państwo II

 0    102 tarjetas    michu737
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
demokracja
empezar lección
obywatele sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli
historia
empezar lección
kształtował się w niektórych polis, najbardziej znana ateńska.
demokracja ateńska
empezar lección
prawa polityczne- mężczyźni powyżej 20 roku życia(wolni i rdzenni obywatele aten. to ok 10% mieszkańców. miała charakter demokracji bezpośredniej. decyzje- zgromadzenie ludowe. kilka razy w miesiącu. uchwalanie ustaw, wybieranie urzędników, uprawnienia sądowe. Wykonawcza należała do rady 500., którą wybierało zgromadzenie przez losowanie na rok, podlegali nadzorowi. Duża rola trybunału ludowego- strażnika praw obywateli. OSTRACYZM(raz na 10 lat wskazana osoba musiała opuścić ateny)
demokracja rzymska
empezar lección
ten ustrój co w atenach też w Republice Rzymskiej(jednak miała charakter ograniczony-arystokraci obsadzali główne stanowiska, wchodzili w skład senatu, były 3 rodzaje zgromadzeń ludowych, władza ograniczała się do rozpatrywania propozycji senatu).
chrześcijańskie tradycje demokratyczne
empezar lección
w gminach wczesnochrześcijańskich istniały procedury demokratyczne. Tomasz z Akwinu wymyślił prawo oporu wobec władzy.
Demokracja szlachecka
empezar lección
w Polsce 2 połowa XVw. Pełnię praw obywatelskich i politycznych posiadała szlachta. Mieli wyłączne prawo udziału w sejmikach i sprawowania urzędów. Najważniejszym organem był sejm. Członkowie wybierani na sejmikach. Decydował o wojnie, pokoju, uchwalał podatki, współdecydował o polityce wewnętrznej. Król elekcyjny, każdy szlachcic miał prawo udziału w wyborze, szlachta mogła wypowiedzieć posłuszeństwo królowi jeśli naruszył prawa i przywileje. Tolerancja religijna!.
współczesna demokracja
empezar lección
zaczęła kształtować się w wyniku zwycięskich rewolucji burżuazyjnych- angielskiej w XVII wieku i francuskiej w XVIII. Rozwój wnieśli filozofowie oświecenia- Jean Jack Rousseau(zasada suwerenności ludu) i Monteskiusz(3podział władzy) w 1787 pierwsza konstytucja na świecie- USA- władza wykonawcza-prezydent, kongres-ustawodawcza. 1789- Wielka Rewolucja Francuska, uchwalono Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela(gwarancja praw i wolności człowieka)
początki powstawania partii politycznych
empezar lección
sięgają czasów rewolucji angielskiej, jednak stały się istotnym elementem w XIX wieku, gdy przybrały charakter masowy. Poszerzenie kręgu obywateli z prawami wyborczymi w XIXw. Kluczowe znaczenie- zniesienie cenzusu majątkowego oraz cenzusu płci(pierwsza Nowa Zelandia, w Europie I połowa XXw.)
zasady współczesnej demokracji: zasada suwerenności narodu
empezar lección
najwyższą władzę w państwie sprawuje naród
zasady współczesnej demokracji: reprezentacji
empezar lección
naród sprawuje ładzę pośrednio- wybiera reprezentantów. To demokracja przedstawicielska. przyczyną jest duża liczebność społeczeństwa, duży obszar.
zasady współczesnej demokracji: poszanowania praw mniejszości
empezar lección
gwarancja ochrony praw mniejszości gdy większość będzie próbować je ograniczać. Zapisane w konstytucji.
zasady współczesnej demokracji: zasada podziału władzy
empezar lección
John Locke i Monteskiusz. Władza prawodawcza(parlamenty), wykonawcza(głowa państwa, rządy) i sądownicza(sądy i trybunały) Niezależne i wzajemnie się kontroluj, j przeciwdziłć skupieni uwłdzy w rkch 1 osoby. Współcześnie zsdę rozumie sie również jko podzi między orgny centrlne loklne
zasady współczesnej demokracji: zasada państwa i konstytucjonalizmu
empezar lección
*demokratyczne państwo prawa *najwyższym źródłem prawa jest konstytucja
Funkcje konstytucji
empezar lección
*prawna *polityczna(określa ustrój) *organizacyjna(zasady i formy funkcjonowania społeczeństwa) *prognostyczne(przewiduje kierunek rozwoju państwa i obywateli) *gwarancyjna(gwarantuje istnienie państwa prawa) *wychowawcza(wychowanie obywateli różnych swerach, odpowiedzialność, tolerancja)
zasady współczesnej demokracji: zasada pluralizmu
empezar lección
*możliwość istnienia i poszanowania różnych poglądów *wymiary: społeczny, gospodarczy, polityczny(swoboda działalności partii, opozycji)
Funkcje partii
empezar lección
wyłaninie kandydatów na stanowiska *prowadzenie kampanii *obsadzanie najeyższych stanowisk w poństwie *bycie opozycjom *kształtowanie opinii publicznej *zapewnienie obywatelom udziału w włady
Wartości demokratyczne: Wolność
empezar lección
prawo jednostki do postępowania ze swoją wolą
Wartości demokratyczne: Równość
empezar lección
*równość naturalna *równość wobec prawa *równość szans
Wartości demokratyczne: Sprawiedliwość
empezar lección
*od spraw ekonomicznych(właściwa dystrybucja ograniczonych dóbr) *od prawa (bezstronne traktowanie)
Cechy państwa demokratycznego
empezar lección
Władza powoływana na określony czas *legalna opozycja *ustawodawcza władza może krytykoać rąd *niezależne i niezawisłe sądy *decyzje podejmowane większoścą głowów *mniejszość brana pod uwagę *społaczeństwo obywatelskie *kultura polityczna
Zalety demokracji
empezar lección
*gwarantuje poszanowanie podstawowych wolności i praw jednostki *rzadziej wszczynaja wojny *duży zakres wolności *możliwość samorealizacji *mało terroru, przymusu
Wady demokracji
empezar lección
*nie sprawdza się w okresach przejściowych *proces decyzyjny znacznie dłuższy(wymaga konsultacji z różnymi środowiskami) *wolność słowa może prowadzić do przemocy
Formy demokracji bezpośredniej: referendum
empezar lección
*powszechne głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze, najpopularniejsze
Podział referendów ze względu na: treść głosowania
empezar lección
*konstytucyjne(uchwalenie lub zmiana) *ustawodawcze(konkretny projekt ustawy) *problemowe(konkretna sprawa) *arbitrażowe(spór między najwyższymi organami) *akcesyjne(np do UE)
Podział referendów ze względu na: zasięg terytorialny
empezar lección
*ogólnokrajowe *lokalne
Podział referendów ze względu na: wymóg prawny przeprowadzenia
empezar lección
*obligatoryjne(konieczne dla ważności decyzji władzy) *fakultatywne(niekonieczne dla ważności)
Podział referendów ze względu na: moment przeprowadzenia
empezar lección
*zatwierdzające(po uchwaleniu aktu) *konsultacyjna(przed uchwaleniu aktu)
Formy demokracji bezpośredniej: inicjatywa ludowa
empezar lección
* prawo części obywateli do zgłaszania propozycji zmian w ustawie. dzieli się ze względu na przedmiot(konstytucyjna, referendalna, ustawodawcza)
Formy demokracji bezpośredniej: weto ludowe
empezar lección
*prawo obywateli do wyrażenia sprzeciwu wobec ustaw wydanych przez parlament. Na wniosek niezadowolonych obywateli
Formy demokracji bezpośredniej: recall
empezar lección
*odwołanie urzędników z wyborów powszechnych. najczęściej władze lokalne
Formy demokracji bezpośredniej: plebiscyt
empezar lección
*międzynarodowo(głosowanie mieszkańców decydujące o przynależności państwowej) *wewnętrzna(dezaprobata, aprobata dla polityki rządu) Na wniosek rządzących
Formy demokracji bezpośredniej: zgromadzenie ludowe
empezar lección
podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące danego obszaru. Kantony Szwajcarii, w Polsce wsie i osiedla(sprawy lokalne)
Formy demokracji bezpośredniej w Polsce: inicjatywa ustawodawcza
empezar lección
*forma inicjatywy ludowej, conajmniej 100 tys obywateli rp, *Komitet Inicjatywy Ustawodawczej organizuje *Projekt ustway nie może dotyczyć spraw w których konstytucja przewiduje wyłączność innych organów *formą poparcia jest podpis *Pełnomocnik komitetu składa projekt z popisami *sejm ma 3 miesiące na rozpoczęcie prac
Formy demokracji bezpośredniej w Polsce: referendum ogólnokrajowe
empezar lección
*charakter fakultatywny *zarządza prezidente za zgodą senatu, sejm z inicjatywy własnej, rady ministrów, senatu, obywateli *nie może dotyczyć wydatków i dochodów państwa obronności i amnestii *w dzień wolny od pracy *charakter wiążący przy frekwencji powyżej 50% *przeprowadza państwowa komisja wyborcza, komisarze wyborczy, obwodowe komisje spraw referendalnych
Formy demokracji bezpośredniej w Polsce: referendum lokalne
empezar lección
* mieszkańcy jednostki samorządu wyrażają swoją wolę co do rozwiązania problemu dotyczącego wspólnoty *z inicjatywy właściwych organów samorządów na wniosek 10% mieszkańców gminy albo 5% mieszkańców województwa *w wypadku referendum o odwołanie organów lokalnych inicjatywa należy tylko do mieszkańców *czasem ma charakter obligatoryjny(np. samo opodatkowanie mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań organów gminy) *ważne jeśli co najmniej 30%
Zalety demokracji bezpośredniej
empezar lección
*bezpośredni wpływ obywateli na sprawy państwowe *umożliwia opozycji wpływanie na bieg spraw *pomagają rozwiązać konflikty i podejmować decyzje w sprawach kontrowersyjnych * możliwość wypowiedzenia się obywateli
Wady demokracji bezpośredniej
empezar lección
*przedłuża proces decyzyjny *inicjatywa i weto ludowe mogą doprowadzić do osłabienia roli parlamentu *formy demokracji zamiast zwiększać wpływ obywateli mogą jeszcze bardziej wzmacniać pozycję partii(partie wpływają mocno na głosy w referendum) *często wykorzystywane przez władzę wykonawczą do wzmocnienia pozycji kosztem władzy ustawodawczej *kosztowne i trudne do zrealizowania
Prawa i wolności osobiste obywatela RP(z konstytucji)
empezar lección
*ochrona życia *zakaz poddawania eksperymentom bez zgody *zakaz tortur, kar cielesnych *nietykalność, wolność osobista(ograniczenie tylko na mocy sądu) *prawo do sprwiedliwego i jawnego procesu *prawo do prywatności *prawo do komunikowania się *nienaruszalność mieszkania *swoboda przemieszczania się *prawo wyjazdu za granicę, wyboru miejsca zamieszkania *wolność sumienia i religii *wolnoć wyrażania poglądów *wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Prawa i wolności polityczne obywatela RP(z konstytucji)
empezar lección
*wolność uczestnictwa i organizacji zgromadzeń publicznych zrzeszania się *dostęp do służby publicznej *prawo do informacji o działalności organów państwowych *prawo wyborcze *prawo do składania petycji i skarg
Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne obywatela RP
empezar lección
*do wolności i dziedziczenia *do zawodu i miejsca pracy *ochrona zdrowia *do nauki, 18lat obowiązkowo bezpłatnie *wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, korzystania z dóbr kultury
Obowiązki obywatela RP
empezar lección
*wierność RP *troska o dobro wspólne *przestrzeganie prawa *ochrona kraju, służba wojskowa *podnoszenie ciężarów i świadczeń publicznych *dbałość o środowisko naturalne, ponoszenie odpowiedzialności za szkody
Relacje między prawami a obowiązkami
empezar lección
*jedność praw i obowiązków(jedynie wtedy gdy wypełnia osoba obowiązki wobec społeczeństwa, np. było tak w konstytucji międzywojennego, PRL) *rozdział praw i obowiązków(prawa niezależnie przysługują, np. obecnie)
Cnoty obywatelskie
empezar lección
*wartości, które przyczyniają się do dobra wspólnego- powinny kształtować postępowanie obywatela
Najczęstsze cnoty obywatelskie
empezar lección
*dyscyplina wewnętrzna *tolerancja *uspołecznienie *krytycyzm *odpowiedzialność za słowa
Najczęstsze cnoty obywatelskie: dyscyplina wewnętrzna
empezar lección
umiejętność narzucenia sobie planów działania, konsekwencje ich realizacji.np. istotne w organizacjach
Najczęstsze cnoty obywatelskie: tolerancja
empezar lección
Poszanowanie i uznanie potrzeb, poglądów i zachowań innych ludzi
Najczęstsze cnoty obywatelskie: uspołecznienie
empezar lección
*zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne, np. akcje charytatywne. *wpływ na poziom aktywności mają(wychowanie, normy społeczne, hierarchia wartości społecznych, sytuacja ekonomiczna, wychowanie w szkole, postawa patriotyczna, obraz polityki w mediach)
Najczęstsze cnoty obywatelskie: krytycyzm
empezar lección
*umiejętność właściwej oceny zjawisk, poglądów(przyjmowania tylko uzasadnionych) *umiejętność weryfikacji poglądów
Najczęstsze cnoty obywatelskie: odpowiedzialność za słowa
empezar lección
*świadomość, że wystąpienia na forum publicznym mogą naruszać interesy innych ludzi *gotowość do ponoszenia konsekwencji
Deklaracja zasad tolerancji
empezar lección
ONZ 1995r. przyjął deklarację. *polega na respektowaniu cudzych praw i wartości, uznaniu i akceptacji różnic, umiejętności słuchania i komunikowania się, docenianiu rozmaitości kultur, otwarciu na cudze myśli i filozofie
Wolontariat
empezar lección
nieodpłatna, systematyczna, dobrowolna praca na rzecz potrzebujących
Kultura polityczna
empezar lección
Całokształt politycznych postaw, poglądów jednostek i społeczeństwa, charakterystycznych dla danego okresu. Opinia, wiedza, zaangażowanie. 3 typy: zaściankowa, poddańcza, uczestnicząca
Kultura polityczna: zaściankowa
empezar lección
niska świadomość polityczna społeczeństwa *zainteresowanie jednostek ogranicza się tylko do spraw własnych(rodzina miejscowość ZAŚCIANEK) *społeczeństwo przyjmuje jednolite postawy polityczne, *w społeczeństwie funkcjonują określone role polityczne, np. wodza charakterystyczne dla plemion afrykańskich np.
Kultura polityczna: poddańcza
empezar lección
jednostki i grupy są zainteresowane życiem publicznym, ustępują rządzącym, charakterystyczne dla autorytarnych, młodej demokracji
Kultura polityczna: uczestnicząca
empezar lección
zainteresowanie i zaangażowanie jednostek w życie publiczne *gotowość do także do sprawowania władzy(np. wiedza na temat życia politycznego, znajomość zasad) w demokratycznych
Kultura polityczna w Polsce po 89.
empezar lección
charakteryzuje mała aktywność polityczna społeczeństwa, niska frekwencja, rozwój organizacji pozarządowych i społecznych nie niesie za sobą jakości ich działania, zakres ich działalności jest ograniczony. przyczyny: piętno PRL, rozczarowanie transformacją, duża niechęć do polityków i organów. Obecnie wynika z niskich standardów etycznych polityków
Obywatele w państwach autorytarnych: prawa i wolności osobiste
empezar lección
represje w formie więzienia bez wyroku, tortury, skala represji mniejsza niż w totalitarnych, nie naruszają wolności sumienia, wyznania, nie indoktrynują
Obywatele w państwach autorytarnych: prawa i wolności polityczne
empezar lección
*dopuszczają działanie partii opozycyjnych ale ograniczają możliwość ich działania i pozbawiają wpływu na bieg spraw państwowych. Są wybory w formie plebiscytu, fałszowane
Obywatele w państwach autorytarnych: prawa i wolności ekonomiczne socjalne i kulturalne
empezar lección
*w mniejszym stopniu ograniczone *wolność gospodarcza *władza nie ingeruje w naukę, kulturę *niezależne media ale ocenzurowane
Obywatele w systemach totalitarnych: prawa i wolności osobiste
empezar lección
*są odrzucane, na masową skalę terror, państwo kontroluje wszystkie dziedziny życia społecznego- system inwigilacji, ograniczona możliwość poruszania się po kraju i wyjazdów zagranicznych, ideologia
Obywatele w państwach totalitarnych: prawa i wolności polityczne
empezar lección
*władza nie toleruje form sprzeciwu, opozycji *tylko partia rządząca legalna *wszystkie organizacje kontrolowane
Obywatele w państwach totalitarnych: prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne
empezar lección
*ograniczenie wolności gospodarczych, *centralnie planowana gospodarka, *wolność tworzenia i korzystania z dóbr kultury ograniczona przez cenzurą, *nie istnieją niezależne ani opozycyjne media, *swoboda twórcza, wolność działań naukowych jest ograniczona
Społeczeństwo obywatelskie
empezar lección
samo organizująca się zbiorowość ukształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego(media, organizacje, wybory) umożliwiające świadome uczestnictwo w życiu publicznym. Cechą charakterystyczną jest niezależność od władz publicznych. Tylko demokracja stwarza takie warunki.
Filary społeczeństwa obywatelskiego
empezar lección
wolne, demokratyczne wybory, własność prywatna i gospodarka rynkowa, samorealizujący się obywatele
Elementy społeczeństwa demokratycznego
empezar lección
obywatele, aktywność obywatelska, massmedia, opinia publiczna, organizacje społeczne i polityczne, ruchy społeczne, przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa,
Stowarzyszenia definicja
empezar lección
dobrowolne i trwałe zrzeszenia o celach niezarobkowych, samodzielne cele, programy i struktury; opiera się na pracy społecznej. (Stowarzyszenie..., towarzystwo..., związek...)
Zasady działalności stowarzyszeń w RP
empezar lección
prawo do zakładania stowarzyszeń mają posiadający pełnię praw publicznych, założyciele stowarzyszenia uchwalają statut określający nazwę, obszar działalności, siedzibe, cele, zasady członkostwa oraz struktury; stowarzyszenie musi mięć zarząd i organy kondroli wewnętrznej; najwyższa władza- walne zgromadzenie członków; nabywa osobowość prawną po wpisaniu do rejestru stowarzyszeń
Stowarzyszenia dzielą się na
empezar lección
*Rejestrowe(co najmniej 15 osób, mają osobowość prawną, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i przyjmowania darowizn i spadków) *Zwykłe(co najmniej 3 osoby,żadnych praw z rejestrowych, majątek tylko ze składek)
Funkcje stowarzyszeń
empezar lección
*mediacyjna(między grupami społecznymi a państwem) *promocja wartości *udział w rządzeniu(wpływają na decyzje władz) *inicjowanie zmian społecznych(zwracanie uwagi społeczeństwa i władzy na problemy) *rozproszenie władzy(ograniczają władzę biurokracji) *funkcja integracyjna(pomagają w integracji mniejszości z ogółem)
Znane stowarzyszenia: Caritas
empezar lección
jedna z największych organizacji społecznych, koordynuje działalność dobroczynną kościoła, pomaga rodzinom, bezdomnym, chorym, staruchom, poszkodowanym w klęskach żywiołowych
Znane stowarzyszenia: Monar
empezar lección
pomagają bezdomnym, narkomanom, HIVom. jedna z największych na świecie. twórca Marek Kotański
Znane stowarzyszenia: PCK
empezar lección
Część międzynarodowego ruchu czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. głównie ochrona życia i zdrowia, poszanowanie godności każdego człowieka, zwłaszcza w czasie konfliktów, klęsk, epidemii
Znane stowarzyszenia: Wspólna Polska
empezar lección
umacnianie więzi polaków mieszkających poza krajem z ojczyzną, wspiera oświatę i kulturę za granicami, udziela pomocy organizacjom polonijnym, materialnie wspiera polaków z byłego ZSRR
Organizacje pozarządowe w Polsce
empezar lección
fundacje i stowarzyszenia
Fundacje definicja
empezar lección
organizacje ustanowione przez założycieli- fundatorów dla realizacji określonych celów, np. rozwoju nauki
Zasady działalności fundacji w RP
empezar lección
fundacje może założyć osoba fizyczna i prawna. konieczne oświadczenie woli fundatora w formie aktu notarialnego lub testamentu(cele fundacji i środki na realizację) musi mieć statut(nazwa, obszary działalności, siedziba, cele, zasady członkostwa, struktury), kieruje zarząd, ma osobowość prawną, zdobytą w chwili wpisania fundacji do rejestru. do realizacji celów służą środki zebrane przez fundatora. aby zwiększyć majątek fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Znane fundacje: WOŚP
empezar lección
1993, między innymi Jerzy Owsiak, działalność w zakresie ochrony zdrowia, życia chorych, w szczególności dzieci
Znane fundacje: Polska Akcja Humanitarna
empezar lección
pomoc ludziom na całym świecie, np. ofiarom wojen, klęsk żywiołowych, również osobom w trudnej sytuacji materialnych(program Pajacyk- dożywianie dzieci w szkołach)
Znane fundacje: Fundacja przeciwko handlowi kobiet La Strada
empezar lección
walka z nasilającymi się w Europie Środkowo Wschodniej handlem kobiet i zmuszaniem do prostytucji. prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, niesie pomoc ofiarom procederu.
Znane fundacje: Polska fundacja dzieci i młodzieży
empezar lección
działa na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych ludzi
Związki zawodowe
empezar lección
dobrowolne oraz samorządne organizacje chroniące i reprezentujące pracowników najemnych, strzegące praw, interesów zawodowych i socjalnych
Zasady działalności związków zawodowych w RP
empezar lección
prawo działalności w ZW posiada każdy pracownik. żeby założyć potrzebna uchwała co najmniej 10 osób. związek ma osobowość prawną w chwili zarejestrowania w sądzie
Uprawnienia związków zawodowych
empezar lección
opiniowanie projektów ustaw dotyczących spraw objętych zadaniami związkowców. prowadzenie rokowań i układów zbiorowych w imieniu wszystkich pracowników branży. nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, zasad BHP i strajku.
Największe organizacje związkowe w Polsce
empezar lección
*Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność(organizacja skupiająca pracowników różnych branż, odwołuje się do etyki chrześcijańskiej) *Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych(skupia lewicowe związki zawodowe, np. związek nauczycielstwa polskiego)
Partie polityczne
empezar lección
mają na celu zdobycie i utrzymanie władzy w państwie, niektórzy badacze nie zaliczają ich do elementów społ. obywatelskiego.
Zasady działalności partii politycznych
empezar lección
zebranie 1000 deklaracji warunkiem założenia; działają na podstawie statutu, który określa cele, strukturę, zasady członkostwa, władzę oraz zasady finansowania; nabywa osobowość prawną wraz z chwilą wpisania jej przez Sąd Okręgowy w Warszawie do spisu patri; sąd może odmówić wpisania na podstawie orzeczenia TK jeżeli uzna, że jej cele lub zasady są sprzeczne z konstytucją; zakaz: faszystowskich, komunistycznych, z rasizmem, nienawiścią religijną, totalitarne metody władzy
Ruch społeczne
empezar lección
mniej sformalizowane od partii stowarzyszeń fundacji formy aktywności obywatelskiej; dążą do określonego celu- zmian społecznych; rodzą się spontanicznie; nie tworzą skomplikowanych struktur; gdy pojawia się możliwość wpływu na władzę i realizacji postulatów instytucjonalizują się. np. kiedyś Ruch Robotniczy, Ruch Chłopski w XIXw.
Najważniejsze współczesne ruchy społeczne: Ruch Ekologiczny
empezar lección
Ochrona roślin, zwierząt racjonalna gospodarka zasobami, ograniczanie emisji. najbardziej znany- Greenpeace(czystość mórz, morskiej flory i fauny), partia najbardziej znana - związek 90/zieloni. W RP partie- Zieloni 2004, stowarzyszenie Klub Gaja
Najważniejsze współczesne ruchy społeczne: Ruch antyglobalistyczny(alterglobalistyczny)
empezar lección
sprzeciwia się stosunkom społecznym, politycznym i gospodarczym panującym na świecie. Postulaty: zniwelowanie różnic pomiędzy biednym południem a bogatą północą, oddłużenie państw 3 świata, ochrona lokalnych kultur przed zalewem massmediów,
Najważniejsze współczesne ruchy społeczne: Ruch Pacyfistyczny
empezar lección
odwołuje się do ideologii pacyfizmu(dążenie do likwidacji wojen, ograniczenia zbrojeń, zapewnienia ludziom trwałego pokoju. zaczęło się w XIX wieku, pod koniec ruch liczył ponad 400 organizacji na rzecz: rozbrojenia atomowego, przeciwko wojnom, obronie demokracji i praw człowieka. Masowe protesty, blokady dróg, baz wojskowych. w Polsce najbardziej znana Ruch Wolność i Pokój (Jan Maria Rokita, Piotr Niemczyk, Jacek Kuroń)
Najważniejsze współczesne ruchy społeczne: ruch feministyczny
empezar lección
ideologia feministyczna, walka z dyskryminacją kobiet, manifestacje, happeningi, akcje informacyjne listy otwarte.
Opinia publiczna
empezar lección
zbiór poglądów społeczeństwa na ważne tematy, forma wyrażania poparcia lub dezaprobaty dla rządzących. jest badana przez ośrodki badań opinii publicznej, np CBOS(centrum badania opinii publicznej), OBOP(centrum badania opinii społecznej),
rola sondaży
empezar lección
bardzo ważna, kanał komunikacyjny między rządzącymi a rządzonymi, stabilizują system polityczny ostrzegając przed zagrożeniami, uwrażliwiają rządzących na głos opinii publicznej
mass media def
empezar lección
podstawowym zadaniem jest przekazywanie informacji odbiorcy(tv, radio, prasa, internet)
funkcja mediów: informacyjna
empezar lección
najstarsza, polega na dostarczaniu informacji
funkcja mediów: opiniotwórcza
empezar lección
wpływ na kształtowanie poglądów społeczeństwa przez sposób przekazywania, dobór komentarza
funkcja mediów: kontrolna
empezar lección
przekazują informacje o życiu jednostek zajmujących ważne stanowiska w państwie, pozwalają je oceniać, kontrola społeczna
funkcja mediów: rekreacyjna, edukacyjna
empezar lección
rozrywka i edukacja
funkcja mediów: kulturotwórcza
empezar lección
upowszechniają i tworzą kulturę, np. kształtują język
4 władza 2 warunki
empezar lección
media(priapizm-prywatne i państwowe, różne światopoglądy), (niezależność- trudne do zrealizowania- są pod wpływem władzy i reklamodawców)
prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa
empezar lección
Martin Luther King, świadome i celowe niestosowanie się do określonych przepisów prawa, które według obywatela są niesprawiedliwe;
warunki obywatelskiego nieposłuszeństwa:
empezar lección
warunki: podejmowane w imię wyższych wartości, nie dotyczy interesów osobistych, bez przemocy, gotowość do poniesienia kary

Debes iniciar sesión para poder comentar.