The Vernal or Spring Equinox

 0    31 tarjetas    ewuka72
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
The Vernal or Spring Equinox is when Spring arrives.: You think that when you travel to a different country it is difficult to find facilities that you need, for example, the toilet (we might say the restroom or the ladies room).
empezar lección
Vernal lub Spring Equinox jest, gdy przychodzi wiosna.: Uważasz, że podczas podróży do innego kraju trudno jest znaleźć potrzebne udogodnienia, na przykład wc (można powiedzieć, że toaleta lub panie).
: Sometimes you need to have small change (coins) to pay the attendant at a public restroom.: The attendant keeps the restroom clean, so maybe it is worth it.
empezar lección
: Czasami trzeba mieć niewielką zmianę (monety), aby zapłacić asystentowi w toalecie.: Obsługuje toaletę w czystości, więc być może warto.
: I am happy to pay this person but sometimes I forget to keep small change in my pocket.: It can be difficult to adjust to a different place if it is crowded or polluted.
empezar lección
: Cieszę się, że zapłaciłam tej osobie, ale czasami zapominam o niewielkiej zmianie w mojej kieszeni.: Jeśli jest zatłoczone lub zanieczyszczone, może być trudne do dostosowania do innego miejsca.
: Sweden is the only country that you have visited outside of Poland. The Polish people are mostly interested in talking to other people. Swedish people are more quiet.
empezar lección
: Szwecja jest jedynym krajem, który odwiedziłeś poza granicami Polski. Polacy są zainteresowani rozmawianiem z innymi ludźmi. Szwedzi są spokojniejsi.
: Swedish people, in general, are introverted, in your opinion. And Polish people, in general, are more extroverted.: The Swedish food is more sweet. They eat more bread and fish.
empezar lección
: Szwedzi, w ogóle, są introwertyczni, twoim zdaniem. Polacy w ogóle są bardziej ekstrawertyczni.: Szwedzkie jedzenie jest bardziej słodkie. Jemy więcej chleba i ryb.
: When you got up every morning, you set out many kinds of food - a Smorgasbord. In Poland, you think breakfast is mostly bread and cheese.
empezar lección
: Kiedy rano wstałeś, wyruszasz wiele rodzajów żywności - Smorgasbord. W Polsce uważasz, że śniadanie jest głównie chlebem i serem.
: A Smorgasbord includes vegetables, salad, fish or sausage, eggs, porridge, bread, jam, coffee and tea.: In Poland, you eat more pierogie and cabbage, potatoes and flour and onions to make pancakes.
empezar lección
: Smorgasbord zawiera warzywa, sałatkę, rybę lub kiełbasę, jajka, owsiankę, chleb, dżem, kawę i herbatę.: W Polsce jeść więcej pierożków i kapusty, ziemniaków, mąki i cebuli, aby zrobić naleśniki.
: In Poland, there is a habit of eating tomatoes everyday. There is also soup at midday.: On Sundays, people like to boil a chicken.
empezar lección
: W Polsce istnieje zwyczaj jedzenia pomidorów codziennie. Jest też zupa w południe.: W niedziele ludzie lubią gotować kurczaka.
: Some of the foods and drinks are similar.: You couldn't understand Swedish.: Tak is the thank you in Swedish and yes in Polish.
empezar lección
: Niektóre potrawy i napoje są podobne.: Nie rozumiałeś szwedzkiego.: Tak jest podziękowania w języku szwedzkim i tak w języku polskim.
: You were in Sweden almost 20 years ago so it is not easy to remember everything.: (I was in Sweden 5 years ago.) You were very busy taking care of a baby. The parents weren't able to care for this baby.
empezar lección
: Byłaś w Szwecji prawie 20 lat temu, więc to nie jest łatwe do zapamiętania wszystko.: (Byłem w Szwecji 5 lat temu.) Byłaś bardzo zajęta opieką nad dzieckiem. Rodzice nie byli w stanie dbać o to dziecko.
: You were hired to be the babysitter.: or nany: correction: nanny: You worked very long days.
empezar lección
: Zostałeś zatrudniony jako opiekunka do dzieci.: Lub nany: korekta: niania: Pracowałeś bardzo długo.
: The most difficult thing for you was the lack of free time.: The best part were the connections that you made with other people.
empezar lección
: Najtrudniejszą rzeczą było brak czasu wolnego.: Najlepszą częścią były połączenia, które zrobiłeś z innymi ludźmi.
: correction: best part was: You had one woman who helped you take care of the baby or clean the house.
empezar lección
: Korekta: najlepsza była: Miałaś jedną kobietę, która pomogła ci zaopiekować się dzieckiem czy sprzątać dom.
: There are kind people everywhere.: open-minded: open-mindedness: curiosity: a sense of humor: To be curious means to wonder about things.: tolerance
empezar lección
: Są wszędzie ludzie życzliwi.: Otwarty: otwarta: ciekawość: poczucie humoru: być ciekawym środkiem do zastanawiania się nad rzeczami.: tolerancja
: means to be open to different opinions and religions. To have respect for everyone, even if they are different. self-confidence
empezar lección
: Oznacza otwarcie się na różne opinie i religie. Mieć szacunek dla wszystkich, nawet jeśli są inni
: Fear breeds or creates intolerance (the opposite of tolerance).: You can be self-confident.: adaptability
empezar lección
: Boi się lub tworzy nietolerancję (przeciwnie do tolerancji).: Możesz mieć pewność siebie.: Adaptowalność
: is being able to be flexible and change plans or adjust to a new situation: You are adaptable when you adjust to a new job or the way that a friend of yours does things
empezar lección
: Potrafi być elastyczny i zmieniać plany lub dostosować się do nowej sytuacji: możesz dostosować się do nowych zadań lub sposobu, w jaki twój przyjaciel robi rzeczy
differently. Here are some phrases to give your opinion. The way I see it... If you ask me... As far as I’m concerned...: open-minded is the adjective.
empezar lección
różnie. Oto kilka zwrotów, aby wyrazić swoją opinię. Sposób, w jaki to widzę ... Jeśli mnie pytasz ... Jeśli chodzi o mnie ...: otwarty jest przymiotnik.
: The way you see it, people should be open-minded.: If you ask me, I think that everyone should have a sense of humor.: or should develop: or needs a sense of humor
empezar lección
: Sposób, w jaki to widzisz, ludzie powinni być otwarci.: Jeśli mnie pytasz, myślę, że każdy powinien mieć poczucie humoru.: Lub powinien rozwijać: lub potrzebuje poczucia humoru
: As far as your concerned, everyone needs to develop self-confidence in order to live a happy life.
empezar lección
: Jeśli chodzi o waszą uwagę, każdy musi rozwijać pewność siebie, aby żyć szczęśliwym życiem.
: A phase is a stage or a period of time that you move through. It is a time of adjustment.
empezar lección
: Faza to etap lub okres, w którym się poruszasz. To jest czas dostosowania.
: So at first, the honeymoon state is excitement and you are ready to explore and have a new adventure.
empezar lección
: Więc, na początku, miesiąc miodowy jest emocjonujący i jesteś gotowy na odkrycie i nową przygodę.
: People also use the honeymoon phase to talk about the first weeks of months after a new marriage, a new job, or a move to a new place.
empezar lección
: Ludzie korzystają również z podróży poślubnej, aby porozmawiać o pierwszych tygodniach od nowego małżeństwa, nowej pracy lub przeniesienia się do nowego miejsca.
: Then comes the Rejection Phase when you feel homesick, lonely, and confused.
empezar lección
: Potem następuje faza odrzucenia, gdy czujesz się domyslny, samotny i zdezorientowany.
: Next is the Recovery Phase when you again become more relaxed, self-confident, and able to deal with differences.
empezar lección
: Dalej jest Faza Odzyskania, kiedy znów jesteś zrelaksowany, pewny siebie i potrafi radzić sobie ze zróżnicowaniem.
: After your operation, your friends asked you how you were doing. You were in recovery.
empezar lección
: Po pracy twoi znajomi zapytali Cię, jak robisz. Wróciłaś.
: When you were very ill, your friends also asked about you and if you were recovering.: (getting better)
empezar lección
: Kiedy byłeś bardzo chory, Twoi znajomi zapytali cię także o ciebie i czy ty się wracasz.: (poprawia się)
: You see a very colorful celebration in the small photo. It is important to learn about other cultures - the language, the holidays and celebrations, and customs before you travel.
empezar lección
: Widzisz bardzo kolorowe uroczystości w małym zdjęciu. Ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o innych kulturach - języku, świętach i uroczystościach oraz obyczajach przed podróżą.
: Your friend, Magda, visited Kenya. Before she left, she read different books and watched movies and films about this country. Because she had prepared she did not experience so much culture shock.
empezar lección
: Twój przyjaciel Magda odwiedził Kenię. Zanim odeszła, czytała różne książki, oglądała filmy i filmy o tym kraju. Ponieważ przygotowała, nie doświadczyła tak wielkiego szoku kulturowego.
: She adapted to the new place and situation more easily.: When you visited Sweden, you didn't experience culture shock.
empezar lección
: Łatwiej przystosowała się do nowego miejsca i sytuacji.: Kiedy odwiedziłeś Szwecję, nie doświadczyłeś szoku kulturowego.
: This was mainly because you knew what to expect. You lived with Polish people so that made it easier.: They could explain any cultural differences to you.: Sweden is not so different.
empezar lección
: To głównie dlatego, że wiedziałeś, czego się spodziewać. Mieszkałaś z Polakami, co ułatwiło.: Mogli wyjaśnić wam jakieś różnice kulturowe.: Szwecja nie jest tak różna.

Debes iniciar sesión para poder comentar.