Balance sheet

 0    81 tarjetas    kasiullka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Bilans
empezar lección
Balance sheet
Aktywa trwałe
empezar lección
Fixed assets
Wartości niematerialne i prawne
empezar lección
Intangible fixed assets
Koszty zakończonych prac rozwojowych
empezar lección
Research and development
Wartość firmy
empezar lección
Goodwill
Inne wartości niematerialne i prawne
empezar lección
Other intangible fixed assets
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
empezar lección
Advances for intangible fixed assets
Rzeczowe aktywa trwałe
empezar lección
Tangible fixed assets
Środki trwałe
empezar lección
Fixed assets
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
empezar lección
Freehold land (including in perpetual usufruct)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
empezar lección
Building and construction
Urządzenia techniczne i maszyny
empezar lección
Plant and equipment
Środki transportu
empezar lección
Vehicles
Inne środki trwałe
empezar lección
Other fixed assets
Środki trwałe w budowie
empezar lección
Assets under construction
Zaliczki na środki trwałe w budowie
empezar lección
Advances for assets under construction
Należności długoterminowe
empezar lección
Long-term receivables
Od jednostek powiązanych
empezar lección
From related parties
Od pozostałych jednostek
empezar lección
From other parties
Inwestycje długoterminowe
empezar lección
Long-term investments
Nieruchomości
empezar lección
Real estate
Długoterminowe aktywa finansowe
empezar lección
Long-term financial assets
Udziały lub akcje
empezar lección
Shares
Inne papiery wartościowe
empezar lección
Other securities
Udzielone pożyczki
empezar lección
Loans granted
Inne długoterminowe aktywa finansowe
empezar lección
Other long-term financial assets
Inne inwestycje długoterminowe
empezar lección
Other long-term investments
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
empezar lección
Long-term prepayments
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
empezar lección
Deferred income tax assets
Inne rozliczenia mieśzyokresowe
empezar lección
Other prepayments
Aktywa obrotowe
empezar lección
Current assets
Zapasy
empezar lección
Stock
Materiały
empezar lección
Raw materials
Półprodukty i produkty w toku
empezar lección
Semi-finished products and work in progress
Produkty gotowe
empezar lección
Finished products
Towary
empezar lección
Good for resale
Zaliczki na dostawy
empezar lección
Advances for deliveries
Należności krótkoterminowe
empezar lección
Short-term recivables
Należności krótkoterminowe Z tytułu dostaw usług
empezar lección
Trade recivables
w okresie spłaty
empezar lección
with due dates
do 12 miesięcy
empezar lección
within 12 months
Powyżej 12 miesięcy
empezar lección
In more than 12 months
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń
empezar lección
Tax, subsidy, customs, social and healh insurance receivables
Należności dochodzone na drodze sądowej
empezar lección
Receivables in Court
Inwestycje krótkoterminowe
empezar lección
Short-term investments
Krótkoterminowe aktywa finansowe
empezar lección
Short-term financial assets
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
empezar lección
Cash and other cash assets
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
empezar lección
Cash on hand and at bank
Inne środki pieniężne
empezar lección
Other cash
Inne aktywa pieniężne
empezar lección
Other cash assets
Inne inwestycje krótkoterminowe
empezar lección
Other short-term investments
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
empezar lección
Short-term prepayments
Suma aktywów
empezar lección
Total assets
Pasywa
empezar lección
Liabilities and equity
Kapitał (fundusz) własny
empezar lección
Equity
Kapitał (fundusz) podstawowy
empezar lección
Share capital
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
empezar lección
Unpaid share capital (nagative value)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
empezar lección
Treasury shares (nagative value)
Kapitał (fundusz) zapasowy
empezar lección
Reserve capital
Kapitał (fundusz(rezerwowy z aktualizacji wyceny
empezar lección
Recaluation reserve
Pozostałę kapitały (fundusze) rezerwowe
empezar lección
Other reserves
Zysk (strata) z lat ubiegłych
empezar lección
Accumulated profits (loss) from previous years
Wynik finansowy netto roku obrachunkowego
empezar lección
Net profit for the year
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)
empezar lección
Advanced distributions of net profit (negative valute)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
empezar lección
Liabilities and provisions
Rezerwy na zobowiązania
empezar lección
Provisions
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
empezar lección
Provision for deferred income tax
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
empezar lección
Provision for employee benefits
Pozostałe rezerwy
empezar lección
Other provisions
Zobowiązania długoterminowe
empezar lección
Long-term liabilities
Kredyty i pożyczki
empezar lección
Credits and loans
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
empezar lección
Debt securities
Inne zobowiązania finansowe
empezar lección
Other financial liabilities
Zobowiązania krótkoterminowe
empezar lección
Short-term liabilities
Zaliczki na otrzymane dostawy
empezar lección
Advances received for deliveries
Zobowiązania wekslowe
empezar lección
Bills od exchange
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
empezar lección
Payroll creditors
Fundusze specjalne
empezar lección
Special funds
Rozliczenia międzyokresowe
empezar lección
Special funds
Ujemna wartość firmy
empezar lección
Negative goodwill
Suma Pasywów
empezar lección
Total liabilities and equity

Debes iniciar sesión para poder comentar.