Prawo pracy po hiszpańsku z przykładami

5  1    73 tarjetas    wordsdesign
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
reunir los requisitos
Por el presente se declara que la señorita Concha Jiménez reúne todos los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato.
empezar lección
spełniać wymogi
Niniejszym stwierdza się, że panna Concha Jiménez spełnia wszystkie warunki wymagane do zawarcia niniejszej umowy.
prestar los servicios
El trabajador prestará sus servicios como contable de acuerdo con las condiciones del presente contrato.
empezar lección
świadczyć usługi
Pracownik będzie świadczył usługi księgowe zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
el centro de trabajo
El trabajo se realizará en el centro de trabajo ubicado en la calle Cervantes.
empezar lección
zakład pracy
Praca będzie świadczona na terenie zakładu pracy znajdującego się przy ulicy Cervantesa.
el descanso establecido convencionalmente
El descanso establecido convencionalmente por la empresa será de 60 minutos en total por jornada.
empezar lección
przerwa ustanowiona drogą umowną
Przerwa ustanowiona drogą umową w przedsiębiorstwie wyniesie w sumie 60 minut dziennie.
el descanso establecido legalmente
El descanso establecido legalemte a nivel de 40 minutos por jornada será respetado por los empleados
empezar lección
przerwa ustawowa
Przerwa ustawowa na pozionie 40 minut dziennie będzie przestrzegana przez pracowników.
la jornada de trabajo ordinaria
La jornada de trabajo ordinaria será de 8 horas diarias.
empezar lección
zwykły dzień pracy
Zwykły dzień pracy wyniesie 8 godzin.
la jornada máxima legal
La jornada máxima legal en nuestro país aumentará a 10 horas diarias.
empezar lección
maksymalna długość dnia pracy
Maksymalna długość dnia pracy w naszym kraju wzrośnie do 10 godzin.
la distribución del tiempo de trabajo
La distribución del tiempo de trabajo será de 4 horas del turno de día y 4 horas del turno de noche.
empezar lección
podział czasu pracy
Podział czasu pracy wyniesie 4 godziny na dziennej zmianie i 4 godziny na nocnej zmianie.
horas complementarias
Las horas complementarias serán debidamente remuneradas.
empezar lección
godziny dodatkowe
Godziny dodatkowe zostaną odpowiednio wynagrodzone.
iniciar la relación laboral
A la hora de iniciar la relación laboral de carácter fijo, el empleado se afiliará a la Seguridad Social.
empezar lección
nawiązać stosunek pracy
W nawiązaniu stałego stosunku pracy pracownik przystąpi do systemu ubezpieczeń społecznych.
establecer un periodo de prueba
Mediante el presente contrato se establece un periodo de prueba de 2 meses.
empezar lección
ustanowić okres próbny
Niniejsza umowa ustanawia dwumiesięczny okres próbny.
la retribución total
La retribución total será de 1800 euros brutos.
empezar lección
całkowite wynagrodzenie
Całkowite wynagrodzenie wyniesie 1800 EUR brutto.
la distribución de la retribución en conceptos salariales
La retribución se distribuirá en conceptos salariales mensuales.
empezar lección
podział wynagrodzenia na poszczególne płatności
Wynagrodzenie podzielone zostanie na comiesięczne wypłaty.
personas con discapacidad
Para la oferta de trabajo como administrativo en la oficina de inmigración de Vigo tendrán prioridad las personas con discapacidad.
empezar lección
osoby niepełnosprawne
Osoby niepełnosprawne będą traktowane priorytetowo przy ofercie pracy jako urzędnik w urzędzie imigracyjnym w Vigo.
el demandante de empleo
Personas inscritas en la oficina de trabajo como demandantes de empleo tienen la obligación de aplicar a las ofertas de trabajo sugeridas.
empezar lección
osoba poszukująca pracy
Osoby zapisane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy mają obowiązek aplikowania na wskazane im stanowiska.
la cuantía de la indemnización
La cuantía de indemnización por rescisión del contrato laboral improcedente se establece a nivel de 10 000 mil euros.
empezar lección
wysokość odszkodowania
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie z pracy wyniesie 10 tysięcy euro.
el despido disciplinario
En caso de que se produzca un despido disciplinario, el empleado no recibirá indemnización.
empezar lección
zwolnienie dyscyplinarne
W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownik nie otrzyma odszkodowania.
la mensualidad
La retribución de los trabajadores se les pagará en conceptos de mensualidad.
empezar lección
miesięczne wynagrodzenie
Wynagrodzenie pracowników będzie wypłacane miesięcznie.
persona extranjera no comunitaria
Las personas extranjeras no comunitarias no se aceptarán en la entrevista para este puesto de trabajo.
empezar lección
obcokrajowiec spoza Wspólnoty Europejskiej
Obcokrajowcy spoza Wspólnoty Europejskiej nie będą zapraszani na rozmowę o pracę w związku z niniejszą ofertą.
el salario base
El salario base es el salario sin complementos salariales ni horas complementarias.
empezar lección
podstawa wynagrodzenia
Podstawa wynagrodzenia to pensja bez dodatków i bez wliczania godzin dodatkowych.
el complemento salarial
Entre los complementos salariales se halla el complemento por condiciones especialmente difíciles de trabajo.
empezar lección
dodatek
Wśród dodatków znajduje się dodatek za szczególnie ciężkie warunki pracy.
la prestación social
Entre las prestaciones sociales se halla la pensión de supervivencia.
empezar lección
świadczenia socjalne
Wśród świadczeń socjalnych można wymienić zasiłek na wypadek śmierci.
la prestación por enfermedad
La prestación por enfermedad profesional es especialmente elevada en profesiones de alto riesgo, en industrias como la minería por ejemplo.
empezar lección
chorobowe
Chorobowe z tytułu choroby zawodowej jest szczególnie wysokie w zawodwach wysokiego ryzyka, na przykład w przemyśle górniczym.
la pensión de supervivencia
La pensión de supervivencia es una prestación social que se presta en caso de defunción del empleado.
empezar lección
zasiłek na wypadek śmierci
Zasiłek na wypadek śmierci to świadczenie socjalne wypłacane w wypadku śmierci pracownika.
el reglamento de remuneración
Cada empresa tiene su propio reglamento de remuneración.
empezar lección
regulamin płac
Każda firma ma swój własny regulamin płac.
la tramitación ordinaria
La tramitación ordinaria del despido debe incluir el periodo de preaviso.
empezar lección
postępowanie zwykłe
Postępowanie zwykłe w przypadku zwolnienia obejmuje okres wypowiedzenia.
la reducción de plantilla
La reducción de plantilla es una causa común de despidos masivos en empresas grandes.
empezar lección
redukcja personelu
Redukcja personelu jest częstym powodem masowych zwolnień w dużych firmach.
rescindir la relación laboral
La relación laboral se puede rescindir por mutuo acuerdo, que es más provechoso para el empleado.
empezar lección
rozwiązać stosunek pracy
Stosunek pracy można rozwiązać za porozumieniem stron, co jest bardziej korzystne dla pracownika.
la insolvencia del empresario
La insolvencia del empresario normalmente es causa de falta del abono del salario.
empezar lección
niewypłacalność pracodawcy
Niewypłacalność pracodawcy jest zwykle powodem niewypłacania wynagrodzenia.
las medidas de seguridad e higiene de trabajo
Las medidas de seguridad e higiene del trabajo se establecen en reglamentos de cada centro de trabajo.
empezar lección
środki bezpieczeństwa i higieny pracy
Środki bezpieczeństwa i higieny pracy ustanowione są w regulaminie każdego zakładu pracy.
en perjurio del interés del empresario
La actuación en perjurio del interés del empresario es causa común de la rescisión del contrato laboral.
empezar lección
na szkodę interesów przedsiębiorcy
Działanie na szkodę interesów przedsiębiorcy jest częstym powodem rozwiązania umowy o pracę.
reclamación contra despido nulo o improcedente al juzgado de lo social
Hoy he presentado la reclamación contra despido nulo o improcedente al juzgado de lo social de Alicante.
empezar lección
skarga nieuzasadnionego lub bezskutecznego zwolnienia z pracy kierowana do sądu pracy
Dzisiaj złożyłam skargę nieuzasadnionego lub bezskutecznego zwolnienia z pracy kierowaną do sądu pracy w Alicante.
el juzgado de lo social
Si quieres realizar trámites relacionados con el derecho de trabajo, tienes que recurrir al juzgado de lo social.
empezar lección
sąd pracy
Jeśli chcesz podjąć stosowne kroki prawne związane z prawem pracy, musisz zwrócić się do sądu pracy.
formular demanda
Si los intentos de conciliación dentro de la empresa fallan, se debe formular una demanda al juzgado.
empezar lección
złożyć skargę
Jeśli próby rozwiązania sporu wewnątrz firmy nie powiodą się, należy złożyć skargę do sądu.
la categoría profesional
Mi categoría profesional es administrativo.
empezar lección
kategoria zawodowa
Moja kategoria zawodowa to urzędnik.
la notificación de despido
La notificación de despido es un escrito que el empleado debe recibir al ser despedido.
empezar lección
powiadomienie o zwolnieniu
Powiadomienie o zwolnieniu to pismo, które otrzymuje pracownik w chwili zwolnienia.
la carta de despido
La carta de despido tiene que ser entregada al empleado en persona.
empezar lección
powiadomienie o zwolnieniu
Powiadomienie o zwolnieniu należy wręczyć pracownikowi do rąk własnych.
el intento de conciliación
Antes de formular demanda ante el juzgado, se puede recurrir al intento de conciliación en la empresa.
empezar lección
próba rozwiązania sporu
Przed złożeniem skargi przed sądem można podjąć próbę rozwiązania sporu przed sądem.
la representación sindical
Aunque no se lo comente, a veces los empleados son despedidos por pertenecer a la representación sindical.
empezar lección
reprezentacja związku zawodowego
Mimo że nie mówi się o tym, czasem pracownicy są zwalniani za przynależność do reprezentacji związkowej.
los sindicatos
Los sindicatos tienen larga tradición de defensa de los derechos de los trabajadores.
empezar lección
związki zawodowe
Związki zawodowe mają długą tradycję obrony praw pracowniczych.
los fundamentos de derecho
Los fundamentos de derecho aplicables en este caso se detallan a continuación.
empezar lección
podstawy prawne
Podstawy prawne mające zastosowanie w niniejszej sprawie wymienione są poniżej.
la doctrina jurisprudencial
La doctrina jurisprudencial junto con los fundamentos de derecho se mencionarán en el juicio.
empezar lección
doktryna orzecznicza
Doktryna orzecznicza oraz podstawy prawne będą wymienione podczas sprawy.
el abogado en ejercicio
Ambas partes tienen derecho a ser representadas en el juicio por un abogado en ejercicio.
empezar lección
praktykujący prawnik
Obie strony mają prawo do występowania przed sądem w obecności praktykującego prawnika.
los efectos procesales oportunos
Es necesario presentar la documentación completa y original a los efectos procesales oportunos.
empezar lección
stosowne czynności procesowe
Należy przedstawić pełną i oryginalną dokumentację w celu przeprowadzenia stosownych czynności procesowych.
la confesión judicial
La confesión judicial será adjunta a la demanda.
empezar lección
zeznanie sądowe
Zeznanie sądowe będzie załączone do skargi.
el domicilio de la empresa sito en
El domicilio de la empresa sito en Sevilla, calle Sol.
empezar lección
adres firmy znajdujący się w
Adres firmy znajduje się w Sewilli, przy ul. Sol.
bajo juramento indecisorio
La confesión judicial se realiza bajo juramento indecisorio.
empezar lección
złożenie zeznać pod przysięgą
Zeznanie sądowe składane jest pod przysięgą.
las condiciones salariales
Las condiciones salariales deben ser iguales para todos los empleados que desempeñan las mismas funciones.
empezar lección
warunki płacowe
Warunki płacowe powinny być identyczne dla wszystkich pracownikó pełniących te same funkcje.
pasar de un contrato a otro
Si pasas de un contrato a otro en la empresa, no significa que asciendes.
empezar lección
przejść z jednej umowy na drugą
Jeśli w firmie przechodzisz z jednej umowy na drugą, nie oznacza to awansu.
la veda
Durante la veda no se puede despedir al trabajador.
empezar lección
okres ochronny
Podczas trwania okresu ochronnego nie można zwolnić pracownika.
en el plazo estipulado
La mensualidad se debe pagar en el plazo estipulado en el contrato laboral.
empezar lección
w określonym czasie
Comiesięczna pensja powinna być wypłacana w czasie określonym w umowie o pracę.
vulnerar los descansos
El empleador que vulnera los descansos puede ser llevado al juicio.
empezar lección
naruszyć przerwy
Pracodawca, który narusza przerwy, może stanąć przed sądem.
el convenio colectivo
El convenio colectivo de la empresa es el documento que especifica las condiciones de trabajo en una empresa.
empezar lección
układ zbiorowy
Układ zbiorowy w firmie to dokument, który opisuje warunki pracy w przedsiębiorstwie.
contratarle a alguien
Mi jefe ha decididio contratar a nueva asistenta.
empezar lección
zatrudnić kogoś
Mój szef zdecydował się zatrudnić nową asystentkę.
una persona menos cualificada
Las personas menos cualificadas tienen más posibilidades de conseguir trabajo en ciertos sectores.
empezar lección
osoba gorzej wykwalifikowana
Osoby gorzej wykwalifikowane mają większe szansę dostać pracę w określonych sektorach.
el trabajador rentable
El trabajador rentable es el que cuenta más para el empresario.
empezar lección
opłacalny pracownik
Opłacalny pracownik to taki, który najbardziej liczy się dla pracodawcy.
desempeñar un trabajo
Cada trabajador debe recibir una remuneración digna por el trabajo desempeñado.
empezar lección
wykonywać pracę
Wszyscy pracownicy powinni otrzymywać godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
computarse a efectos de antigüedad
Los estudios universitarios se computan a efectos de antigüedad.
empezar lección
wliczać się do stażu pracy
Studia wyższe wliczają się do stażu pracy.
en atención a lo especificado
El contrato se puede rescindir en atención a lo especificado en las condiciones generales.
empezar lección
z zachowaniem postanowień
Umowę można rozwiązać z zachowaniem postanowień warunków ogólnych.
los devengos
Los devengos se deben presentar en la declaración anual.
empezar lección
przychody
Przychody powinny zostać zadeklarowane w corocznym zeznaniu.
percibir dinero
Los empleados de nuestra empresa deben percibir dinero cada día 28 como más tarde.
empezar lección
pobierać pieniądze
Pracownicy naszej firmy powinni pobierać pieniądze najpóźniej 28 dnia miesiąca.
los días de vacaciones no disfrutados
Los días de vacaciones no disfrutados se deben coger en marzo como más tarde.
empezar lección
niewykorzystane wakacje
stosunek pracy można rozwiązać za porozumieniem stron, co jest bardziej korzystne dla pracownika.
los anticipos concedidos
Los anticipos concedidos a los trabajadores se computan para el salario.
empezar lección
przyznane zaliczki
Zaliczki przyznane pracownikom wliczane są do pensji.
la retención fiscal
La retención fiscal junto con las deducciones por la Seguridad Social son las retenciones mayores que se realizan.
empezar lección
zaliczka na poczet podatku
Zaliczka na poczet podatku oraz składki na ubezpieczenie społeczne to największe realizowane potrącenia.
dinero exento de retención
Los premios no constituyen dinero exento de retención.
empezar lección
pieniądze nie podlegające odliczeniom
Nagrody nie stanowią pieniędzy nie podlegających odliczeniom.
la trasgresión
La trasgresión de las condiciones del contrato es motivo para presentar demanda en el juicio.
empezar lección
naruszenie
Naruszenie warunków umowy może być powodem złożenia skargi w sądzie.
el cese de un contrato
El cese de un contrato resulta en la rescisión de la relación de trabajo.
empezar lección
wygaśnięcie umowy
Wygaśnięcie umowy skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.
la libre elección de profesión
La libre elección de profesión es el derecho de todos nosotros.
empezar lección
wolny wybór zawodu
Wolny wybór zawodu to prawo nas wszystkich.
ejercer el derecho
Cada trabajador puede ejercer el derecho de libre elección de profesión.
empezar lección
skorzystać z prawa
Wszyscy pracownicy mogą korzystać z prawa do wolnego wyboru zawodu.
el horario flexible
En mi empresa el horario es flexible y depende totalmente de los proyectos que estamos realizando.
empezar lección
elastyczne godziny pracy
W mojej firmie są elastyczne godziny pracy i zależą od projektów, które w danej chwili realizujemy.
el trabajo efectivo
El trabajo efectivo es el que tiene importancia para el empresario.
empezar lección
rzeczywisty czas pracy
Rzeczywisty czas pracy to taki, który liczy się dla pracodawcy.
prorrogado tácitamente
Si el contrato vence, pero no se produce cambio de sus condiciones, es prorrogado tácitamente.
empezar lección
automatycznie przedłużony
Jeśli upływa czas obowiązywania umowy, ale nie zachodzą zmiany jej warunków, jest przedłużana automatycznie.
la discriminación salarial
En muchas empresas hoy día las mujeres siguen sufriendo la discriminación salarial.
empezar lección
dyskryminacja płacowa
W dzisiejszych czasach w wielu firmach kobiety cierpią z powodu dyskryminacji płacowej.

Debes iniciar sesión para poder comentar.