VDA 6.3-2010 - A Rozwój

 0    64 tarjetas    edukor
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
3.1 Produkt Czy wymagania specyficzne dla projektu zostały określone?
empezar lección
3.1 Product Are the product-specific requirements laid down?
3.3 Czy istnieją plany rozwoju dla produktu i procesu?
empezar lección
3.3 Are there plans for the product and process development?
3.4 Czy niezbędne zasoby zostały wzięte pod uwagę w odniesieniu do rozwoju produktu i procesu?
empezar lección
3.4 Have the necessary resources been taken into account for the product and process development?
3.1 Proces Czy wymagania specyficzne dla procesu zostały określone?
empezar lección
3.1 Process Are the process-specific requirements laid down?
3.2* Czy możliwości produkcji były oceniane w sposób interdyscyplinarny, bazując na wymaganiach jakie zostały określone dla produktu i procesu?
empezar lección
3.2* Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for product & process?
3.5 Czy opracowany jest plan jalości dla elementów zakupowych oraz usług?
empezar lección
3.5 Is QM planning arranged for sourcing bought-in products and services?
4.1 P 4 Realizacja produktu. Czy FEMA wyrobu / FMEA procesu zostały opracowane? Czy są one uaktualniane w trakcie rozwoju projektu oraz czy są określone działania korygujące?
empezar lección
4.1 P 4 Carrying out Product. Have the Product FMEA / Process FMEA been drawn up? Are they up-dated as the project progresses and are corrective actions laid down?
4.3 Czy zasoby ludzkie (personel) jest dostępny i wykwalifikowany?
empezar lección
4.3 Are the personnel resources in place and qualified?
4.1 Rozwój procesu. Czy FEMA wyrobu / FMEA procesu zostały opracowane? Czy są one uaktualniane w trakcie rozwoju projektu oraz czy są określone działania korygujące?
empezar lección
4.1 Process Development. Have the Product FMEA / Process FMEA been drawn up? Are they up-dated as the project progresses and are corrective actions laid down?
4.2 Czy postanowienia wynikające z planów rozwoju produktu i procesu wprowadzane są w życie?
empezar lección
4.2 Are the stipulations arising from the plans for product and process development put into effect?
4.4 Czy dostępna jest odpowiednia infrastruktura?
empezar lección
4.4 Is the infrastructure in place and appropriate?
4.5* W oparciu o wymagania, czy niezbędne zapisy i zwolnienia dla poszczególnych (różnych) faz są dostępne?
empezar lección
4.5* Based on the requirements, are the necessary evidence and releases available for the various phases?
4.6 Czy plany kontroli produkcji są używane dla różnych faz a dokumenty produkcyjne, kontrolne pochodzą z planów kontroli?
empezar lección
4.6 Are the productions control plans used for the various phases and are production, test and inspection documents derived from them?
4.7 Czy uruchomienie przedprodukcyjne prowadzone jest w warunkach produkcji seryjnej w celu uzyskania zgody / zwolnienia?
empezar lección
4.7 Has a pre-production run been carried out under serial production conditions to obtain production approval / release?
4.8 Czy planowane działania związane z zewnętrznym zakupem produktów i usług zostały skutecznie wdrożone?
empezar lección
4.8 Are the planning activities associated with sourcing outside products and services implemented effectively?
4.9 Czy przekazanie projektu do produkcji jest kontrolowane w celu zabezpieczenia wprowadzenia produktu na rynek?
empezar lección
4.9 Is the transfer of the project to production controlled in order to secure the product launch?
B Produkcja - P 5 Zarządzanie dostawcami
empezar lección
B Full Production - P 5 Supplier Management
5.1* Czy wybrani są wyłącznie zatwierdzeni / zwolnieni oraz "jakościowo zdolni" dostawcy?
empezar lección
5.1* Are only approved/released and quality-capable suppliers selected?
5.2 Czy wymagania klienta są brane pod uwagę w łańcuchu dostaw?
empezar lección
5.2 Are the customer's requirements taken into account in the supply chain?
5.3 Czy zostały uzgodnione i wdrożone umowy z dostawcami?
empezar lección
5.3 Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliers and put into operation?
5.4* Czy niezbędne zatwierdzenia / zwolnienia są dostępne dla produktów zakupowych oraz usług?
empezar lección
5.4* "Are the necessary approvals/releases available for the out-sourced products and services? "
5.5* Czy jakość produktów zakupowych oraz usług jest zapewniona?
empezar lección
5.5* Is the quality of the out-sourced products and services ensured?
5.6 Czy dostarczane materiały są przechowywane w odpowiedni sposób?
empezar lección
5.6 Are incoming goods stored appropriately?
5.7 Czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji poszczególnych zadań oraz czy określone zostały odpowiedzialności?
empezar lección
5.7 Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?
P 6 Analiza procesów. Etap procesu 1. Nazwa procesu 1
empezar lección
P 6 Process Analysis Serial Production. Process step 1. Process Name 1
1 Dane wejściowe
empezar lección
1 Process Input
6.1.1* Czy projekt został przeniesiony z rozwoju do produkcji seryjnej?
empezar lección
6.1.1* Has the project been transferred from development to serial production?
6.1.2 Czy niezbędne ilości / wielkości partii produkcyjnych dostarczanych materiałów są dostępne we właściwym czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)?
empezar lección
6.1.2 "Are the necessary quantities / production batch sizes of incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work-station)? "
6.1.3 Czy dostarczane materiały sa przechowywane prawidłowo oraz czy uzgodnienia dotyczące środków transportu / opakowań są odpowiednie dla charakterystyk specjalnych dostarczanych materiałów?
empezar lección
6.1.3 Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials?
6.1.4 Czy niezbędne identyfikacje / zapisy / zwolnienia są dostępne i przydzielone odpowiednio dla dostarczanych materiałów?
empezar lección
6.1.4 Are the necessary identifications / records / approvals available and allocated appropriately to the incoming materials?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub procesu są śledzone i dokumentowane?
empezar lección
6.1.5 Are changes to the product or process in the course of serial production tracked and documented?
2. Work Content / Sekwencje procesów
empezar lección
2. Work Content / Process Sequences
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczególnione w dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazują na planie kontroli produkcji?
empezar lección
6.2.1* Are all the relevant details listed in the production and test/inspection documents, based on the production control plan?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne są sprawdzone / zatwierdzone a ustawienia zapisane?
empezar lección
6.2.2 Are production operations checked / approved and are setting data logged?
6.2.3* Czy specyficzne wymagania klienta dotyczące produktu mogą być satysfakcjonująco wykorzystane na liniach produkcyjnych?
empezar lección
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be satisfied with the production facilities used?
6.2.4* Czy ważne / znaczące charakterystyki są kontrolowane w produkcji?
empezar lección
6.2.4* Are significant characteristics controlled in production?
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawień są przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane?
empezar lección
6.2.5 Are scrap, rework and setting parts kept separate and identified?
6.2.6 Czy przepływ materiałów oraz detali jest zabezpieczony przed wymieszniem / nieprawidłościami?
empezar lección
6.2.6 Is the flow of materials and parts secured against mixing / wrong items?
3 Zasoby ludzkie.
empezar lección
3 Personnel Support
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowiązki i uprawnienia do monitorowania jakości produktu i procesu?
empezar lección
6.3.1 Are operators given responsibility and authority to monitor the quality of product and process?
6.3.2* Czy operatorzy są w stanie wykonywać przydzielone im zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne?
empezar lección
6.3.2* Are the operators able to carry out their allotted tasks and are their qualifications kept up-to-date?
6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu?
empezar lección
6.3.3 Is there a personnel employment plan?
4 Zasoby materiałowe
empezar lección
4 Material Ressources
6.4.1 W jaki sposób kontrolowane są konserwacje oraz naprawy maszyn i urządzeń?
empezar lección
6.4.1 How are the maintenance and overhaul of production facilities / tools controlled?
6.4.2* Czy wymagania jakościowe w odniesieniu do testowania, kontroli i pomiarów mogą być skutecznie monitorowane przez pracowników?
empezar lección
6.4.2* Can the quality requirements be monitored effectively with the test, inspection and measurement facilities employed?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/badań są odpowiednie do wymagań?
empezar lección
6.4.3 Are the work-stations and test/inspection areas suitable for requirements?
6.4.4 Czy narzędzia, wyposażenie oraz urządzenia kontrolne są przechowywane prawidłowo?
empezar lección
6.4.4 Are tools, equipment and test/inspection facilities stored correctly?
5 Poziom efektywności procesów.
empezar lección
5 Process Effectiveness Level.
6.5.1 Czy określone są wymagania dla produktu i procesu?
empezar lección
6.5.1 Are target requirements set for product and process?
6.5.2 Czy dane dotyczące jakości i procesu sa rejestrowane w taki sposób, że mozliwa jest ich ocena?
empezar lección
6.5.2 Are quality and process data logged in such a way that they can be assessed?
6.5.3* In the case of deviations from product and process requirements, are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
empezar lección
6.5.3* Czy w wypadku odchyleń w doniesieniu do wymagań dla produktu lub procesu, przczyny są analizowane i skuteczność działań korygujących jest sprawdzana?
6.5.4* Czy procesy i wyroby są regularnie auditowane?
empezar lección
6.5.4* Are processes and products audited regularly?
6 Wynik procesu / dane wyjściowe.
empezar lección
6 Process Result / Output.
6.6.1* Czy wymagania klienta są spełnione w doniesieniu do produktu i procesu?
empezar lección
6.6.1* Are the customer's requirements met in terms of product and process?
6.6.2 Czy ilości / wielkość partii produkcyjnej dostosowane są do wymagań i czy sa przekazywane do kolejnego etapu procesu w odpowiedni sposób?
empezar lección
6.6.2 Are quantities / production batch sizes aligned with requirements and are they forwarded to the next process stage in a targeted manner?
6.6.3 Czy produkty / komponenty są przechowywane w sposób odpowiedni a środki transportu / pakowanie odpowiednie dla charakterystyk specjalnych produktów / komponentów?
empezar lección
6.6.3 "Are products / components stored in an appropriate manner and are transport facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the products / components? "
6.6.4 Czy niezbędne zapisy / zwolnienia są prowadzone i prawidłowo przechowywane?
empezar lección
6.6.4 Are the necessary records / releases carried out and stored appropriately?
P 7 Wsparcie klienta / Satysfakcja klienta / Serwis
empezar lección
P 7 Customer Support / Customer Satisfaction / Services
7.1* Czy wymagania klienta są spełnione w odniesieniu do systemu jakości, produktu (w dostawie) i procesu?
empezar lección
7.1* Are the customer's requirements satisfied regarding QM system, product (on delivery) and process?
7.2 Czy zapewniona jest obsługa klienta?
empezar lección
7.2 Is customer support ensured?
7.3* Czy zapewniona jest dostawa części?
empezar lección
7.3* Is the supply of parts ensured?
7.4 Czy jeżeli pojawiają się odchylenia od wymagań jakościowych, to czy przeprowadzana jest analiza błędów a wprowadzone działania korygujące są skuteczne.
empezar lección
7.4 "If there are deviations from quality requirements, are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively? "
7.5 Czy istnieje proces, który zapewnia, że analiza wadliwych detali jest realizowana?
empezar lección
7.5 Is there a process which ensures that analysis of defective parts is carried out?
7.6 Czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji poszczególnych zadań oraz czy określone zostały odpowiedzialności?
empezar lección
7.6 Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?

Debes iniciar sesión para poder comentar.