Speaking test

 0    61 tarjetas    BlackHelen
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
dowód, materiał dowodowy
Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać.
empezar lección
evidence
The police gathered enough evidence to convict him.
powiększać się, rozwijać
Populacja Afryki dynamicznie się powiększyła w ostatnich 30 latach.
empezar lección
expand
Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years.
rozwiązywać
Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.
empezar lección
solve
You're not going to solve any problems here.
wymyślny, fantazyjny
On jeździ wymyślnym samochodem.
empezar lección
fancy
He drives a fancy car.
oburzający, skandaliczny
Jej zachowanie było oburzające.
empezar lección
outrageous
Her behaviour was outrageous.
skandaliczny, haniebny
To haniebne, że nikt z rodziny nie próbował jej pomóc.
empezar lección
disgraceful
It's disgraceful that none of the family tried to help her.
hańba, wstyd
Bycie biednym nie jest hańbą.
empezar lección
disgrace
There is no disgrace in being poor.
przypływ, napływ
Ostatnio zauważyliśmy napływ bogactwa do regionu.
empezar lección
influx
We recently noticed the influx of wealth into the region.
podejście, metoda
Spróbujmy innego podejścia.
empezar lección
approach
Let's try a different approach.
zarys, szkic/ przedstawić coś w skrócie
Przedstawiliśmy w skrócie nasze propozycje na komitecie.
empezar lección
outline
We outlined our proposals to the committee.
ogólnie, szeroko, z grubsza
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z tobą.
empezar lección
broadly
Broadly speaking, I agree with you.
przekonać kogoś, namówić
Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.
empezar lección
convince sb
Your explanation didn't convince me.
pochować, pogrzebać
Został pochowany w Highgate Cemetry.
empezar lección
bury
He was buried in Highgate Cemetry.
osuwisko
Dom był zakopany pod osuwiskiem.
empezar lección
landslide
The house was buried beneath a landslide.
zwycięstwo przytłaczające wielkością głosów
Ona oczekiwała zwycięstwa przytłaczającego wielkością głosów.
empezar lección
landslide
She was expected to win by a landslide.
osoba, która nie lubi wiadomości
Ona naprawdę jest newsowym unikaczem - ona nigdy nie ogląda newsów.
empezar lección
news resister
She's really news resister - she never watches any news.
szanse
Szanse są naprawdę przeciw niemu. (ktoś jest bez szans)
empezar lección
odds
The odds are heavily against him.
napływ wiadomości
Napływ wiadomości jest ciągle rosnący.
empezar lección
news intake
News intake is still growing.
rozrywka, hobby, zajęcie
Czytanie jest jednym z moich ulubionych zajęć.
empezar lección
pastime
Reading is one of my favourite pastimes.
kojący, łagodzący, uśmierzający
Ona ma kojący głos.
empezar lección
soothing
She has a soothing voice.
warty opublikowania
Nic godnego opublikowania nie zdarzyło się w ostatnim tygodniu.
empezar lección
newsworthy
Nothing very newsworthy happened last week.
przychylny, tendencyjny, mający skłonność
Oczywiście, oni byli przychylnie nastawieni do tego od początku.
empezar lección
biased
Of course, they were biased towards it from the start.
w kierunku, w stronę, wobec
On pobiegł w jej kierunku.
empezar lección
towards
He ran towards her.
zatrzymać coś dla siebie
Będę wdzięczna, jeśli zatrzymasz tą informację dla siebie.
empezar lección
keep sth to yourself
I'd be grateful if you kept this information to yourself.
powtarzający się, monotonny
Choroba lokomocyjna jest spowodowana przez efekt powtarzających ruchów.
empezar lección
repetitive
Travel sickness is caused by the effect of repetitive movements.
stale, ciągle
Język angielski ciągle się zmienia.
empezar lección
constantly
The English language is constantly changing.
poza czymś, pomijając coś
Pomijając cenę, ta wycieczka była świetna!
empezar lección
apart from
Apart from the price, this trip was awesome!
wysokość tonu, dźwięku
Podstawowe poczucie rytmu i wysokości dźwięku jest niezbędne w zawodzie nauczyciela muzyki.
empezar lección
pitch
A basic sense of rythm and pitch is essential in a music teacher.
pionowy
Ta świeca musi być w pozycji pionowej.
empezar lección
vertical
This candle has to be in a vertical position.
poziomy
On narysował poziomą linię w poprzek tablicy.
empezar lección
horizontal
He drew a horizontal line across the blackboard.
pochyły
empezar lección
slanted
zrozumiały
Mowa dzieci jest ledwie zrozumiała.
empezar lección
intelligible
The child's speech is barely intelligible.
trzymać się czegoś z daleka
Trzymaj się z daleka centrum miasta w tym czasie wieczorem.
empezar lección
steer clear of sth
Steer clear of the centre of town at this time of the evening.
kierunek studiów
Moim kierunkiem studiów jest angielski.
empezar lección
major
My major is English.
czasowy, chwilowy
empezar lección
temporary
spontaniczny
To było cudownie spontaniczne przedstawienie.
empezar lección
spontaneous
It was a wonderfully spontaneous performance.
rozmówca
empezar lección
interlocutor
właściwy, odpowiedni
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
empezar lección
proper
Here is your money. Make proper use of it.
bez przyjaciół
Umarł samotny i bez przyjaciół.
empezar lección
friendless
He died alone and friendless.
surowy, ostry, rygorystyczny
Jej rodzice są bardzo surowi.
empezar lección
strict
Her parents are very strict.
priorytet
W moim życiu rodzina jest priorytetem.
empezar lección
priority
In my life I give priority to my family.
wstapiać się w coś
Postaci stopniowo wtapiały się w ciemność.
empezar lección
merge into the...
The figures gradually merged into the darkness.
pod, poniżej
On zajrzał pod dywan.
empezar lección
underneath
He looked underneath the carpet.
Cygan
Linia cygańskich wozów poruszała się powoli wzdłuż drogi.
empezar lección
Gypsy
A line of gypsy caravans moves slowly along the lane.
generalnie, ogólnie rzecz biorąc
empezar lección
in general
kontynent, ląd stały
Hebrydy są na zachodzie szkockiego lądu stałego.
empezar lección
mainland
The Hebrides are to the west of the Scottish mainland.
główny nurt, dominujący trend
Ten styl dramatu nie jest częścią kulturowego głównego nurtu.
empezar lección
mainstream
This style of drama is not part of the cultural mainstream.
podtrzymywać, zachowywać na tym samym poziomie
Jego priorytetem jest podtrzymanie i chronienie jego rodziny.
empezar lección
maintain
His priority is to maintain and protect his family.
pewny, przekonany o czymś
Jestem pewien, że ona by to doceniła.
empezar lección
certain
I'm certain she would appreciate it.
podtrzymanie, utrzymanie, alimenty
empezar lección
maintenance
majestat
empezar lección
majesty
ważny, znaczący
Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.
empezar lección
major
Major issues were brought up during this meeting.
sklep z antykami
empezar lección
antique shop
znaczący, ważny
Najbardziej znaczącą zmianą była jej nowa fryzura.
empezar lección
signifant
The most significant change was her new hairdo.
uzależnienia od nowoczesnych urządzeń
empezar lección
hi-tech addictions
grupa wsparcia
empezar lección
support group
(zbytnia) pobłażliwość
Zaatakował pobłażliwość przyznaną religijnym odszczepieńcom.
empezar lección
(over) indulgence
He attacked the indulgence granted to religious dissenters.
spełnienie, satysfakcja
Studenci muszą spełnić następujące zgłoszeniowe kryteria.
empezar lección
fulfillment
Students must fulfil the following entry criteria.
maniak komputerowy
Wyglądasz jak prawdziwy maniak komputerowy!
empezar lección
geek
You look like a real geek!
zespół abstynencji
empezar lección
withdrawal symptoms
wszechogarniający, wszechobecny
Zapach potu był wszechogarniający.
empezar lección
pervasive
The smell of sweat was pervasive.

Debes iniciar sesión para poder comentar.