SŁOWNICTWO 37 (PAŹDZIERNIK 2014)

 0    70 tarjetas    ZIELINSKAKA
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
liberty
The Statue of Liberty is a New York icon.
empezar lección
wolność
Statua Wolności jest ikoną Nowego Jorku.
index
A price index shows how prices change between different time periods.
empezar lección
indeks, spis
Indeks cen wskazuje jak zmieniają się ceny w różnych okresach czasu.
inform
The police must inform the arrested person of their legal rights.
empezar lección
informować
Policja musi poinformować osobę aresztowaną o jej prawach.
chat
They can chat on the phone for hours.
empezar lección
gawędzić, gadać
Mogą godzinami gadać przez telefon.
drastically
Birth rates in Western countries have fallen drastically in the past two decades.
empezar lección
drastycznie
Wskaźniki urodzeń w państwach zachodnich drastycznie spadły w ostatnich dwóch dekadach.
faithfully
The man served him faithfully for 25 years.
empezar lección
wiernie
Ten człowiek służył mu wiernie przez 25 lat.
motivate
A good school should motivate its pupils to learn.
empezar lección
motywować
Dobra szkoła powinna motywować uczniów do nauki.
coordinate
When I was appointed to coordinate the new project I didn't know it would be such hard work.
empezar lección
koordynować
Kiedy mnie wyznaczono do koordynowania tego projektu nie wiedziałam, że to będzie taka ciężka praca.
handicap
Not having a car is a real handicap in this remote area.
empezar lección
upośledzenie
Brak samochodu był prawdziwym problemem w tej oddalonej okolicy.
lamb
There was no beef or pork on the menu so we chose lamb.
empezar lección
jagnięcina
W jadłospisie nie było wołowiny ani wieprzowiny więc wybraliśmy jagnięcinę.
any
Did you see any nice shoes?
empezar lección
jacyś, jakieś
Widziałaś jakieś ładne buty?
chaotic
Urban life is too chaotic for me.
empezar lección
chaotyczny
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
strain
The strain of having no money was beginning to show on her.
empezar lección
napięcie, stres
Napięcie związane z brakiem pieniędzy zaczyna być u niej widoczne.
waist
Her waist is her most beautiful feature even though it's grown by three centimetres.
empezar lección
pas, talia
Jej talia jest jej najpiękniejszą cechą, mimo że zwiększyła się o trzy centymetry.
public
Public executions are still practiced in Saudi Arabia.
empezar lección
publiczny
Publiczne egzekucje są wciąż praktykowane w Arabii Saudyjskiej.
capitalist
America is the most capitalist country in the world.
empezar lección
kapitalistyczny
Ameryka jest najbardziej kapitalistycznym krajem świata.
abuse
Alcohol abuse is a common cause of car accidents.
empezar lección
nadużycie
Nadużycie alkoholu jest częstym powodem wypadków samochodowych.
tension
We awaited the court verdict in terrible tension for months.
empezar lección
napięcie (np. mięśni)
Miesiącami wyczekiwaliśmy wyroku sądu w okropnym napięciu.
proud
She is too proud to ask for help.
empezar lección
dumny
Jest zbyt dumna by prosić o pomoc.
destroy
The prisoner destroyed his cell during the night.
empezar lección
zniszczyć
Więzień zdemolował swoją celę w nocy.
spark
A small spark caused a huge fire.
empezar lección
iskra
Mała iskierka spowodowała wielki pożar.
commitment
Tim has never had a steady girlfriend - he's much too afraid of commitment.
empezar lección
poświęcenie, zobowiązanie
Tim nigdy nie miał stałej dziewczyny - za bardzo boi się zobowiązań.
drop
Excuse me you dropped your glove.
empezar lección
upuścić coś
Przepraszam upuściła pani rękawiczkę.
hurry
Get in the car we must hurry!
empezar lección
śpieszyć się
Wsiadaj do samochodu musimy się śpieszyć!
coat
My cat has a lovely black coat.
empezar lección
futerko (sierść)
Mój kot ma śliczne czarne futerko.
emphasis
In our English course teachers put emphasis on communication skills.
empezar lección
nacisk, podkreślanie ważności
Na naszym kursie angielskiego nauczyciele kładą nacisk na umiejętności komunikowania się.
debate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
empezar lección
debatować
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym czy powinno się zbudować nową autostradę.
tax
Charity donations are not taxed.
empezar lección
opodatkować
Datki charytatywne nie są opodatkowane.
root
Stress is the root of many health problems.
empezar lección
korzeń
Stres jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych.
stress
Put stress on quality rather then quantity.
empezar lección
nacisk (na coś), akcent
Połóż nacisk na jakość a nie na ilość.
depart
Before you depart let me give you a word of advice.
empezar lección
odjechać (wyruszyć)
Zanim odjedziesz pozwól że dam ci małą radę.
equal
Two and two equals four.
empezar lección
równać się
Dwa i dwa równa się cztery.
strip
The strip of forest by the border is closely patrolled.
empezar lección
pasek, pas
Ten pas lasu przy granicy jest bardzo dobrze strzeżony.
yard
He strode across the yard and rang the bell fiercely.
empezar lección
podwórko
Przeszedł przez podwórze i gwałtownie nacisnął dzwonek.
reach
If you reach Paris by ten then give us a call.
empezar lección
osiągnąć, dosięgać, dojechać
Jeśli dotrzesz do Paryża do dziesiątej to zadzwoń do nas.
enter
Don't enter the building at the front because I live round the back.
empezar lección
wejść
Nie wchodź do budynku od frontu bo ja mieszkam od tyłu.
sequence
Macbeth shows a sequence of events leading to the inevitably tragic end.
empezar lección
następstwo zdarzeń, sekwencja zdarzeń
Makbet ukazuje ciąg wydarzeń prowadzący do nieuchronnego tragicznego końca.
estimate
The rough estimate of losses is about 2 million dollars.
empezar lección
oszacowanie, kalkulacja
Przybliżony szacunek strat to około 2 miliony dolarów.
arrange
Arranged marriages are still quite popular in some parts of the world.
empezar lección
aranżować
Aranżowane małżeństwa są wciąż popularne w niektórych częściach świata.
born
Where were you born?
empezar lección
urodzić się
Gdzie się urodziłeś?
notice
I'll put a notice on the notice board as soon as I know the exact date of the conference.
empezar lección
ogłoszenie (np. na drzwiach)
Powieszę ogłoszenie na tablicy ogłoszeń jak tylko będę znać dokładną datę konferencji.
resident
I'm a resident of New Zealand.
empezar lección
mieszkaniec (niekoniecznie obywatel)
Jestem mieszkańcem Nowej Zelandii.
practise
If you want to improve you must practise.
empezar lección
ćwiczyć (doskonalić umiejętność)
Jeśli chcesz się poprawić musisz ćwiczyć.
accompany
My daughter accompanied me on the trip.
empezar lección
towarzyszyć
Moja córka towarzyszyła mi w trakcie wycieczki.
joint
The two telecom companies signed an agreement to be joint managers of the new factory.
empezar lección
połączony (np. siły wroga firmy)
Dwie firmy telekomunikacyjne podpisały umowę o wspólnym zarządzaniu nową fabryką.
naval
The monument commemorates a naval victory.
empezar lección
morski, marynarki wojennej
Ten pomnik upamiętnia zwycięstwo w bitwie morskiej.
whistle
The referee whistled to signify the beginning of the game.
empezar lección
gwizdać
Sędzia zagwizdał na początek gry.
take off
The plane took off with only three passengers on board.
empezar lección
wystartować, odlecieć
Samolot wystartował tylko z trzema pasażerami na pokładzie.
remaining
Five people left and the remaining three continued the party.
empezar lección
pozostały
Pięć osób wyszło, a trzy pozostałe kontynuowały imprezę.
subsequent
He crashed the car and the subsequent problems he had with the police were caused by that.
empezar lección
późniejszy (w następstwie)
Rozbił swój samochód i dalsze problemy jakie miał z policją były tym spowodowane.
invent
Edison invented the light bulb.
empezar lección
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
Are you certain?
Are you certain that Mr Jones said he would phone us back?
empezar lección
Czy jest pani pewna?
Czy jesteś pewien że pan Jones powiedział że do nas oddzwoni?
abnormal
He's abnormal behaviour attracted the attention of the police patrol.
empezar lección
nienormalny
Jego nienormalne (dziwaczne) zachowanie przyciągnęło uwagę patrolu policji.
handicapped
Although physically handicapped Brian is independent and copes just fine.
empezar lección
upośledzony
Choć upośledzony fizycznie Brian jest niezależny i dobrze daje sobie radę.
on the contrary
Paula is not a gossip - on the contrary: she's very discreet.
empezar lección
przeciwinie
Paula nie jest plotkarą - wręcz przeciwnie jest bardzo dyskretna.
as far as I know
As far as I know Janet Coleson works in the accountancy department.
empezar lección
o ile wiem
O ile wiem Janet Coleson pracuje w dziale księgowości.
unwanted
Volunteers from our organisation work with the local community to raise awareness of unwanted pregnancies.
empezar lección
niechciany
Wolontariusze z naszej organizacji pracują ze społecznością lokalną w celu podniesienia świadomości o zapobieganiu niechcianym ciążom.
recent
The bicycle is a recent purchase.
empezar lección
niedawny, ostatni
Ten rower to ostatni zakup.
not a bad idea
On the whole it was not a bad idea.
empezar lección
niezły pomysł
Ogólnie rzecz biorąc to nie był zły pomysł.
it depends
Will you go to the cinema with us tomorrow? - It depends.
empezar lección
to zależy
Czy pójdziesz z nami jutro do kina? -To zależy.
supreme
It's of supreme quality.
empezar lección
najwyższy (np. jakość)
To jest najwyższej jakości.
acute
I felt an acute pain in my knee.
empezar lección
ostry (np. ból)
Poczułam ostry ból w kolanie.
between
He lives between two neighbours he does not like.
empezar lección
między (dwiema rzeczami)
On mieszka pomiędzy dwoma sąsiadami których nie lubi.
safe
I don't feel safe on the street late in the evening.
empezar lección
bezpieczny
Nie czuję się bezpiecznie na ulicy późno wieczorem.
peaceful
The demonstration turned out to be peaceful.
empezar lección
pokojowy (spokojny)
Demonstracja okazała się pokojowa.
tremendous
He felt a tremendous sense of guilt when he realized what he had done.
empezar lección
ogromny, olbrzymi (np. sukces)
Miał ogromne poczucie winy gdy uzmysłowił sobie co zrobił.
naive
Don't be so naive!
empezar lección
naiwny
Nie bądź naiwny!
may
Take an umbrella. It may rain.
empezar lección
móc, może
Weź parasol. Może padać.
think
He is much wiser than you think.
empezar lección
sądzić, myśleć
On jest o wiele mądrzejszy niż ci się zdaje.
keep
Don't keep this book for too long.
empezar lección
trzymać, dotrzymywać
Nie trzymaj tej książki zbyt długo.

Debes iniciar sesión para poder comentar.