Nadzór nad samorządem terytorialnym

 0    19 tarjetas    mayaa
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Co o nadzorze nad samorządem mówi Europejska Konwencja Samorządy Lokalnego?
empezar lección
EKSL stwierdza, że nadzór nad samorządami moży być sprawowany tylko w sposób prewidziany w Konstytucji i ustawach i sprowadzać się głownie do kontroli legalności sam. EKSL dopuszcza też kontrolę celowości zadań, które zostały sam. delegowane (zlecone).
Proporcjonalność przy kontroli wg EKSL.
empezar lección
Przy kontroli sam. musi byc zachowana proporcjonalność między zakresem interwencji a znaczeniem interesów, które nadzór ma chronic.
Jakie jest kryterium wyznaczające nadzór nad jedn. sam. ter.?
empezar lección
Jedynym kryterium nadzoru jakie wprowadził polski ustawodawca jest legalność. Zasada ta jest zawarta w art. 171 Konstytucji. Ustawod. zrezygnował z kontroli celowości zadań zleconych. Niezgodne z art. 171 są unormowania dot. kontr. reg. izb obracunkowych.
Jak należy rozumień działanie zgodne z prawem?
empezar lección
Działanie zgodne z prawem to działanie podjęte na podstawie konkretnej normy prawnej, niesprzeczne z całym porz. prawnym, ale ponadto działanie podjęte po należytym zinterpretowaniu i zrozumieniu tej normy.
Co to jest "kryterium legalności celu"?
empezar lección
"Kryterium legalności celu" sprowadza się do tego, że konketne działanie może być zgodne z normą i jej prawidłową interpretacją, ale niezgodne z celem, dla której dana norma została ustanowiona. Cel ten może wynikać z preambuły czy całości aktu.
Czy przy nadzorze w polskim systemie stos. jest kryterium legalności celu?
empezar lección
W polskim systemie jest stosowane kryterium legalności celu. Jeżeli działanie nie jest zdodne z tym kryterium uznaje się je za niezgodne z prawem.
Jakie mamy w Polsce organy nadzorcze?
empezar lección
Organami nadzorczymi jest Prezes RM, wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych również regionalne izby obrachunkowe. Nie są organami nadzoru ministrowie, Sejm i sądy administracyjne.
Co to znaczy, że nadzór ma charakter przedmiotowy?
empezar lección
Oznacza to, że nadzór dotyczy działań organów jednostek samorz., a nie samych tych organów. Nadzór ten nie jest ograniczony, wszystkie działania organów mogą podlegać nadzorowi.
Czym rózni się akt nadzoru od rozstrzygnięcia nadzorczego?
empezar lección
Pojęcie aktu nadzoru jestznacznie szersze i oznacza każdy akt wydawany w ramach postępowania nadzorczego, natomiast przez rozstrzygnięcie nazywa się akt kończący procedurę nadzoru.
Do jakiej kategorii środków zaliczamy rozstrzygnięcie nadzorcze?
empezar lección
Rozstrzygnięcie nadzorcze zaliczamy do środków represyjnyhc. Obok środków represyjnych wyróżniamy także środki informacyjne, ostrzegawcze i prewencyjne.
Kto i w jakim sposób przeprowadza kontrolę zgodności z prawem aktów samorządowych?
empezar lección
Kontrole zgodności z prawem uchwał i zarządzeń gmin, związków komunalnych i porozumień przeprowadza wojewoda. Może w ciągu 30 dni od otrzymania aktu stwierdzić jego niezgodność z prawem, co wiąże sie z sankcją nieważności.
Co może zrobić wojewoda jeżeli chce zakwestionować zgodność aktu prawnego samorządu a minęło już 30 dni od jego doręczenia?
empezar lección
Wojewoda może wtedy zaskarżyć uchwale lub zarządzenie do sadu administracyjnego.
Co dzieje się jeżeli wojewoda stwierdzi, że w akcie prawnym zawarte jest nieistotne naruszenie prawa?
empezar lección
Wojewoda nei stwierdza wtedy neiważności, ale wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdza naruszenie prawa w akcie. Mimo to akt pozostaje w mocy. Działanie to powinno mieć wyj. charakt., a określenie "niestotne naruszenie" należy interp. wąsko.
Na podstawie jakich przepisów prwadzi się postępowanie nadzorcze?
empezar lección
Postępowanie nadzorcze prowadzi sie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
W jakim terminie należy złożyc akt prawny sam. organowi nadzorczemu?
empezar lección
Zarządzenia i uchwały wójt/starosta, martszałek składa w terminie 7 dni od uchwalenia. Przepisy porządkowe w ciągu 2 dni. organami nadzorczymi są wojewoga i regionalna izba obrachunkowa.
Jak wygląda zakończenie postępowania nadzorczego?
empezar lección
Jeżeli akt zostanie uznany za zgodny z prawem nie ma obowiązku wydawania żadnego aktu. Jeżeli jednak jest sprzeczny lub narusza prawo organ nadzoru wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym dodatkowo zawiarte jest pouczenie o możl. zask. do s.a
Kiedy stwierdza się przedzwnienie wobec mozliwość stwierdzenia nieważności uchwały sprzecznej z prawem?
empezar lección
Nie stwierdza się niewazności aktu z powodu neizgodnosci z prawem jeżeli minął już rok od złożenia tego aktu do wejew. lub reg. izby obr. chyba że został wówczas przekroczony termin 2 lub 7 dni.
Co dzieje się jeżeli sąd administracyjny nie może orzec nieważności aktu ze względu na przekroczenie rocznego terminu?
empezar lección
Sąd adm. stwierdza wówczas niezgodność z prawem, co oznacza ustanie obowiązywania aktu z dniem wydania orzeczenia.
Co to jest zarządzenie zastępcze?
empezar lección
Zarządzenie zastępcze jest rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wydawanym w sytuacji, gdy organy samorządowe nie reaguja na przekroczenie przez osoby pełniące funkcje publiczne ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej.

Debes iniciar sesión para poder comentar.