Rozdział 1 i 2

 0    35 tarjetas    mayaa
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Co to jest prawo karne materialne?
empezar lección
JEst to dziedzina prawa stanowionego przez powołaną do tego władzę państwową, która określa jakie rodzaje zachować naruszających normy postępowania są czynami karalnymi, jakie są zasady pociągania do odp., jakie środki mogą być zastosowane wobec sprawców.
Jakie są granice karania przez państwo?
empezar lección
Granicami karania przez państwo są wolności i prawa wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.
Co to jest czyn zabroniony?
empezar lección
Czyn zabroniony to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
Co to jest przestępstwo?
empezar lección
Przestępstwo to zawiniony czyn zabroniony należący do kategorii zbrodni lub występków. Stopień szkodliwości społecznej tego czynu jest większy niż znikomy.
Jakie kary mogą być nałożone na sprawcę zbrodni?
empezar lección
Kara 3 lat pozbawienia wolności lub więcej.
Jakie kary mogą być nałożone na sprawcę występku?
empezar lección
Grzywna powyżej 30 stawek dziennych, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności na dłużej niż miesiąc.
Co to jest wykroczenie?
empezar lección
Wykroczenie to czyn zabroniony i zawiniony, który ze względu na wysokość kary określonej w ustawie nie jest przestępstwem.
Kary za wykroczenie.
empezar lección
Areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 5000zł, nagana
Co to jest przewinienie dyscyplinarne?
empezar lección
To czyn skierowany przeciwko godności wykonywanego zawodu lub pełnionej służby publicznej, odpowiedzialność dyscyplinarna jest niezależna od karnej.
Co to jest kara?
empezar lección
Kara to osobista (godząca w prawa i wolności jednostki) dolegliwość nałożona na sprawcę przestępstwa przez uprawniony organ państwowy (tylko sądy) jako wyraz potępienia czynu sprawcy.
Co jest warunkiem koniecznym zastosowania kary?
empezar lección
Warunkiem koniecznym zastosowania kary jest wina zgodnie z zasadą nulla poena sine culpa.
JAkie kary przewiduje kodeks karny z 1997r.?
empezar lección
grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności od miesiąca do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.
Funkcje środków karnych.
empezar lección
Zaostrzenie i zracjonalizowanie kary, naprawienie szkód wywołanych przestępstwem, zabezpieczenie społeczeństwa przed szkodliwymi działaniami sprawcy w przyszłości.
Wobec kogo mogą być orzekane środki karne?
empezar lección
Środki karne mogą być orzekane tylko wobec sprawców przestępstw. Konieczna jest wina sprawcy.
Wymień przewidziane przez k.k. środki karne.
empezar lección
pozbawienie praw publicznych, zakaz wykonywania określonego zawodu, zajmowania stanowiska lub prowadzenia działalności gosp., zakaz prowadzenia działań zw. z edukacją, leczeniem i wychowaniem małoletnich
cd.
empezar lección
zakaz uczestniczenia w imprezie masowej, zakaz uczest. w grach hazardowych, zakaz przebywania w pewnych miejscach, zbliżania się do okr. osoby, opuszczania miejsca pobytu bez zgdoy sądu
cd.
empezar lección
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą poszkodowaną, nawiązka, przepadek, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publ. wiadomości, zakaz prowadzenia pojazdów mech.
Kiedy wykonanie kary może być zawieszone na okres próby?
empezar lección
Zawieszenie kary na okres próby może mieć miejsce jeżeli sąd orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, wyj. 5, a sprawca nie wykazuje cech demoralizacji.
Co dzieje się po pomyślnym zakończeniu okresu próby?
empezar lección
Po pomyślnym zakończeniu okresu próby i dodatkowych 6 miesiącach następuje zatarcie skazania.
Kiedy może mieć miejsce umorzenie postępowania?
empezar lección
Umorzenie postępowania może mieć miejsce, gdy sprawca został sk. do 3, wyj. 5 lat pozb. woln. i dodatkowo nie wykazuje cech demoralizacji, nie był w przeszłości karany za przest. umyślne i istnieje przyp., że nie naruszy w przyszłości porz. praw.
Czym różni się orzeczenie kary w zawieszeniu od umorzenia postępowania z pkt. widzenia sprawcy?
empezar lección
W przypadku umorzenia postępowania nie dochodzi do stygmatyzacji sprawcy wyrokiem skazującym.
Zasady warunkowego zwolnienia.
empezar lección
Możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania rezty kary pozbawienia wolności. Po czasie kontrolowanej wolności kara jest uznana za odbytą.
Śrdoki zabezpieczające w prawie karnym.
empezar lección
W p...k. śr. zabezp. mogą być stos. tylko jako reakcja na pop. czynu zabr. Wyróżniamy śr. lecznicze (np. umieszczenie osoby chorej psych. w zakł. zamk.) i adm. (zabranie schizofrenikowi p. jazdy po pierwszym ataku i nar. normy)
Jaka jest granica wiekowa odpowiedzialności karnej?
empezar lección
17 lat, wyj. 15 lat.
Jakie środki są przewidziane wobec sprawców, którzy nie przeroczyli wiekowej graniicy odpowiedzialności karnej?
empezar lección
Stosuje się wobec nich środki wychowawcze, które mają pomóc nadrobić zaległości w wychowaniu i doprowadzić do socjalizacji małoletniego.
W jakich kodeksach zawarte jest polskie prawo karne materialne?
empezar lección
W Kodeksie karnym z 1997r. (zespół norm odnoszących się do przestępstw), w Kodeksie wykroczeń z 1971r. (zespł norm odn. się do wykroczeń) i w Kodeksie karnym skarbowym z 1999r. (przestępstwa i wykroczenia skarbowe, reguluje także postępowanie)
Jakie są funkcje prawa karnego procesowego?
empezar lección
Prawo karne procesowe reguluje czynności, których celem jest ustalenie czy zostało popełnione przestępstwo, kto jest sprawcą i czy sprawca ponosi odpowiedzialność karną.
Wymień kodeksy w których zawarte jest prawo dot. postępowania karnego.
empezar lección
Kodeks postępowania karnego z 1997r. oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001r.
Wymień 3 dziedziny prawa karnego.
empezar lección
Prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze (Kodeks karny wykonawczy z 1997r.)
Funkcje prawa karnego.
empezar lección
Ochronna, gwarancyjna, kompensacyjna, sprawiedliwościowa.
Funkcja ochronna.
empezar lección
Ochrona jakiegoś dobra, które ustawodawca uznał za cenne. Zagrożenie karą ma tanowić przeciwmotyw podjęcia jakiegoś zachowania.
Rodzaje prewencji.
empezar lección
P.k. ma oddziaływać w sposób ogólnoprewencyjny (dot. to potencjalnych sprawców, nieuchronność zast. kary w przypadku ataku na jakieś dobro) oraz indywidualnoprewencyjne (zniechęcać tego, który już popełnił przestępstwo do pomownego naruszenia dobra)
Funkcja symboliczna prawa karnego.
empezar lección
Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że prawo karne nie jest skuteczne do zwalczania jakiegoś zjawiska, ale dla podkreślenia wagi jakichś dóbr wprowadza normy je chroniące, np. relacje w rodzinie.
Funkcja sprawiedliwościowa.
empezar lección
Funkcja ta wynika z silnej w społeczeństwie potrzeby odpłaty złem za zło.
Funkcja gwarancyjna.
empezar lección
Konieczność ustawowej podstawy do karnoprawnej ingerencji w sferę praw i wolności człowieka (art. 31 Kont.), zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

Debes iniciar sesión para poder comentar.