga przyprawienia.
empezar lección
seasoning
This soup needs seasoning.
męstwo
Żołnierz został odznaczony za odwagę.
empezar lección
bravery
The soldier was decorated for bravery.
samotny rodzic
Państwo opiekuńcze świadczy pomoc samotnym rodzicom.
empezar lección
single parent
The welfare state provides help for single parents.
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
empezar lección
procedure
Everyone must follow the procedure.
para (dwie sztuki)
Nie kupiłam nic, oprócz pary majtek.
empezar lección
pair
I didn't buy anything except a pair of panties.
odjazd (np. pociągu), odlot
Nasz wyjazd jest wyznaczony na szóstą rano.
empezar lección
departure
Our departure is scheduled for 6 a.m.
oczekiwanie
Obawiam się, że będzie bardzo zawiedzona, bo miała wielkie oczekiwania.
empezar lección
expectation
I'm afraid she will be very disappointed, because she had great expectations.
szczerość
Jego słowa były bardzo przekonywujące, ale wątpię w jego szczerość.
empezar lección
sincerity
His words were very convincing but I doubt his sincerity.
panika
Uciekali w panice po tym, jak wybuchła bomba.
empezar lección
panic
They were running away in panic after the bomb exploded.
połączenie, związek
Nie wykryto żadnych związków pomiędzy Osamą Bin Ladenem a Saddamem Hussainem.
empezar lección
link
There have been no links discovered between Osama bin Laden and Saddam Hussain.
Pan Bóg, Pan
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
empezar lección
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
porozumiewanie się, komunikacja
Telefony komórkowe i internet są efektywnymi środkami komunikacji.
empezar lección
communication
Mobile phones and the Internet are both effective means of communication.
polityka (np. społeczna)
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
empezar lección
policy
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
myśl
Cóż za interesująca myśl!
empezar lección
thought
What an interesting thought!
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
empezar lección
port
The ship came into port after months of sailing.
pojazd
Opuść pojazd z rękami uniesionymi nad głową!
empezar lección
vehicle
Get out of the vehicle and put your hands above your head!
prezentacja
Prezentacja jego nowego filmu była sukcesem.
empezar lección
presentation
The presentation of his new film was a success.
stymulacja
Jest bystrym dzieckiem, ale potrzebuje stymulacji.
empezar lección
stimulation
He is a bright child but he needs stimulation.
producent, wytwórca
Kto jest producentem tego filmu?
empezar lección
producer
Who is the producer of this film?
laboratorium
Eksperymenty chemiczne są przeprowadzane w laboratorium.
empezar lección
laboratory
Chemical experiments are conducted in a laboratory.
pierwiastek (chemiczny)
Uran jest pierwiastkiem radioaktywnym.
empezar lección
element
Uranium is a radioactive element.
dolar
Jaki jest kurs dolara?
empezar lección
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
licencja, pozwolenie
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
empezar lección
license
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
pomoc (np. drogowa)
Z pomocą pielęgniarki zdołał przejść do okna.
empezar lección
assistance
With the assistance of the nurse he managed to walk to the window.
obserwacja, uwaga, komentarz
Jego luźne uwagi pomogły nam udoskonalić nasz produkt.
empezar lección
observation
His casual observations actually helped us to improve our product.
powietrze
Kręci mi się w głowie - potrzebuję świeżego powietrza.
empezar lección
air
I feel dizzy - I need some fresh air.
atleta, sportowiec
John to urodzony sportowiec: gra w piłkę, koszykówkę i trenuje judo.
empezar lección
athlete
John is a born athlete: he plays football, basketball and does judo training.
zeznanie
Zeznanie naocznego świadka dowiodło, że był niewinny.
empezar lección
testimony
Eyewitness testimony proved he was innocent.
pomoc (np. pierwsza pomoc)
Każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy w razie, gdyby zdarzył się wypadek.
empezar lección
aid
Everybody should know first aid rules just in case an accident happens.

Debes iniciar sesión para poder comentar.