Słownik ISEL - A

 0    145 tarjetas    RoniDB
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
empezar lección
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
empezar lección
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
empezar lección
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
empezar lección
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
empezar lección
absent
Fred was absent from school.
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
empezar lección
accept
I accept your offer.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
empezar lección
access
Do you have access to the Internet?
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
empezar lección
accident
He had an accident last week.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
empezar lección
according
Everything went according to plan.
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
empezar lección
account
I’d like to open an account.
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
empezar lección
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
empezar lección
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
empezar lección
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
empezar lección
across
I walked slowly across the street.
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
empezar lección
act
We must act quickly.
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
empezar lección
action
The movie has a lot of action.
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
empezar lección
active
She’s a very active person.
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
empezar lección
activity
The club offers many outdoor activities.
aktor
On jest znanym aktorem.
empezar lección
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
empezar lección
actress
She has always wanted to become an actress.
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
empezar lección
actual
What are your actual reasons?
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
empezar lección
actually
He didn’t actually say anything important.
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
empezar lección
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
empezar lección
add
Add some sugar to the cream.
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
empezar lección
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
empezar lección
additional
They will need additional help.
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
empezar lección
adjective
What’s the order of adjectives?
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
empezar lección
admire
He admires his French teacher.
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem
empezar lección
admit
I admit I was wrong.
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
empezar lección
adult
The film is for adults only.
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
empezar lección
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
empezar lección
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
empezar lección
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
empezar lección
adverb
“Quickly” is an adverb.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
empezar lección
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
empezar lección
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
empezar lección
advice
Can you give me some advice?
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
empezar lección
advise
He advised me to wait a couple of days.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
empezar lección
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
empezar lección
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
empezar lección
afford
We can’t afford a new car.
be afraid of something – bać się czegoś
On boi się ciemności.
empezar lección
afraid
He’s afraid of the dark.
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
empezar lección
after
We are leaving after breakfast.
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
empezar lección
afternoon
See you in the afternoon.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
empezar lección
again
I’d like to see you again.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
empezar lección
against
We’re against animal testing.
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
empezar lección
age
They are the same age.
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
empezar lección
agency
She works in an advertising agency.
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
empezar lección
agent
He is an agent for insurance company.
2 years ago – 2 lata temu
Jak dawno temu zmarł?
empezar lección
ago
How long ago did he die?
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
empezar lección
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
empezar lección
agreement
We’ve finally reached an agreement.
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
empezar lección
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
empezar lección
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
empezar lección
aim
I went to England with the aim of improving my English.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
empezar lección
air
I’m going outside for some fresh air.
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
empezar lección
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
empezar lección
airport
They met me at the airport.
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
empezar lección
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
empezar lección
alike
They are very much alike.
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
empezar lección
alive
The miners are still alive.
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
empezar lección
all
That’s all she said.
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
empezar lección
allow
Do your parents allow you to go out alone?
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
empezar lección
almost
I’ve almost finished this book.
sam
Zostaw mnie samego!
empezar lección
alone
Leave me alone!
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
empezar lección
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
empezar lección
already
She’s already left.
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
empezar lección
also
I also speak a little Spanish.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
empezar lección
although
My daughter went to school although she was ill.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
empezar lección
always
Peter is always late.
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
empezar lección
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
empezar lección
ambulance
Call an ambulance!
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
empezar lección
among
There are three children among the passengers.
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
empezar lección
amount
It will cost a huge amount of money.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
empezar lección
amuse
His joke amused everybody.
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
empezar lección
angle
In a square all angles are right angles.
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
empezar lección
angry
Michelle is angry with me.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
empezar lección
announce
They announced they were going to get married.
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
empezar lección
annoy
Things like these always annoy me.
inny
On szuka innej pracy.
empezar lección
another
He’s looking for another job.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
empezar lección
answer
There’s no easy answer to this question.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
empezar lección
anxious
She was very anxious about her future.
jakiś
Masz jakieś pytania?
empezar lección
any
Do you have any questions?
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
empezar lección
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
empezar lección
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
empezar lección
anyone
Is anyone listening to me?
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
empezar lección
anything
Can I do anything for you?
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
empezar lección
anyway
Anyway, that’s what she told me.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
empezar lección
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
empezar lección
apart
You can never see them apart.
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
empezar lección
apartment
I want to live in a spacious apartment.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
empezar lección
apologise
She apologised for being late.
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
empezar lección
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
empezar lección
appearance
She was shocked by his appearance.
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
empezar lección
apple
Don’t eat unripe apples.
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
empezar lección
application
He has sent off a lot of job applications.
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
empezar lección
apply
I applied for an American visa.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
empezar lección
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
empezar lección
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
empezar lección
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
empezar lección
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
empezar lección
April
They divorced in April.
you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są
Skąd jesteś?
empezar lección
are
Where are you from?
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
empezar lección
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
empezar lección
argue
They are always arguing.
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
empezar lección
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
empezar lección
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
empezar lección
arm
He put his arms around her shoulders.
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
empezar lección
arms
Arms trade is forbidden in this country.
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
empezar lección
army
He joined the army at the age of 20.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
empezar lección
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
empezar lección
arrange
They can arrange it for a small charge.
porozumienie, umowa; arrangements – przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
empezar lección
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
empezar lección
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
empezar lección
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
empezar lección
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
empezar lección
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
empezar lección
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
empezar lección
artificial
It’s an artificial lake.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
empezar lección
as
She lived in the country as a child.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
empezar lección
ashamed
You should be ashamed of yourself!
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
empezar lección
ask
I’d like to ask you something.
we śnie; be asleep – spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
empezar lección
asleep
When I get back from work, she is already asleep.
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
empezar lección
association
All members of the association arrived at the meeting.
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
empezar lección
assume
I assume you’re coming too.
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
empezar lección
at
Megan told us this story at dinner.
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
empezar lección
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
empezar lección
attack
He was attacked by a gang of youths.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
empezar lección
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
empezar lección
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
empezar lección
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
empezar lección
attract
This resort attracts a lot of tourists.
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
empezar lección
attractive
She is the most attractive girl in my class.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
empezar lección
audience
The audience started clapping.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
empezar lección
August
They want to go on holiday in August.
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
empezar lección
aunt
My aunt is a very rich woman.
autor
Kto jest autorem tej książki?
empezar lección
author
Who is the author of this book?
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
empezar lección
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
empezar lección
available
The information is available for free on the Internet.
średnia
To jest średnia cena.
empezar lección
average
That’s the average price.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
empezar lección
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
empezar lección
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
empezar lección
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
empezar lección
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
empezar lección
away
Stay away from me!

Debes iniciar sesión para poder comentar.