Prawo cywilne

 0    51 tarjetas    ciusma
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Jakie przesłanki charakteryzują osoby fizyczne
empezar lección
Są to ludzie – od urodzenia do naturalnej śmierci których identyfikuje: imię nazwisko rodzice data urodzenia płeć stan cywilny miejsce zamieszkania.
"Co to jest zdolność prawna
empezar lección
Zdolność prawna jest to zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Człowiek nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia aż do śmierci. Nasciturus posiada zdolność prawną warunkową - że urodzi się żywe
"Data wejścia i uchwalenia kodeksu cywilnego
empezar lección
23 kwietnia 1964 r
"Co to jest zdolność do czynności prawnych
empezar lección
Zdolność do czynności prawnych to jest zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Np. 2 letnie dziecko nie może napisać testamentu.
"Kto ma ograniczona zdolność do czynności prawnych
empezar lección
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia albo ubezwłasnowolnienie częściowe
Kto nie ma zdolności do czynności prawnych
empezar lección
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia albo ubezwłasnowolnienie częściowe
Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych
empezar lección
powyżej 18 raku życia i nie jest ubezwłasnowolniona (I wyjątek -kobieta w wieku powyżej 16 lat której sąd opiekuńczy wydał zgodę na zawarcie związku małżeńskiego – ma tę zdolność i jej nie traci).
"Przykłady osoby prawnej
empezar lección
uczelnia spółka akcyjna spółka z o.o.
""Przykłady jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną której ustawa przypisuje zdolność prawną
empezar lección
fundacja (ustawa o fundacjach) • partia polityczna (ustawa o partiach politycznych) • stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach)
""Rodzaje spółek osobowych
empezar lección
1/ spółka jawna 2/ spółka partnerska 3/ spółka komandytowa 4/ spółka komandytowo-akcyjna
""Rodzaje spółek kapitałowych
empezar lección
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki akcyjne
"" Podział rzeczy
empezar lección
1 Nieruchomości• Grunty: rolne i nie rolnicze• Budynki który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej • Lokale2 Ruchomości – pieniądze Wszystko to co nie jest nieruchomością
"Co to jest przedsiębiorstwo
empezar lección
Przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (definicja nie obejmuje długów przedsiębiorstwa tylko same aktywa).
"Rodzaje form szczególnych
empezar lección
1/ Forma pisemna formie elektronicznej 2/ Forma pisemna z datę pewną Rosnące sformalizowanie 3/ Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym 4/ Forma aktu notarialnego
""Kiedy występuje data pewna
empezar lección
poświadczenie daty przez notariusza dokonanie czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym od daty tego dokumentuDokonanie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie wzmianki przez organ państwowy Data śmierci
"Na czym polega poświadczenie podpisu przez Notariusza
empezar lección
Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu.
Forma elektroniczna jest równa formie pisemnej
empezar lección
Formie pisemnej jest równoznaczne oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej ale tylko wtedy gdy to jest opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem.
Jakie czynności podejmuje notariusz przy tworzeniu aktu notarialnego
empezar lección
Notariusz spisuje wolę stron współredaguje akt ze stronami odczytuje i razem ze stronami podpisuje oryginały aktu notarialnego. Oryginały zostają u notariusza a wypisy podpisane przez notariusza maja charakter aktów oryginalnych.
"Skutki niedochowania formy
empezar lección
nieważność - sprzedaż mieszkania bez aktuniewystąpienie określonych skutków prawnych - umowa przedwstępna na zakup nieruchomości nie miała formy aktu to umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku. dla celów dowodowych
"Skuteczność zastrzeżeń
empezar lección
Jeżeli w ustawie jest zapisana dla danej operacji forma pisemna z datę pewną pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym aktu notarialnego to mamy rygor nieważności. Natomiast forma pisemna to mamy rygor dla celów dowodowych
"Wymienić wady oświadczenia woli
empezar lección
Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji albo i wyrażenie PozornośćBłądPodstępGroźba
""Co to jest błąd
empezar lección
Błąd jest to niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka.- muszą dotyczyć treści czynności prawnej: ceny charakteru tej czynności- musi to być błąd istotny.
""Co to jest podstęp
empezar lección
PodstępPodstęp to świadome wprowadzenie osoby w błąd lub umocnienie jej pewnego mniemania w celu skłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści – celowe wprowadzenie w błąd nazywa się podstępem
""Co to jest groźba
empezar lección
Groźba Żeby groźba mogła być uznana za wadę oświadczenia woli musi być bezprawna i poważna. Do tego aby uchylić się od skutku czynności prawnej osoba może napisać pismo o uchyleniu się.
"Co to są czynności prawne powiernicze
empezar lección
W czynności prawnej powierniczej występują dwie strony: jedna – powierzająca druga - powiernik. Między nimi dochodzi do przeniesienia jakiegoś prawa np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie kredyt samochód
Czym się rożni błąd od podstępu
empezar lección
celowe wprowadzenie w błąd nazywa się podstępem.
Istota przedstawicielstwa
empezar lección
Przedstawicielstwo jest to taki stosunek pomiędzy osobą a przedstawicielem który skutkuje tym że to co przedstawiciel w granicach umocowania dokona w imieniu osoby z osoba trzecią będzie miało skutki dla reprezentowanego. Podział przedstawicielstwa Ustawo
"Wymień instytucje podobne do przedstawicielstwa
empezar lección
1/ Posłańcy2/ Organ osoby prawnej. 3/ Osoba uprawniona jedynie do odbioru oświadczeń woli4/ Zastępca pośredni działa we własnym imieniu lecz na rachunek innej osoby.
""Wymień typy pełnomocnictwa i zdefiniuj je
empezar lección
Ad. 3/ szczególne do indywidualnie oznaczonej czynności Ad. 2/ rodzajowe do pewnej kategorii czynności prawnych np. do nabywania nieruchomości.Ad. 1/ ogólne do dokonywania czynności zwykłego zarządu
""Kiedy można ustanowić substytucję
empezar lección
Pełnomocnik substytucyjny to jest dalszy pełnomocnik. pełnomocników ustala sie gdy: 1. ustawy np. pełnomocnictwa procesowego 2. z treści pełnomocnictwa3. ze stosunku podstawowego
"Kiedy można dokonać czynności samym z sobą
empezar lección
"When you make the actions of each other
"Podaj przykłady wygaśnięcia pełnomocnictwa
empezar lección
1) Ziszczenie się warunków przewidzianych w treści pełnomocnictwa2) Odwołanie pełnomocnictwa3)Śmierć pełnomocnika4)Śmierć mocodawcy5) Zrzeczenie się pełnomocnictwa 6) Utrata zdolności do czynności prawnych
"" Istota przedawnienia
empezar lección
Przedawnienie to przekroczenie czasu– przeterminowanie. W skład dawności wchodzi zasiedzenie i przedawnienie. Najważniejsze jest przedawnienie które dotyczy tylko cywilno prawnych roszczeń majątkowych
""Ogólny termin przedawnienia
empezar lección
1/ ogólny 10 lat chyba że ustawa mówi inaczej2/ 3 lata dla podmiotów 3/ 3 lata dla okresowych (czynsz renta) 4/ 10 lat w jakiejkolwiek sprawie – jeśli mam wyrok sądu
"Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia
empezar lección
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (zaistniał obowiązek świadczenia).
"Powody zawieszenia biegu przedawnienia
empezar lección
Przyczyny zawieszenia przedawnienia:- siła wyższa (powódź wojna)- określony stosunek rodzinny lub opiekuńczy (zawieszony jest bieg terminu kiedy występują dzieci przeciw rodzicom podopieczni wobec opiekunów
""Powody przerwania biegu przedawnienia
empezar lección
- podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego- pozew do sądu - wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej- tzw. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej- uznanie roszczenia przez dłużnika
" Przykład terminu zawitego
empezar lección
termin na wykonanie jakiejś czynności np. odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z jakąś decyzją
"Rodzaje świadczeń:
empezar lección
jednorazowe - np. zapłata ceny za cościągłe okresowe - dłużnik powinien spełnić na rzecz właściciela szereg świadczeń jednorazowych w określonych odstępach czasu. Przy czym suma tych świadczeń nie jest z góry określona (czynsz)
""Solidarność dłużników i solidarność wierzycieli.
empezar lección
Istota solidarności dłużników polega na tym że wszyscy oni są tak samo odpowiedzialni. WIERZYCIEL MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO WSZYSTKICH LUB JEDNEGO Z NICH A SPŁATA WARTOŚCI PRZEZ JEDNEGO ZWALNIA POZOSTAŁYCH.
"Umowy a osoba trzecia
empezar lección
polega na tym że strony mogą w umowie zastrzec ze dłużnik spełni świadczenie nie do rąk wierzyciela lecz na rzecz osoby trzeciej.
Zadatek
empezar lección
jest to takie dodatkowe zastrzeżenie umowne które polega na tym że strona która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek jeżeli sama go dala albo zobowiązana jest zwrócić go w dwukrotnej wysokości
umowne prawo odstąpienia od umowy
empezar lección
polega na zastrzeżeniu odstąpienia od umowy że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo do odstąpienia od umowy
odstępne
empezar lección
jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne polegające na możliwości oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożone jednocześnie z zapłatą kwoty pieniężnej (odstępnego). Nie musi być określonego czasu do którego należy odstąpić.
kara umowna
empezar lección
takie dodatkowe zastrzeżenie umowne ze naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (ten kto buduje dom ma zobowiązania niepieniężne
Wygaśnięcie zobowiązań -Potrącenie
empezar lección
potracenia można dokonać kiedy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem. Przedmiotem zaś obu tych wierzytelności są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku tej samej jakości
Wygaśnięcie zobowiązań -Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
empezar lección
Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego gdy wskutek okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem
Wygaśnięcie zobowiązań -Zwolnienie z długu
empezar lección
zobowiązanie wówczas wygasa gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Ze zwolnienia z długów wyłączone są takie wierzytelności które nie są zbywalne np. alimenty).
Wygaśnięcie zobowiązań -Warunek rozwiązujący.
empezar lección
Zobowiązanie wygasa także gdy mamy do czynienia z umową pod warunkiem rozwiązującym można je zawrzeć z zastrzeżeniem że jeżeli spełni się jakieś świadczenie(ziszczenie się okoliczności) to ta umowa wygasa
Wygaśnięcie zobowiązań -Śmierć
empezar lección
śmierć dłużnika lub wierzyciela ale tylko wtedy gdy ma charakter osobisty.
pozorność
empezar lección
Pozorność jest to złożenie oświadczenia woli za jej zgodą dla pozoru i obie strony o tym wiedzą. (Cel uniemożliwienie prowadzenia egzekucji z nieruchomości)

Debes iniciar sesión para poder comentar.