Socjologia WDS

 0    93 tarjetas    mwojciechowski069
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Industrializacja
empezar lección
Uprzemysłowienie - proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji
Modernizacja
empezar lección
Unowocześnienie produktu - zmierzanie do społeczeństwa nowoczesnego
Urbanizacja
empezar lección
proces koncentracji ludności w punktach[2] przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej
Sekularyzacja
empezar lección
zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie
August Comte (1789 - 1857)
empezar lección
Twóca terminu "socjologia"
Harriet Martineau (1802 - 1876)
empezar lección
"Jak obserwować moralności i obyczaje"; tłumaczenia Comte'a
Karol Marks (1818 - 1883)
empezar lección
Twórca podziału klasowego
Fryderyk Engels (1820 - 1895)
empezar lección
"Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa"
Ferdinand Tonnies (1855 - 1936)
empezar lección
Twóca teorii Gemeinschaft i Gesellschaft
Gemeinschaft
empezar lección
Wspólnota, wola ograniczona, emocje, na całe życie
Gesellschaft
empezar lección
Zrzeszenie, wola arbitralna, umowa, formalne prawo, łączy jednostki w aspekcie ról społecznych
Emile Durkheim (1858 - 1917)
empezar lección
Fakty społeczne należy badać jak rzeczy; "O podziale pracy społecznej"
Solidarność mechaniczna
empezar lección
Te same normy, podobieństwa między jednostkami, ja=grupa
Solidarność organiczna
empezar lección
Indywidualizm, potrzeba współpracy, każda jednsostka wnosi do grupy coś nowego
Emile Durkheim (1858 - 1917)
empezar lección
Sacrum i Profanum; Samobójstwa; Homo Duplex
Max Weber (1864 - 1922)
empezar lección
Typ Idealny
Socjologia humanistyczna (rozumiejąca)
empezar lección
Pojęcie działania społecznego z którym przedmiot wiąże subiektywny sens
Typ idealny
empezar lección
Najważniejsze cechy danego zjawiska
Państwo (wg Webera)
empezar lección
Instytucja posiadająca monopon na legalne stosowanie przemocy
Mikrosocjologia
empezar lección
Jednostka, mała grupa (konformizm, syndrom grupowego myślenia), interakcje
Makrosocjologia
empezar lección
Instytucje, rodzina, globalizacja, religia, państwo, polityka, społ obyw., kapitał społ.
Role socjologa
empezar lección
Obiektywizm i otwartość, brak narzucenia twardej definicji
Socjalizacja
empezar lección
Proces nauki i zycia w społeczeńśtwie; przyswojenie umiejętności komunikacji z ludźmi, wartości norm zachowań, umiejętności manipulowania przedmiotami
Charles Cooley (1884 - 1929)
empezar lección
Jaźń odzwierciedlona
Jaźń odzwierciedlona
empezar lección
Wyobrażanie jak wypadamy w oczach innych, jak inni oceniają nas, samo-wyobrażenie na pods. percepcji naszej osoby w oczach innych
Jean Piaget (1896 - 1980)
empezar lección
Etapy socjalizacji (Senso-Moto->Przeoper.->Oper. Konkr.->Oper. Form
Pierwotna
empezar lección
Poprzez grupy pierwotne (rodzaj socjalizacji)
Wtórna
empezar lección
Poprzez instytucje (uczymy się ról, bez przesytu emocji) (rodzaj socjalizacji)
Odwrotna
empezar lección
Młodsze pokolenie uczy starsze (rodzaj socjalizacji)
Resocjalizacja (akulturyzacja)
empezar lección
Uczenie się nowych i odmiennych norm (rodzaj socjalizacji)
Kontrsocjalizacja
empezar lección
Wnikanie w "złą socjalizację" (rodzaj socjalizacji)
Socjalizacja antycypująca
empezar lección
Sami wybieramy grupę i w niej się socjalizujemy (rodzaj socjalizacji)
Rodzina
empezar lección
Pozycja społeczna; Wsparce emocjonalne i fizyczne; Wzory ról (agendy socjalizacji)
Instytucje
empezar lección
Szkoła, miejsce pracy, więzienie (agendy socjalizacji)
Klasa (sposób mówienia)
empezar lección
Kod rozwinięty (klasa średnia); Kod ograniczony (klasa niższa) (agendy socjalizacji)
Uogólniony inny
empezar lección
Reguły społeczne, normy, wartości, które jednostka społ. zaczyna dostrzegać w procesie socjalizacji; reguły nie dotyczą tylko jej ale ogólnie przyjętego społeczeńśtwa
Internalizacja
empezar lección
Przyjmowanie narzuconych z zewnątrz postaw, poglądów i wartości za własne
Syndrom grupowego myślenia
empezar lección
uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem.
Środki kontroli społecznej
empezar lección
Przemoc fizyczna, presja ekonomiczna, persfazja, ośmieszenie, plotka, pogarda, ostracyzm
Konformizm
empezar lección
Dostosowanie swojego zachowania do tego co chcą/oczekują od nas inni
Konformizm informacyjny
empezar lección
potrzeba bycia przekonanym o tym, co słuszne (gdy polegamy na wiedzy innych)
Konformizm normatywny
empezar lección
potrzeba bycia akceptowanym
Anomia
empezar lección
Okres bez jakichkolwiek norm, prowadzi do częstych samobójstw
Typy władzy
empezar lección
Tradycyjny, Charyzmatyczny, Legalny
Władza suwerenna
empezar lección
Władca decyduje o życiu poddanych
Władza dyscyplinarna
empezar lección
Władza nad ciałem, ciało podporządkowane rygorom
Biowładza
empezar lección
Władza nad zyciem, włądcy zależy na kontroli populacji (Aborcja, Eutanazja, In-Vitro)
Efekt Wertera
empezar lección
Znaczący wzrost samobójstw spowodowany nagłośnionym w mediach samobójstwem znanej osoby
Kultura (Linton)
empezar lección
Konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa
Malinowski (Kultura)
empezar lección
Instytucje służące zaspokojeniu potrzeb
Kłoskowska (Kultura)
empezar lección
Kultura bytu - materialna; Społeczna - zachowanie; Symboliczna - duchowa
Etnocentryzm
empezar lección
Kultura naszej grupy jest najlepsza
Relatywizm kulturowy
empezar lección
Żadna praktyka kulturowa nie jest sama w sobie ani dobra ani zła (musi być oceniana w kontekście)
Ernest Gellner
empezar lección
Naród został przez kogoś zaprojektowany; pokrywanie się granic etnicznych i państwowych
Michael Biling
empezar lección
Banalny racjonalizm; rodzaj codziennych praktyk i czynności, któe przypominają o narodowej tożsamości
Szowinizm
empezar lección
Nacjonalizm rozwinięty do granic możliwości
Ksenofobia
empezar lección
Strach wobec innych narodów
Idealizm transcendentny
empezar lección
Uświęcone zasady myślenia i działania, aby człowiek jak najlepiej wykorzystywał swój potencjał
Sekta
empezar lección
Charyzmatyczne przywództwo, dobrowolność uczestnictwa, radykalizm, bezkompromisowość, jednoznaczna interpretacja doktryny
Denominacja
empezar lección
Trwale ustalona, wielka zinstytucjonalizowana grupa działająca w ramach danej religii od wielu lat
Eklezja
empezar lección
Grupa religijna silnie zintegrowana z dominującą kulturą polityczną
Desekularyzacja
empezar lección
Powrót do religii i praktyk kościoła
Prywatyzacja religii
empezar lección
Wierzymy w Boga, ale nie w Kościół
Fundamentalizm
empezar lección
Próba rekonstrukcji utopijnej wizji religii
Klasy (Marks)
empezar lección
Środki produkcji; Konflikt klasowy; Piramida kapitalistycznego systemu - najważniejsze są pieniądze
Klasy (Weber)
empezar lección
Ekonomiczny stosunek do rynku; Prestiż; Interesy
Warner
empezar lección
Wyższa wyższa, wyższa niższa... niższa wyższa, niższa niższa...(sumaryczny wskaźnik ekonomiczny i prestiż)
Drabina klasowa
empezar lección
Jednostka nie jest przypisana całe życie do jednej klasy, może się wspinać lub opadać
Podklasa
empezar lección
ludzie wykluczeni ze społeczeństwa (np. bezdomni z wyboru)
Working poor (pracująca biedota)
empezar lección
ludzie pracujący na wypłatę minimalną, nie są w stanie utrzymać się samodzielnie
HDI
empezar lección
Długość życia; Lata edukacji; Dochód narodowy (Polska w czołówce - ok 35 msc)
Poligynia
empezar lección
1 pan, wiele pań
Poliandria
empezar lección
1 pani, wiele panów
Globalizacja
empezar lección
ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa[1]; zanikanie kategorii państwa narodowego
Liberalizacja
empezar lección
Ekonomiczne stosunki rozpływania się granic; wolny rynek na poziomie globalnym
Kalifornizacja potrzeb (Kenichi Ohmae)
empezar lección
upodabniania się (konwergencji) potrzeb i gustów konsumentów będące efektem globalizacji i rozpowszechniania się kultury masowej.
"Koniec historii i ostatni człowiek" F. Fukuyama
empezar lección
Liberalna demokracja i związany z nią wolny rynek są zdaniem Fukuyamy ostateczną, lepszą formą ustrojową, lepszą niż monarchia, faszyzm czy komunizm. Wyczerpanie się projektów ustrojowych.
Globalna wioska Marshall McLuhan
empezar lección
trend, w którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę. W tym sensie glob staje się wioską za sprawą elektronicznych mediów
Glokalizacja, R. Robertson
empezar lección
przystosowanie globalnych produktów i ich reklamy do wymogów (warunków) rynku lokalnego.
Centrum i Peryferie I. Wallerstein
empezar lección
Teoria systemów-światów
Macdonaldyzacja
empezar lección
upodobanie się wartości, praktyk i rozwiązań instytucjonalnych na całym świecie
Społeczeństwo obywatelskie
empezar lección
Aktywność i zdolność do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony państwowej władzy
Organizacje pozarządowe
empezar lección
Nienastawione na zysk - wchodzą w skład społeczeństwa obywatelskiego
Próżnia społeczna/socjologiczna
empezar lección
Brak instytucji pośrednich pomiędzy rodziną, a instytucjami
Kapitał społeczny (Putnam)
empezar lección
Sieci powiązań -> Normy wzajemności -> Zaufanie -> Sieci powiązań
Kapitał społeczny (Bourdieu)
empezar lección
zbiór potencjalnych i rzeczywistych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu
Demokracja deliberatywna
empezar lección
Obywatele aktywnie włączają się w proces polityki na akcyjnej zasadzie (np. dyskusje na forach)
Kultura polityczna (typy)
empezar lección
Typ zaściankowy; Typ poddańczy; Typ uczestniczący
Typ uczestniczący
empezar lección
Gotowość do udziału w życiu politycznym, w tym w sprawowaniu władzy; podejście dyskursywne (typ kultury politycznej)
Efekty modernizacji państw (Mann)
empezar lección
Władza intensywna - regulacja i kontrola większości aspektów życia społecznego
Efekty modernizacji państw (Mann)
empezar lección
Władza ekstensywna - jasno wyznaczone granice terytorium
Tezy na śmierć państwa
empezar lección
1. Kapitalizm; 2. Nowe globalne ograniczenia; 3. Post-nuklearyzm; 4. Polityka tożsamości i nowe ruchy społeczne
Tragedia wspólnego pastwiska
empezar lección
10 gospodarzy (każdy po 1 krowie)->1 gospodarz dodaje 1 krowę->każdy z gospodarzy dodaje 1 krowę = mniej trawy, słabsze krowy, mniej mleka

Debes iniciar sesión para poder comentar.