SŁOWNICTWO 17 (PAŹDZIERNIK 2012)

 0    90 tarjetas    ZIELINSKAKA
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
spread
You can be a hepatitis carrier and spread it to other people without even realising it.
empezar lección
rozprzestrzeniać się (np. informacje)
Możesz być nosicielem żółtaczki i zarażać innych, nawet o tym nie wiedząc.
gut
The hunters shot the elk then gutted and dressed it.
empezar lección
patroszyć
Myśliwi zastrzelili łosia, potem wypatroszyli go i przygotowali do przyrządzenia.
love
His love was real.
empezar lección
miłość
Jego miłość była prawdziwa.
fish
I'll begin with the fish and then have the meat.
empezar lección
ryba
Zacznę od ryby, potem zjem mięso.
distil
Only distilled water can be used in a car radiator.
empezar lección
destylować, czerpać
Tylko destylowana woda może być używana w chłodnicy.
game
Join our team for this game.
empezar lección
gra
Przyłącz się do naszej drużyny na czas tej gry.
vase
He dropped the vase of flowers and it broke.
empezar lección
wazon
Upuścił wazon z kwiatami i potłukł go.
red herring
Isn't the current debate on fox hunting just a red herring to draw attention away from more important issues?
empezar lección
temat poruszany w celu odwrócenia czyjejś uwagi od innych kwestii
Czy aktualna debata nad polowaniem na lisy nie ma na celu odwrócenia uwagi od ważniejszych kwestii?
out of the blue
An elderly man sat at the neighbouring table and, out of the blue, started telling us about his wife's illness.
empezar lección
ni stąd ni zowąd
Starszy pan usiadł przy sąsiednim stoliku i, ni stąd, ni zowąd, zaczął opowiadać nam o chorobie swojej żony.
feel under the weather (informal)
I didn't go in the end as I was feeling a bit under the weather.
empezar lección
źle się czuć, czuć się chorym
W końcu nie poszedłem, bo trochę źle się czułem.
the third degree
Look, I am knackered and the last thing I need at the moment is you putting me through the third degree. I'll tell you everything in the morning.
empezar lección
wypytywanie, przesłuchanie
Słuchaj, jestem wykończony i ostatnią rzeczą, jakiej w tej chwili potrzebuję, jest twoje przesłuchanie. Powiem ci o wszystkim rano.
tea
I'd like a cup of tea.
empezar lección
herbata
Chciałbym filiżankę herbaty.
bicycle
I asked for a bicycle for Christmas.
empezar lección
rower
Poprosiłam o rower na Gwiazdkę.
there's no room to swing a cat
This place is tiny, there's no room to swing a cat, let alone fit all our furniture in here.
empezar lección
nie ma miejsca, żeby się obrócić
To miejsce jest maleńkie, nie ma jak się obrócić, a co dopiero wstawić wszystkie nasze meble.
play truant
She was suspended for playing truant.
empezar lección
iść na wagary
Została zawieszona za wagarowanie.
girl
Britney Spears is an idol for many young girls.
empezar lección
dziewczyna
Britney Spears jest idolem wielu młodych dziewcząt.
homosexual
My friend is a homosexual.
empezar lección
homoseksualista
Mój przyjaciel jest homoseksualistą.
render
The punch rendered him unconscious.
empezar lección
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
mutter
Don't mutter to yourself, if you have something to say - say it out loud!
empezar lección
mamrotać
Nie mamrocz do siebie, jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
norm
Some young people like to break rules and flout social norms.
empezar lección
norma
Młodzi ludzie lubią łamać reguły i drwić z norm społecznych.
guest
Tidy up your room, John. Guests are coming!
empezar lección
gość
Posprzątaj swój pokój, John. Goście przychodzą.
wipe the slate clean
This new job is a great opportunity for me to wipe the slate clean.
empezar lección
zacząć od nowa
Ta nowa praca jest dla mnie wielką szansą, by zacząć wszystko od nowa.
beforehand
If you feel nervous speaking in public, practise your speech to the mirror beforehand.
empezar lección
wcześniej, z wyprzedzeniem
Jeśli deprymuje cię przemawianie przed publicznością, poćwicz przedtem swoją mowę przed lustrem.
deep
He dived into the deep end of the pool.
empezar lección
głęboki
Zanurkował w głębokim końcu basenu.
kind
If you're kind to animals they'll always be friendly to you.
empezar lección
uprzejmy, życzliwy
Jeśli będziesz dobry dla zwierząt, zawsze będą w stosunku do ciebie przyjazne.
abruptly
You shouldn't have answered so abruptly to his polite question.
empezar lección
szorstko, oschle (mówić)
Nie powinieneś był tak szorstko odpowiadać na jego grzeczne pytanie.
aimlessly
He was walking aimlessly in the park trying to forget his broken heart.
empezar lección
bez celu
Chodził bez celu po parku, próbując zapomnieć o złamanym sercu.
stupid
He is a good-looking but very stupid man.
empezar lección
głupi
Jest przystojnym, ale bardzo głupim mężczyzną.
fresh
He smelt the meat to see if it was fresh.
empezar lección
świeży
Powąchał mięso, żeby zobaczyć, czy jest świeże.
documentary
The Discovery Channel broadcasts mostly documentary films and programmes.
empezar lección
film dokumentalny
Kanał Discovery nadaje głównie programy i filmy dokumentalne.
chicken
Don't be such a chicken and jump in the pool!
empezar lección
tchórz, cykor (pot.)
Nie bądź takim tchórzem i skacz do basenu!
fast
The London tube is a very fast means of transport.
empezar lección
szybki
Londyńskie metro jest bardzo szybkim środkiem transportu.
new
Do you know anything about our new neighbours?
empezar lección
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
dance floor
He took her hand and led her onto the dance floor.
empezar lección
parkiet (miejsce do tańczenia)
Wziął ją za rękę i poprowadził na parkiet.
decay
Since fluorine has been added to tap water tooth decay is less common among children.
empezar lección
próchnica, niszczenie, rozpad
Odkąd do wody z kranu dodawany jest fluor, próchnica zębów wśród dzieci jest rzadsza.
side
The side door to the house is rarely used.
empezar lección
boczny
Boczne drzwi do domu są rzadko używane.
primitive
At first they lived in quite primitive conditions.
empezar lección
prymitywny, pierwotny
Na początku mieszkali w dość prymitywnych warunkach.
deckchair
You don't need a deckchair on such a sandy beach.
empezar lección
leżak
Na tak piaszczystej plaży leżak jest niepotrzebny.
darkroom
Films from the camera are always developed in a darkroom.
empezar lección
ciemnia
Filmy z aparatu są zawsze wywoływane w ciemni.
board
Passengers of Flight 122 to Paris may now board the plane.
empezar lección
wchodzić (na pokład)
Pasażerowie lotu 122 do Paryża mogą teraz wchodzić na pokład.
talkative
Jane is a friendly and talkative person.
empezar lección
gadatliwy
Jane jest przyjazną i gadatliwą osobą.
depression
The National Bank is expected to make some moves to prevent depression.
empezar lección
kryzys gospodarczy
Oczekuje się, że Bank Narodowy podejmie jakieś kroki, by powstrzymać kryzys.
force
They were forced to carry heavy bags.
empezar lección
zmuszać
Byli zmuszeni nieść ciężkie siatki.
subscribe
I subscribe to The New York Times and Cosmopolitan.
empezar lección
prenumerować
Prenumeruję New York Timesa i Cosmopolitan.
delivery
Daily deliveries guarantee fresh fruit and vegetables in our shop.
empezar lección
przesyłka, dostawa
Codzienne dostawy gwarantują, że owoce i warzywa w naszym sklepie są świeże.
extinction
The giant panda is a species on the verge of extinction.
empezar lección
wymarcie, wyginięcie
Panda olbrzymia jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
seek
Are you actively seeking employment?
empezar lección
szukać, przeszukiwać
Czy aktywnie szukasz zatrudnienia?
pick
Don't pick those flowers, it is forbidden!
empezar lección
zrywać
Nie zrywaj tych kwiatów, to jest zabronione!
daughter-in-law
Mary doesn't get on well with her daughter-in-law.
empezar lección
synowa
Mary nie układa się z synową.
ease
He lifted the heavy barrel with ease.
empezar lección
łatwość
Uniósł ciężką beczkę z łatwością.
wear
At her age, she shouldn't wear such clothes.
empezar lección
nosić (np. ubranie)
W jej wieku nie powinna tak się ubierać.
sit
Sit wherever you like.
empezar lección
siedzieć
Usiądź gdziekolwiek chcesz.
division
The division of power between the legislature and the executive is essential for democracy.
empezar lección
podział, dział
Podział władzy na ustawodawczą i wykonawczą jest podstawowy dla demokracji.
dressing
This salad dressing is a bit sour.
empezar lección
sos do sałatek
Ten sos do sałatek jest nieco kwaśny.
export
Saudi Arabia exports oil.
empezar lección
eksportować
Arabia Saudyjska eksportuje ropę.
eat
I ate it all.
empezar lección
jeść
Zjadłam to wszystko.
dip
Travel agencies have noticed a dip in the number of tourists this year.
empezar lección
spadek, nachylenie
Biura podróży zauważyły spadek liczby turystów w tym roku.
ward
The hospital ordered a disinfection of the ward after dangerous bacteria was discovered there.
empezar lección
oddział szpitalny
Szpital zarządził dezynfekcję oddziału po tym, jak znaleziono tam niebezpieczne bakterie.
trust
You can trust me. I will never let you down.
empezar lección
ufać
Możesz mi zaufać. Nigdy cię nie zawiodę.
tie
Can you hold my bag while I tie my shoes?
empezar lección
wiązać
Czy mogłabyś potrzymać moją torbę, podczas gdy ja zawiążę buty?
disregard
She showed a total disregard for good manners.
empezar lección
lekceważenie
Okazała całkowite lekceważenie dla dobrych manier.
civil rights
The civil rights movement changed the American society into a more equal and free one.
empezar lección
prawa obywatelskie
Ruch praw obywatelskich zmienił społeczeństwo amerykańskie w bardziej równe i wolne.
run over
Walk on the pavement or you'll get run over.
empezar lección
przejechać
Idź po chodniku, inaczej coś cię potrąci.
insert
Insert the money into the machine... press the button... and your drink will fall out.
empezar lección
włożyć (np. kartę do automatu)
Wrzuć pieniądze go maszyny, naciśnij guzik i twój napój wyleci.
carrier
You can be a hepatitis carrier and spread it to other people without even realising it.
empezar lección
nosiciel (np. choroby)
Możesz być nosicielem żółtaczki i zarażać innych, nawet o tym nie wiedząc.
chart
Michael Jackson's recent songs haven't even made it into the charts.
empezar lección
lista przebojów
Ostatnie piosenki Michaela Jacksona nawet nie trafiają na listy przebojów.
forget
Don't forget to thank your aunt for the presents.
empezar lección
zapominać
Nie zapomnij podziękować ciotce za prezenty.
moralize
My grandfather loves to moralize and criticize others.
empezar lección
moralizować
Mój dziadek uwielbia moralizować i krytykować innych.
hardship
Bob and Alan grew up together and their friendship lasted throughout all life's hardships.
empezar lección
trud, trudności
Bob i Alan dorastali razem i ich przyjaźń przetrwała wszystkie trudy życia.
death sentence
The death sentence was a proper punishment for such a horrid crime.
empezar lección
wyrok śmierci
Wyrok śmierci był właściwą karą za tak przerażającą zbrodnię.
sink
The Titanic sank while crossing the Atlantic Ocean.
empezar lección
tonąć
Titanic zatonął przepływając Ocean Atlantycki.
create
Computers can create virtual reality images.
empezar lección
tworzyć (dzieło, sztukę)
Komputery tworzą obrazy rzeczywistości wirtualnej.
fortnight
We'll spend a fortnight at my parents' and then we'll go to Thailand.
empezar lección
dwa tygodnie
Spędzimy dwa tygodnie u moich rodziców, a potem pojedziemy do Tajlandii.
occupational hazard
Losing your voice is an occupational hazard for all teachers.
empezar lección
ryzyko zawodowe
Problemy z głosem są ryzykiem zawodowym wszystkich nauczycieli.
appear
She appears older than she is.
empezar lección
wyglądać
Ona wydaje się starsza niż jest.
smile
We smiled when we heard the good news.
empezar lección
uśmiechać się
Uśmiechnęliśmy się, gdy usłyszeliśmy dobre wieści.
whirlpool
They told us swimming in this river was dangerous because of whirlpools.
empezar lección
wir wodny
Powiedziano nam, że pływanie w tej rzece jest niebezpieczne ze względu na wiry wodne.
gateway
He drove through the gateway, and up the drive to the manor house.
empezar lección
wejście, brama (często w znaczeniu przenośnym)
Przejechał przez bramę i podjechał pod okazałą rezydencję.
cut off
She lost touch with the world when her telephone line was cut off.
empezar lección
przerwać, odciąć
Straciła kontakt ze światem, gdy jej linia telefoniczna została odcięta.
testify
He testified against the mafia.
empezar lección
zeznawać (jako świadek)
Zeznawał przeciwko mafii.
generation gap
The generation gap is most obvious in music and fashion.
empezar lección
konflikt pokoleń
Konflikt pokoleń przejawia się głównie w muzyce i ubiorach.
gender
Feminists fight against gender discrimination.
empezar lección
płeć
Feministki walczą przeciwko dyskryminacji płci.
look out
Look out, the ceiling is very low here.
empezar lección
uważać (na coś)
Uważaj, sufit jest tu bardzo nisko.
carry out
Such experiments shouldn't be carried out on animals.
empezar lección
wykonać
Takie eksperymenty nie powinny być przeprowadzane na zwierzętach.
Athens
Preparations for the Olympic Games are taking place in Athens on a grand scale.
empezar lección
Ateny
Przygotowania do igrzysk w Atenach odbywają się na wielką skalę.
file
The police keep files on all known offenders.
empezar lección
akta, dokumenty
Policja trzyma akta wszystkich znanych przestępców.
order
Are you ready to order?
empezar lección
zamówić
Czy jesteście państwo gotowi do złożenia zamówienia?
rely
You can rely on Steve. He is a good worker.
empezar lección
polegać (na), zależeć (od)
Możesz polegać na Stevie. On jest dobrym pracownikiem.
darling
Darling, we'll be married in June!
empezar lección
kochanie (o kims bliskim)
Kochanie, w czerwcu będziemy małżeństwem!
tale
She liked to be read fairy tales before going to bed.
empezar lección
opowieść (np. barda)
Lubiła, gdy czytano jej bajki przed pójściem do łóżka.

Debes iniciar sesión para poder comentar.