Filec - III rok (I sem)

 0    388 tarjetas    myslniczka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
empezar lección
CODE OF COMMERCIAL PARTNERSHIPS AND COMPANIES, CODE OF COMMERCIAL COMPANIES, POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE

SPÓŁKA OSOBOWA
empezar lección
PARTNERSHIP

SPÓŁKA KAPITAŁOWA
empezar lección
COMPANY

SPÓŁKA JAWNA
empezar lección
REGISTERED PARTNERSHIP

SPÓŁKA PARTNERSKA
empezar lección
PROFESSIONAL PARTNERSHIP

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
empezar lección
LIMITED PARTNERSHIP

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
empezar lección
LIMITED JOINT-STOCK PARTNERSHIP

SPÓŁKA AKCYJNA
empezar lección
JOINT-STOCK COMPANY

SPÓŁKA Z O.O.
empezar lección
LIMITED LIABILITY COMPANY

SPÓŁKA CYWILNA
empezar lección
CIVIL CODE PARTNERSHIP

SAMODZIELNY PRZEDSIĘBIORCA / FIRMA JEDNOOSOBOWA
empezar lección
SOLE TRADER

THE COMPANY GOVERNING BODIES, COMPANY'S AUTHORITIES, COMPANY BODIES

MANAGEMENT BOARD, BOARD OF DIRECTORS

RADA NADZORCZA
empezar lección
SUPERVISORY BOARD

KOMISJA REWIZYJNA W SP. Z O.O. / KOMITET AUDYTOWY
empezar lección
AUDIT COMMITTEE, AUDITOR'S COMMITTEE, AUDIT COMMISSION

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW (SP. Z O.O.)
empezar lección
GENERAL MEETING, SHAREHOLDERS' MEETING, MEETING OF SHAREHOLDERS

WALNE ZGROMADZENIE (AKCJONARIUSZY)
empezar lección
GENERAL ASSEMBLY, GENERAL MEETING

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
ORDINARY MEETING (ANNUAL)

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
EXTRAORDINARY MEETING

DYREKTOR WYKONAWCZY
empezar lección
EXECUTIVE DIRECTOR

DYREKTOR NIEWYKONAWCZY
empezar lección
NON-EXECUTIVE DIRECTOR

SPÓŁKA MOŻE BYĆ UTWORZONA
empezar lección
A COMPANY/PARTNERSHIP MAY BE INCORPORATED/ ESTABLISHED

W CELU PRAWNIE DOPUSZCZALNYM
empezar lección
FOR ANY PURPOSE ALLOWED BY LAW

CHYBA, ŻE USTAWA STANOWI INACZEJ
empezar lección
UNLESS THE LAW/ACT PROVIDES/ STATES/ CONSTITUTES OTHERWISE

NIE MOŻE BYĆ ZAWIĄZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ
empezar lección
MAY NOT BE FORMED SOLELY/ EXCLUSIVELY BY

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O.
empezar lección
SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY

SHAREHOLDER / PARTNER

ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI
empezar lección
PERFORMANCES STIPULATED IN COMPANY'S AGREEMENT/ ARTICLES

WSPÓLNICY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI
empezar lección
THE SHAREHOLDERS SHALL NOT BE LIABLE/ RESPONSIBLE FOR THE OBLIGATIONS/ LIABILITIES OF THE COMPANY

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
empezar lección
SHARE CAPITAL

DZIELIĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA UDZIAŁY
empezar lección
TO DIVIDE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY INTO SHARES

UDZIAŁY O RÓWNEJ ALBO NIERÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
empezar lección
SHARES OF EQUAL OR UNEQUAL NOMINAL VALUE

UMOWA SPÓŁKI STANOWI
empezar lección
COMPANY'S AGREEMENT STATES/ STIPULATES

UDZIAŁY RÓWNE I NIEPODZIELNE
empezar lección
EQUAL AND INDIVISIBLE SHARES

OBEJMOWAĆ UDZIAŁY / NABYWAĆ AKCJE
empezar lección
TO SUBSCRIBE FOR SHARES

PRZELEWAĆ NADWYŻKĘ DO KAPITAŁU ZAPASOWEGO
empezar lección
TO TRANSFER THE BALANCE/ SURPLUS TO SUPPLEMENTARY CAPITAL

SPÓŁKA MAJĄCA SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ
empezar lección
COMPANY WITH A REGISTERED OFFICE ABROAD

TWORZYĆ ODDZIAŁY LUB PRZEDSTAWICIELSTWA
empezar lección
TO ESTABLISH/CREATE/OPEN BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES

NA TERYTORIUM RP
empezar lección
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND

ODRĘBNA USTAWA
empezar lección
SEPARATE LAW/ ACT

JEDYNY WSPÓLNIK
empezar lección
SOLE SHAREHOLDER/ SINGLE SHAREHOLDER

WYKONYWAĆ WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE ALL RIGHTS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

STOSOWAĆ PRZEPISY ODPOWIEDNIO
empezar lección
TO APPLY PROVISIONS/ REGULATIONS RESPECTIVELY MUTATIS MUTANDIS

TREŚĆ UMOWY
empezar lección
CONTENTS OF THE AGREEMENT

UMOWA OKREŚLA
empezar lección
AGREEMENT STATES/ STIPULATES

FIRMA SPÓŁKI
empezar lección
BUSINESS NAME OF THE COMPANY

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
empezar lección
COMPANY'S OBJECT/BUSINESS ACTIVITY, OBJECTS OF THE BUSINESS ACTIVITY

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
AMOUNT OF THE SHARE CAPITAL

CZAS TRWANIA SPÓŁKI
empezar lección
DURATION/TERM OF THE COMPANY

APORT (WKŁAD RZECZOWY)
empezar lección
IN-KIND CONTRIBUTION

WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZY POWSTANIU SPÓŁKI
empezar lección
REMUNERATION FOR THE SERVICES PROVIDED / RENDERED UPON CREATION / INCORPORATION OF THE COMPANY

WYPŁACAĆ ZE ŚRODKÓW WPŁACONYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
MAKE PAYMENT FROM THE FUNDS PAID TO THE SHARE CAPITAL

ZALICZAĆ NA POCZET WKŁADU WSPÓLNIKA
empezar lección
TO CREDIT TOWARDS THE SHAREHOLDER'S CONTRIBUTION

PRZEDMIOT WKŁADU
empezar lección
CONTRIBUTION OBJECT

POZOSTAWAĆ DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI ZARZĄDU
empezar lección
TO BE AT THE SOLE DISPOSAL OF THE MANAGEMENT BOARD

PRZYZNAĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI
empezar lección
TO GRANT SPECIAL BENEFITS

WNIEŚĆ WKŁADY NA POKRYCIE UDZIAŁÓW
empezar lección
TO MAKE CONTRIBUTIONS TOWARDS THE SHARES

DOKŁADNIE OKREŚLIĆ W UMOWIE
empezar lección
AS STIPULATED / SPECIFIED PRECISELY/ IN DETAIL IN THE AGREEMENT

POD RYGOREM BEZSKUTECZNOŚCI WOBEC SPÓŁKI
empezar lección
OR ELSE THEY/IT SHALL BE INEFFECTIVE TOWARDS THE COMPANY

SPÓŁKA W ORGANIZACJI
empezar lección
COMPANY IN ORGANISATION

ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI
empezar lección
TO CONCLUDE / ENTER INTO COMPANY AGREEMENT

SPÓŁKA POWSTAJE
empezar lección
COMPANY IS FORMED/ COMPANY SHALL BE CREATED

PEŁNOMOCNIK
empezar lección
ATTORNEY OF THE COMPANY / IN FACT

POWOŁAĆ JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW
empezar lección
APPOINTED BY UNANIMOUS RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB USTAJE WOBEC SPÓŁKI
empezar lección
THE LIABILITY / RESPONSIBILITY OF THE PARTIES TO THE COMPANY SHALL CEASE

Z CHWILĄ ZATWIERDZENIA ICH CZYNNOŚCI
empezar lección
UPON APPROVAL OF THEIR ACTIONS

ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO SĄDU REJESTROWEGO
empezar lección
THE APPLICATION FOR REGISTRATION OF A COMPANY BY THE REGISTRATION COURT

POWOŁANIE ZARZĄDU
empezar lección
TO APPOINT A MANAGEMENT BOARD

USTANOWIENIE RADY NADZORCZEJ LUB KOMISJI REWIZYJNEJ
empezar lección
TO APPOINT A SUPERVISORY BOARD OR AN AUDIT COMMITTEE

WPIS DO REJESTRU
empezar lección
ENTRY IN THE REGISTER

ZGŁOSIĆ ZAWIĄZANIE SPÓŁKI DO SĄDU
empezar lección
TO NOTIFY THE REGISTRATION COURT ON THE FORMATION OF THE COMPANY

SĄD WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ
empezar lección
THE REGISTRATION COURT COMPETENT FOR THE COMPANY'S SEAT/ COURT OF COMPETENT JURISDICTION WITH RESPECT TO THE REGISTERED OFFICE

SPRAWY NIEUREGULOWANE W USTAWIE
empezar lección
ALL MATTERS/ ISSUES NOT REGULATED IN THE LAW / ACT

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
empezar lección
NATIONAL COURT REGISTER

DROBNE UCHYBIENIA
empezar lección
MINOR FLAWS/ IRREGULARITIES

NIE NARUSZAĆ INTERESU SPÓŁKI
empezar lección
NOT TO PREJUDICE/ VIOLATE THE INTERESTS OF THE COMPANY

NIEWSPÓŁMIERNIE WYSOKIE KOSZTY
empezar lección
DISPROPORTIONATELY HIGH COSTS

BRAKI W ZGŁOSZENIU
empezar lección
NOTIFICATION FLAWED WITH A DEFECT/ DEFECTS IN THE APPLICATION

BRAK USUWALNY
empezar lección
A DEFECT THAT IS CAPABLE OF BEING REMOVED

STOSOWNY TERMIN
empezar lección
A REASONABLE/ SUITABLE/ APPROPRIATE TIME/ DATE

REMEDY/ REMOVAL

TO REMOVE/ REMEDY

POD RYGOREM ODMOWY WPISU DO REJESTRU
empezar lección
UNDER PAIN OF REFUSAL OF REGISTRATION/ OR ELSE THEIR ENTRY IN REGISTER SHALL BE REFUSED

PISMO PRZEZNACZONE DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI
empezar lección
GAZETTE/ INSTRUMENT FOR PUBLICATION/ TRADE JOURNAL SELECTED FOR PUBLICATION OF THE COMPANY'S ANNOUNCEMENTS

INDICATION/ ANNOTATION/ INFORMATION/ NOTICE/ RECORD/ MENTION/ NOTE

AKT NOTARIALNY
empezar lección
NOTARIAL/NOTARY DEED, AUTHENTICATED ACT

OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
empezar lección
STATEMENTS BY MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

DOWÓD USTANOWIENIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI
empezar lección
PROOF OF APPOINTMENT OF MEMBERS OF COMPANY BODIES

SKŁAD OSOBOWY
empezar lección
COMPOSITION OF THE MEMBERS

POŚWIADCZONE NOTARIALNIE WZORY PODPISÓW
empezar lección
SPECIMEN SIGNATURES CERTIFIED FOR AUTHENTICITY BY A NOTARY

UJAWNIENIE W AKTACH REJESTROWYCH
empezar lección
DISCLOSED IN REGISTER FILES

STAĆ SIĘ PRAWOMOCNYM
empezar lección
TO BECOME VALID/ FINAL AND NON-APPEALABLE

UMOWA ULEGA ROZWIĄZANIU
empezar lección
THE COMPANY AGREEMENT SHALL BE TERMINATED

POKRYĆ W PEŁNI WIERZYTELNOŚĆ OSÓB TRZECICH
empezar lección
SETTLING IN FULL RECEIVABLE DEBTS OF THIRD PARTIES/ TO COVER LIABILITIES OF THIRD PARTIES

DOKONAĆ LIKWIDACJI
empezar lección
TO LIQUIDATE THE COMPANY

OTWARCIE LIKWIDACJI
empezar lección
THE OPENING OF LIQUIDATION PROCEEDINGS

WZYWAĆ WIERZYCIELI DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI
empezar lección
TO SUMMON THE CREDITORS TO PRESENT/ REPORT THEIR RECEIVABLE DEBTS/ CLAIMS

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA LIKWIDACYJNEGO
empezar lección
THE APPROVAL OF LIQUIDATION REPORT

BRAKI WYNIKŁE Z NIEDOPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRAWA
empezar lección
DEFECTS DUE TO FAILURE TO OBSERVE THE LAW/ NON-COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAW

EX OFFICO

NA WNIOSEK OSÓB MAJĄCYCH INTERES PRAWNY
empezar lección
ON MOTION / UPON AN APPLICATION OF PARTIES/ PERSONS HAVING A LEGAL INTEREST

WEZWAĆ SPÓŁKĘ DO USUNIĘCIA BRAKÓW
empezar lección
TO INSTRUCT/ TO SUMMON THE COMPANY TO REMOVE THE DEFECTS

WYZNACZYĆ TERMIN
empezar lección
TO SET A TIME LIMIT/ TO APPOINT THE DATE

NIE UCZYNIĆ ZADOŚĆ WEZWANIU
empezar lección
TO FAIL TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS/ SUMMONS

NAŁOŻYĆ GRZYWNY
empezar lección
TO IMPOSE FINES

OŚWIADCZENIE WOLI
empezar lección
DECLARATION OF INTENT/ WILL

SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
empezar lección
MATTERS EXTEND BEYOND THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS

PRZEPIS NIE UCHYBIA ODRĘBNYM PRZEPISOM
empezar lección
THE PROVISION SHALL BE WITHOUT PREJUDICE TO SEPARATE PROVISIONS

UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE
empezar lección
PREFERENCE SHARES

PRAWO GŁOSU
empezar lección
VOTING RIGHT/ THE RIGHT TO VOTE

PRAWO DO DYWIDENTY
empezar lección
THE RIGHT TO DIVIDEND

UCZESNICTWO W PODZIALE MAJĄTKU
empezar lección
PARTICIPATION IN THE DISTRIBUTION/ DIVISION OF THE ASSETS

NARUSZAĆ PRZEPISY
empezar lección
TO INFRINGE/ VIOLATE/ BREAK THE PROVISIONS

UPŁYW TERMINU
empezar lección
THE ELAPSE/ EXPIRING OF A CERTAIN PERIOD OF TIME

ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU
empezar lección
THE FULFILMENT OF A CERTAIN CONDITION/ SATISFACTION OF A CONDITION

DOKUMENTY NA OKAZICIELA
empezar lección
BEARER DOCUMENTS

DOKUMENTY IMIENNE
empezar lección
REGISTERED DOCUMENTS

DOKUMENTY NA ZLECENIE
empezar lección
DOCUMENTS TO AN ORDER

ZAWYŻAĆ WARTOŚĆ WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH
empezar lección
TO OVERESTIMATE (INFLATE) THE VALUE OF CASH CONTRIBUTIONS

WARTOŚĆ ZBYWCZA
empezar lección
SALE VALUE/ TRANSFER VALUE

SOLIDARNIE WYRÓWNAĆ SPÓŁCE BRAKUJĄCĄ WARTOŚĆ
empezar lección
JOINTLY AND SEVERALLY MAKE UP THE DEFICIT TO THE COMPANY

BYĆ ZWOLNIONYM Z OBOWIĄZKU
empezar lección
TO BE EXEMPT FROM THE PERFORMANCE

POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
empezar lección
RECURRING NON-PECUNIARY / NON-FINANCIAL PERFORMANCES

ADDITIONAL PAYMENTS/ CONTRIBUTIONS

ODSZKODOWANIA
empezar lección
DAMAGES

ODSETKI USTAWOWE
empezar lección
STATUTORY INTEREST

NAPRAWIĆ SZKODĘ
empezar lección
TO REMEDY/ REDRESS THE DAMAGE

ZBYCIE I OBCIĄŻENIE UDZIAŁU
empezar lección
TO TRANSFER/ SALE AND ENCUMBER THE SHARE

UŁAMKOWA CZĘŚĆ UDZIAŁU
empezar lección
FRACTION OF THE SHARE

ZASTAWIENIE UDZIAŁU
empezar lección
TO PLEDGE A SHARE

NABYWCA UDZIAŁU
empezar lección
THE AQUIRER/ TRANSFEREE/ BUYER/ PURCHASER

ROZPORZĄDZAĆ SWOBODNIE UDZIAŁEM
empezar lección
MAY FREELY DISPOSE OF A SHARE

ZASIĘGNIĘCIE OPINII BIEGŁEGO
empezar lección
TO INVITE THE EXPERT OPINION/ CONSULTING WITH AN EXPERT

ZMARŁY WSPÓLNIK
empezar lección
DECEASED SHAREHOLDER/ PARTNER

SPADKOBIERCY
empezar lección
HEIRS/ INHERITORS

WSPÓŁMAŁŻONEK
empezar lección
SHAREHOLDER'S SPOUSE

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
empezar lección
JOINED MARITAL PROPERTY

WSPÓŁUDZIAŁOWCY
empezar lección
CO-SHAREHOLDERS/ JOINT SHAREHOLDERS

WYKONYWAĆ PRAWA
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE THE RIGHT

WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL
empezar lección
A COMMON REPRESENTATIVE

W DRODZE EGZEKUCJI
empezar lección
BY EXECUTION/ IN THE COURSE OF ENFORCEMENT

WYCENA UDZIAŁU
empezar lección
VALUATION OF THE SHARE

KOMORNIK SĄDOWY
empezar lección
BAILIFF/ THE COURT EXECUTIVE OFFICER

PRZEPISY EGZEKUCYJNE
empezar lección
THE PROVISIONS ON EXECUTION, ENFORCEMENT PROCEEDINGS/ PROVISIONS

ROSZCZENIA SPÓŁKI DO ZBYWCY
empezar lección
CLAIMS OF THE COMPANY AGAINST THE TRANSFEROR

PRZEDAWNIAĆ SIĘ
empezar lección
BE BARRED BY LIMITATION

DOWÓD PRZEJŚCIA
empezar lección
PROOF OF THE TRANSFER

DOWÓD USTANOWIENIA ZASTAWU
empezar lección
PROOF OF CREATING THE PLEDGE

DOWÓD UŻYTKOWANIA
empezar lección
PROOF OF USUFRUCT/ USING

KSIĘGA UDZIAŁÓW
empezar lección
A REGISTER OF SHARES/ BOOK OF SHARES/ SHARE REGISTER

KAPITAŁ ZAPASOWY
empezar lección
SUPPLEMENTARY CAPITAL

KAPITAŁ REZERWOWY
empezar lección
RESERVE CAPITAL

ZYSK NIEPODZIELONY
empezar lección
UNDISTRIBUTED/ UNDIVIDED PROFIT

DZIEŃ DYWIDENDY
empezar lección
THE DIVIDEND DAY

ZALICZKA NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY
empezar lección
AN ADVANCE TOWARDS EXPECTED DIVIDEND

DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA
empezar lección
PREFERENCE/ PRIVILIGED DIVIDEND

UBYTEK W MAJĄTKU SPÓŁKI
empezar lección
THE DEFICIT/ SHORTFALL IN THE COMPANY'S ASSETS

ŚCIĄGAĆ KWOTY OD POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNIKÓW
empezar lección
TO REPOSSESS SUMS FROM INDIVIDUAL SHAREHOLDERS/ TO COLLECT AMOUNTS FROM PARTICULAR SHAREHOLDERS

BYĆ ZWOLNIONYM OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
empezar lección
TO BE RELEASED FROM THE LIABILITY

UMORZENIE UDZIAŁU, DOBROWOLNE I PRZYMUSOWE
empezar lección
THE REDEMPTION OF A SHARE, VOLUNTARY AND COMPULSORY/ FORCED/ OBLIGATORY

PRZESŁANKI I TRYB UMORZENIA
empezar lección
TERMS AND PROCEDURES FOR REDEMPTION

PODSTAWA PRAWNA
empezar lección
LEGAL GROUNDS/ BASIS

NABYCIE W DRODZE EGZEKUCJI NA ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ SPÓŁKI
empezar lección
ACQUISITION UNDER EXECUTION/ IN THE COURSE OF ENFORCEMENT FOR SATISFACTION OF THE COMPANY'S CLAIMS

POWOŁYWANY I ODWOŁYWANY
empezar lección
APPOINTED AND RECALLED/ DISMISSED

MANDAT WYGASA
empezar lección
MANDATE SHALL EXPIRE/ THE TERM OF THE OFFICE EXPIRES

WSPÓLNA KADENCJA
empezar lección
A COMMON TERM OF OFFICE/ JOINT TERM OF OFFICE

CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE
empezar lección
COURT AND OUT-OF-COURT ACTS/ PROCEEDINGS

PROKURA, PROKURENT
empezar lección
COMMERCIAL REPRESENTATIVE/ COMMERCIAL POWER OF ATTORNEY

DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE
empezar lección
SERVICE OF WRITTEN COMMUNICATION TO THE COMPANY

ROZSTRZYGANIE SPRAW
empezar lección
SETTLING/ DECIDING MATTERS

ZAKAZ KONKURENCJI
empezar lección
NON-COMPETITION

WGLĄD DO DOKUMENTÓW
empezar lección
INSIGHT INTO DOCUMENTS

WYKONYWAĆ PRAWO NADZORU
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE THE RIGHT OF SUPERVISION

ROZSZERZYĆ UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ
empezar lección
TO EXTEND THE RIGHTS/ POWERS OF SUPERVISORY BOARD

PRZEKAZAĆ PRAWO ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH
empezar lección
TO TRANSFER THE RIGHT TO SUSPEND FROM THE DUTIES

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
empezar lección
MINUTES FROM THE SUPERVISORY BOARD MEETING

ODDAĆ GŁOS NA PIŚMIE
empezar lección
TO CAST A VOTE IN WRITING

ŚRODKI BEZPOŚREDNIEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
empezar lección
MEANS OF DIRECT REMOTE COMMUNICATION

UCHWALIĆ REGULAMIN
empezar lección
ADOPT REGULATIONS, ADOPT TERMS AND CONDITIONS

PRZEGLĄDAĆ KSIĘGI
empezar lección
TO INSPECT THE BOOKS

DOKONAĆ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
empezar lección
TO TAKE STOCK OF THE ASSETS AND LIABILITIES

ABUSE

RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA
empezar lección
FLAGRANT VIOLATION OF THE LAW

ZWRACAĆ KOSZTY
empezar lección
TO REIMBURSE/ RETURN THE COSTS

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
empezar lección
GRANTING VOTE OF ACCEPTANCE CONFIRMING THE DISCHARGE OF DUTIES

WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
LEASE OF THE ENTERPRISE/ ESTABLISHEMENT

ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
AN ORGANISED PART OF THE ESTABLISHMENT/ ENTERPRISE

USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
empezar lección
ESTABLISHMENT OF A LIMITED RIGHT/PARTY IN REM

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
empezar lección
PERPETUAL USUFRUCT

ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
empezar lección
DISPOSING OF A RIGHT

ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA
empezar lección
CONTRACTING AN OBLIGATION

PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
empezar lección
THE PROVISIONS ON ACCOUNTING

UZNAĆ ZA WSKAZANE
empezar lección
TO FIND/ CONSIDER STH APPROPRIATE/ DESIRABLE

ZWOŁAĆ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
TO CALL AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
empezar lección
DETAILED AGENDA

WYZNACZYĆ PRZEWODNICZĄCEGO
empezar lección
TO APPOINT A CHAIRPERSON/ CHAIRMAN

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA
empezar lección
A NOTICE OF SUMMONING A MEETING OF SHAREHOLDERS

LIST POLECONY
empezar lección
REGISTERED LETTER/ MAIL

POWZIĄĆ UCHWAŁĘ
empezar lección
ADOPT THE RESOLUTION

WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU
empezar lección
TO EXERCISE VOTING RIGHT

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
empezar lección
TO GRANT VOTE OF ACCEPTANCE/ DISCHARGE FROM THE DUTIES

BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW
empezar lección
ABSOLUTE MAJORITY OF VOTES

GŁOSOWANIE JAWNE
empezar lección
OPEN VOTING

GŁOSOWANIE TAJNE
empezar lección
SECRET VOTING/ BALLOT

UCHYLIĆ TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA
empezar lección
TO WAIVE/ REFRAIN THE SECRECY OF VOTING

KSIĘGA PROTOKOŁÓW
empezar lección
THE BOOK OF MINUTES

ZGŁOSZONE SPRZECIWY
empezar lección
OBJECTIONS RAISED/ MADE

UCHWAŁA ZASKARŻONA
empezar lección
A RESOLUTION APPEALED FROM/ CHALLENGED BY

WYTYCZYĆ POWÓDZTWO PRZECIW SPÓŁCE
empezar lección
TO BRING ACTION AGAINST THE COMPANY

ZAWIESIĆ POSTĘPOWANIE
empezar lección
TO SUSPEND THE (REGISTRATION) PROCEEDINGS

ROZPRAWA SĄDOWA
empezar lección
COURT HEARING/ TRIAL

WYTOCZENIE POWÓDZTWA O UCHYLENIE UCHWAŁY
empezar lección
TO BRING ACTION AGAINST/ FOR REVOKING THE RESOLUTION

ZASKARŻENIE NIE WSTRZYMUJE POSTĘPOWANIA
empezar lección
THE LODGING/ CHALLENGING SHALL NOT HOLD (STAY) THE PROCEEDINGS

WSPÓLNIK BEZZASADNIE NIEDOPUSZCZONY
empezar lección
THE SHAREHOLDER UNDULY PREVENTED FROM PARTICIPATING IN, SHAREHOLDER WHO WITHOUT A VALID REASON WAS NOT ALLOWED TO PARTCIPATE IN

WADLIWIE ZWOŁANE ZGROMADZENIE
empezar lección
IMPROPERLY SUMMONED MEETING OF SHAREHOLDERS

WSPÓLNIK, KTÓREGO POMINIĘTO
empezar lección
A SHAREHOLDER BYPASSED

ZGŁOSIĆ SPRZECIW
empezar lección
TO LODGE AN OBJECTION

POWÓDZTWO O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY
empezar lección
ACTION FOR PRONOUNCING A RESOLUTION INVALID

REVOCATION/ REFRAINING

SPÓŁKA POZWANA
empezar lección
DEFENDANT COMPANY

KURATOR SPÓŁKI
empezar lección
A CURATOR FOR THE COMPANY

PRAWOMOCNY WYROK
empezar lección
FINAL AND NON-APPEALABLE JUDGEMENT

OSOBA TRZECIA DZIAŁAJĄCA W DOBREJ WIERZE
empezar lección
THIRD PARTY ACTING IN GOOD FAITH/ BONA FIDE

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
SHARE CAPITAL INCREASE

PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI
empezar lección
ACCESSION TO/ JOINING THE COMPANY

OBJĘCIE UDZIAŁU
empezar lección
SUBSCRIBE FOR/ TAKING UP SHARES

WPŁATA NA POCZET KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
PAYMENT TOWARDS THE SHARE CAPITAL

WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA
empezar lección
EXCLUSION/ EXPULSION OF THE SHAREHOLDER

ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA
empezar lección
TO SECURE THE CLAIM

CLAIM/ CITATION

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
empezar lección
DISSOLUTION OF THE COMPANY

UPADŁOŚĆ
empezar lección
BANKRUPTCY OF THE COMPANY

SĄD MOŻE ORZEC
empezar lección
THE COURT MAY GIVE JUDGEMENT ON/ RULE ON

WYKREŚLENIE Z REJESTRU
empezar lección
TO REMOVE FROM THE REGISTER

UCHWAŁA JEDNOMYŚLNA
empezar lección
UNANIMOUS RESOLUTION

OSOBOWOŚĆ PRAWNA
empezar lección
LEGAL PERSONALITY

ŚCIĄGNĄĆ WIERZYTELNOŚCI
empezar lección
TO COLLECT RECEIVABLE DEBTS/ CLAIMS

WSZCZYNAĆ NOWE INTERESY
empezar lección
TO UNDERTAKE/ COMMENCE/ TRANSACT NEW BUSINESSES

SPRAWY W TOKU
empezar lección
PENDING BUSINESS/ CASE

PUBLICZNA LICYTACJA
empezar lección
PUBLIC AUCTION

Z WOLNEJ RĘKI
empezar lección
UNRESTRICTED SALE, WITHOUT ACTION

ZASPOKOJENIE I ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI
empezar lección
SATISFYING AND SECURING THE CREDITORS

SPÓŹNIENI WIERZYCIELE
empezar lección
LATE CREDITORS

ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ
empezar lección
TO PRESENT/ REPORT SB'S CLAIMS

MAJĄTEK NIEPODZIELONY
empezar lección
ASSETS NOT DISTRIBUTED, UNDISTRIBUTED ASSETS

SPRAWOZDANIE LIKWIDACYJNE
empezar lección
LIQUIDATION REPORT

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
empezar lección
BANKRUPTCY PROCEEDINGS

OFFICIAL RECEIVER/ TRUSTEE

COMPOSITION/ ARRANGEMENT

UCHYLIĆ LUB UMORZYĆ POSTĘPOWANIE
empezar lección
TO REPEAL/ DISCONTINUE/ DISMISS/ REVERSE THE PROCEEDINGS

UMYŚLNIE LUB PRZEZ NIEDBALSTWO
empezar lección
DELIBERATELY/ WILLFULLY OR THROUGH/ BY NEGLIGENCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA
empezar lección
CIVIL LIABILITY

ZANIECHANIE SPRZECZNE Z PRAWEM
empezar lección
AN ACTION/ OMISSION AGAINST THE LAW

DOŁOŻYĆ STARANNOŚCI
empezar lección
TO EXERCISE A DEGREE OF DILIGENCE

KAUCJA NA ZABEZPIECZENIE POKRYCIA
empezar lección
A BAIL AS A SECURITY FOR DAMAGE/ LOSSES

PLAINTIFF

NIEUZASADNIONE POWÓDZTWO
empezar lección
GROUNDLESS/ UNJUSTIFIED/ UNFOUNDED ACTION/ CLAIM

PRZEDAWNIENIE
empezar lección
LIMITATION/ LAPSE

ROSZCZENIE PRZEDAWNIA SIĘ
empezar lección
A CLAIM SHALL BE BARRED BY LIMITATION

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
empezar lección
COMPOSITION/ ARRANGEMENT PROCEEDINGS

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
empezar lección
A PETITION/ APPLICATION/ MOTION FOR DECLARATION OF BANKRUPTCY

PRZEPISY NIE NARUSZAJĄ PRAW
empezar lección
THE PROVISIONS SHALL BE WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHTS/ PROVISIONS SHALL NOT INFRINGE THE RIGHTS

BID/ TENDER

ZAŁOŻYCIELE
empezar lección
FOUNDERS/ PROMOTERS

ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W STATUCIE
empezar lección
PERFORMANCES STIPULATED IN THE STATUTE

WYKONYWAĆ UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
empezar lección
TO EXERCISE/EXECUTE THE RIGHTS OF THE GENERAL MEETING

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
empezar lección
COURT AND BUSINESS GAZETTE

OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI
empezar lección
LIMITATIONS CONCERNING TRANSFERABILITY OF SHARES

UPRAWNIENIA OSOBISTE PRZYZNANE AKCJONARIUSZOM
empezar lección
PERSONAL RIGHTS GRANTED TO SHAREHOLDERS

POSTANOWIENIA ODMIENNE NIŻ PRZEWIDUJE USTAWA
empezar lección
PROVISIONS DIFFERING FROM THE ONES STIPULATED IN THE LAW/ACT

Z USTAWY WYNIKA, ŻE PRZEWIDUJE ONA WYCZERPUJĄCE UREGULOWANI
empezar lección
IT FOLLOWS FROM THE LAW THAT IT PROVIDES COMPREHENSIVE REGIM

DODATKOWE POSTANOWIENIE STATUTU JEST SPRZECZNE Z NATURĄ SPÓŁKI AKCYJNEJ LUB DOBRYMI OBYCZAJAMI
empezar lección
THE ADDITIONAL PROVISION OF THE STATUTE IS AGAINST THE NATURE OF A JOINT STOCK COMPANY OR GOOD MANNERS

FIRMA SPÓŁKI MOŻE BYĆ OBRANA DOBROWOLNIE
empezar lección
BUSINESS NAME OF THE COMPANY MAY BE CHOSEN FREELY

WYMOGI POWSTANIA SPÓŁKI
empezar lección
REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF THE COMPANY

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI
empezar lección
ESTABLISHMENT/ CREATION/ INCORPORATION OF THE COMPANY

USTANOWIENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
empezar lección
APPOINTMENT OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD

WARUNKI TWORZENIA ODDZIAŁÓW LUB PRZEDSTAWICIELSTW OKREŚLA ODRĘBNA USTAWA
empezar lección
CONDITIONS OF ESTABLISHING BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES SHALL BE STIPULATED BY A SEPARATE LAW

ZASADY OBJĘCIA AKCJI
empezar lección
RULES FOR SUBSCRIPTION FOR SHARES

OBJĘTY KAPITAŁ ZAKŁADOWY
empezar lección
SUBSCRIBED SHARE CAPITAL

ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU
empezar lección
TO FILE A DECLARATION BY THE MANAGEMENT BOARD IN THE FORM OF A NOTARY DEED ON THE AMOUNT OF THE SUBSCRIBED SHARE CAPITAL

AKT NOTARIALNY POWINIEN ZAWIERAĆ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE
empezar lección
A NOTARY DEED SHOULD INCLUDE PROVISIONS CONCERNING THE CLARIFICATION OF THE AMOUNT OF THE SHARE CAPITAL IN THE STATUTE

SPRAWOZDANIE ZAŁOŻYCIELI
empezar lección
PROMOTERS' REPORT

SPÓŁKA NABYWA MIENIE
empezar lección
THE COMPANY PURCHASES PROPERTY (ASSETS)

TYTUŁY UCZESTNICTWA W DOCHODACH
empezar lección
TITLES TO PARTICIPATE IN PROFITS

ZASTOSOWANA METODA WYCENY WKŁADÓW
empezar lección
APPLIED METHOD OF VALUATION OF THE CONTRIBUTIONS

SPRAWOZDANIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
empezar lección
FINANCIAL REPORTS OF THE COMPANY

ROK OBROTOWY
empezar lección
FINANCIAL YEAR

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
empezar lección
CHARTED AUDITOR'S OPINION

PRAWDZIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
empezar lección
AUTHENTICITY AND RELIABILITY OF FINANCIAL REPORT

EGZEKUCJA OPŁAT SĄDOWYCH
empezar lección
THE EXECUTION/ ENFORCEMENT OF COURT FEES

NA POSTANOWIENIE SĄDU WYDANE W WYNIKU ROZPATRZENIA WNIOSKU NIE PRZYSŁUGUJE ŚRODEK ODWOŁAWCZY
empezar lección
DECISION OF THE COURT ISSUED UPON THE CONSIDERATION OF THE APPLICATION MAY NOT BE APPEALED

OSOBY WNOSZĄCE WKŁADY LUB ZBYWCY NABYWANEGO MIENIA
empezar lección
PERSONS WHO MAKE CONTRIBUTIONS OR TRANSFERORS OF THE AQUIRED PROPERTY (ASSETS)

POTWIERDZONY PRZEZ BANK LUB FIRMĘ INWESTYCYJNĄ DOWÓD WPŁATY NA AKCJE
empezar lección
PROOF OF PAYMENT FOR SHARES CERTIFIED BY A BANK OR AN INVESTMENT COMPANY

AKCJONARIUSZ NABYWA ROSZCZENIE O WYDANIE DOKUMENTU AKCJI
empezar lección
SHAREHOLDER SHALL HAVE A CLAIM FOR THE RELEASE OF THE SHARE CERTIFICATE

AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI PUBLICZNEJ POSIADAJĄCEMU AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO IMIENNEGO ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO
empezar lección
SHAREHOLDER OF A PUBLIC COMPANY WHO HOLDS DEMATERIALIZED SHARES SHALL HAVE THE RIGHT TO A REGISTERED DEPOSITORY CERTIFICATE

PRZEPISY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
empezar lección
PROVISIONS ON TRADING IN FINANCIAL INSTRUMENTS

ZAPŁACENIE ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIA LUB ODSZKODOWANIA
empezar lección
PAYMENT OF THE STATUTORY INTEREST ON DELAY OR DAMAGES

BEZ UPRZEDNIEGO WEZWANIA
empezar lección
WITHOUT PRIOR NOTIFICATION

UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTÓW AKCJI LUB ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH
empezar lección
INVALIDATION OF THE SHARE CERTIFICATES OR TEMPORARY CERTIFICATES

PRAWNI POPRZEDNICY AKCJONARIUSZA
empezar lección
LEGAL PREDECESSORS OF THE SHAREHOLDER

ZA NIEDOBÓR ODPOWIADAJĄ SOLIDARNIE AKCJONARIUSZ I JEGO PRAWNI POPRZEDNICY
empezar lección
THE SHAREHOLDER AND HIS LEGAL PREDECESSORS SHALL BE JOINTLY AND SEVERELY RESPONSIBLE FOR THE SHORTFALL

ROSZCZENIA SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZA I JEGO PRAWNYCH POPRZEDNIKÓW PRZEDAWNIAJĄ SIĘ Z UPŁYWEM TRZECH LAT
empezar lección
CLAIMS OF THE COMPANY AGAINST THE SHAREHOLDER AND HIS LEGAL PREDECESSORS SHALL BE BARRED BY LIMITATION AFTER THREE YEARS

ROSZCZENIA DO NASTĘPCY
empezar lección
CLAIMS TOWARDS THE SUCCESSOR

NIEPODZIELNE AKCJE
empezar lección
INDIVISIBLE SHARES

WSPÓŁUPRAWNIENI Z AKCJI
empezar lección
JOINT RIGHT HOLDERS TO SHARES

AKCJE ZATRZYMANE W SPÓŁCE NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ
empezar lección
SHARES RETAINED IN THE COMPANY AS SECURITY FOR CLAIMS

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WNIESIENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH
empezar lección
DAMAGES FOR NON-PERFORMANCE OR IMPROPER PERFORMANCE OF THE OBLIGATIONS TO MAKE NON-CASH CONTRIBUTIONS

ROSZCZENIOM SŁUŻY PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI WIERZYTELNOŚCIAMI NIEUPRZYWILEJOWANYM
empezar lección
CLAIMS ARE TO BE SATISFIED BEFORE OTHER NON-PRIVILIGED CLAIMS

ZBYCIE AKCJI W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
empezar lección
TRANSFER OF SHARES AS A RESULT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS

PEŁNOMOCNICTWO
empezar lección
POWER OF ATTORNEY

NOTARY

AKT ZAŁÓŻYCIELSKI
empezar lección
FOUNDING DEED/ ESTABLISHMENT ACT

UPOWAŻNIĆ
empezar lección
TO AUTHORISE

UPOWAŻNIENIE
empezar lección
AUTHORISATION

EMPOWERMENT

PRZEDSTAWICIELSTWO
empezar lección
REPRESENTATION

WZÓR PODPISU
empezar lección
SPECIMEN SIGNATURE

POŚWIADCZYĆ, UWIERZYTELNIĆ
empezar lección
TO AUTHORISE, TO CERTIFY

OŚWIADCZENIE
empezar lección
DECLARATION, STATEMENT

OSOBA FIZYCZNA
empezar lección
NATURAL PERSON

OSOBA PRAWNA
empezar lección
LEGAL PERSON

SKARB PAŃSTWA
empezar lección
STATE TREASURY

Z MOCY PRAWA, ZGODNIE Z PRAWEM
empezar lección
SUI JURIS

POZA GRANICAMI PRAWA
empezar lección
ULTRA VIRES

PROPORCJONALNIE
empezar lección
PRO RATA

NIERUCHOMOŚCI
empezar lección
REAL ESTATE, IMMOVABLE PROPERTIES

PRZYDZIELIĆ AKCJE
empezar lección
TO ALLOT SHARES

PRAWO PIERWOKUPU
empezar lección
PRE-EMPTIVE RIGHT

SIEDZIBA SPÓŁKI
empezar lección
REGISTERED OFFICE

WKŁAD W NATURZE, WKŁAD RZECZOWY, APORT
empezar lección
CONTRIBUTION IN KIND

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
GOODWILL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA
empezar lección
JOINT AND SEVERAL LIABILITY

WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU
empezar lección
TO ABSTAIN FROM VOTING

MINUTES

RESOLUTION

JEDNOMYŚLNE POROZUMIENIE
empezar lección
UNANIMOUS AGREEMENT

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
empezar lección
PLACE OF RESIDENCE

UNIKANIE OPODATKOWANIA
empezar lección
TAX AVOIDANCE

UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA
empezar lección
TAX EVASION

RAŻĄCE ZANIEDBANIE
empezar lección
GROSS NEGLIGENCE

UDZIAŁY IMIENNE
empezar lección
REGISTERED SHARES

ZYSKI ZATRZYMANE
empezar lección
RETAINED EARNINGS

PRZYDZIAŁ AKCJI
empezar lección
ALLOTMENT OF SHARES

PODZIAŁ AKCJI
empezar lección
SPLIT OF SHARES

PODMIOT ZAGRANICZNY
empezar lección
FOREIGN ENTITY

MY, NIŻEJ PODPISANI
empezar lección
WE, HEREBY SIGNED/ THE UNDERSIGNED

ZWANEGO DALEJ
empezar lección
HEREAFTER/ HERE AND AFTER REFERRED TO AS

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
empezar lección
SWORN TRANSLATOR

KANCELARIA NOTARIALNA
empezar lección
NOTARY OFFICE

DOKŁADNY ADRESS
empezar lección
FULL ADRESS

PARAGRAF §
empezar lección
SECTION

SUBSECTION

O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ
empezar lección
AFOREMENTIONED

WKŁAD PIENIĘŻNY
empezar lección
CASH CONTRIBUTION

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY
empezar lección
NON-CASH CONTRIBUTION

W PRZYPADKU ZREZYGNOWANIA Z
empezar lección
IN CASE OF RELIQUISHING/ WITHDRAWING FROM

UDZIELIĆ ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
empezar lección
TO GRANT CONSENT TO SELL SHARES

ROK OBROTOWY
empezar lección
ACCOUNTING YEAR, TURNOVER

ZOSTALI PRAWIDŁOWO ZAWIADOMIENI
empezar lección
WERE DULY INFORMED

ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIEĆIE ZOBOWIĄZANIA DO SWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ
empezar lección
TO DISPOSE OF A RIGHT OR INCUR AN OBLIGATION TO PERFORM OF A VALUE TWO TIMES EXCEEDING

PREZES ZARZĄDU
empezar lección
THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD

SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU
empezar lección
MATTERS/ CASES WHICH FALL OUTSIDE THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS

INSTRUMENTY ZBYWALNE
empezar lección
TRANSFERRABLE INSTRUMENTS

RZECZY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA
empezar lección
THE LEGAL TITLE TO WHICH MAY BE DECIDED BY COURTS

SPÓŁKA JEST WYPŁACALNA
empezar lección
THE COMPANY IS SOLVENT

PAKIET KONTROLNY AKCJI
empezar lección
CONTROLLING SHARES


NABYWAĆ PRAWA WE WŁASNYM IMIENIU
empezar lección
ACUIRE/PURCHASE LAWS/RIGHTS IN ITS OWN NAME

WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI I INNE PRAWA RZECZOWE
empezar lección
OWNERSHIP OF REAL ESTATE AND OTHER RIGHTS IN REM

SPÓŁKA MOŻE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, POZYWAĆ I BYĆ POZYWANĄ
empezar lección
THE PARTNERSHIP CAN INCUR OBLIGATIONS, SUE AND BE SUED

SPÓŁKA OSOBOWA PROWADZI PRZEDSIĘBIORSTWO POD WŁASNĄ FIRMĄ
empezar lección
PARTNERSHIP IS RUNNING BUSINESS ACTIVITY UNDER ITS OWN NAME

WSPÓLNIK WYSTĘPUJĄCY ZE SPÓŁKI
empezar lección
WITHDRAWING PARTNER

WSPÓLNIK PRZYSTĘPUJĄCY DO SPÓŁKI
empezar lección
ACCEDING PARTNER

EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ DLA CELÓW PODATKOWYCH
empezar lección
REGISTER BY THE PARTNERSHIP FOR TAX PURPOSES

SPIS Z NATURY
empezar lección
PHYSICAL STOCK-TAKING

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
empezar lección
TRANSFORMATION OF CIVIL PARTNERHIP INTO REGISTERED PARTNERSHIP

POZBAWIENIE PRAWA REPREZENTOWANIA
empezar lección
DEPRIVING OF RIGHT TO REPRESENT

SUBSYDIARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA
empezar lección
SUBSIDIARY LIABILITY OF THE PARTNER

BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA Z MAJĄTKU SPÓŁKI
empezar lección
INEFFECTIVE EXECUTION FROM THE ASSETS OF THE PARTNERSHIP

DLA POTRZEB NINIEJSZEGO REGULAMINU
empezar lección
FOR THE PURPOSES OF THE HEREBY RULES AND REGULATIONS

DZIENNIK USTAW, POZYCJA...
empezar lección
JOURNAL OD LAWS, ITEM

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
empezar lección
WITH FURTHER AMENDMENTS

STAN FAKTYCZNY
empezar lección
ACTUAL STATE OF AFFAIRS

PRZEWAŻAJĄCY GŁOS
empezar lección
CASTING VOTE

KINS, RELATIVES IN BLOOD

RELATIVES BY LAW, IN-LAWS

WSTRZYMAĆ SIĘOD
empezar lección
WITHHOLD FROM

OBOWIĄZYWAĆ Z DNIEM
empezar lección
SHALL BE BINDING/EFFECTIVE FROM THE DAY


Debes iniciar sesión para poder comentar.