2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I

4.5  1    1.026 tarjetas    ISEL.edu.pl
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
a
It costs 2 dollars a kilo.
empezar lección
przedimek nieokreślony
Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary.
a.m.
The program starts at 8 a.m.
empezar lección
przed południem, do południa, rano
Program zaczyna się o ósmej rano.
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
empezar lección
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
be able to do something
I’m sure I’ll be able to come.
empezar lección
być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.
about
His parents worry about him.
empezar lección
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
above
Our office is above the hairdresser’s.
empezar lección
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
Susan spent a year abroad.
empezar lección
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
absence
A lot has happened in my absence.
empezar lección
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
absent
Fred was absent from school.
empezar lección
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
accept
I accept your offer.
empezar lección
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
access
Do you have access to the Internet?
empezar lección
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
accident
He had an accident last week.
empezar lección
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
according
Everything went according to plan.
empezar lección
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
account
I’d like to open an account.
empezar lección
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
accuse
She accused him of lying.
empezar lección
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
ache
I feel an ache in my arm.
empezar lección
ból
Czuję ból w ramieniu.
achieve
He’s achieved his objectives.
empezar lección
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
across
I walked slowly across the street.
empezar lección
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
act
We must act quickly.
empezar lección
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
action
The movie has a lot of action.
empezar lección
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
active
She’s a very active person.
empezar lección
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
activity
The club offers many outdoor activities.
empezar lección
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
actor
He’s a famous actor.
empezar lección
aktor
On jest znanym aktorem.
actress
She has always wanted to become an actress.
empezar lección
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
actual
What are your actual reasons?
empezar lección
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
actually
He didn’t actually say anything important.
empezar lección
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
empezar lección
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
add
Add some sugar to the cream.
empezar lección
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
empezar lección
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
additional
They will need additional help.
empezar lección
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
address
What’s your address?
empezar lección
adres
Jaki jest twój adres?
adjective
What’s the order of adjectives?
empezar lección
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
admire
He admires his French teacher.
empezar lección
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
admit
I admit I was wrong.
empezar lección
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.
adult
The film is for adults only.
empezar lección
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
advance
There have been rapid advances in technology.
empezar lección
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
advantage
What are the advantages of this method?
empezar lección
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
empezar lección
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
adverb
“Quickly” is an adverb.
empezar lección
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
empezar lección
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
advertisement
Their new advertisement was controversial.
empezar lección
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
advice
Can you give me some advice?
empezar lección
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
advise
He advised me to wait a couple of days.
empezar lección
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
affair
Don’t interfere with their affairs.
empezar lección
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
affect
This problem affects a lot of people.
empezar lección
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
afford
We can’t afford a new car.
empezar lección
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
afraid
He’s afraid of the dark.
empezar lección
przestraszony
On boi się ciemności.
Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
empezar lección
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.
after
We are leaving after breakfast.
empezar lección
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
afternoon
See you in the afternoon.
empezar lección
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
again
I’d like to see you again.
empezar lección
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
against
We’re against animal testing.
empezar lección
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
age
They are the same age.
empezar lección
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
agency
She works in an advertising agency.
empezar lección
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
agent
He is an agent for insurance company.
empezar lección
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
ago
How long ago did he die?
empezar lección
temu
Jak dawno temu zmarł?
agree
Did she agree to go with them?
empezar lección
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
agreement
We’ve finally reached an agreement.
empezar lección
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
empezar lección
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
empezar lección
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
aim
I went to England with the aim of improving my English.
empezar lección
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
air
I’m going outside for some fresh air.
empezar lección
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
empezar lección
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
airport
They met me at the airport.
empezar lección
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
empezar lección
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
alike
They are very much alike.
empezar lección
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
alive
The miners are still alive.
empezar lección
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
all
That’s all she said.
empezar lección
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
allow
Do your parents allow you to go out alone?
empezar lección
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
almost
I’ve almost finished this book.
empezar lección
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
alone
Leave me alone!
empezar lección
sam
Zostaw mnie samego!
along
Every evening I walked along the beach.
empezar lección
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
already
She’s already left.
empezar lección
już
Ona już wyszła.
also
I also speak a little Spanish.
empezar lección
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
although
My daughter went to school although she was ill.
empezar lección
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
always
Peter is always late.
empezar lección
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
I am
I am a good student.
empezar lección
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
empezar lección
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
ambulance
Call an ambulance!
empezar lección
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
America
I’m flying to America this weekend.
empezar lección
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.
American
I don’t like the American accent.
empezar lección
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.
among
There are three children among the passengers.
empezar lección
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
amount
It will cost a huge amount of money.
empezar lección
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
amuse
His joke amused everybody.
empezar lección
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
an
Her husband is an architect.
empezar lección
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.
and
Come and see who’s here!
empezar lección
i; a
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
angle
In a square all angles are right angles.
empezar lección
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
angry
Michelle is angry with me.
empezar lección
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
animal
Wild animals shouldn’t be kept in cages.
empezar lección
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.
announce
They announced they were going to get married.
empezar lección
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
annoy
Things like these always annoy me.
empezar lección
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
another
He’s looking for another job.
empezar lección
inny
On szuka innej pracy.
answer
There’s no easy answer to this question.
empezar lección
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
anxious
She is very anxious about her future.
empezar lección
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
any
Do you have any questions?
empezar lección
jakiś
Masz jakieś pytania?
anybody
Is anybody here?
empezar lección
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
empezar lección
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
anyone
Is anyone listening to me?
empezar lección
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
anything
Can I do anything for you?
empezar lección
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
anyway
Anyway, that’s what she told me.
empezar lección
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
anywhere
Have you seen John anywhere?
empezar lección
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
apart
You can never see them apart.
empezar lección
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
apartment
I want to live in a spacious apartment.
empezar lección
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
apologise BE/apologize AE
She apologised for being late.
empezar lección
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
empezar lección
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
appearance
She was shocked by his appearance.
empezar lección
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
apple
Don’t eat unripe apples.
empezar lección
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
application
He has sent off a lot of job applications.
empezar lección
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
apply
I applied for an American visa.
empezar lección
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
empezar lección
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
empezar lección
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
empezar lección
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
empezar lección
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
April
They divorced in April.
empezar lección
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
are
Where are you from?
empezar lección
jesteś, jesteście, jesteśmy, są
Skąd jesteś?
area
What’s the area of Poland?
empezar lección
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
argue
They are always arguing.
empezar lección
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
empezar lección
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
arise
The problem arose from a lack of communication.
empezar lección
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
arm
He put his arms around her shoulders.
empezar lección
ramię
Wziął ją w ramiona.
arms
Arms trade is forbidden in this country.
empezar lección
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
army
He joined the army at the age of 20.
empezar lección
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
empezar lección
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
arrange
They can arrange it for a small charge.
empezar lección
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
empezar lección
porozumienie, umowa
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
arrest
The police arrested the gang boss.
empezar lección
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
arrival
The arrival of the plane was delayed.
empezar lección
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
arrive
Many guests arrived at the wedding.
empezar lección
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
art
I don’t understand modern art.
empezar lección
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
article
Have you read this article?
empezar lección
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
artificial
It’s an artificial lake.
empezar lección
sztuczny
To sztuczne jezioro.
as
She lived in the country as a child.
empezar lección
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
ashamed
You should be ashamed of yourself!
empezar lección
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
empezar lección
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
ask
I’d like to ask you something.
empezar lección
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
to be asleep
When I get back from work, she is already asleep.
empezar lección
spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
association
All members of the association arrived at the meeting.
empezar lección
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
assume
I assume you’re coming too.
empezar lección
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
at
Megan told us this story at dinner.
empezar lección
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
empezar lección
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
attack
He was attacked by a gang of youths.
empezar lección
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
attempt
Her last attempt was successful.
empezar lección
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
empezar lección
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
attention
May I have your attention please?
empezar lección
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
attract
This resort attracts a lot of tourists.
empezar lección
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
attractive
She is the most attractive girl in my class.
empezar lección
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
audience
The audience started clapping.
empezar lección
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
August
They want to go on holiday in August.
empezar lección
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
aunt
My aunt is a very rich woman.
empezar lección
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Australia
He chose an English school in Australia.
empezar lección
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
author
Who is the author of this book?
empezar lección
autor
Kto jest autorem tej książki?
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
empezar lección
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
available
The information is available for free on the Internet.
empezar lección
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
average
That’s the average price.
empezar lección
średnia
To jest średnia cena.
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
empezar lección
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
awake
Babies often awake several times at night.
empezar lección
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
award
His film won an award.
empezar lección
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
aware
I wasn’t aware of the danger.
empezar lección
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
away
Stay away from me!
empezar lección
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
baby
His wife is expecting a baby.
empezar lección
niemowlę; kochanie
Jego żona spodziewa się dziecka.
back
Please lie down on your back.
empezar lección
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
backwards
I took a step backwards.
empezar lección
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
bad
He’s a very bad driver.
empezar lección
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
bag
The bag has a lot of side pockets.
empezar lección
torba
Torba ma dużo bocznych kieszeni.
baggage
Do you have a lot of baggage?
empezar lección
bagaż
Masz dużo bagażu?
bake
Will you bake a cake for me?
empezar lección
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
balance
I lost my balance and fell on the ground.
empezar lección
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
ball
He kicked the ball with his left leg.
empezar lección
piłka
Kopnął piłkę lewą nogą.
balloon
Children like playing with balloons.
empezar lección
balon
Dzieci lubią bawić się balonami.
banana
I’ve bought a bunch of bananas at the market.
empezar lección
banan
Kupiłem kiść bananów na targu.
band
I used to play in a band.
empezar lección
zespół; banda
Grywałem w zespole.
bank
She keeps money in the bank.
empezar lección
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
bar
Let’s meet at the bar in an hour.
empezar lección
tabliczka (czekolady); pręt; bar
Spotkajmy się w barze za godzinę.
base
This is an excellent base for hiking in the Tatras.
empezar lección
baza
To jest świetna baza do wycieczek w Tatry.
basic
I have a basic knowledge of French.
empezar lección
podstawowy
Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.)
basis
What is the basis of your theory?
empezar lección
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?
basket
Put it in the basket.
empezar lección
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
bath
I need to take a bath.
empezar lección
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
empezar lección
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
battle
They lost the first battle.
empezar lección
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
be
What can it be?
empezar lección
być
Co to może być?
beach
California is famous for its sandy beaches.
empezar lección
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
bean
Every day we had beans for breakfast.
empezar lección
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
bear
I can’t bear her.
empezar lección
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
beard
My uncle has a thick beard.
empezar lección
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
beat
He says he has been beaten by the police.
empezar lección
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
beautiful
She’s got beautiful eyes.
empezar lección
piękny
Ona ma piękne oczy.
beauty
Here you can fully admire the beauty of nature.
empezar lección
piękno
Tu możesz w pełni podziwiać piękno przyrody.
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
empezar lección
ponieważ
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
become
We’ve become great friends.
empezar lección
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
bed
On Sunday I got out of bed at noon.
empezar lección
łóżko
W niedzielę wstałem (z łóżka) w południe.
bedroom
The house has three bedrooms.
empezar lección
sypialnia
Dom ma trzy sypialnie.
beer
You drink too much beer.
empezar lección
piwo
Pijesz za dużo piwa.
before
I’ll be back before midnight.
empezar lección
przed, zanim
Wrócę przed północą.
beg
I beg you not to tell him.
empezar lección
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
begin
My next class begins in half an hour.
empezar lección
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
beginning
Start from the beginning, please.
empezar lección
początek
Proszę zacząć od początku.
behave
My daughter sometimes behaves badly.
empezar lección
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
behaviour BE/behavior AE
Your behaviour is unacceptable.
empezar lección
zachowanie
Twoje zachowanie jest niedopuszczalne.
behind
The sun disappeared behind a cloud.
empezar lección
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
belief
It is against my religious beliefs.
empezar lección
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
believe
Do you believe in God?
empezar lección
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
bell
The bell doesn’t work.
empezar lección
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
belong
Does this pen belong to you?
empezar lección
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
below
The temperature is 10 degrees below zero.
empezar lección
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
belt
Fasten your seat belt.
empezar lección
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
bend
I can’t bend my arm.
empezar lección
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia.
benefit
I think you will benefit a lot from that.
empezar lección
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
beside
Come and sit beside me.
empezar lección
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
besides
Besides, I don’t like crowded places.
empezar lección
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
best
She’s my best friend.
empezar lección
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
better
This computer is better than mine.
empezar lección
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
between
He’s sitting between the two girls.
empezar lección
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
beyond
Don’t go beyond the town.
empezar lección
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
big
Our neighbours have a really big house.
empezar lección
duży
Nasi sąsiedzi mają naprawdę duży dom.
bike, bicycle
He goes to work by bike.
empezar lección
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
bill
I have a stack of bills to pay.
empezar lección
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
bind
The hijackers bound his hands.
empezar lección
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
empezar lección
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
birth
What’s your date of birth?
empezar lección
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
birthday
My birthday is coming soon.
empezar lección
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
bit
Give me a bit of chocolate.
empezar lección
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
bite
On my way home I was bitten by a dog.
empezar lección
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
bitter
It has a bitter taste.
empezar lección
gorzki
To ma gorzki smak.
black
She was dressed in black.
empezar lección
czarny
Była ubrana na czarno.
blame
He blames me for his problems.
empezar lección
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
bleed
My nose is bleeding.
empezar lección
krwawić
Krwawi mi nos.
blind
He’s been blind since birth.
empezar lección
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
block
A fallen tree was blocking the road.
empezar lección
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
blood
She lost a lot of blood.
empezar lección
krew
Straciła dużo krwi.
blow
He blew the dust off the old book.
empezar lección
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
blue
She’s wearing a long blue dress.
empezar lección
niebieski
Jest ubrana w długą niebieską suknię.
board
There are a lot of notices on the board.
empezar lección
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
boat
The boat started to rock.
empezar lección
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
body
His body was covered in mud.
empezar lección
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
boil
I boiled potatoes for dinner.
empezar lección
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
bomb
The bomb killed a lot of people.
empezar lección
bomba
Bomba zabiła wielu ludzi.
bone
She gave the dog a bone.
empezar lección
kość
Dała psu kość.
book
I booked two tickets to Dublin.
empezar lección
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
boot
The shopping is in the boot of my car.
empezar lección
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
empezar lección
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
borrow
Can I borrow your car?
empezar lección
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
boss
Where’s the boss?
empezar lección
szef, szefowa
Gdzie jest szef?
both
Both my sisters are older than me.
empezar lección
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
bottle
Pull the cork from the bottle.
empezar lección
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
bottom
The money was at the bottom of the box.
empezar lección
dno; tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
empezar lección
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
boy
Be a good boy!
empezar lección
chłopiec
Bądź grzecznym chłopcem!
boyfriend
I’ve been with my boyfriend for about two years.
empezar lección
chłopak, sympatia
Byłam z moim chłopakiem około dwóch lat.
brain
The brain is the control centre of the nervous system.
empezar lección
mózg
Mózg to centrum sterowania układu nerwowego.
brave
He’s as brave as a lion.
empezar lección
odważny
Jest odważny jak lew.
bread
Buy 2 loaves of bread.
empezar lección
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
break
How long is the lunch break?
empezar lección
przerwa; przerwać; złamać; zepsuć
Ile trwa przerwa na lunch?
breakfast
What did you have for breakfast?
empezar lección
śniadanie
Co miałeś/jadłeś na śniadanie?
breath
I need to get my breath back.
empezar lección
oddech
Muszę złapać oddech.
breathe
Breathe slowly and deeply.
empezar lección
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
bridge
Walk across the bridge and turn left.
empezar lección
most; brydż
Przejdź przez most i skręć w lewo.
brief
His speech was very brief.
empezar lección
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
bright
I like bright colours.
empezar lección
jasny
Lubię jasne kolory.
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
empezar lección
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
British
She has a strong British accent.
empezar lección
brytyjski
Ona ma silny brytyjski akcent.
broad
He has broad shoulders.
empezar lección
szeroki
On ma szerokie ramiona.
broadcast
The program is broadcast on the radio.
empezar lección
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
brother
She has a five-year-old brother.
empezar lección
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
brown
The door was painted brown.
empezar lección
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
brush
Brush your teeth twice a day.
empezar lección
szczotka; szczotkować
Szczotkuj zęby dwa razy dziennie.
build
They built a house near the lake.
empezar lección
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
building
Several buildings were destroyed.
empezar lección
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
burn
They burnt all the rubbish.
empezar lección
palić
Spalili wszystkie śmieci.
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
empezar lección
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
bus
I always go to work by bus.
empezar lección
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
business
It’s none of your business.
empezar lección
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
businessman; businesswoman
He looks like a businessman.
empezar lección
biznesmen; bizneswoman
On wygląda na biznesmena.
busy
Are you busy tonight?
empezar lección
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
but
I called him but he wasn’t at home.
empezar lección
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
butter
My children don’t like bread and butter.
empezar lección
masło
Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.
button
Click the right mouse button.
empezar lección
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
buy
I went to the shop to buy some sweets.
empezar lección
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
by
She was sitting by the fire.
empezar lección
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
bye
Bye, see you later.
empezar lección
do widzenia
Cześć, do zobaczenia.
cable
I had cable TV installed last week.
empezar lección
kabel
W ubiegłym tygodniu założyli mi telewizję kablową.
cafe
We had ice-cream in a cafe.
empezar lección
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.
cake
Don’t eat cakes before dinner.
empezar lección
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.
call
Can I ask who’s calling?
empezar lección
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?
calm
She is always calm.
empezar lección
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.
camera
Professional cameras are very expensive.
empezar lección
aparat fotograficzny; kamera
Profesjonalne aparaty fotograficzne są bardzo drogie.
camp
We set up camp near the river.
empezar lección
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.
can
Can I speak to Rachel, please?
empezar lección
móc; umieć
Czy mogę rozmawiać z Rachel?
cap
He wears his cap backwards.
empezar lección
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.
capital
What’s the capital of Canada?
empezar lección
stolica
Co jest stolicą Kanady?
captain
The captain gave the order to abandon ship.
empezar lección
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
car
Rolls Royce is an expensive car.
empezar lección
samochód
Rolls Royce to drogi samochód.
card
They play cards every Saturday.
empezar lección
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
care
Everybody should care about the environment.
empezar lección
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
careful
I am always careful in the city at night.
empezar lección
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.
carrot
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
empezar lección
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.
carry
Some teenagers carry guns to school.
empezar lección
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
case
In a case like this we need to be careful.
empezar lección
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
cash
I have no cash on me.
empezar lección
gotówka
Nie mam przy sobie gotówki.
castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
empezar lección
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.
cat
She is allergic to cats.
empezar lección
kot
Ona ma alergię na koty.
catch
The police haven’t caught the thief yet.
empezar lección
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.
category
I don’t know which category it belongs to.
empezar lección
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.
cause
We don’t know the cause of the accident.
empezar lección
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
cell
The prisoner is in the cell.
empezar lección
komórka; cela
Więzień jest w celi.
cent
That’s five dollars and twenty cents.
empezar lección
cent
To jest pięć dolarów i dwadzieścia centów.
centimetre BE/centimeter AE
How many centimetres are in an inch?
empezar lección
centymetr
Ile centymetrów jest się w jednym calu?
central
We had central heating installed.
empezar lección
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.
centre BE/center AE
There are a lot of cafés in the centre of the town.
empezar lección
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.
century
This temple dates back to the second century BC.
empezar lección
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.
ceremony
The ceremony started on time.
empezar lección
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.
certain
I am certain that it was her.
empezar lección
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.
certainly
I will certainly come.
empezar lección
z pewnością
Z pewnością przyjdę.
chain
The prisoner was kept in chains.
empezar lección
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
chair
She bought a table and four chairs.
empezar lección
krzesło
Kupiła stół i cztery krzesła.
chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
empezar lección
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.
challenge
Did she rise to the challenge?
empezar lección
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
chance
He has a good chance of winning.
empezar lección
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.
change
We didn’t notice a change in the timetable.
empezar lección
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.
channel
Which channel is the film on?
empezar lección
kanał
Na jakim kanale jest ten film?
character
Jennifer has a very gentle character.
empezar lección
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.
charge
He has been charged with murder.
empezar lección
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
empezar lección
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
cheap
They sell cheap toys from China.
empezar lección
tani
Sprzedają tanie zabawki z Chin.
cheat
Chris always cheats at card games.
empezar lección
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.
check
Check that everything is OK.
empezar lección
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.
cheer
Everyone was cheering loudly.
empezar lección
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
cheese
Do mice like cheese?
empezar lección
ser
Czy myszy lubią ser?
chest
He has a pain in his chest.
empezar lección
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
empezar lección
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
empezar lección
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.
child
She acts like a child.
empezar lección
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
empezar lección
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
chips BE/French fries AE
Fish and chips is a classic British dish.
empezar lección
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
chocolate
All children like chocolate.
empezar lección
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
choice
It was a good choice.
empezar lección
wybór
To był dobry wybór.
choose
You do not choose your destiny.
empezar lección
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
Christmas
How do you spend Christmas?
empezar lección
święta Bożego Narodzenia
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?
church
We go to church on Sundays.
empezar lección
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.
cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
empezar lección
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.
cinema
What’s on at the cinema?
empezar lección
kino
Co grają/leci w kinie?
circle
We stood in a circle holding hands.
empezar lección
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.
citizen
He’s a US citizen.
empezar lección
obywatel
On jest obywatelem USA.
city
What’s the most beautiful city of the world?
empezar lección
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
claim
He claimed compensation for his injuries.
empezar lección
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
class
We always travel second class.
empezar lección
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
empezar lección
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
clear
Can you clear the table?
empezar lección
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
clerk
The clerk will help you fill in the form.
empezar lección
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.
clever
She is a clever little girl.
empezar lección
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.
climate
The climate changes rapidly.
empezar lección
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.
climb
He has climbed 14 high peaks.
empezar lección
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
clock
The clock on my desk is fast.
empezar lección
zegar
Zegar na moim biurko (się) spieszy.
close
The shops close at six o’clock.
empezar lección
zamykać
Sklepy są zamykane o szóstej.
cloth
She wiped the table with a cloth.
empezar lección
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.
clothes
Women like buying clothes.
empezar lección
ubranie
Kobiety lubią kupować ubrania.
cloud
The sky is covered in clouds.
empezar lección
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
club
She’s a member of the chess club.
empezar lección
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.
coach
We went to Zakopane by coach.
empezar lección
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.
coast
The boat sank near the coast.
empezar lección
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
coat
Put your coat on.
empezar lección
płaszcz
Załóż płaszcz.
coffee
Would you like a cup of coffee?
empezar lección
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?
coin
Let’s toss a coin.
empezar lección
moneta
Rzućmy monetą.
cold
It’s cold outside.
empezar lección
zimny
Na dworze jest zimno.
collect
He collects stamps and coins.
empezar lección
zbierać
On zbiera znaczki i monety.
collection
I have a big collection of seashells.
empezar lección
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.
college
What are you going to do after college?
empezar lección
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?
colour BE/color AE
What colour is his car?
empezar lección
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
comb
I combed my hair before I opened the door.
empezar lección
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.
combine
She combines different styles.
empezar lección
łączyć
Ona łączy różne style.
come
She came home after midnight.
empezar lección
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
comfortable
Are you comfortable on this chair?
empezar lección
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?
command
It was the captain’s command.
empezar lección
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
empezar lección
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
commercial
He doesn’t like TV commercials.
empezar lección
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.
committee
The committee consists of 5 people.
empezar lección
komitet
Komitet składa się z pięciu osób.
common
We have a lot in common.
empezar lección
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.
communicate
We communicate by e-mail.
empezar lección
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.
community
You don’t have to isolate them from the community.
empezar lección
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.
company
She works for a German company.
empezar lección
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
compare
Compare the two illustrations.
empezar lección
porównywać
Porównaj te dwie ilustracje.
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
empezar lección
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
competition
Peter has won a photo competition.
empezar lección
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.
complain
He complained about the cold.
empezar lección
narzekać
Narzekał na zimno.
complete
I’ve completed my work ahead of time.
empezar lección
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.
complex
The problem is very complex.
empezar lección
złożony
Problem jest bardzo złożony.
computer
My school bought 20 computers.
empezar lección
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
concern
This problem concerns us all.
empezar lección
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
concerned
I’m concerned about him.
empezar lección
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.
concert
He’s going to give his last concert on Saturday night.
empezar lección
koncert
On da swój ostatni koncert w sobotę wieczorem.
condition
What are their conditions?
empezar lección
warunek
Jakie są ich warunki?
confidence
I have confidence in you.
empezar lección
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie.
connect
The bridge connects the two parts of the town.
empezar lección
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
connection
There’s no connection between the two events.
empezar lección
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.
consider
You must consider all possibilities.
empezar lección
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
consist
The book consists of four chapters.
empezar lección
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
contact
We’ve lost contact with her.
empezar lección
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.
contain
The letter contained important information.
empezar lección
zawierać
List zawierał ważne informacje.
continue
David left but Andy continued the story.
empezar lección
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.
control
He didn’t control the situation.
empezar lección
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
empezar lección
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.
cook
She’s a brilliant cook.
empezar lección
kucharz; gotować
Ona jest doskonałą kucharką.
cool
I felt a current of cool air.
empezar lección
chłodny; świetny, super
Poczułem strumień chłodnego powietrza.
copy
Make a copy of the disk.
empezar lección
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.
corn
The corn was swaying in the wind.
empezar lección
zboże; kukurydza
Zboże kołysało się na wietrze.
corner
The taxi rank is just round the corner.
empezar lección
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.
correct
The teacher corrected her mistakes.
empezar lección
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.
cost
How much does it cost?
empezar lección
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?
cotton
This shirt is made of cotton.
empezar lección
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.
cough
I’ve got a terrible cough.
empezar lección
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.
council
English and French are the Council of Europe’s two official languages.
empezar lección
rada, narada
Angielski i francuski to dwa oficjalne języki Rady Europy.
count
You can always count on me.
empezar lección
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć.
country
Brazil is a huge country.
empezar lección
kraj
Brazylia to ogromny kraj.
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
empezar lección
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
courage
Alex got up the courage to go in.
empezar lección
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
course
The course is for advanced students.
empezar lección
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.
court
The witness didn’t appear in court.
empezar lección
sąd
Świadek nie pojawił się w sądzie.
cousin
My cousin’s name is Linda.
empezar lección
kuzyn, kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
cover
There’s a dragon on the cover of the book.
empezar lección
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.
cow
The cows are grazing in the meadow.
empezar lección
krowa
Krowy pasą się na łące.
coward
Don’t be a coward.
empezar lección
tchórz
Nie bądź tchórzem.
crack
There are cracks in the wall.
empezar lección
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.
crash
He was injured in a car crash.
empezar lección
rozbić
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.
crazy
You must be crazy!
empezar lección
szalony
Musisz być szalony!
cream
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
empezar lección
śmietana; krem
Zamówiłem filiżankę kawy z bitą śmietaną.
create
He created a work of art.
empezar lección
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
credit
We bought a car on credit.
empezar lección
kredyt; chluba, zaszczyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
crew
The ship’s crew were very kind.
empezar lección
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.
crime
Crime doesn’t pay.
empezar lección
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.
criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
empezar lección
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.
crop
The rain destroyed the crops.
empezar lección
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.
cross
There is a cross by the altar.
empezar lección
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.
crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
empezar lección
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.
cruel
Life is cruel.
empezar lección
okrutny
Życie jest okrutne.
crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
empezar lección
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.
cry
Why are you crying?
empezar lección
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?
culture
I enjoy meeting people from different cultures.
empezar lección
kultura
Lubię poznawać/spotykać ludzi z różnych kultur.
cup
Two cups of coffee, please.
empezar lección
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.
cupboard
Put the plates in the cupboard.
empezar lección
szafka
Włóż talerze do szafki.
cure
Is there a cure for cancer?
empezar lección
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?
curious
I’m curious to see who will win.
empezar lección
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.
current
What are the current fashion trends?
empezar lección
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?
currently
I’m currently working on a big project.
empezar lección
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
curtain
Draw the curtains.
empezar lección
zasłona
Zasuń zasłony.
custom
It’s an old Polish custom.
empezar lección
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.
customer
The customer is always right.
empezar lección
klient
Klient ma zawsze rację.
cut
He cut the bread into slices.
empezar lección
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).
CV
I’ve sent them my CV.
empezar lección
życiorys, CV
Wysłałem im moje CV.
dad
My dad loves me very much.
empezar lección
tata
Mój tata bardzo mnie kocha.
daddy
Your daddy will come soon.
empezar lección
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
empezar lección
codziennie; dzienny
Sklep jest otwarty/czynny od 8 do 18.
damage
The rain caused a lot of damage.
empezar lección
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
Deszcz wyrządził wiele szkód.
dance
Shall we dance?
empezar lección
taniec; tańczyć
Zatańczymy?
danger
We’re in great danger.
empezar lección
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
dangerous
The situation is very dangerous.
empezar lección
niebezpieczny, groźny
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
dare
I didn’t dare to do it.
empezar lección
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.
dark
She has brown eyes and dark hair.
empezar lección
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
date
She has a date with Ken tonight.
empezar lección
data; randka
Ona ma dziś wieczorem randkę z Kenem.
daughter
What’s your daughter’s name?
empezar lección
córka
Jak ma na imię twoja córka?
day
He took two days off.
empezar lección
dzień
Wziął dwa dni wolnego/urlopu.
dead
Her husband has been dead for 5 years.
empezar lección
martwy, nieżywy
Jej mąż nie żyje od 5 lat.
deal
Let’s make a deal.
empezar lección
porozumienie, układ; transakcja
Zawrzyjmy układ.
dear
I’m sorry, my dear, but I can’t do that for you.
empezar lección
drogi, kochany
Przykro mi, mój drogi, ale nie mogę tego dla ciebie zrobić.
death
I was bored to death.
empezar lección
śmierć
Byłem znudzony na śmierć.
debt
They are in debt.
empezar lección
dług
Oni są w długach.
December
I’m leaving in December.
empezar lección
grudzień
Wyjeżdżam w grudniu.
decide
She decided not to go.
empezar lección
decydować
Zdecydowała się nie iść.
decision
Think twice before you make a decision.
empezar lección
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
declare
Have you got anything to declare?
empezar lección
deklarować, zgłaszać
Czy ma pan coś do zadeklarowania (do oclenia)?
deep
How deep is the river?
empezar lección
głęboki; głęboko
Jak głęboka jest rzeka?
defeat
He was defeated in the first round.
empezar lección
pokonać
Został pokonany w pierwszej rundzie.
defence BE/defense AE
There were many people around but nobody came to her defence.
empezar lección
obrona
Było tam wielu ludzi, ale nikt nie stanął w jej obronie.
defend
She tried to defend herself.
empezar lección
bronić
Próbowała bronić się sama.
degree
It was 35 degrees in the shade.
empezar lección
stopień
Było 35 stopni w cieniu.
delay
The train was delayed for 30 minutes.
empezar lección
opóźniać, odwlekać
Pociąg był opóźniony o 30 minut.
deliver
When can you deliver the goods?
empezar lección
dostarczać
Kiedy mogą Państwo dostarczyć towar?
delivery
The price includes delivery.
empezar lección
dostawa, dowóz
Cena zawiera dostawę.
demand
I demand an explanation.
empezar lección
żądać
Żądam wyjaśnienia.
deny
He denied stealing the money.
empezar lección
zaprzeczać
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.
department
The toy department is upstairs.
empezar lección
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.
departure
The train’s departure was delayed.
empezar lección
odjazd, odlot
Odjazd pociągu był opóźniony.
depend
It depends on you.
empezar lección
zależeć
To zależy od ciebie.
depth
What’s the depth of the pool?
empezar lección
głębokość
Jaka jest głębokość basenu?
describe
Can you describe him?
empezar lección
opisywać
Czy możesz go opisać?
description
We need a detailed description of this place.
empezar lección
opis
Potrzebujemy szczegółowego opisu tego miejsca.
design
She designs jewellery.
empezar lección
wzór; projektować
Ona projektuje biżuterię.
desire
I have a strong desire to make a trip around the world.
empezar lección
pragnienie, chęć; pragnąć
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.
desk
His desk is always full of documents.
empezar lección
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
despite
He went out despite the rain.
empezar lección
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
destroy
The bomb destroyed the village.
empezar lección
zniszczyć
Bomba zniszczyła wieś.
detail
Could you give me more details?
empezar lección
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
determine
The detailed investigation will determine what really happened.
empezar lección
określać, ustalać
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.
develop
They are trying to develop the business.
empezar lección
rozwijać
Próbują rozwinąć firmę.
device
The device automatically cuts off the power.
empezar lección
urządzenie, przyrząd
Urządzenie automatycznie odłącza zasilanie.
devil
The name “devil” derives from the Greek word “diabolos”.
empezar lección
diabeł
Nazwa „diabeł” pochodzi od greckiego słowa „diabolos”.
diamond
The diamond is one of the most valuable gemstones.
empezar lección
diament
Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych.
dictionary
Look it up in a dictionary.
empezar lección
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
die
He died of lung cancer last year.
empezar lección
umierać
Zmarł na raka płuc w ubiegłym roku.
difference
What’s the difference?
empezar lección
różnica
Jaka jest różnica?
different
The two boys are completely different.
empezar lección
różny
Ci dwaj chłopcy są (od siebie) całkiem różni.
difficult
Chinese is a difficult language to learn.
empezar lección
trudny
Chiński jest trudnym językiem do nauczenia.
dinner
What’s for dinner?
empezar lección
obiad
Co jest na obiad?
direct
You can fly direct to Boston.
empezar lección
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.
direction
We’re going in the wrong direction.
empezar lección
kierunek
Idziemy w złym kierunku.
dirty
My jeans are dirty.
empezar lección
brudny
Moje dżinsy są brudne.
disabled
Are there facilities for disabled people?
empezar lección
niepełnosprawny
Czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
disagree
I respect her but I disagree with her opinion.
empezar lección
nie zgadzać się
Szanuję ją, ale nie zgadzam się z jej opinią.
disappear
All my doubts have disappeared.
empezar lección
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.
disappoint
He really disappointed me.
empezar lección
rozczarować
On naprawdę mnie rozczarował.
disaster
Natural disasters have contributed to the crisis.
empezar lección
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
Klęski żywiołowe przyczyniły się do kryzysu.
disco
Young people like going to the disco.
empezar lección
dyskoteka
Młodzi ludzie lubią chodzić do dyskoteki.
discover
She discovered a new chemical element.
empezar lección
odkrywać
Odkryła nowy pierwiastek chemiczny.
discovery
They have made a discovery of great importance.
empezar lección
odkrycie
Dokonali odkrycia o wielkim znaczeniu.
discuss
She didn’t want to discuss the problem with him.
empezar lección
dyskutować, omówić
Ona nie chciała dyskutować z nim o tym problemie.
discussion
They had a long discussion on this topic.
empezar lección
dyskusja
Mieli/odbyli długą dyskusję na ten temat.
disease
She caught a rare disease.
empezar lección
choroba
Złapała rzadką chorobę.
dish
There are some vegetarian dishes on the menu.
empezar lección
danie, potrawa; naczynie
W menu jest kilka dań wegetariańskich.
distance
I could see her in the distance.
empezar lección
odległość
Widziałem ją w oddali.
distant
We will certainly visit you in the not distant future.
empezar lección
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
empezar lección
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
do
He said he would do it.
empezar lección
robić
Powiedział, że to zrobi.
doctor
Call a doctor!
empezar lección
lekarz
Wezwij lekarza!
document
Please sign the document.
empezar lección
dokument
Proszę podpisać dokument.
dog
I’ve always wanted to have a dog.
empezar lección
pies
Zawsze chciałem mieć psa.
dollar
It costs 20 dollars.
empezar lección
dolar
To kosztuje 20 dolarów.
donkey
I saw a little donkey in the zoo.
empezar lección
osioł
Widziałem w zoo małego osła.
door
The car door is dented.
empezar lección
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
dot
She bought a dress with dots.
empezar lección
kropka, punkt
Kupiła sukienkę w kropki.
double
I’d like to book a double room with a shower.
empezar lección
podwójny
Chciałbym zarezerwować dwuosobowy pokój z prysznicem.
doubt
There’s no doubt about it.
empezar lección
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
down
Are you coming down?
empezar lección
na dół
Idziesz na dół?
draw
Can you draw?
empezar lección
rysować
Umiesz/potrafisz rysować?
dream
I had a strange dream.
empezar lección
sen; śnić, marzyć
Miałem dziwny sen.
dress
They were dressed neatly.
empezar lección
sukienka; ubierać (się)
Byli schludnie ubrani.
drink
We went for a drink.
empezar lección
napój; drink; pić
Wyszliśmy na drinka.
drive
I drove into town to meet my old friend.
empezar lección
jechać, prowadzić samochód
Pojechałem do miasta, by spotkać się ze starym przyjacielem.
driver
She’s a safe driver.
empezar lección
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
drop
There was a drop in temperature.
empezar lección
kropla; spadek; upuszczać
Nastąpił spadek temperatury.
drug
The doctor prescribed me some drugs.
empezar lección
lekarstwo; narkotyk
Doktor przepisał mi lekarstwa.
dry
Wait until the paint is dry.
empezar lección
suchy; wytrawny
Zaczekaj, aż farba będzie sucha.
due
What time is the train due?
empezar lección
planowy, oczekiwany
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
dull
The film was very dull.
empezar lección
nudny
Film był bardzo nudny.
during
The students earned some money during the holidays.
empezar lección
podczas
Studenci zarobili trochę pieniędzy podczas wakacji.
dust
There’s a layer of dust on the table.
empezar lección
kurz
Na stole jest warstwa kurzu.
duty
Who is on duty today?
empezar lección
obowiązek; dyżur
Kto ma dzisiaj dyżur?
each
They each have their own room.
empezar lección
każdy
Każdy z nich ma swój pokój.
eager
She is eager to help us.
empezar lección
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
ear
Greg whispered something in her ear.
empezar lección
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
early
Who likes getting up early?
empezar lección
wczesny, wcześnie
Kto lubi wcześnie wstawać?
earn
Doctors and nurses don’t earn much.
empezar lección
zarabiać
Lekarze i pielęgniarki nie zarabiają dużo.
earth
The Moon goes around the Earth.
empezar lección
ziemia
Księżyc krąży wokół Ziemi.
east
The sun rises in the east.
empezar lección
wschód (strona świata); wschodni
Słońce wschodzi na wschodzie.
easy
It’s easy to install this software.
empezar lección
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
eat
I don’t feel like eating.
empezar lección
jeść
Nie chce mi się jeść.
economic
The country is facing severe economic problems.
empezar lección
ekonomiczny, gospodarczy
Kraj staje w obliczu poważnych problemów ekonomicznych.
economy
Poland used to have a centrally planned economy.
empezar lección
gospodarka
Polska miała (kiedyś) gospodarkę centralnie planowaną.
edge
The tanks were waiting on the edge of town.
empezar lección
krawędź, skraj; ostrze
Czołgi czekały na skraju miasta.
education
The standard of education in Japan is high.
empezar lección
edukacja, wykształcenie
Poziom wykształcenia w Japonii jest wysoki.
effect
What effect did that have on the situation?
empezar lección
efekt, wpływ
Jaki miało to wpływ na sytuację?
effective
The treatment is very effective.
empezar lección
efektywny, skuteczny
Leczenie jest bardzo skuteczne.
effort
I put a lot of effort into that essay.
empezar lección
wysiłek
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
empezar lección
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
eight
There are eight boys in the group.
empezar lección
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
eighteen
There are eighteen windows in the house.
empezar lección
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
eighty
My grandfather is eighty.
empezar lección
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
either
You can either pay in euros or dollars.
empezar lección
albo
Możesz płacić w euro albo w dolarach.
elect
He was elected president.
empezar lección
wybierać
Został wybrany na prezydenta.
election
She won the election.
empezar lección
wybory
Wygrała wybory.
electric
We need an electric cooker.
empezar lección
elektryczny
Potrzebujemy kuchenki elektrycznej.
electricity
The electricity has been cut off.
empezar lección
elektryczność
Elektryczność została wyłączona/odcięta.
element
They can’t find the last element.
empezar lección
element
Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.
eleven
I went out at eleven.
empezar lección
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
else
What else do you need?
empezar lección
poza tym, ponadto, jeszcze
Czego jeszcze potrzebujesz?
employ
The firm employs 100 people.
empezar lección
zatrudniać
Firma zatrudnia 100 osób.
employer
He was sent to Singapore by his employer.
empezar lección
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
empezar lección
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
enable
The money will enable me to start my own business.
empezar lección
umożliwiać
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.
encourage
They encouraged me to try again.
empezar lección
zachęcać
Zachęcili mnie, bym znowu spróbował.
end
She dies at the end of the film.
empezar lección
koniec; kończyć
Ona umiera na końcu filmu.
enemy
Did he have any enemies?
empezar lección
wróg
Czy on miał jakichś wrogów?
energy
We all should save energy.
empezar lección
energia
Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię.
engine
This car has a powerful engine.
empezar lección
silnik
Ten samochód ma mocny silnik.
engineer
The company is seeking two civil engineers.
empezar lección
inżynier
Firma poszukuje dwóch inżynierów budownictwa.
England
We’re going on a trip to England.
empezar lección
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.
English
Do you speak English?
empezar lección
angielski
Mówisz po angielsku?
enjoy
I didn’t enjoy it at all.
empezar lección
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
W ogóle mi się to nie podobało.
enough
Do you have enough money?
empezar lección
wystarczająco
Masz wystarczająco pieniędzy?
ensure
I can ensure you that all is well.
empezar lección
zapewniać
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.
enter
He knocked on the door and entered.
empezar lección
wchodzić
Zapukał do drzwi i wszedł.
entertainment
The film is good family entertainment.
empezar lección
rozrywka
Ten film do dobra rozrywka dla całej rodziny.
entire
He ate an entire chicken.
empezar lección
cały
Zjadł całego kurczaka.
entrance
Wait for me at the school entrance.
empezar lección
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
envelope
I need an envelope and a stamp.
empezar lección
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
environment
We must protect the environment.
empezar lección
środowisko
Musimy chronić środowisko.
equal
I divided it into two equal parts.
empezar lección
równy
Podzieliłem to na dwie równe części.
equipment
The thieves stole electronic equipment.
empezar lección
sprzęt
Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny.
escape
He has escaped from prison three times.
empezar lección
ucieczka; uciekać
Uciekł z więzienia trzy razy.
especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
empezar lección
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
essential
It’s essential to inform them in advance.
empezar lección
niezbędny, istotny, zasadniczy
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.
establish
The Jagiellonian University was established in 1364.
empezar lección
ustanawiać; zakładać
Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku.
Europe
They are on tour in Europe.
empezar lección
Europa
Są na tournee w Europie.
European
Japanese people like visiting European countries.
empezar lección
Europejczyk, europejski
Japończycy lubią odwiedzać europejskie kraje.
even
It has everything, even a tennis court.
empezar lección
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
evening
I’m staying at home this evening.
empezar lección
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
event
It was a great event.
empezar lección
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.
ever
Have you ever been to China?
empezar lección
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
every
She answered every question.
empezar lección
każdy
Odpowiedziała na każde pytanie.
everybody
Everybody knows him here.
empezar lección
każdy, wszyscy
Wszyscy go tu znają.
everyone
Everyone was shocked by the news.
empezar lección
każdy, wszyscy
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami.
everything
Do you have everything?
empezar lección
wszystko
Masz wszystko?
everywhere
I’ve looked for it everywhere.
empezar lección
wszędzie
Szukałem tego wszędzie.
evidence
There’s no evidence that he killed her.
empezar lección
dowód, dowody
Nie ma dowodu, że on ją zabił.
evil
They can’t tell good from evil.
empezar lección
zło
Nie potrafią odróżnić dobra od zła.
exactly
That’s exactly what I mean.
empezar lección
dokładnie; właśnie
Właśnie to mam na myśli.
exam, examination
I passed my English exam.
empezar lección
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.
examine
You must be examined by a doctor.
empezar lección
egzaminować; badać
Musisz być zbadany przez lekarza.
example
Could you give me an example?
empezar lección
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
excellent
You did an excellent job!
empezar lección
doskonały
Wykonałeś doskonałą pracę!
except
Everyone was present except Linda.
empezar lección
oprócz
Wszyscy byli obecni, oprócz Lindy.
exception
It’s an exception to the rule.
empezar lección
wyjątek
To wyjątek od reguły.
exchange
I gave him my camera in exchange for a watch.
empezar lección
wymiana, zamiana, wymieniać
Dałem mu aparat w zamian za zegarek.
exciting
The volleyball match was very exciting.
empezar lección
ekscytujący
Mecz siatkówki był bardzo ekscytujący.
excuse
That’s just an excuse!
empezar lección
wymówka, wybaczać
To tylko wymówka!
exercise
We’ve done all the exercises in this lesson.
empezar lección
ćwiczenie; ćwiczyć
Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w tej lekcji.
exist
That company doesn’t exist anymore.
empezar lección
istnieć
Ta firma już nie istnieje.
exit
We couldn’t find the exit.
empezar lección
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
expect
She’s expecting a baby.
empezar lección
spodziewać się
Ona spodziewa się dziecka.
expense
He did it at his own expense.
empezar lección
koszt
Zrobił to na własny koszt.
expensive
He bought an expensive watch.
empezar lección
drogi
Kupił drogi zegarek.
experience
She has a lot of experience.
empezar lección
doświadczenie
Ona ma dużo doświadczenia.
experiment
They did an experiment in the laboratory.
empezar lección
eksperyment; eksperymentować
Zrobili eksperyment w laboratorium.
expert
Experts say that the system isn’t secure.
empezar lección
ekspert; fachowy
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
explain
Can you explain what happened?
empezar lección
wyjaśniać
Możesz wyjaśnić, co się stało?
explanation
His explanation was poor.
empezar lección
wyjaśnienie
Jego wyjaśnienie było marne.
explore
Let’s go to explore the surroundings.
empezar lección
badać, poznawać, zwiedzać
Chodźmy zwiedzić okolicę.
express
He can express himself well in English.
empezar lección
wyrażać; ekspres
On potrafi dobrze wyrażać się po angielsku.
expression
It’s a common expression.
empezar lección
wyrażenie
To jest popularne wyrażenie.
extend
I’m going to extend my stay.
empezar lección
przedłużać; rozszerzać
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
extra
That will cost extra.
empezar lección
dodatkowy
To będzie dodatkowo kosztować.
extraordinary
They have made extraordinary progress.
empezar lección
niezwykły, wyjątkowy
Uczynili wyjątkowy postęp.
extreme
She goes from one extreme to the other.
empezar lección
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
Ona popada z jednej skrajności w drugą.
eye
Keep an eye on him.
empezar lección
oko
Nie spuszczaj go z oka.
face
She has a beautiful face.
empezar lección
twarz
Ona ma piękną twarz.
facilities
There are toilet facilities for the disabled.
empezar lección
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
Toaleta posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.
fact
You cant’s argue with facts.
empezar lección
fakt
Nie można kłócić się z faktami.
factor
Price is a deciding factor here.
empezar lección
czynnik
Cena jest tu decydującym czynnikiem.
factory
They want to close down the factory.
empezar lección
fabryka
Chcą zamknąć fabrykę.
fail
I failed to convince him.
empezar lección
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
Nie udało mi się go przekonać.
failure
It ended in failure.
empezar lección
porażka
Skończyło się porażką.
fair
It’s not fair!
empezar lección
sprawiedliwy; jasny
To niesprawiedliwe!
fairly
He’s fairly good at dancing.
empezar lección
dość, dosyć; sprawiedliwie
On jest dość dobry w tańcu.
faith
I’ve lost faith in him.
empezar lección
wiara
Straciłem wiarę w niego.
fall
I slipped and fell.
empezar lección
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
Pośliznąłem się i upadłem.
false
They spread false rumours.
empezar lección
fałszywy
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.
familiar
Her face seems familiar.
empezar lección
znany, znajomy
Jej twarz wydaje się znajoma.
family
They’ve got a big family.
empezar lección
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
famous
Scotland is famous for its landscape.
empezar lección
słynny, sławny
Szkocja jest słynna ze swego krajobrazu.
fan
She has a lot of fans.
empezar lección
fan, fanka; wentylator, wachlarz
Ona ma wielu fanów.
far
How far is it to Dublin?
empezar lección
daleko
Jak daleko jest (stąd) do Dublina?
farm
Young people don’t want to work on a farm.
empezar lección
farma, gospodarstwo rolne
Młodzi ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach rolnych.
farmer
Farmers are protesting about cheap imports.
empezar lección
rolnik
Rolnicy protestują przeciwko tanim towarom z importu.
fashion
It’s the latest fashion.
empezar lección
moda
To jest najnowsza moda.
fast
This train is very fast.
empezar lección
szybki; szybko
Ten pociąg jest bardzo szybki.
fasten
Please fasten your seat belts.
empezar lección
przymocować, zapinać
Proszę zapiąć pasy.
fat
There’s too much fat in it.
empezar lección
tłuszcz; tłusty
W tym jest za dużo tłuszczu.
father
His father works in the mine.
empezar lección
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
favourite BE/favorite AE
Brown is my favourite colour.
empezar lección
ulubiony
Brązowy to mój ulubiony kolor.
fear
He was trembling with fear.
empezar lección
strach; bać się
Trząsł się ze strachu.
feature
She has fine features.
empezar lección
cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
Ma ładne rysy twarzy.
February
The winter holidays begin in February.
empezar lección
luty
Ferie zimowe zaczynają się w lutym.
fee
What is the fee for a license?
empezar lección
opłata, honorarium
Jaka jest opłata za licencję?
feed
You mustn’t feed the animals in the zoo.
empezar lección
karmić
Nie wolno karmić zwierząt w zoo.
feel
How are you feeling?
empezar lección
czuć
Jak się czujesz?
feeling
Don’t hurt her feelings.
empezar lección
uczucie
Nie rań jej uczuć.
feet
My feet are cold.
empezar lección
stopy
Moje stopy są zimne.
fellow
He’s a nice fellow.
empezar lección
facet
On jest miłym facetem.
female
I heard a female voice behind me.
empezar lección
samica; żeński, kobiecy
Usłyszałem za sobą kobiecy głos.
fence
The dog jumped over the fence and ran away.
empezar lección
płot
Pies przeskoczył płot i uciekł.
festival
The Cannes Film Festival is one of the most prestigious festivals.
empezar lección
festiwal; święto
Festiwal filmowy w Cannes jest jednym z najbardziej prestiżowych (festiwali).
few
Few people come here.
empezar lección
niewiele, niewielu
Niewielu ludzi tu przychodzi.
field
She’s an expert in that field.
empezar lección
pole; dziedzina
Ona jest ekspertem w tej dziedzinie.
fifteen
They cost fifteen dollars each.
empezar lección
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
fifty
There were fifty people at the funeral.
empezar lección
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
fight
There was a fight in the street.
empezar lección
walka, bójka; walczyć
Na ulicy była bójka.
figure
He’s a well-known figure.
empezar lección
figura, postać; cyfra; przedstawiać
On jest dobrze znaną postacią.
fill
Fill the bottle with water.
empezar lección
wypełniać, napełniać
Napełnij butelkę wodą.
film BE/movie AE
There’s a good film on television.
empezar lección
film; filmować
W telewizji jest do