International legal English

 0    49 tarjetas    threeblackcats
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
abuse of a dominant position/ abuse of monopoly power
empezar lección
nadużycie dominującej pozycji - sytuacja, która ma miejsce wówczas, gdy jedna z firm jest w stanie działać całkowicie niezależnie od swoich konkurentów, klientów lub odbiorców, pozostając rentowną i angażując się w działalność, która prawdopodobnie utrudni skuteczną konkurencję na tym rynku. W większości ustawodawstw jest zakazane raczej to ostatnie działanie — przeszkadzanie skutecznej konkurencji — niż sama sytuacja dominacji. Niektóre przykłady niewłaściwego zachowania to: odmowa udzielenia l
acquired company/ transferor
empezar lección
spółka przejmowana - spółka, która została połączona z inną spółką i w związku z tym przestała istnieć
acquirer
empezar lección
nabywca - spółka, która uzyskuje kontrolę nad inną spółką.
acquiring company/ survivor
empezar lección
spółka przejmująca spółka, która uzyskuje kontrolę nad inną spółką w ramach fuzji inkorporacyjnej i nadal istnieje po fuzji
acquisition
empezar lección
przejęcie spółki, fuzja inkorporacyjna - nabycie jednej spółki (przejmowanej) przez inną (przejmującą) skutkujące rozwiązaniem przejmowanej spółki i przetrwaniem spółki przejmującej.
acquisition of controlling shares
empezar lección
nabycie udziałów większościowych - –nabycie akcji stanowiących własność akcjonariuszy, którzy posiadają pakiet kontrolny.
actual damages
empezar lección
odszkodowanie za udowodnione szkody por. general damages.
ad hoc
empezar lección
w tym celu, doraźnie
admit someone to the Bar (am.)/(br. call someone to the Bar).
empezar lección
udzielić osobie zezwolenia (przez korporację barristerską) na wykonywanie praktyki barristerskiej
advocate
empezar lección
adwokat — osoba, która występuje w sądzie jako zawodowy pełnomocnik procesowy.
affidavit
empezar lección
— oświadczenie złożone pod przysięgą — pisemne oświadczenie, które może być wykorzystane w sądzie jako dowód, złożone przez daną osobę po oficjalnym zaprzysiężeniu, iż będzie mówiła prawdę.
alienability
empezar lección
zbywalność — możliwość przeniesienia, np. tytułu własności.
annual general meeting (AGM)
empezar lección
— walne zgromadzenie — doroczne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, na którym mogą być przedstawiane i głosowane różne decyzje w sprawach spółki.
answer
empezar lección
— odpowiedź na pozew — pismo procesowe pozwanego w odpowiedzi na pozew.
anticipatory breach
empezar lección
— naruszenie antycypacyjne — naruszenie umowy dokonane przed wykonaniem świadczenia. Strona nienaruszająca umowy może uznać takie działanie/zaniechanie za bezpośrednie naruszenie umowy i dochodzić odszkodowania.
anti-competitive (br.)/ (am. restraint of trade).
empezar lección
— antykonkurencyjny — oznacza zachowanie, które jest szkodliwe dla rynku lub ogranicza konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami
antitrust (am.)/ (br. competition law).
empezar lección
— ustawodawstwo antytrustowe — zbiór przepisów, które regulują działalność gospodarczą i funkcjonowanie rynków; w szczególności są to umowy i praktyki ograniczające konkurencję
apparent authority
empezar lección
— domniemane pełnomocnictwo — uprawnienie, o którym można domniemywać, że posiada je przedstawiciel lub on sam utrzymuje, że je posiada i co do którego strona trzecia w sposób uzasadniony jest przekonana, że ono faktycznie istnieje, pomimo że formalnie nie zostało ono udzielone przez mocodawcę/pracodawcę.
appellate court (lub court of appeal, appeals court)
empezar lección
— sąd apelacyjny — sąd rozpatrujący apelacje od wyroków wydanych przez sądy niższej instancji.
arbitration
empezar lección
— arbitraż — forma rozstrzygania sporów (alternatywna wobec postępowania sądowego), zgodnie z którą spory są rozpoznawane i rozstrzygane przez bezstronnego arbitra lub arbitrów wybranych przez strony sporu.
(am. bylaws)/articles of association (br.)
empezar lección
— umowa spółki — dokument określający wewnętrzną organizację spółki
asset
empezar lección
— mienie — jakikolwiek majątek będący przedmiotem własności i mający wartość.
asset protection
empezar lección
– ochrona mienia — metoda minimalizowania ryzyka utraty mienia na skutek zobowiązań biznesowych i osobistych.
assign
empezar lección
assign — cedować — przenosić (prawa) na inną osobę.
assignee
empezar lección
assignee — cesjonariusz — osoba, na rzecz której dokonano cesji.
assignment of contract —
empezar lección
cesja umowy — przeniesienie umowy na inną osobę.
assignment of rights
empezar lección
— cesja praw — przeniesienie praw na inną osobę w taki sposób, że osoba, na którą prawa zostały przeniesione, uzyskuje wszelkie korzyści z tytułu umowy.
assignor
empezar lección
— cedent — osoba, która przenosi swoje prawa i obowiązki na inną osobę.
associate —
empezar lección
współpracownik — młodszy prawnik w firmie prawniczej.
attachment —
empezar lección
zajęcie/zatrzymanie — zajęcie rzeczy lub zatrzymanie osoby w wyniku czynności przewidzianych przez prawo.
attachment lien
empezar lección
— zastaw sądowy — zastaw powstały w wyniku postanowienia sądu wydanego przed wydaniem wyroku w sprawie, tymczasowy w swojej istocie, powstały na rzeczach zajętych zgodnie z postanowieniem sądu.
authorised share capital —
empezar lección
oferowany kapitał zakładowy — ogólna liczba akcji w kapitale zakładowym, jaką spółka może zaoferować swym akcjonariuszom. Znany również jako kapitał nominalny (am. authorized shares).
bailiff (br.) —
empezar lección
funkcjonariusz, który dokonuje aresztowań i dostarcza wezwania sądowe; (am.) urzędnik sądowy, który czuwa nad porządkiem w czasie rozprawy.
balance sheet
empezar lección
— bilans — sprawozdanie finansowe wykazujące aktywa, pasywa i kapitał spółki na dany dzień.
the Bar
empezar lección
— palestra - (am.) zawód prawniczy; (br.) barristerzy.
bar association —
empezar lección
stowarzyszenie barristerów — organizacja prawników, która może regulować sprawy związane z wykonywaniem zawodu.
bar examination (am.) —
empezar lección
pisemny egzamin składany w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu barristera.
Bar Vocational Course (br.) —
empezar lección
aplikacja barristerska — obowiązkowy kurs dla absolwentów prawa, którzy pragną wykonywać zawód barristera. Następny etap to praktyka u patrona.
barriers to entry
empezar lección
— bariera wejścia — przeszkody, które mogą utrudnić firmie wejście na rynek. Przykładem mogą być patenty, lojalność klienta, badania i rozwój, porozumienia w sprawie dystrybucji lub dostaw oraz zarządzenia władz państwowych.
barrister (br)
empezar lección
— barrister [ze względu na różnice systemowe nie zaleca się tłumaczenia anglosaskich prawniczych tytułów zawodowych na język polski] — prawnik posiadający uprawnienia do występowania jako pełnomocnik procesowy przed sądami wszystkich instancji; członek jednego ze zrzeszeń barristerskich (Inn of Court).
barristers’ chambers —
empezar lección
kancelarie barristerskie — kancelarie barristerskie lub zespół barristerski.
beneficiary
empezar lección
— beneficjent — osoba uprawniona do otrzymania zapłaty.
benefit of the bargain damages — por. expectation damages.
empezar lección
expectation damages (lub benefit of the bargain damages) — odszkodowanie za utracone korzyści, lucrum cessans – odszkodowanie za spodziewane korzyści, które by osiągnął poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody; odszkodowanie za utratę korzyści, jakie osoba mogłaby uzyskać, gdyby umowa została wykonana. — odszkodowanie za utracone korzyści, lucrum cessans – odszkodowanie za spodziewane korzyści, które by osiągnął poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody; odszkodowanie za utratę korzyści,
bill
empezar lección
— projekt ustawy — oficjalna propozycja tekstu ustawy przedstawiana parlamentowi w celu jej uchwalenia.
bill of exchange (br.)
empezar lección
— weksel trasowany — papier wartościowy, z którego prawa można przenieść przez indos; wystawiony na określoną kwotę pieniężną przez wystawcę (trasanta). Na blankiecie weksla trasowanego zwykle wskazane są trzy strony stosunku wekslowego: 1) drawer - trasant (wystawca weksla trasowanego; osoba, która za pomocą weksla „płaci” czyli reguluje swoje zobowiązanie), 2) drawee - trasat (płatnik wekslowy; osoba, której wystawca weksla zleca dokonanie zapłaty) i 3) payee – osoba otrzymująca zapłatę z weks
board of directors —
empezar lección
odpowiednik polskiego zarządu i rady nadzorczej w jednym — grupa osób wybrana przez akcjonariuszy w celu podejmowania istotnych decyzji w spółce
bona-fide purchaser for value
empezar lección
— nabywca w dobrej wierze i za zapłatą — osoba, która nabyła za zapłatą i w dobrej wierze papier wartościowy zbywalny przez indos.
bonus —
empezar lección
premia — zapłata ponad to, co jest należne lub oczekiwane.
boutique firm
empezar lección
— mała specjalistyczna firma — firma prawnicza specjalizująca się w określonej dziedzinie prawa.

Debes iniciar sesión para poder comentar.