Systematyka związków chemicznych i stechiometria

 0    84 tarjetas    lenka1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
prawo zachowania masy
empezar lección
Podczas reakcji chemicznej w układzie zamkniętym masa substratów równa jest masie otrzymanych produktów.
mieszaniny
empezar lección
układy dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą
mieszanina jednorodna
empezar lección
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym nie jestesmy w stanie odróżnić składników gołym okiem
mieszanina niejednorodna
empezar lección
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym jesteśmy w stanie rozróżnić składniki
koloid
empezar lección
mieszanina, roztwór koloidalny, to układ złożony z dwóch lub więcej substancji, których wielkość drobin wynosi od 10 do 100 nm; układ pośredni między mieszaniną jednorodną a niejednorodną.
prawo stałości składu
empezar lección
Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania posiada stały, ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.
odparowywanie
empezar lección
sposób rozdzielania mieszaniny złożonej z rozpuszczalnika, np. wody, oraz substancji stałej rozpuszczonej np. soli; wykorzystuje się tutaj parowanie wody
destylacja
empezar lección
sposób rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice w temperaturach parowania substancji; odparowana substancja ulega skorpleniu
rektyfikacja
empezar lección
sposób rozdzielania mieszaniny ciekłej poprzez wielokrotną destylację; składniki bardziej lotne przechodzą do fazy gazowej, a mniej lotne do fazy ciekłej
krystalizacja
empezar lección
proces powstawania kryształów w roztworze lub w substancjach stopionych; jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin
sedymentacja
empezar lección
sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w masie i rozmiarach cząstek rozdzielanych mieszanin; cząstki substancji stałej w cieczy opadają na dno naczynia pod wpływem grawitacji
sączenie
empezar lección
oddzielenie ciał stałych od cieczy; mieszaninę przepuszcza się przez lejki zaopatrzone w sączki bibułowe
ekstrakcja
empezar lección
metoda rozdzielenia mieszanin na drodze wymywania rozpuszczalnikiem pożądanych składników z mieszaniny stałej bądż ciekłej
adsorpcja
empezar lección
gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego; ciało stałe to adsorbent, a substancja adsorbowana to adsorbat
chromatografia
empezar lección
metoda rozdzielenia mieszanin wykorzystująca różnice w szybkości wędrówki składników w ośrodkach porowatych
metal
empezar lección
substancja prosta, charakteryzująca się metalicznym połyskiem, kowalnością oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym
niemetal
empezar lección
substancja prosta nie mająca własciwości metalicznych, nie ma połysku, nie przewodzi prądu elektrycznego, w stanie stałym nie jest kowalna, w stanie gazowym tworzy cząsteczki dwu lub wiecej atomowe
tlenek
empezar lección
związek chemiczny zbudowany z tlenu i pierwistka - metalu lub niemetalu
metody otrzymywania tlenków
empezar lección
reakcja syntezy bezpośredniej z tlenem, termiczny rozkład soli kwasów tlenowych, termiczny rozkład wodorotlenków
bezwodniki kwasowe
empezar lección
tlenki które po połączeniu z wodą tworzą kwasy; są to tlenki niemetali
rodzaje tlenków
empezar lección
tlenki zasadowe (zasadotwórcze), kwasowe (kwasotwórcze), obojętne, amfoteryczne, nadtlenki, tlenki mieszane
tlenek kwasowy
empezar lección
tlenek niemetalu, który reaguje z wodorotlenkami (zasadami) dając sole
tlenek zasadowy
empezar lección
tlenek metalu, który reaguje z kwasami dając sole
tlenek obojetny
empezar lección
tlenek, który wykazuje się małą reaktywnością, nie reaguje ani z zasadami ani z mocnymi kwasami
tlenek amfoteryczny
empezar lección
tlenek, który reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i z zasadami, dając sole
tlenki mieszane
empezar lección
tlenki, w których pierwiastek główny występuje na różnych stopniach utlenienia np. Fe3O4 żelazo jest na II i III
nadtlenki
empezar lección
tlenki posiadające w swojej cząteczce wiązania między atomami tlenu (mostki tlenowe)
katalizator
empezar lección
substancja obniżająca energię aktywacji w reakcji chemicznej, substancja ułatwiajaca przebieg reakcji chemicznej, sama nie bierze udziału w reakcji
indykator
empezar lección
wskaźnik, np. w chemii stosuje się wskaźniki odczynu roztworu
tlenek zasadotwórczy
empezar lección
tlenek rozpuszczalny w wodzie, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie zasadowym
wodorotlenek
empezar lección
związek chemiczny zbudowany z atomu metalu i grup wodorotlenkowych; grup wodorotlenkowych jest tyle, ile wynosi wartościowość metalu
zasada
empezar lección
mocny wodorotlenek, który ulega dysocjacji w 100%; do zasad należą wodorotlenki I i II grupy układu okresowego, z wyłączeniem wodorotlenku berylu i magnezu
metody otrzymywania wodorotlenków
empezar lección
metal aktywny (np. Na) w reakcji z wodą, tlenek zasadotwórczy + woda, w reakcji soli słabych wodorotlenków z zasadami.
kwasy
empezar lección
związki zbudowane z kationów wodoru i anionów reszt kwasowych (dysocjują na jony hydroniowe i aniony reszt kwasowych)
tlenek kwasotwórczy
empezar lección
tlenek niemetalu, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie kwasowym
kwasy tlenowe
empezar lección
kwasy, w których w skład reszty kwasowej wchodzi jeden lub więcej atomów tlenu
kwasy beztlenowe
empezar lección
kwasy, które nie posiadają atomów tlenu w swoich resztach kwasowych np. HCl
kwasy organiczne
empezar lección
kwasy pochodzenia organicznego - roślinnego lub zwierzęcego
kwasy nieorganiczne
empezar lección
kwasy pochodzenia nieorganicznego np. H2SO4
kwasy mocne
empezar lección
kwasy, które dysocjują w 100% np. HCl. HNO3 , H2SO4
kwasy słabe
empezar lección
kwasy, które ulegają dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu niż mocne, duża ilość cząsteczek kwasu pozostaje w roztworze w postaci niezdysocjowanej
sole
empezar lección
związki zbudowane z jednego lub kilku kationów metali i jednego lub kilku anionów reszt kwasowych
metody otrzymywania soli
empezar lección
metal + niemetal, metal + kwas, tlenek metalu + kwas, tlenek niemetalu + zasada, kwas + zasada, tlenek niemetalu + tlenek metalu, sól + zasada, sól + mocny kwas, sól + sól (metoda strąceniowa)
masa atomowa
empezar lección
masa pojedyczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy czyli unitach
masa cząsteczkowa
empezar lección
masa pojedynczej cząsteczki związku chemicznego wyrażona w atomowych jednostkach masy - unitach; na masę cząsteczkową składają się masy atomowe poszczególnych atomów, które budują daną cząsteczkę
liczba Avogadra
empezar lección
liczba indywidalnych cząstek zawartych w jednym molu każdej substancji; wynosi 6,023 • 1023
mol
empezar lección
chemiczna jednostka ilości substancji; mol każdej substancji zawiera jednakową ilość cząstek - liczbę Avogadry
masa molowa
empezar lección
masa atomu lub cząsteczki związku chemicznego wyrażona w g/mol; liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej
objętość molowa gazów (prawo Avogadra)
empezar lección
Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4 dm3.
roztwór właściwy
empezar lección
mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, stała, ciekła lub gazowa.
efekt Tyndalla
empezar lección
rozproszenie światła przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej (charakterystyczny stożek)
koagulacja
empezar lección
zbijanie lub zlepianie się cząstek koloidalnych w większe skupienia w roztworze
agregat
empezar lección
skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych (chemicznych)
emulsja
empezar lección
zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej
emulgator
empezar lección
substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość
stężenie procentowe
empezar lección
ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu
stężenie molowe
empezar lección
ilość moli w 1 dm3 roztworu
rozpuszczalność
empezar lección
ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika, w danej temperaturze
czynniki wpływające na rozpuszczanie
empezar lección
temperatura, rodzaj substancji, rozpuszczalnik, rozdrobnienie substancji, mieszanie
roztwór stężony
empezar lección
to roztwór, w którym rozpuszczono dużą ilość substancji, zbliżoną do nasycenia
roztwór nasycony
empezar lección
roztwór, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji jaką da się rozpuścić w danej temperaturze
roztwór nienasycony (rozcieńczony)
empezar lección
roztwór, w którym rozpuszczono mniej substancji niż wynosi jego rozpuszczalność w danej temperaturze
alotropia
empezar lección
zjawisko polegające na tworzeniu przez dany pierwiastek kilku odmian różniących się od siebie strukturą kryształów lub cząsteczek
odmiany alotropowe tlenu
empezar lección
tlen atmosferyczny, ozon
grafit
empezar lección
odmiana alotropowa węgla, czarny, łamiliwy brudzący; ma budowę warstwową, warstwy podobne są do plastra miodu, wiązania między warstwami są długie i słabe, stąd warstwy mogą się przesuwać względem siebie
diament
empezar lección
diament polaco
odmiana alotropowa węgla o budowie krystalicznej; twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, oszlifowany to brylant
fulleren
empezar lección
odmiana alotropowa węgla, cząsteczka złożona z ok. 60 atomów węgla w postaci kul lub rurek
odmiany alotropowe siarki
empezar lección
siarka rombowa, siarka jednoskośna
odmiany alotropowe fosforu
empezar lección
fosfor biały, czerwony
rodzaje kryształów
empezar lección
jonowe, kowalencyjne, molekularne, metaliczne
kryształy jonowe
empezar lección
to kryształy utworzone przez związki o budowie jonowej, zwłasza tlenki i halogenki pierwiastków grupy I i II układu okresowego
krzyształy kowalencyjne
empezar lección
to kryształy, w których wszystkie wiązania są wiązaniami kowalencyjnymi; najbardziej znany tego typu kryształ to kryształ diamentu; każdy zawarty w nim atom węgla wytwarza cztery jednakowe wiązania kowalencyjne
kryształy molekularne
empezar lección
są zbudowane z odrębnych cząsteczek; swoją spójność zawdzięczają oddziaływaniom międzycząsteczkowym, a więc dipol-dipol, van der Waalsa; takie kryształy najczęściej tworzą związki organiczne, zestalone gazy.
kryształy metaliczne
empezar lección
gęsto upakowane dodatnie rdzenie atomowe, czyli fragmenty atomów pozbawionych powłok walencyjnych; oderwane elektrony tworzą gaz elektronowy, czyli zdelokalizowaną chmurę ładunku ujemnego
polimorfizm
empezar lección
zjawisko występowania związku w różnych odmianach krystalicznych
rodzaje stanów skupienia
empezar lección
ciekły, stały, gazowy (plazma)
solwatacja
empezar lección
przyłączanie cząsteczek rozpuszczalnika przez cząsteczki ciała rozpuszczonego, jony elektrolitu, powierzchnię cząsteczek koloidalnych
hydratacja
empezar lección
uwodnienie, przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 przez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą lub wiążące się z nią koordynacyjnie
rozpuszczalniki
empezar lección
substancje ciekłe mające zdolność rozpuszczania innych substancji, czyli tworzące z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne; są to często ciecze polarne np. woda, alkohole, amoniak; rozpuszczalnikami mogą być także ciecze niepolarne np. toluen, aceton itp.
rodzaje rozpuszczalników
empezar lección
polarne i niepolarne
właściwości wody
empezar lección
zdolność tworzenia wiązań wodorowych, duże ciepło parowania, polarność, zamarzając zwiększa swoją objętość
dysocjacja
empezar lección
rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody (dodatnie kationy i ujemne aniony)
kation
empezar lección
jod dodatni
anion
empezar lección
jon ujemny

Debes iniciar sesión para poder comentar.