AW: WOS 3: Prawo administracyje, lustracja, przestępczość

 0    120 tarjetas    vacio
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Co to jets lustracja?
empezar lección
Lustracja, proces ujawniania i usuwania z funkcji publicznych pracowników określonych służb aparatu przymusu.
Jakie jest zadanie lustracji?
empezar lección
Zadaniem lustracji jest przede wszystkim wykrycie, czy osoby publiczne nie współpracowały z instytucjami, które były odpowiedzialne za represje w okresie reżimu komunistycznego (np. służbą bezpieczeństwa, wojskową służbą wewnętrzną).
Jaki okres jest badany zgodnie z ustawą lustracyjną, i kogo dotyczy?
empezar lección
Dotyczy on pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi od lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.
Kto podlega lustracji?
empezar lección
Lustracji podlegają: politycy(prezyden, premier, posłowie, senatorowi, osoby na kierowniczych stanowiskach w urzedach państwowych, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, marszłkowie, wójtowie, burmistrzowie, prrzydenci miat, wykładowcy wyższych uczlni, dyrektorzy szkół, dziennikarze.
Czym skutkuje niedotrzymanie obowiązku złożenia obietnicy?
empezar lección
Niedotrzymanie obowiązku złożenia obietnicy skutkuje utratą stanowiska.
Co skutkuje po udowodnieniu państwa lustracji potwierdzonej przez sąd?
empezar lección
Udowodnieniem państwa lustracji potwierdzonej przez sąd rówież skutkuje utratą stanowiska, ale także utaratą biernego prawa wyborczego na urząd prezydenta RP na 10 lat i zakazem pełnienia niektórych funkcji publicznych.
Jak wygląda struktura przestępczoci w latch 2004-2008, a teraz?
empezar lección
Przestępczoci w latch 2004-2008 spadała, ale teraz znów rośnie.
Jak wygląda wykrywalnoć przestępstw dziiaj?
empezar lección
Wykrywalność przestepstw rośnie.
Jakie przestępstwa są najczęściej popełniane?
empezar lección
Najczęściej popełniane są przestępstwa kryminalne i gospodarcze.
Jkie zjawisko często występuje w dzisiejszych czasach?
empezar lección
W dzisiejszych czasach występuje często zjawisko handlu ludźmi.
Kto najczęściej jest ofiarą handlu ludźmi
empezar lección
Najczęstszą ofiarą handlu ludżmi są młode dziewczyny.
Dlaczego młode dziewczyny są ofiarami handlu ludźmi?
empezar lección
Młode dziewczyny są wabione możliwością pracy w Zachodniej Europie.
Co spotyka młode dziewczyny zamiast obiecanej pracy?
empezar lección
Zamist obiecanej pracy młode dziewczyny sa zmuszne do prostytucji ok 10 000 Polek.
Jaka fundacja zajmuje się pomocą i odszukiwaniem zaginionych ludzi?
empezar lección
Fundacja zajmująca się pomocą i odszukiwaniem zaginionych ludzi to La Strada- czyli Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwem.
Jakie zjawisko często spotykane i niepokojące jest w Polsce?
empezar lección
Zjawisko często spotykane i niepokojące jest w Polsce to tzw. prostytucja nieletnich (galrianki)
W jakim wieku ludzie często stają się pzestępcami?
empezar lección
Ludzie w dzisiajszych czasach juw w wieku 13-17 lat stają się przestępcami.
Jakich przestępstw dopuszczają się coraz częściej nieletni?
empezar lección
Nieletni coraz częściej dopuszczają się pobić i bujek.
Liczba jakiej młodziezy ciągle wzrasta?
empezar lección
Wzrast aliczba tzw. zdmoralizowanej młodzieży czyli: Spożywającej alkohol, używającej środków odurzających, posądzonej o włóczęgostwo lub udział w grupach przestępczych.
Jaki jest patologiczny problem wśród młodzieży?
empezar lección
Patologicznym problemm wsród młodzizy jest narkomania.
Kto rozpatruje sprawy dla nieltnich?
empezar lección
Sprawy dla nieletnich rozpatruje sąd rodzinny będący wydziałem sądu rejonowgo.
Co orzekają sądy gdy nieletni nie jest bardzo zdemoralizowany, lub nie popełnił przestępstwa?
empezar lección
sądy gdy nieletni nie jest bardzo zdemoralizowany, lub nie popełnił przestępstwa orzekają: 1. upomnienie 2. zobowiązanie do naprawienia szkody 3. przeproszenie poszkodowanego 4. nadzór rodziców lub kuratora 5. umieszczenie w rodzinie zastępczej lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Co dzieje sięz nieletnim gdy nie stosuj się do upomniem lub zobowiązań, jst bardzo zdemoralizowany?
empezar lección
Gdy nieletni nie stosuje się do orzeczeń lub zobowiązań lub jest bardzo zdemorslizowany może trafić do poprawczaka, zakładu otwartego, zakładu półotwartego, zamknietego lub o wzmożonym nadzorze.
Czym zajmuje się prawo pracy i administracyjne (ubezpieczń społecznych)?
empezar lección
Prawo pracy i administracyjne (ubezpieczń społecznych)- reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą (ich wzajemn prawa i obowiązki)- zajmuje się ubezpieczniami społecznymi(emeryturami chorobowymi i wypadkowymi).
Jakie są podstawowe żródła prawa pracy?
empezar lección
Oodstawowym żródłem prawa pracy jest KODEKS PRACY.
Na jakiej podstawie możemy podjąć pracę?
empezar lección
Pracę możeemy podjąć na bazie jednej z umów.
Co określa umowa o pracę?
empezar lección
Umowa o pracę określa liczbę godzin w tygodniu- 40, bezpłatne leczenie, prawa rentowne i emerytalne.
Co określa umowa na zlecienie?
empezar lección
Umowa na zlecenie określa pracę poleconą przez pracodawcę wykonywaną przez jakiś określony czas. (udzielanie korpetycji, trzyżenie trawników)
Co oznacza umowa o dzieło?
empezar lección
Umowa o dzieło oznacza, że zobowiązujemy się do wykonania konkretnej pracy np, napiszemy ksiązkę, namalujemy obraz.
Co powinna zawierać umowa o prace?
empezar lección
Umowa o prace powinna zawierać: 1. dzień zawarcia 2. dane midzy kim a kim 3. czas zatrudnienia(określony, nieokreślony, próbny) 4. stanowisko na jakim osoba będzie pracować 5. miejsce pracy 6. wysokość płacy 7. dziń rozpoczcia pracy.
Jakie powinny być usalenia w stosunku pracy?
empezar lección
Usalenia w stosunku pracy: 1. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 2. w drodze wypowiedzenia, istnieja okoliczności zwalniania pracownika bez wypowiedzenia.
Przez co regulowane jest prawo administarcyjne w Polsce?
empezar lección
prawo administarcyjne w Polsce regulowane jest przez "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO"
Co zapisane jest w "KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO"
empezar lección
W "KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO" zapisane są uprawnienia administracji publicznej, funkcjonowanie jej organów, możliwość kontroli a także obowiązki i prawa obywateli wobec adminisracji.
Jakie są najważniejsze obowiązki adminiracji obywateli?
empezar lección
Najważniejsze obowiązki adminiracji obywateli: obowiązek meldunkowy- obowiązek posiadania dowodu osobistego- w razie wyjazdu poza granice Ue konicznoć posiadania paszportu.
Za co odpowiada także prawo administracyjne?
empezar lección
Prawo administracyjne reguluje również problem uwłaszcznia (tylko na ważne cele publiczne).
Jakie są strony postępowania administrayjnego?
empezar lección
Strony postępowania administrayjnego: obywatel i urzędy wydające decyzje i postanowienia. Od decyzji postanowiem urzędów obywatel moż się odwołać.
Co to są środki odwoławcze?
empezar lección
Środki odwoławcze to: 1. Odwołanie do właściwgo organu (14 dni)2. zależnie (7 dni) 3. wznowienie postępowania (tylko wtedy gdy wystąpiły nieprawidłowości mają wpływ na decyzj np. fałszyw dowody)4. stwierdzenie nieważności decyzji, w sytuacjachc ostatecznych (np. dcyzję wydała niewłaściwy organ)
Do kogo mamy się odwołać od decyzji wydanej przez zarząd samorządu terytorialnego?
empezar lección
Od decyzji wydanej przez zarząd samorządu terytorialnego mamy się odwołać do Samorządu Kolegium Odwoławczego.
Do kogo mamy się odwołać od decyzji wydanej przez organ administracji rządowej?
empezar lección
Od decyzji wydanej przez organ administracji rządowej mamy się odwołać do właściwego misistra.
Co można zrobić z postanowieniami urzędniczymi lub z ich bezczynnością?
empezar lección
Postanowieniami urzędniczymi lub z ich bezczynnością możemy zakarżyć (jest na to 30 dni)
Jakie są najważniejsze zasady prawa konstytucyjnego w Polsce?
empezar lección
Najważniejsze zasady prawa konstytucyjnego w Polsce: 1. Suwerenność Narodu 2. Reprezentacji politycznej 3. Republikańska forma panstwa 4. Niepodleglości i suwerenności RP 5. Demokratycznego państwa 6. Sprawiedliwości społecznej 7. Podziału i równoważenia się władz 8. Plurazizmu politycznego 9. Społecznej gospodarki rynkowej
Jak dzieli się zasada suwerenności Narodu?
empezar lección
Zasada suwerenności Narodu dzieli się na: Bezpośrednią- referendum i pośrednia- wybory.
Co oznacza zasada Reprezentacji Politycznej?
empezar lección
Zasada Reprezentacji Politycznej oznacza, zę każdy organ może sprawować władzę.
Co oznacza zasada Niepodległości i suwrenności?
empezar lección
Zasada Niepodległości i suwrenności oznacza to, że jemy niepodlegli i sami ksztłtujemy swoje stosunki.
Co oznacza zasada demokratycznego państwa?
empezar lección
Zasada demokratycznego państwa oznacza to, że prawo dotyczy wszystkich.
Kto wprowadził trójpodział władzy?
empezar lección
Trójpodziła władzy wprowadził Monteskiusz w XVIIIw.
Jakie są podstawowe źródła wiedzy o aktach prawnych?
empezar lección
Podstawowe źródła wiedzy o aktach prawnych: "Dzienniki Ustaw", "Monitor Polski".
Kto udostępnia podstawowe żródła wiedzy o aktach prawnych?
empezar lección
Podstawowe żródła wiedzy o aktach prawnych mogą udostępnić: wójtowie, burmistrzowie, starości.
kto wydaje dziennik Ustaw?
empezar lección
Dziennik Ustaw wydaje prezes RM.
Co zawiera "Dziennik Ustaw"
empezar lección
"Dziennik Ustaw" zawiera: 1. Konstytucje 2. ratyfikowane umowy międzynarodowe 3. Rozporządzenia z moca ustawy 4. Rozporządzenia 5. Ustawy 6. Referenda, wybory, stany wyjątkowe
Co zawiera "Monitor Polski"?
empezar lección
"Monitor Polski" zawiera 1. Zarządzenia Prezydenta 2. Uchwały RM 3. Zarządzenia prezesa RM.
Podaj przykład dziennik urzędowe ministrów i innych urzędów centralnych
empezar lección
np. "Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwoci"
Co zawieraja "Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwoci"
empezar lección
"Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwoci" zawiera: 1. Akty Normatywne organu wydającego dziennik 2. Uchwały RM uchylające te zarządzenia
Jakie są przykłady dzienników urzędowych?
empezar lección
Przykłady dzienników urzędowych: 1. Akty prawa stanowione przez wojewodę i organy administracji rządowej. 2. Akty prawa stanowion przez sejmik wojewódzki, organy powiatu i organy gminy. 3. Przepisy porządkowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne (można je wydawac w formie obwieszczeń).
Kto wydaje wojewódzkie dzienniki urzędowe i co zawierają?
empezar lección
Wojewódzkie dzienniki urzędowe wydają wojewodowie, a zawierają akty prawa miejscowego.
Jakie są sposoby publikacji aktów prawnych?
empezar lección
"Dziennik Ustaw", "Monitor Polski,"dziennik urzędowe ministrów i innych urzędów centralnych", "Dziennik urzędowy Wspólnot Europejskich" Akty Normatywne UE przechowywane w Komiteci Integracji Europejskiej w Warszawie.
Jaka jest definicja prawa człowieka?
empezar lección
Prawo człwieka to wrzodzone i niezbywalne prawa, które przyznane są każdemu z racji jego człowiczenstwa, niezaleznie od jego panstwoe=wej przynależności (Alais Hunig)
Gdzie można znaleźć prawa człowieka?
empezar lección
Prawa człowieka można znalźć w: 1. Dekalogu 2. w słowach Arystotelesa i Cycerona (godność człowieka) 3. Wielka Karta Swobód 1215r (Anglia, wojna domowa). 4. w łowach J. Locke, K. Monteskiusz, J. J Rousseau(wolnoći, własnoci) 5. w Deklaracji Praw Człwieka(wszycy ludzie zostali stworzeni równi"..."niezbywalnymi prawami są życie, wolnośc, dązenia do szczęścia. 6. Deklaracja Praw Człwika i Obywatela 1789r. "wolnoć, własność, bezpieczeńtwo, opór przeciw uciskowi" 7. Prawa naturalne(wolnoć prawa, włas
Gdzie jako pierwsza wydana była Powszechna Deklaracja Praw CZłowieka?
empezar lección
Pierwsza wydana była Powszechna Deklaracja Praw CZłowieka w Nowej Zelandii.
Gdzie jako pierwsza w Europie wydana była Powszechna Deklaracja Praw CZłowieka?
empezar lección
Jako pierwsza w Europie wydana była Powszechna Deklaracja Praw CZłowieka w Finlandii
Kiedy była wydana Deklaracja Praw CZłowieka w Polsce?
empezar lección
Deklaracja Praw CZłowieka w Polsce była wydana w 1918r,+kobiety mogły brać udział w wyborach.
Co zapewniają osobiste prawa człowieka?
empezar lección
Zapewniają jednostce prawo do życia, posiadania własnych poglądów i religijnych.
Co zapewniają zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje.
empezar lección
zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje. Zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje.
Co gwarantują polityczne prawa człowieka?
empezar lección
gwarantują jednostce prawo do udziału w głosowaniu, a także kandydowaniu, wyrażaniu swoich poglądów poprzez manifestacje i wiece oraz składanie petycji, skarg i wniosków.
Co zapewniają socjalne prawa człowieka?
empezar lección
Zapewniają prawo do nauki, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, zabezpieczenia zdrowia i życia.
Co gwarantują ekonomiczne prawa człowieka?
empezar lección
gwarantują jednostce prawo do posiadania własnej własności, dziedziczenia oraz prawo do pracy.
Co zapewniają kulturalne prawa człowieka?
empezar lección
zapewniają prawo do korzystania z dóbr kultury, wolność twórczości artystycznej i jej prezentowania.
I Generacja praw człowieka
empezar lección
Prawa człowieka I generacji zostały zdefiniowane i zapisane przez ONZ w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. Są to tzw. prawa podstawowe (fundamentalne). Przysługują każdemu człowiekowi i są niezależne od ustroju politycznego obowiązującego w państwie. Do praw I generacji zalicza się: prawo do życia, bierne i czynne prawo wyborcze, prawo zrzeszania się, prawo do wyrażania swoich opinii, skarg na organy państwa, prawo do udziału w życiu publicznym, prawo do wolności
II Generacja praw człowieka
empezar lección
II Generacja praw człowieka Do praw człowieka II generacji zalicza się prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Gwarantują one jednostce bezpieczeństwo socjalne. Zostały zapisane w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. Prawa człowieka II generacji gwarantują: prawo do pracy, prawo do wynagrodzenia, prawo do świadczeń socjalnych, prawo do ubezpieczeń zdrowotnych, prawo do wypoczynku, prawo do ochrony zdrowia, prawo do edukacji, prawo do uczestnictwa w ży
III Generacja praw człowieka
empezar lección
Prawa człowieka III generacji stanowią prawa solidarnościowe. Odnoszą się do zasad i praw przysługujących całym zbiorowością, a nie tylko pojedynczym jednostkom. Do praw człowieka III generacji należą: prawo do pokoju, prawo do wolnego życia, prawo do demokracji, prawo do pomocy humanitarnej, prawo do własnej tożsamości, prawo do praw etnicznych, w tym religijnych.
JAkie są prawa obywatelskie i polityczne?
empezar lección
prawo do samostanowienia narodów prawo do równego traktowania kobiet i mężczyzn prawo do życia zakaz tortur zakaz niewolnictwa prawo do wolności i bezpieczeostwa osobistego prawo do humanitarnego traktowania w przypadku pozbawienia wolności zakaz pozbawienia wolności za niewywiązywanie się ze zobowiązao umownych (np. za niespłacanie kredytu) prawo do swobodnego poruszania się prawo cudzoziemca do żądania zbadania jego sprawy przed wydaleniem prawo do rzetelnego rozpatrzenia swej sprawy w sądzie
Jakie są obowiązki obywateli w polskiej Konstytucji?
empezar lección
1. Wierność 2. Przestrzeganie praw Rp 3. Płacenie podatków 4. Obrona Ojczyzny 5. Ochrona środowiska naturalnego 6. Nauka do 18 roku życia.
Jakie są uniwersalne systemy ochrony praw człwieka?
empezar lección
Uniwersalne systemy ochrony praw człwieka: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człwieka 2. MIędzynarodowe Pakty Praw Człwieka 3. Protokół Fakultatywny do MIędzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci.
Który z tych systemów jest naważniejszy i na nim opierają się inne systemy?
empezar lección
Na bazie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka powstały inne systemy.
Kiedy Powstała Powszechna Deklarcja Praw Człowieka?
empezar lección
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka powstała w 1948r.
W którym roku powstały MIedzynarodowe Pakty Praw Człowieka?
empezar lección
Międzynarodowe Pakty Praw Człwieka powstały w 1966r.
Jakie wyróżniamy Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka?
empezar lección
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka: 1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturowych.
W którym roku powstał Protokół Fakultatywny do MIędzyanrodowego Paktu Praw Obywatlskich i Politycznych w sprawie zniesienai kary śmierci?
empezar lección
Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci powstał w roku 1989.
JAkie wyróżniamy podstawowe dikumenty dotyczące wyspecjalizowanych podmiotów i zagadnień?
empezar lección
1. Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej. 2. Konwencja w sprawie likwidacji szelkich form dyskryminacji kobiet. 3. Konwencja w sprawach dziecka.
W którym roku powstała Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej?
empezar lección
Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej powstała w roku 1966.
Kiedy powstała Konwencja w sprawie wyelimonowania wszelkich form dyskryminacji kobiet?
empezar lección
Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji kobiet powstała w roku 1979.
W którym roku powstała Konwencja o Prawach Dziecka?
empezar lección
Konwencja o Sprawach Dziecka powstała w roku 1989.
Jakie są organy ONZ odpowiedzialne za ochronę praw człowieka?
empezar lección
1. Rada Praw Człowieka. 2. Komitety Traktatowe 3. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do SPraw CZłowieka (UNHCHR)
Gdzie siedzibę ma Rada Praw Człowieka?
empezar lección
Rada Praw Człowieka ma siedzibe w Genewie.
Jakim organem jest Rada Praw Człowieka?
empezar lección
Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym ONZ.
Czym zajmuje się Rada Praw CZłowieka?
empezar lección
Rada Praw Człowieka szybko reaguje na poważne i masowe zagrożenia praw człowieka np. rozpatrywanie skarg ojedyńczych osób lub gróp. 2. Dokonuje okresowych przeglądów dotyczących wypełnainia przez każde państwo zobowiązan w dziedzinie prawa człowieka.
Na bazie jakiego dokumentu możemy poskarżyć się do Rady Praw Człowieka?
empezar lección
Możemy poskarżyć do Rady Praw Człoweieka na bazie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Skarga do Genewy).
Jakie wyróżniamy Komitety Traktatowe?
empezar lección
Komitety Traktatowe: KOmitet Praw Człowieka, Komitet Spraw Ekonomicznych, Klturalnych i Socjalnych, Komitet do spraw LIkwidacji Dyskryminacji Kbiet, Komitet do Spraw Dziecka.
Jakie zadania Mają KOmitety Traktatowe?
empezar lección
Komitety Trakatowe nadzorują wykonywanie przez państwa poszczególnych konwencji.
Jakie zadanie ma Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Człowieka?
empezar lección
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Człowieka odpowiada za koordynację działalności ONZ w dziedzinie praw człowieka.
Z czym związany jest Europejski podsystem ochrony praw człowieka?
empezar lección
Europejski podsystem ochrony praw człowieka związany jets z Radą Europy, OBWE i UE.
Jakie są dokumenty Europejskiego systemu ochrony praw człoweika?
empezar lección
Dokumenty Europejskiego podsystemu ochrony praw człowieka: 1. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podsystemie wolności. 2. Europejska Karta Społeczna. 3. Europejsk Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych.
W którym roku powstał dokument Europejskiej KOmisji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?
empezar lección
Dokument Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności powstał w 1950r.
W którym roku powstał dokument Europejskiej Karty Społecznej?
empezar lección
Dokument Europejskiej Karty Społecznej powstał w 1961r.
W którym roku powstał dokument Europejskiej konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych?
empezar lección
Dokument Europejski konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych powstał w roku 1995.
Jakie są organy stojące na straży Ochrony Praw Człowieka w Radzie Europy?
empezar lección
Organy stojące na straży Ochrony Praw Człowieka w Radzie Europy to; Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strazburgu oraz Komisarz Praw Człowieka.
Kto może wnieść skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasbirgu?
empezar lección
Skargę do Trybunału Ochrony Praw Człowieka w Strasburgu może wnieść obywatel państwa członkowskiego.
W którym roku został powołany Komisarz Prawa Człowieka?
empezar lección
Komisarz Prawa Człowieka został powołany w roku 1999.
Jakie jest dokument Rady Europy?
empezar lección
Dokument Rad Europy to: Paryska Karta Nowej Europy.
W którym roku została wydana Paryska Karta Nowej Europy?
empezar lección
Paryska Karta Nowej Europy została wydana w 1990.
Co oznacza skrót OBWE?
empezar lección
OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Jakie jest zadanie OBWE?
empezar lección
OBWE ukierunkowuje się na prawie, które umożliwiają pokojową koegzystencję i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów, dbają o wdrażanie zasad demokracji.
Czy OBWE przewiduje sankcje lub restrykcje?
empezar lección
OBWE nie przewiduje żadnych sankcji i restrykcji.
Jaki organ działa w ramach OBWE, związany z mniejszościami narodowymi?
empezar lección
W ramach OBWE działa Wysoki Komisarz do Mniejszości Narodowych.
Jaki organ UE zajmuje się ochroną praw człowieka?
empezar lección
UE ochroną praw człowieka zajmuje się: Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jakie główne zadania mają: Parlament Europejski, Trybunał Europejski oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?
empezar lección
Głównym zadaniem Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozpatrywanie skarg związanych z błędami i nadużyciami instytucji unijnych.
Jakie wyróżniamy podsystemy ochrony praw człowieka?
empezar lección
Wyróżniamy 3 podsystemy ochrony praw człowieka: Amerykański podsystem ochrony praw człowieka, Afrykański podsystem ochrony praw człowieka oraz Arabski podsystem ochrony praw człowieka.
Jaki jest główny dokument Amerykańskiego podsystemu praw człowieka?
empezar lección
Amerykańska Konwencja Ochrony Praw Człowieka.
W którym roku wydano Amerykańską Konwencję Praw Człowieka?
empezar lección
Amerykańska Konwencję ochrony Praw człowieka wydano w 1969 roku.
Przez kogo uchwalona została Amerykańska Konwencja Ochrony Praw Człowieka?
empezar lección
Amerykańska Konwencja Ochrony Praw Człowieka została uchwalona przez Organizację Państw Amerykańskich.
Kto dba o prawa człowieka w Amerykańskich podsystemie ochrony praw człowieka?
empezar lección
W Amerykańskim podsystemie ochrony praw człowieka dba Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka oraz Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka.
Jaki jest główny afrykański dokument Afrykańskiego podsystemu praw człowieka?
empezar lección
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludności.
Przez kogo została przyjęta Afrykańska Karta Praw człowieka i Ludnosści?
empezar lección
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludności została przyjęta przez Organizację Jedności Afrykańskiej (Dziś Unię Afrykańską).
W którym roku została wydana Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludności?
empezar lección
Afrykańska Karta Ochrony Praw Człowieka i Ludności została wydana w 1981 roku.
Kto dba o prawa człowieka w Afrykańskim podsystemie ochrony praw człowieka?
empezar lección
O prawa człowieka w Afrykańskim podsystemie ochrony praw człowieka dba Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów i Komisja Praw Człowieka i Ludów.
Jaka jest skutecznośc działalności ochrony praw człowieka w Afryce?
empezar lección
W Afryce jest słaba skutecznośc ochrony praw człowieka.
CO zawarte jest w Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka?
empezar lección
W Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka zawarte są także prawa III generacji.
Jaki jest główny dokument Arabskiego podsystemu ochrony praw człowieka?
empezar lección
Główny dokument Arabskiego podsystemu ochrony praw człowieka to Arabska Karta Praw Człowieka. (zgodna z islamskim szariatem)
W którym roku została wydana Arabska Karta Ochrony Praw Człowieka?
empezar lección
Arabska Karat Ochrony Praw Człowieka została wydana w roku 1994.
Kto dba o prawa człowieka w Arabskim podsystemie ochrony praw człowieka?
empezar lección
W Arabskim podsystemie ochrony praw człowieka dba Komitet Eksportów Praw Człowieka działający w ramach Ligi Narodów Państw Arabskich.
Czy można składac skargi indywidualne do Komitetu Eksportów Praw Człowieka działający w ramach Ligi Państw Arabskich?
empezar lección
Nie można składac skarg indywidualnych.

Debes iniciar sesión para poder comentar.