Rozdział I Rzeczpospolita

 0    48 tarjetas    urbikon
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Art. 1
empezar lección
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2
empezar lección
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 3
empezar lección
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art. 4ust. 1
empezar lección
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4ust. 2
empezar lección
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art. 5
empezar lección
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą...
Art. 6ust. 1
empezar lección
Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
Art. 6ust. 2
empezar lección
Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Art. 7
empezar lección
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8ust. 1
empezar lección
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 8ust. 2
empezar lección
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Art. 9
empezar lección
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Art. 10ust. 1
empezar lección
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
Art. 10 ust. 2
empezar lección
Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Art. 11ust. 1
empezar lección
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
Art. 11ust. 2
empezar lección
Finansowanie partii politycznych jest jawne.
Art. 12
empezar lección
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.
Art. 13część pierwsza
empezar lección
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program i działalność zakłada lub dopuszcza...
Art 13cd.
empezar lección
nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
Art. 14
empezar lección
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
Art. 15ust. 1
empezar lección
Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
Art. 15ust. 2
empezar lección
Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.
Art. 16ust. 1
empezar lección
Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Art. 16ust.2
empezar lección
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Art. 17ust. 1
empezar lección
W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Art. 17ust. 2
empezar lección
W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
Art. 18
empezar lección
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 19
empezar lección
Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
Art. 20
empezar lección
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 21ust. 1
empezar lección
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
Art. 21ust. 2
empezar lección
Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Art. 22
empezar lección
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Art. 23
empezar lección
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
Art. 24
empezar lección
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
Art. 25ust. 1
empezar lección
Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
Art. 25ust.2
empezar lección
Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
Art. 25ust. 3
empezar lección
Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadzie poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
Art. 25ust. 4
empezar lección
Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określa umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
Art. 25ust. 5
empezar lección
Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.
Art. 26ust. 1
empezar lección
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
Art. 26ust. 2
empezar lección
Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.
Art. 27
empezar lección
W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Art. 28ust. 1
empezar lección
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
Art. 28ust. 2
empezar lección
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
Art. 28ust. 3
empezar lección
Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
Art. 28ust. 4
empezar lección
Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
Art. 28ust. 5
empezar lección
Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa
Art. 29
empezar lección
Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Debes iniciar sesión para poder comentar.