English for Academic Purposes (1)

 0    25 tarjetas    piotrszymczak
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
stwierdzać, utrzymywać
Utrzymuje, że jest najlepszą pianistką w szkole.
empezar lección
to assert
She asserts that she is the best piano player in the school.
wynaleźć, wymyślić coś
Radio zostało wynalezione przez Nikolę Teslę.
empezar lección
to invent something
The radio was invented by Nicola Tesla.
przedstawić coś, oświadczyć coś
Przedstawił swoją nową teorię na poważnej konferencji.
empezar lección
to state something
He stated his new theory at a major conference.
przypomnieć, wspomnieć, pamiętać
Czasami gdy siedzi na kanapie wspomina stare dobre czasy.
empezar lección
to recall something
Sometimes when she sits on a couch she recalls the good old days.
wywoływać coś, skutkować czymś
Schorzenie wywołuje u szczurów zaburzenia odczuwania bólu podobne do obserwowanych u ludzi.
empezar lección
to produce something
The illness in rats produces disorders of pain sensation like those seen in man.
rozwinąć, stworzyć, opracować
Konieczne jest stworzenie dyskursu krytycznego, który obejmowałby pedagogikę jako formę polityki kulturowej.
empezar lección
to develop something
It is necessary to develop a critical discourse that embraces pedagogy as a form of cultural politics.
wykonywać
Program MacIntosha wykonuje analizę szeregów czasowych.
empezar lección
to perform
Macintosh program performs time‐series analysis
parafrazować, przeformułować
Nasz eksperyment analizuje zdolność uczestników do parafrazowania rzeczowników i rozpoznawania parafraz.
empezar lección
to paraphrase, to rephrase
Our experiment analyzes the ability of subjects to paraphrase compound nouns and to recognize paraphrases
klasyfikować
System klasyfikuje lasy eukaliptusowe używając tematycznego mapowania danych oraz cyfrowego modelu terenu.
empezar lección
to classify
The system classifies eucalypt forest types using thematic mapper data and a digital terrain model.
wybierać, dokonywać selekcji
Wybór samic selekcjonuje pozytywnie największe długości ogona u samców.
empezar lección
to select something
Female choice selects for male extreme tail length.
debata nad czymś
Debata nad afroamerykańskim losem i charakterem
empezar lección
a debate on something
A debate on Afro-American character and destiny
proponować
Wyznaczone przez burmistrza komisje i eksperci, proponują radykalnie zmniejszyć i przekształcić miasto.
empezar lección
to propose something to propose that something should be done
Mayor-appointed commissions and experts propose to radically shrink and reshape the city.
oceniać, szacować
Światowa Organizacja Zdrowia dokonuje oceny systemów opieki zdrowotnej na świecie.
empezar lección
to assess something
World Health Organization assesses the world's health systems.
włączyć, zintegrować
Ludzie integrują informacje wizualne i dotykowe w sposób statystycznie optymalny.
empezar lección
to integrate something into something else
Humans integrate visual and haptic information in a statistically optimal fashion.
omawiać
Leakey omawia niedawne znaleziska z terenów afrykańskich, które dowodzą wczesnego zróżnicowania wśród człowiekowatych.
empezar lección
to discuss something
Leakey discusses recent finds from African sites that give evidence for very early differentiation among the hominids.
ukazywać, przedstawiać
empezar lección
to show something
zastosować, wykorzystać
Jak wykorzystać ustalenia z badań nad systemami ochrony zdrowia?
empezar lección
to apply something
How to apply findings of healthcare research?
dowodzić, twierdzić
Dowodzi, że rozwój praw człowieka jest historycznym wyznacznikiem postępu.
empezar lección
to argue something
He argues that the development of human rights is a historical sign of progress.
wnioskować, że jest tak czy inaczej (również: kończyć)
Wnioskuje, że trudność w radzeniu sobie z pacjentem wynika z faktu, iż większa część jego ego jest zaangażowana w samą chorobę.
empezar lección
to conclude that something is the case
He concludes that the difficulty in handling the patient derives from the fact that the greater part of the functioning ego is involved in the illness itself.
rozróżnić
Musimy rozróżnić przyjazne zachowanie od zainteresowania o charakterze seksualnym.
empezar lección
to differentiate between two things
We must differentiate between friendly and sexually interested behavior.
wyjaśniać
Struktury krystaliczne wyjaśniają właściwości dwóch poryn u E. coli
empezar lección
to explain something
Crystal structures explain functional properties of two E. coli porins.
wykorzystać coś do zrobienia czegoś
Książka wykorzystuje teorię gier do przeanalizowania powstania, ewolucji i funkcji instytucji gospodarczych i społecznych.
empezar lección
to use something to do something else
This book uses game theory to analyse the creation, evolution and function of economic and social institutions.
oceniać, dokonać oszacowania lub oceny
Ocenanie ludzi po ich wyglądzie lub po naszym pierwszym wrażeniu nie jest właściwym podejściem.
empezar lección
to evaluate something
Evaluating people by their appearance or by our first impression of them is not the right approach.
badać, oglądać, sprawdzać
empezar lección
to examine
przewidywać
Ocena Johna okazała się dużo gorsza niż przewidywał.
empezar lección
to predict
John's grade was much worse than he predicted.

Debes iniciar sesión para poder comentar.