Financial Statements – Business English; Sprawozdania finansowe – angielskie słownictwo biznesowe

5  1    78 tarjetas    lenka1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
report
In the course of its operations the corporation needs numerous reports and statements to provide a permanent record of its activities.
empezar lección
raport
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
statement
empezar lección
sprawozdanie
financial data
empezar lección
dane finansowe
ability to meet the obligations
empezar lección
zdolność spłaty zobowiązań
regulator
empezar lección
decydent
to hold the stock
empezar lección
zatrzymać akcje
generally accepted accounting principles (GAAP)
Statements and reports must conform with GAAP.
empezar lección
powszechnie akceptowane zasady rachunkowości
Sprawozdania i raporty muszą odpowiadać powszechnie przyjętym zasadom rachunkowości.
Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC requires that the company delivers an annual stockholders' report to its stockholders.
empezar lección
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych wymaga aby firma co roku przedstawiła raport dla akcjonariuszy.
stockholders' report
The report contains the president's letter and the whole set of financial statements.
empezar lección
raport dla akcjonariuszy
Raport dla akcjonariuszy zawiera list prezydenta firmy i komplet sprawozdań finansowych.
past year's operational results
empezar lección
sprawozdanie z wyników korporacji w minionym roku
changes in management personnel
empezar lección
zmiany personelu zarządzającego
introduction of new products
empezar lección
wprowadzenie nowych produktów
outlook for the immediate future
empezar lección
prognozy na najbliższą przyszłość
income statement
empezar lección
rachunek wyników
balance sheet
empezar lección
bilans
statement of retained earnings
empezar lección
sprawozdanie z dochodu zatrzymanego
a statement of changes in financial position
empezar lección
sprawozdanie ze zmian w sytuacji finansowej
corporate/financial reporting
empezar lección
sprawozdawczość finansowa spółek publicznych
on-line financial reporting
empezar lección
sprawozdawczość finansowa w internecie
foreign currency financial reporting
empezar lección
sprawozdawczość finansowa w walucie obcej
fiscal year
Most companies use the calendar year as their fiscal year
empezar lección
rok fiskalny
Większość firm za rok fiskalny uznaje rok kalendarzowy
The Income Statement = Profit and Loss Account
empezar lección
Rachunek wyników = Rachunek zysków i strat
sales income
empezar lección
przychód ze sprzedaży
cost of goods sold
empezar lección
koszt własny sprzedaży
gross profit
empezar lección
zysk brutto
operating expenses
empezar lección
koszty operacyjne
selling expense
empezar lección
koszty sprzedaży
general and administrative expense
empezar lección
koszty ogólnozakładowe i administracyjne
depreciation expense
empezar lección
amortyzacja
operating profits
empezar lección
zysk operacyjny
interest expense
empezar lección
koszt odsetek
net profits before taxes
empezar lección
zysk netto przed opodatkowaniem
net profits after taxes
empezar lección
zysk netto po opodatkowaniu
preferred stock dividends
empezar lección
dywidenda od akcji uprzywilejowanych
earnings for common stockholders
empezar lección
dochód dla akcjonariuszy zwykłych
earning per share (EPS)
empezar lección
dochód na jedną akcję (EPS)
revenue from related companies
empezar lección
przychody od jednostek powiązanych
goods for resale
empezar lección
sprzedaż produktów
cost of finished products sold
empezar lección
koszty sprzedanych produktów
cost of raw materials
empezar lección
koszt materiałów
gross sales profit (loss)
empezar lección
zysk (strata) ze sprzedaży
other operating revenue
empezar lección
pozostałe przychody operacyjne
other operating costs
empezar lección
pozostałe koszty operacyjne
financial revenue
empezar lección
przychody finansowe
dividends and shares in profits
empezar lección
dywidendy i udziały w zyskach
dividends from related companies
empezar lección
dywidendy od jednostek powiązanych
interest from related companies
empezar lección
odsetki od jednostek powiązanych
profit (loss) from ordinary activities
empezar lección
zysk (strata) za działalności gospodarczej
extraordinary gains/losses
empezar lección
wynik zdarzeń nadzwyczajnych
income tax
empezar lección
podatek dochodowy
other taxes and charges
empezar lección
pozostałe podatki i opłaty
fixed assets
empezar lección
aktywa trwałe
intangible fixed assets
empezar lección
wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
empezar lección
rzeczowe aktywa trwałe
assets under construction
empezar lección
środki trwałe w budowie
long-term receivables
empezar lección
należności długoterminowe
current assets
empezar lección
aktywa obrotowe
short-term receivables
empezar lección
należności krótkoterminowe
short-term investments
empezar lección
inwestycje krótkoterminowe
deferred tax assets
empezar lección
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
liabilities and equity
empezar lección
pasywa
share capital
empezar lección
kapitał (fundusz) podstawowy
treasury stocks (negative)
empezar lección
udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
reserve capital
empezar lección
kapitał (fundusz) zapasowy
revaluation reserve
empezar lección
kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualnej wyceny
accumulated profits (losses) from previous years
empezar lección
zysk (strata) z lat ubiegłych
liabilities and provisions
empezar lección
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
accruals
empezar lección
rozliczenia międzyokresowe / kwoty narosłe
cost group settlement
empezar lección
rozliczenie kręgu kosztów
payroll
empezar lección
wynagrodzenia
social insurance and other benefits
empezar lección
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
subsidy
empezar lección
dotacja
contribution in kind
to make a contribution in kind
empezar lección
aport
wnieść aport
penalties
empezar lección
kary
refund
refund of customs duty
empezar lección
zwrot
zwrot cła
donation
empezar lección
darowizna
written-off
written-off receivables
empezar lección
odpisany
odpisane należności
foreign exchange differences
empezar lección
różnice kursowe

Słownictwo biznesowe

Każda osoba ucząca się języka angielskiego powinna opanować podstawowe słownictwo. Pozwoli ono prowadzić zwykłe, codzienne rozmowy z obcokrajowcami czy napisać sprawdzian w szkole. Jednak niekiedy potrzeba bardziej zaawansowanych określeń, ściśle związanych z danym tematem. Specjalistyczne słówka nie jest łatwo odnaleźć w ogólnodostępnych słownikach. Co zrobić, gdy ktoś chce napisać sprawozdanie finansowe po angielsku, ale nie jest obeznany z wyrazami i sformułowaniami używanymi w takim dokumencie? Pomocna okaże się Fiszkoteka, gdzie znajduje się rozbudowany zbiór fiszek poświęcony słownictwu biznesowemu.

Biznes i Fiszkoteka

Sprawozdanie finansowe po angielsku może sprawiać problem. Jednak nie trzeba od razu przeszukiwać słowników, by znaleźć odpowiednie określenia. Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę, gdzie czeka zbiór fiszek poświęcony biznesowi. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zajmują się finansami czy studiują ekonomię.

Sprawozdanie finansowe po angielsku

Nie wiesz, jak jest po angielsku zysk operacyjny, przychód ze sprzedaży, bilans czy dywidendy i udziały w zyskach? Nic nie szkodzi! Fiszkoteka proponuje swoim użytkownikom zbiór fiszek w tej trudnej tematyce. Dzięki fiszkom sprawozdanie finansowe po angielsku okaże się bardzo proste i w pełni zrozumiałe. Fiszki można przeglądać w dwie strony, czyli z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Ponadto każde angielskie słówko ma swoją wersję audio, więc osoby chętne mogą posłuchać prawidłowej wymowy danego terminu.

Debes iniciar sesión para poder comentar.