Techniki projekcyjne

 0    44 tarjetas    lilith9873
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Wymień techniki projekcyjne, które nie spełniają kryteriów wiarygodności.
empezar lección
Test Drzewa, Test Kolorów Luschera, Test Szondiego, Test Piramid barwnych i grafologiczna analiza pisma.
Jakie warunki musi spełniać procedura, żeby być testem psychologicznym?
empezar lección
1) Musi mieć wystandaryzowaną procedurę 2) opracowaną procedurę interpretacji (obiektywność) 3)Posiadać badania walidacyjne (trafność, rzetelność) 4)Posiadać normy
Kto wprowadził termin techniki projekcyjne?
empezar lección
Lawrence Kelso Frank
Jakie sposoby rozumienia projekcji wymieniają Murstein i Pryer?
empezar lección
1) projekcja klasyczna 2) projekcja atrybutywna 3) projekcja autystyczna 4) projekcja rzcjonalna
Helena Sęk dodaje projekcję poznawczą - apercepcyjną.
W jaki sposób projekcję definiuje Bellak?
empezar lección
Bellak odwoływał się do pojęcia apercepcji i wprowadził pojęcie zniekształceń apercepcyjnych. W odpowiedziach rzutują nie tylko emocje negatywne, ale też pozytywne.
Czym są techniki projekcyjne?
empezar lección
Są to techniki diagnostyczne oparte na projekcji poznawczej albo apercepcji. Dążą do poznania działających w osobowości dynamizmów - potrzeb, motywów, konfliktów, mechanizmów obronnych. Jest to zespół zadań, w którym konstrukcja testowa nadaje materiałowi
bodźcowemu otwarty znaczeniowo i interpretacyjnie charakter.
Jakie rodzaje zachowania w odpowiedzi na bodźce projekcyjne wyróżnia Frank?
empezar lección
Aspekt konstytutywny(nadawanie struktury bodźcowi), interpretwtywny (subiektywna ocena bodźców), katartyczny (odreagowanie emocji), konstruktywny (działania porządkujące bodźce) i refrakcyjny (zachowania typowe dla komunikacji - grafologia na przykład)
Opisz dwie szkoły psychologicznej interpretacji rysunków.
empezar lección
1) technika impresyjna (wyobrażeniowa) polega na kontakcie z obiektem i analizie doświadczanych wrażeń (Harrower) 2)Analiza adaptacyjnych, ekspresyjnych i projekcyjnych aspektów rysunku (Bellak).
Wytłumacz do czego odnosi się aspekt adaptacyjny, ekspresyjny i projekcyjny.
empezar lección
Aspekt adaptacyjny odnosi się do stopnia w jakim reakcja jest wyznaczona naturą bodzca, aspekt ekspresyjny dotyczy stylistyczno-formalnych cech zachowań diagnostycznych, a aspekt projekcyjny dotyczy rzutowania uczuć, postaw i potrzeb osoby diagnozowanej.
Wymień kategorie technik projekcyjnych.
empezar lección
skojarzenia, selekcja, uzupełnianie, tworzenie, ekspresja
Jak brzmi hipoteza projekcyjna?
empezar lección
Wszelkie zachowanie człowieka jest uzewnetrznieniem indywidualnych właściwości jego osobowości.
Jakie są cechy zachowania projekcyjnego?
empezar lección
Jest indywidualne, istotne dla całościowej charakterystyki osobowości i jest nieświadome.
Jakie są rodzaje interpretacji rysunku projekcyjnego?
empezar lección
Impresyjne (podejście intuicyjne, swobodna ocena badacza, brak formalizacji), podejście oznakowe (pewne cechy rysunku uznaje się za oznaki zmiennych psychologicznych, nie trafne) i podejście całościowe (na podstawie danych empirycznych ustala się
listę elementów i właściwości rysunku, które rownicuja daną grupę.
Czym jest rysunek projekcyjny?
empezar lección
Jest to idea, że osobowość człowieka odzwierciedla się w jego wytworach. Jednak brak empirycznych dowodów na jego wartość diagnostyczną.
Czym jest hipoteza poziomów?
empezar lección
Hipoteza tą mówi o tym, że bodźce testowe o różnym stopniu strukturalizacji sięgają z różną głębokością w osobowość. Wyróżnia się techniki ustrukturalizowane, częściowo, lub niustrukturalizowane.
Co należy brać pod uwagę przed użyciem testu projekcyjnego?
empezar lección
1) Nalezy korzystać z procedur, które mają odpowiednią trafność i rzetelność wraz z normami. 2) Należy przejść trening ich stosowania. 3) Nie należy stosować tych technik do wykrywania naduzyc seksualnych. 4) Należy dostosować technikę w zależności od
celu badania, np: w sądownictwie powinno się stosować wyłącznie rygorystyczne techniki.
Opisz techniki oparte o zadania ustrukturalizowane.
empezar lección
W technikach tych wymaga się od badanego odpowiedzi werbalnej, stawia się przed badanym konkretne zadania. Z góry ustala się pożądaną formę odpowiedzi. Badają one treści emocjonalno-poznawcze, bliższe świadomości.
Kiedy warto stosować techniki oparte na zadaniach strukturalizowanych?
empezar lección
Gdy uczestnik badania obawia się wyrażania swoich opinii, gdy jego problemy są trudne do zwerbalizowania, gdy tematyka dotyczy intymnych spraw. Gdy istnieje obawa, że badany będzie próbował zadowolić prowadzącego wywiad lub gdy OB może nie zdawać
sobie sprawy z rzeczywistych powodów zachowania.
Wymień i opisz techniki oparte na zadaniach strukturalizowanych.
empezar lección
1) Test metafor - należy porównać osobe/obiekt do innego. np: chiński portret. 2) Test do diagnozy poziomów rozwoju ego (Loevinger) - rzetelny/trafny. 3) Teoria konstruktów osobistych Kelly'ego- pozwala poznać treść konstruktów osobistych.
Poza kontekstem klinicznym stosuje się Sentence Context (rozpoznawanie deficytów w chorobie Alzheimera), GD-SCT(rozumienie wymagań przez daną osobę), Formularz Reakcji Personelu (selekcja pracowników)
Opisz test niedokończonych zdań rottera.
empezar lección
Jest to test ustrukturyzowany, służy do pomiaru ogólnego wskaźnika przystosowania. Polską adaptację stworzyli Jaworowska i Matczak. Ma 3 wersje: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każda z nich składa się z 40 trzonów, które badany ma za zadanie dokończyć.
Posiada wysoką zgodność ocen sędziów kompetentnych, ale średnią alfę Cornbacha (0.63; 0.73 i 0.73), niejasna rzetelność retestowa. Zadowalająca trafność kryterialna.
Jakę są zalety RISB (test niedokończonych zdań Rottera)
empezar lección
1) Ma swobodny charakter wypowiedzi. 2) Ma pewien stopień ukrycia celu 3) mozliwosc stosowania do badań grupowych 4)Łatwy w użyciu 5) Mozliwosc wprowadzenia obiektywnego systemu oceny 6) relatywnie krótki czas badania i oceny
Jakie są wady RISB?
empezar lección
1) Metoda nie pozwala zataic tak dobrze jak inne techniki projekcyjne celu badania. 2) Oceny nie da się wykonać komputerowo. 3) Badanie wymaga od badanych pewnych kompetencji intelektualnych.
Jakie wyróżniamy typy odpowiedzi w RISB?
empezar lección
1) konfliktowe, ujawniające zły stan psychiczny jednostki. 2) pozytywne, ujawniające dobre przystosowanie, 3) neutralne
konfliktowe i pozytywne możemy stopniowac: slabe/umiarkowane/silne
Wymień techniki oparte na zadaniach częściowo strukturalizowanych.
empezar lección
1) Testy Skokarzen słownych (pojedyncze słowo w reakcji na pojedyncze słowo, odpowiedź nie musi stanowić logicznej całości z bodźce, technika ustrukturalizowana, ale swobodna. 2) Techniki z użyciem zabawek - scenotest (układa się sceny z życia przy użyciu
130 klocków.
Opisz test apercepcji tematycznej (TAT)
empezar lección
Jest to test częściowo ustrukturalizowany, stworzony przez Henry'ego Murray, składa się z 30 obrazów. Badany ma za zadanie ułożyć historie na podstawie obrazka (co doprowadziło do sytuacji, co się dzieje w danym momencie, co czują i myślą osoby na obrazie
i jak dalej potoczy się sytuacja. Istnieje instrukcja dla chorych i dla zdrowych, korzysta się tylko z tej pierwszej.
Jaki są wady TAT?
empezar lección
Murray stosował segregacje płciową, co było nieadekwatne. TAT zawiera mity diagnostyczne np: teza dotyczącą samobójców i karty 14.
weryfikacja empiryczna dowiodła, że samobójcy często stusuja dylematy hamletowskie i żywią wątpliwości co do postaci z obrazów.
Wymień i opisz empiryczne metody interpretacji TAT.
empezar lección
1) System McClellanda, był to system interpretacji potrzeb osiągnięć. Polega na paradygmacie wzbudzania.* 2) SCOR pozwala rozpoznać aspekty reprezentowania własnego Ja, relacji i świata społecznego. Diagnoza depresji, zaburzeń osobowości i nadużyć
weryfikacja empiryczna - w fantazjach pojawia się cel i działania instrumentalne do niego prowadzące. W miarę wzrostu potrzeby pojawia się więcej fantazji na temat jej deprywacji.
fizycznych 3) System DMM pozwala ocenić nasilenie i dojrzałość mechanizmów obronnych.
Wymień i opisz przykłady narzędzi niustrukturalizowanych.
empezar lección
1) Test plam atramentowych (ocena co to mogłoby być, notowane są czas i treść reakcji, istnieje wiele skal interpretacyjnych) 2)Rysunek projekcyjny.
Wymień systemy interpretacji wyników testu Rorschacha.
empezar lección
System całościowy Exnera - wyprowadza skale empiryczne, trafność i rzetelność podobna jak w MMPI. Stosowany raczej do pomiaru funkcjonowania poznawczego, nie diagnozy osobowości.
Wymień testy podejścia oznakowego.
empezar lección
Tet rysunku postaci ludzkiej, rysunek rodziny, Test Drzewa. znaczenie wskaźników z tych testów powstają na podstawie teorii i doświadczenia klinicznego. Ale są bezwartościowe, a te które wychodzą poza istotność statystycznąnie mogą być stosowane.
Wymień testy podejścia całościowego.
empezar lección
1) Test rysowania postaci ludzkiej (Koppitz) - 30 ateoretycznych wskaźników, uwzględnienie cech i treści rysunku. Różnicuje młodzież z problemami od grupy kontrolnej. 2) DAP: SPED różnicuje zaburzenia emocjonalne, ma wysoką rzetelność, jest obiektywny
i ma normy
Dlaczego tworzy się testy projekcyjne?
empezar lección
Wynika to z potrzeby badania osób uposledzonych, dzieci, albo cudzoziemców.
Opisz szerzej test Rorschacha.
empezar lección
Jest to test plam atramentowych, składa się z 10 tablic, badany odpowiada co na nich widzi, ocenia się treść, ale także zachowanie (np: obracanie tablic). Test ten nie odwołuje się do żadnych teorii. Stosuje się go do oceny procesów emocjonalnych,
poznawczych, obrazu siebie, struktury psychicznej i postaw wobec innych.
Jakie były założenia Rorschacha?
empezar lección
Zakładał, że osobowość jest mechanizmem selekcji i organizacji zachowania - hipoteza projekcyjna.Że wieloznaczność materiału, nieyrektywnosc i kreatywny charakter ograniczają obronne zachowanie badanego. Sytuacja badania jest modelem sytuacji rzeczywistej
Jaka jest procedura badania testem Rorschacha?
empezar lección
1) Faza wykonawczą-spontaniczna reakcja badanego, przedstawienie instrukcji i rejestrowanie reakcji 2) Faza sprawdzająca-powtórne pokazanie tablic w celu wyjaśnienia wątpliwości co do odpowiedzi badanego. 3) Badanie ograniczeń-określenie czemu badany nie
udzielił żadnej z trzech typów istotnych diagnostycznie odpowiedzi, jeśli tak było.
W obrębie jakich kategorii ocenia się odpowiedzi badanych w teście Rorschacha?
empezar lección
W obrębie kategorii lokalizacji w tablicy, determinant (przesłanki i wzajemne relacje między nimi) i treści (ludzie, sztuka, gówno)
Więcej o jebanym teście Rorschacha.
empezar lección
Diagnoza głównie dorosłych, diagnoza patologii psychicznych i różnicowanie normy od patologii. System Becka narzuca sztywne reguły postępowania, a system Klopfera eklektyzm fenomenologiczno-psychodynamiczny.
Przedstaw proces analizy i interpretacji testu Rorschacha.
empezar lección
1) Analiza strukturalna-inf na temat struktury osobowości 2) Analiza sekwencyjna-analiza kolejności wystepowania sygnatur 3) Analiza werbalizacji-semantyka i symbolika wypowiedzi. 4) Analiza całościowa-integracja wcześniejszych analiz, podstawa diagnozy
Wymień systemy testu plam atramentowych.
empezar lección
systemy testu R0, Exner, Ślepa analiza
Opisz systemy testów R0 (Beck i Klopfer)
empezar lección
System ten zawiera teoretyczną i metodologiczną koncepcję stosowania testu jako narzędzia diagnozy. Procedura badania indywidualnego. Instrukcja pozostawia swobodę co do liczby i rodzaju wypowiedzi. Analiza obejmuje lokalizację, determinanty i treść odp
używane są tablice w określonej kolejności.
Opisz system Exnera
empezar lección
System ten skupia się na minimalizacji i nieyrektywności zachowań badającego. Odmienność teoretycznych koncepcji osobowości - fenomenologia, psychoanaliza, Gestalt, ujęcie poznawcze.
Czym jest Ślepa analiza?
empezar lección
Jest to interpretowanie protokołu bez posiadania wiedzy o badanym.
Niektórzy uważają, że test projekcyjny musi być uzupełniony o inne dane. Proponuję się traktowanie tych danych jako interpretacji wyjściowej
Jakie są zalety testu Rorschacha?
empezar lección
Jest mało podatny na manipulację, autoprezentację. Jego wyniki są mierzalne na skalach liczbowych i posiada szeroki zakres diagnozy.
Jakie są wady testu Rorschacha?
empezar lección
Niedookreślenie tego, co właściwie mierzy. Mierzalność liczbowa jest pozorna, oblicznie wyników czasochłonne. Test wrażliwy jest na doświadczenie i skrępowanie badanego. Metoda ta jest kontrowersyjna.

Debes iniciar sesión para poder comentar.