ksh_z o.o. _prawa i obowiązki wspólników

 0    63 tarjetas    threeblackcats
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
udziały o szczególnych uprawnieniach
empezar lección
shares with special preferences
udziały uprzywilejowane
empezar lección
preferance shares
prawo do dywidendy
empezar lección
the right to dividend
podział majątku w przypadku likwidacji
empezar lección
distribution of assets upon the liqudation of the company
uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej
empezar lección
preference in respect of voting rights may apply exclusively to shares of equal nominal value
umowa spółki może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku
empezar lección
the articles of association may make the granting of special preference contingent upon additional performance in favour of the company, lapse of a certain period of time or the fulfillment of a condition
na udziały lub prawa do zysku w spółce nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela, jak również dokumenty imienne i na zlecenie
empezar lección
no bearer share certificates, registered share certificates or endorseable documents may be issued in respect of shares or rights to participate in the profit of the company
znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki
empezar lección
considerably overestimated in comparison to their sales value as at the date of execution of the articles of association
wyrównać spółce brakującą wartość
empezar lección
compensate the company for the shortfall
zwolnić od obowiązku
empezar lección
release from obligations
sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku
empezar lección
the financial statement show no profit
wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie
empezar lección
the remuneration may not exceed prices or rates applicable in business
zbycie części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki
empezar lección
disposal of a part or of a fraction thereof, or the encumberance of a share may be effected exclusively upon the company's consent
dopłaty
empezar lección
additional payments
dopłaty w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału
empezar lección
additional payments within numerically specified amounts in proportion to their share
żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
empezar lección
request redress of damage caused by the delay
zwrot
empezar lección
reimbursement
zwrot powinien byc dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom
empezar lección
the reimbursement shall be made proportionally to all shareholders
zastawienie udziału
empezar lección
pledge of a share
w wyniku podziału nie mogą powstawać udziały niższe niż 50 złotych
empezar lección
the divisions of shares may not result in the issuance of shares of a value lower than 50 PLN
zasięgnąć, w miarę potrzeby, opinii biegłego
empezar lección
consult an expert if necessary
nieuiszczenie ceny nabycia we właściwym czasie
empezar lección
failing timely payment of the purchase
warunki spłaty spadkobierców
empezar lección
conditions of compensating the heirs
udziały sa objęte wspólnością majątkową małżeńską
empezar lección
shares are part of the joint property of the spouses
współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela
empezar lección
beneficiaries of rights attached to a share or shares shall exercises their rights in the company through a common representative
jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich
empezar lección
where beneficiaries of rights attached to a share fail to designate their common represenatative, statements on behalf of the company may be made towards any of them
w drodze egzekucji
empezar lección
through execution
zarządzenie sprzedaży
empezar lección
order of sale
zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału
empezar lección
file an application for valuation of the share under the same procedure
nie wpłacić komornikowi sądowemu ustalonej ceny
empezar lección
fail to pay the set price to the court-appointed enforcement officer
w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych
empezar lección
in accordance with the relevant provisions concerning execution
za niespełnione świadczenia należne spółce
empezar lección
for outstanding performances due to the company
roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia
empezar lección
the claims shall be barred by the statute of limitation after three years of the date on which
przejście udziału
empezar lección
transfer of a share
ustanowienie zastawu lub użytkowania udziału
empezar lección
establishment of pledge or usufruct thereon
dowód przejścia bądź ustanowienia
empezar lección
certificate of transfer or establishment
księga udziałów
empezar lección
a register of shares
siedziba wspólnika
empezar lección
registered office
z jakiegokolwiek tytułu
empezar lección
on whatever basis
przeznaczony do podziału (o zysku)
empezar lección
intended / allocated for distribution
zysk przpadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów
empezar lección
profit attirutable to shareholders shall be distributed in proportion to to the number of shares held
niepodzielone zyski z lat ubiegłych
empezar lección
retained earnings
kapitał zapasowy i rezerwowy
empezar lección
spare capital and reserve capital
pomniejszyć o niepokryte straty
empezar lección
reduce by unabsorbed losses
udziały własne
empezar lección
own shares
dzień dywideny
empezar lección
the dividend date
wypłata wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej
empezar lección
make prepayment to the shareholder against an expected dividend
kapitały rezerwowe utworzone z zysku
empezar lección
reserve capitals established form profit
udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udzialami
empezar lección
shares with preferance in respect of participation in dividend shall not enjoy the priority of satisaction over other shares
dywidenda nie wypłacona z lat ubiegłych
empezar lección
dividends undistributed in previous years
odbiorca
empezar lección
receipent
jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy
empezar lección
where the reimbursement cannot be executed against the receipent
ubytek w majątku spółki
empezar lección
a decrease in company's asstes
zobowiązani
empezar lección
the obligors
udział może być umorzony
empezar lección
a share may be redeemed
umorzenie dobrowolne (udział umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę)
empezar lección
voluntary redemption
umorzenie przymusowe (bez zgody wspólnika)
empezar lección
compulsory redemption
przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki
empezar lección
the comditions for and the manner of compulsory redemption shall be set forth in the articles of association
umorzenie udziału następuje z czystego zysku
empezar lección
the share is redeemed from net profit
przyjmować w zastaw własne udziały
empezar lección
accept a pledge of its own share
nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki
empezar lección
acquisition under execution effected in order to satisfy the company's claims
udziały zbyte w ciągu roku
empezar lección
shares disposed of within one year
udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej
empezar lección
the company's own shares shall be disclosed in the balance sheet as a separate negative equity item

Debes iniciar sesión para poder comentar.