Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 tarjetas    pani truskawka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

szybkość reakcji
empezar lección
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu

katalizator
empezar lección
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji

substancja obniżająca szybkość reakcji

teoria zderzeń
empezar lección
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.

energia aktywacji
empezar lección
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne

kompleks aktywny
empezar lección
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów

reakcja egzoenergetyczna
empezar lección
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła

reakcja endoenergetyczna
empezar lección
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia

termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.

reakcja prosta
empezar lección
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków

reakcja złóżona
empezar lección
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe

reakcja następcza
empezar lección
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie

reakcja równoległa
empezar lección
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów

reakcja łańcuchowa
empezar lección
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej

reakcja odwracalna
empezar lección
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)

reakcja nieodwracalna
empezar lección
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny

równowaga dynamiczna reakcji
empezar lección
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością

prawo działania mas
empezar lección
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń

stała równowagi reakcji
empezar lección
prawo działania mas Golgberga i Waagego

reguła przekory
empezar lección
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi

elektrolity
empezar lección
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.

nieelektrolity
empezar lección
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej

dysocjacja elektrolityczna
empezar lección
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody

dysocjacja kwasów
empezar lección
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.

dysocjacja zasad
empezar lección
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.

dysocjacja soli
empezar lección
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.

stopień dysocjacji
empezar lección
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu

stała dysocjacji
empezar lección
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego

iloczyn jonowy wody
empezar lección
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14

wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych

zasady według Arrheniusa
empezar lección
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu

kwasy według Arrheniusa
empezar lección
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy

Zasady według Brönsteda
empezar lección
kwas to protonodawca

Kwasy według Brönsteda
empezar lección
zasada to protonobiorca

protonodawca
empezar lección
cząstka oddająca protony

protonobiorca
empezar lección
cząstka pobierająca protony

miareczkowanie
empezar lección
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu

reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad

stopień utlenienia
empezar lección
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce

reakcje redoks
empezar lección
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków

związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie

związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji


Debes iniciar sesión para poder comentar.