Popularne slowka (C)

 0    138 tarjetas    rafazzo
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
kabel
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
empezar lección
cable
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.
empezar lección
cafe
We had ice-cream in a cafe.
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.
empezar lección
cake
Don’t eat cakes before dinner.
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?
empezar lección
call
Can I ask who’s calling?
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.
empezar lección
calm
She is always calm.
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.
empezar lección
camp
We set up camp near the river.
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.
empezar lección
cap
He wears his cap backwards.
stolica
Co jest stolicą Kanady?
empezar lección
capital
What’s the capital of Canada?
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
empezar lección
captain
The captain gave the order to abandon ship.
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
empezar lección
care
Everybody should care about the environment.
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.
empezar lección
careful
I am always careful in the city at night.
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.
empezar lección
carrots
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
empezar lección
carry
Some teenagers carry guns to school.
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
empezar lección
case
In a case like this we need to be careful.
gotówka
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
empezar lección
cash
You can only pay in cash in this shop.
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.
empezar lección
castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.
empezar lección
catch
The police haven’t caught the thief yet.
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.
empezar lección
category
I don’t know which category it belongs to.
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
empezar lección
cause
We don’t know the cause of the accident.
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.
empezar lección
central
We had central heating installed.
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.
empezar lección
center
There are a lot of cafés in the centre of the town.
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.
empezar lección
century
This temple dates back to the second century BC.
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.
empezar lección
ceremony
The ceremony started on time.
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.
empezar lección
certain
I am certain that it was her.
z pewnością
Z pewnością przyjdę.
empezar lección
certainly
I will certainly come.
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
empezar lección
chain
The prisoner was kept in chains.
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
empezar lección
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.
empezar lección
chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
empezar lección
challenge
Did she rise to the challenge?
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.
empezar lección
chance
He has a good chance of winning.
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.
empezar lección
change
We didn’t notice a change in the timetable.
kanał
Na jakim kanale jest ten film?
empezar lección
channel
Which channel is the film on?
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.
empezar lección
character
Jennifer has a very gentle character.
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.
empezar lección
charge
He has been charged with murder.
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
empezar lección
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.
empezar lección
cheat
Chris always cheats at card games.
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.
empezar lección
check
Check that everything is OK.
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
empezar lección
cheer
Everyone was cheering loudly.
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.
empezar lección
chest
He has a pain in his chest.
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
empezar lección
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.
empezar lección
chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
empezar lección
child
She acts like a child.
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
empezar lección
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
empezar lección
chips
Fish and chips is a classic British dish.
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
empezar lección
chocolate
All children like chocolate.
wybór
To był dobry wybór.
empezar lección
choice
It was a good choice.
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
empezar lección
choose
You do not choose your destiny.
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.
empezar lección
church
We go to church on Sundays.
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.
empezar lección
cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
kino
Co grają/leci w kinie?
empezar lección
cinema
What’s on at the cinema?
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.
empezar lección
circle
We stood in a circle holding hands.
obywatel
On jest obywatelem USA.
empezar lección
citizen
He’s a US citizen.
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
empezar lección
claim
He claimed compensation for his injuries.
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.
empezar lección
class
We always travel second class.
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
empezar lección
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
empezar lección
clear
Can you clear the table?
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.
empezar lección
clerk
The clerk will help you fill in the form.
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.
empezar lección
clever
She is a clever little girl.
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.
empezar lección
climate
The climate changes rapidly.
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
empezar lección
climb
He has climbed 14 high peaks.
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.
empezar lección
cloth
She wiped the table with a cloth.
ubranie
Chłopcy wbiegli na górę przebrać się w suche ubrania.
empezar lección
clothes
The boys ran upstairs to change into dry clothes.
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
empezar lección
cloud
The sky is covered in clouds.
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.
empezar lección
club
She’s a member of the chess club.
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.
empezar lección
coach
We went to Zakopane by coach.
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
empezar lección
coast
The boat sank near the coast.
płaszcz
Tom, załóż płaszcz - jest zimno na zewnątrz
empezar lección
coat
Tom, put on your coat - it's cold outside.
moneta
Rzuciłem monetą
empezar lección
coin
I've tossed a coin.
zimny
Na dworze jest zimno.
empezar lección
cold
It’s cold outside.
zbierać
On zbiera znaczki i monety.
empezar lección
collect
He collects stamps and coins.
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.
empezar lección
collection
I have a big collection of seashells.
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?
empezar lección
college
What are you going to do after college?
łączyć
Ona łączy różne style.
empezar lección
combine
She combines different styles.
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
empezar lección
come
She came home after midnight.
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?
empezar lección
comfortable
Are you comfortable on this chair?
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.
empezar lección
command
It was the captain’s command.
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
empezar lección
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.
empezar lección
commercial
He doesn’t like TV commercials.
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.
empezar lección
common
We have a lot in common.
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.
empezar lección
communicate
We communicate by e-mail.
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.
empezar lección
community
You don’t have to isolate them from the community.
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
empezar lección
company
She works for a German company.
porównywać
Porównuję ceny przed każdym zakupem
empezar lección
compare
I compare prices before every purchase
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
empezar lección
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.
empezar lección
competition
Peter has won a photo competition.
narzekać
Narzekał na zimno.
empezar lección
complain
He complained about the cold.
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.
empezar lección
complete
I’ve completed my work ahead of time.
złożony
Problem jest bardzo złożony.
empezar lección
complex
The problem is very complex.
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
empezar lección
concern
This problem concerns us all.
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.
empezar lección
concerned
I’m concerned about him.
warunek
Jakie są ich warunki?
empezar lección
condition
What are their conditions?
zaufanie
Mam pełne zaufanie do jej uczciwości.
empezar lección
confidence
I have full confidence in her honesty.
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
empezar lección
connect
The bridge connects the two parts of the town.
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.
empezar lección
connection
There’s no connection between the two events.
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
empezar lección
consider
You must consider all possibilities.
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
empezar lección
consist
The book consists of four chapters.
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.
empezar lección
contact
We’ve lost contact with her.
zawierać
List zawierał ważne informacje.
empezar lección
contain
The letter contained important information.
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.
empezar lección
continue
David left but Andy continued the story.
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
empezar lección
control
He didn’t control the situation.
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.
empezar lección
conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.
empezar lección
copy
Make a copy of the disk.
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.
empezar lección
corner
The taxi rank is just round the corner.
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.
empezar lección
correct
The teacher corrected her mistakes.
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?
empezar lección
cost
How much does it cost?
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.
empezar lección
cotton
This shirt is made of cotton.
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.
empezar lección
cough
I’ve got a terrible cough.
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
empezar lección
count
I learnt to count at the age of three.
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
empezar lección
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
empezar lección
courage
Alex got up the courage to go in.
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.
empezar lección
course
The course is for advanced students.
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.
empezar lección
cover
There’s a dragon on the cover of the book.
krowa
Krowy pasą się na łące.
empezar lección
cow
The cows are grazing in the meadow.
tchórz
Nie bądź tchórzem.
empezar lección
coward
Don’t be a coward.
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.
empezar lección
crack
There are cracks in the wall.
rozbić
He was injured in a car crash.
empezar lección
crash
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.
szalony
Musisz być szalony!
empezar lección
crazy
You must be crazy!
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
empezar lección
create
He created a work of art.
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.
empezar lección
crew
The ship’s crew were very kind.
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.
empezar lección
criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.
empezar lección
crime
Crime doesn’t pay.
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.
empezar lección
crop
The rain destroyed the crops.
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.
empezar lección
cross
There is a cross by the altar.
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.
empezar lección
crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
okrutny
Życie jest okrutne.
empezar lección
cruel
Life is cruel.
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.
empezar lección
crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?
empezar lección
cry
Why are you crying?
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?
empezar lección
culture
What do you understand by culture?
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.
empezar lección
cup
Two cups of coffee, please.
szafka kuchenna
Włóż talerze do szafki kuchennej.
empezar lección
cupboard
Put the plates in the cupboard.
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?
empezar lección
cure
Is there a cure for cancer?
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.
empezar lección
curious
I’m curious to see who will win.
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?
empezar lección
current
What are the current fashion trends?
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
empezar lección
currently
I’m currently working on a big project.
zasłona
Zasuń zasłony.
empezar lección
curtain
Draw the curtains.
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.
empezar lección
custom
It’s an old Polish custom.
klient
Klient ma zawsze rację.
empezar lección
customer
The customer is always right.
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).
empezar lección
cut
He cut the bread into slices.

Debes iniciar sesión para poder comentar.