Makro 1

 0    69 tarjetas    paulinakomajda1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

system gospodarczy
empezar lección
zespół podmiotów gospodarczych - przedsiębiorców i konsumentów a także reguły kierujące ich zachowaniem i obszary działalności jak produkcja, konsumpcja. Składa się z 3 stref

strefa realna
empezar lección
strefa działania dotycząca określonego produktu- ciąg strumieni finansowych: nauka technika, produkcja, wymiana konsumpcja

strefa regulacji pierwotnej i wtórnej
empezar lección
pierwotna- system wartości pracowników i pracodawców i konsumentów wtórna- wiąże się z oddziaływaniem państwa oraz organizacji miedzynarodowych

strefa finansowa
empezar lección
analizowana pod względem rynku pienieżnego i kapitałowego. rynek pieniężny - kreacja pieniądza, wycena strumieni finansowych, kreowanie nowych wartości, przekształcanie oszczędnościw inwestycje rynek kapitałowy- pomnażanie bogactwa przez sztuczny przyrost wartosci

Czym zajmuje się makro
empezar lección
Produkcja - polityka fiskalna ceny - polityka pieniężna zatrudnienie - polityka strukturalna dochody - polityka dochodowa stosunki z zagranica- polityka kursowa, handlu zagranicznego

Sektory instytucjonalne
empezar lección
1) przedsiębiorstwa niefinansowe 2) instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 3) instytucje rządowe i samorządowe 4) instytytucje niekomercyjne 5) sektor gospodarstw domowych 6) sektor zagranica

Mierzenie efektów, co daje?
empezar lección
pozwala określić dystans - pozwala na określenie efektywności polityki gospodarczej - możemy określać dopuszczalny poziom wydatku na konsumpcje/rozwój - ułatwia wybór czynników wzrostu

Produkcja globalna
empezar lección
Mierzy efekty społeczne. Obejmuję sumę wszystkich sektorów instytucjonalnych. proces produkcji okeślany jest przez produkcję globalną - sumę produkcji globalnej wszystkich sektorów instytucjonalnych. Sumując PG pojawia się problem wielokrotnego liczenia. Musimy odjąć zużycie pośrednie i otrzymujemy Wartośc dodaną brutto

Wartość dodana brutto
empezar lección
Stanowi przeniesienie wartości ze zmaterializowanego półfabrykantu na utworzony środek trwały. skorygowana o podatki od produktów (+) i dotacje do produktów(-) daje nam PKB

Amortyzacja

Ceny rynkowe
empezar lección
cenu brutto, w nich mierzona jest produkcja globalna, pkb obejmują podatki

ceny czynników wytwórczych
empezar lección
w nich mierzona jest wartość dodana, to ceny po jakich przedsiębiorstwa otrzymują zapłatę

metoda wydatkowa
empezar lección
Spożycie + akumulacja = popyt krajowy - NX (ex-imp)= PKB

dochody pierwotne
empezar lección
powstają w procesie tworzenia efektów społecznych.Np. dochody z pracy, z tytułu posiadanego kapitału, państwa z tytułu podatków skorygowane o dotacje, podatki od producentów - dotacje.

Nadwyżka operacyjna brutto
empezar lección
obejmuje: zysk brutto osiagniety przez przedsiębiorstwa - dochody osiagniete przez właścicieli z tytułu prowadzonej działalności w sp.z.o.o. - AMORTYZACJE

metoda dochodowa
empezar lección
Koszty związane z zatrudnieniem (dochody) + podatki - dotacje + nadwyżka operacyjna brutto = PKB

Dochód Narodowy Brutto
empezar lección
suma dochodów pierwotnych wszystkich sektorów instygtucjonalnych powiększony o dochód netto z zagranicy (PKB + dochód netto z zagranicy)

PKB problemy
empezar lección
system liczenia amortyzacji - nie jest jednolity w różnych krajach - struktura cen i produkcji -kursy -nie uwzględnia ZADŁUŻENIA

dochód do dyspozycji brutto gosp domowych
empezar lección
dochód do dyspozycji gosp domowych + nadwyżka operacyjna + wynagrodzenia + dochody z tytułu własności + składki dokonane przez pracodawcę = dochody pierwotne gosp domowych - podatek od dochodu i majątku - składki obowiązkowe + świadczenia z tyt pomocy społecznej, ubezpieczeń, innych transferów = Dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych

Dochody finalne
empezar lección
są równe popytowi krajowemu. Przeznacfzamy je na zakup dóbr spożycia/akumulacji.

To część dochodu narodowego która przeznaczana jest na zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych. Dzieli się na -prywatne - finansowane przerz gosp domowei instytucje non profit - publiczne - finansowane z funduszy/ świadczeń społecznych. dzielimy je na indywidualne i ogólnospołeczne

spożycie publiczne - indywidualne
empezar lección
kierowane do konkretnych osób w ziązku z ich potrzebami. Obejmuje świadczenia edukacyjne, ochornę zdrowia. Świadczy je sektor instytucji rządowych i samorządowych

spożycie publicznie - ogólnospołeczne
empezar lección
obejmuje świadczenia związane z administracją, ochroną narodową, porządkiem społecznycm, nakłady na prace naukowo-badawczą.

Podział PKB
empezar lección
pierwotny, wtórny, ostateczny pierwotny - to podział który dokonuje się w procesie tworzenia PKB. polega na kształtowaniu się dochodów pierwotnych - wtórny - dochody pierwotne powiększone o NX podlegają procesom (system rynkowy i system finansób publicznych) i kształtują się dochody finalne

przeznaczenie części DN na inwestycje oraz zwiększanie zasobów ŚT i rezerw

zbyt niski poziom konsumpcji
empezar lección
uruchamia barierę konsumpcji - wywołuje określone reakcje społeczne. Mogą mieć charakter reakcji uświadomionych / nieuświadomionych. Uświadomione - gdy społeczeństwo celowo nie wykorzydstuje swoich możliwości. Nieuświadomione gdy poziom spożycia nie pozwala na pełną regenerację sił i możliwości pracowników. Nie pozwala na własny rozwój. Spada intensywność pracy, zaangażowanie, produktywność.

By nie dopuścić do bariery konsumpcji zaleca się:
empezar lección
Powiększanie poziomu spożycia (w krajach rozwiniętych ma rosnąć o 1% a w nierozwiniętych o 2-3%)

niematerialne czynniki wzrostu
empezar lección
nie związane z akumulacją, przyczyniają się do wzrostu produktywniości - ochrona zdrowia, edukacja, rekreacja kultura

Argumenty za akumulacją
empezar lección
inwestcje pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy, -ograniczamy poziom odrzucenia społecznego -wprowadzamy innowacje - rozwój infrastruktury - powiększanie rzeczowych składników majątku obrotowego

Wzrost gospodarczy
empezar lección
proces ilościowego powiększania kategorii ekonomicznychPKB i DNB

Rozwój gospodarczy
empezar lección
proces powiększania kategorii ekonomicznych ilościowy i jakościowy, związany ze zmianami społecznycmi: kwalifikacje, edukacja, ubóstwo, zdrowie, pozion innowayjności, konkurencyjność.

N*w K*k W*e
empezar lección
Praca * produktywnośc pracy Kapitał* produktywność kapitału Wiedza* produktywność wiedzy = PKB

Współzależności czynników
empezar lección
zeszyt Czerniak

Jakie czynniki wpływają na wydajność pracy?
empezar lección
motywacja, organizacja pracy, kwalifikacje, techniczne uzbrojenie pracy

techniczne uzbrojenie pracy
empezar lección
Uz=K/N Uz= y/N wyraża wyposażnienie, Mowi jaki jest poziom nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy

Produktywność kapitału - czynniki
empezar lección
typ postępy technicznego, struktura branżowa gospodarki, struktura technologiczna inwestycji, sprawność procesu inwestowania

Typ postępu technicznego
empezar lección
k=deltaK/deltaY= Uz/W

Meade wzór
empezar lección
PKB=U*K + Q*N + rin

Modele neoklasyczne
empezar lección
Podażowe Uwzględniają aktywną rolę rynku, rynek sam doporwadza się do równowagi, praca jestw pełni wykorzystywana - nie ma bezrobocia. Nie potrzebna jest ingerencja państwa. Inwestycje zależą od rozmiarów oszczędności. Przedstawiciele: Kalecki, Mead, Solow

Modele keynesowskie
empezar lección
popytowe: rynek sam nie doporwadzi się do równowagi, potrzeba jest ingerencja państwa, występuje bezrobocie, Wzrost zależy od efektywnego popytu. Inwestycje powodują dwa efekty - popytowy i podażowy.

Jakie czynniki powodują zmianę oceny dochodów w czasie?
empezar lección
postęp technoczno-organizacyjny -czynniki potrzebotwórcze -ryzyko gospodarcze -wycena rynku kapitałowego

porówywanie dochodów
empezar lección
nie wolno porównywać nakładów dochodów z różnych lat. Aby je porównać musimy sprowadzić efekty i nakłady do jednego punktu czasowego

Metoda dyskonta
empezar lección
wzór (2) 1. Metoda dyskonta – pozwala na sprowadzenie wartości kategorii dochodów, kosztów, wypływu, wpływu do roku bazowego

metoda procentu składanego
empezar lección
wzór pozwala przeliczyć wartości kategorii ekonomicznych do warunków wybranego roku docelowego

czynniki subiektywne
empezar lección
wynikają z preferencji konsumentów

zapewnia nam dochów, zapewnia bezpieczeństwo konsumpcji w prxzyszlosci, prestiż, wieksza wladza, zasób przezornościowy, możliwość dziedziczenia.

czynniki obiektywne
empezar lección
opisują zmianę dochodu w czasie (metoda dys i %składanego)

krzywa obojętności konsumenta
empezar lección
MRS- marginalna stopa substytucji mówi nam o ile ograniczyć konsumpcję w t0 aby zwiększyła się o jednostkę w t1

krzywa obojętności - wzrost stopy procentowej
empezar lección
Wzrost stopy procentowej Kąt nachylenia linii budżetu się zmienia. Jest bardziej ostry. Punkt A przestaje być punktem optymalnym. Stopa zamiany dochodu w czasie maleje. Wzrost Stopy procentowej wywoła zmianę substytucji. Zwiększa się preferencja dla konsumpcji przyszłej. Wzrost stopy procentowej pozwalając na przejście na wyżej położoną krzywą konsumpcji w czasie powoduje efekt dochodowy. Bardziej preferujemy konsumpcję bieżącą.

efekt substytucyjny i dochodowy
empezar lección
Silniejszy jest efekt substytucyjny. Wzrost preferencji dla konsumpcji przyszłej. Jeśli stopa procentowa maleje, sytuacja jest odwrotna. Rosną wtedy preferencje dla konsumpcji bieżącej. Stopa procentowa rośnie  Wzrost oszczędności, spadek konsumpcji Stopa procentowa spada  Wzrost konsumpcji, spadek oszczędności Inflacja zmienia realną stopę procentową. Wzrost inflacji obniża realną stopę procentową. Działa tak jak obniżka stopy procentowej. Zwiększa preferencje dla konsumpcji bieżącej i zmniej

hipoteza dochodu absolutnego
empezar lección
prawdziwą funkcją jest funkcja krótkookresowa. Decyzje konsumpcyjne są podejmowane na podstawie absolutnego poziomu dochodu. Przesunięcie wywołane jest czynnikami strukturalnymi. Ulegamy iluzji statystycznej. Przesunięcie ku górze krótkookresowych krzywych sprawia, iż decyzje na krzywej krótkookresowej pokrywają się z decyzjami na krzywej długookresowej. Do czynników strukturalnych, które powodują przesunięcie krzywej krótkookresowej ku górze zaliczamy: • Migracje ludności ze wsi do miasta (rela

hipoteza dochodu względnego Duesenberry
empezar lección
głosi, że obie funkcje są prawdziwe. Zgodnie z nią prawdziwa jest funkcja długookresowej konsumpcji, jak i funkcja krótkookresowej konsumpcji. Decyzje bieżące są decyzjami wynikającymi z dochodów bieżących, ale również zależą od dochodów przeszłych. Gospodarstwa domowe przyzwyczajają się do pewnego poziomu konsumpcji i obniżenie dochodu bieżącego wywołuje tzw. efekt rygla (efekt związany ze stabilizacją poziomu konsumpcji w warunkach obniżenia dochodów bieżących. Gospodarstwa domowe starają się

hipoteza dochodu permamentnego (współczesna) Friedman
empezar lección
Została sformułowana przez M. Friedmana. Stwierdził, że prawdziwą funkcją konsumpcji jest funkcja konsumpcji długookresowej, która określa wydatki konsumpcyjne wynikające z dochodu permanentnego (Yp). Dochód permanentny jest to dochód zależny od dochodów przeszłych, hipotezy dochodu absolutnego ale również od dochodu okresów przyszłych. Jest to średnioważony dochód bieżących i dochód permanentny Beta – zależy od zmienności procesów gospodarowania. Jeżeli warunki są stabilne, to parametr ten jest

funkcje państwa
empezar lección
alokacyjna stabilizacyjna redystrybucyjna

narzędzia polityki fiskalnej
empezar lección
automatyczne stabilizatory narzędzia dyskrecjonalne

automatyczne stabilizatory
empezar lección
system progresywnego opodatkowania i system zasiłków socjalnych

narzędzia dyskrecjonalne
empezar lección
-system robót publicznych -aktywne formy zwalczania bezrobocia -dyskrecjonalny system zasiłków socjalnych -zmienny system opodatkowania (niezgodny z prawem polskim)

wynik cykliczny
empezar lección
zależy od przebiegu cyklu koniunkturalnego. Jeżeli mamy proces rozwoju (wieksze wpływy podatkowe, mniejsze wydatki socjalne) powinniśmy osiągać dodatni wynik (nadwyżkę) sektora instytucji rządowych i samorządowych. W okresach recesji gdy pojawiają się kłopoty z utrzymaniem wpływów podatkowych, gdy rosną potrzeby wydatków socjalnych naturalną sytuacją jest sytuacja deficytu czyli przewagi wydatków nad dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyjęto iż wynik cykliczny waha się w p

wynik strukturalny
empezar lección
wynik sektora instytucji rzadowych i samorządowych jaki osiągamy w warunkach wykorzystania czynników wytwórczych. Jeżeli przyjmuje postać deficytu to poglebia dług publiczny. Zgodnie z paktem ... jest to 3% PKB. Więc my mamy nadmierny deficyt. Unia określiła dopuszczalny poziom deficytu na poziomie 1% PKB.

trzy progi oszczędnościowe:
empezar lección
50, 55, 60 % PKB

Ograniczenie wydatków publicznych
empezar lección
prowadzi do: 1) zmniejszenia stopy procentowej 2) ograniczenia presji inflacyjnej 3) zmniejsza ryzyko gospodarcze, zwieksza wiarygodność państwa a to wpływa na zwiększenie siły mnożnikowej impulsów fiskalnych.

Wydatki fiskalne
empezar lección
kreujące impuls fiskalny tworzą procesy mnożnikowe przyczyniające się do wzrostu dochodu. Te procesy w klasycznym ujęciu to będzie 1/1 – c. Jedna jednostka impulsu fiskalnego pobudza do wzrostu dochodu. Wiecej niż o jednostkę. Efekty wydatków fiskalnych mogą przyjąc postać efektów keynsowskich i efektów nie keynsowskich.

efekty keynesowskie i niekeynesowskie
empezar lección
Efekty keynsowskie polegają na tym że wzrost impulsu fiskalnego wywołuje wielokrotny wzrost dochodu. Efekty niekeynsowskie mogą zostac zaoszczędzone zamiast wzrostu dochodu będziemy mieli wzrost oszczędności bez inwestycji, pieniadze zostaną przesuniete na rynki finansowe Impulsy keynesowskie (procesy mnożnikowe) wymaga aby gospodarka charakteryzowała się stabilnością, wysoką wiarygodnością państwa (przewidywalność, stabilność decyzji ekonomicznych finansowych politycznych) Jeżeli brakuje nam st

wzrost podatków- co powoduje?
empezar lección
1) ogranicza dochod do dyspozycji – prowadzi to do zmniejszenia globalnego popytu. 2) Obniża opłacalność produkcji, a w warunkach gospodarki globalnej może prowadzić do przenoszenia produkcji do innych krajów. 3) Obniża przyszłe wolne strumienie pieniężne. A tym samym obniża opłacalność projektów rozwojowych. To hamuje dynamikę wzrostu gospodarczego. 4) sprzyja pojawianiu się negatywnych postaw społecznych, kreowaniu szarej strefy i ucieczki przed opodatkowaniem

TERMS OF TRADE
empezar lección
relacja pomiędzy względną zmianą cen dóbr eksportowanych a importowanych Jeśli ToT>1 to ceny dóbr eksportowanych rosną szybciej niż dóbr importowanych

Jakie czynniki determinują import?
empezar lección
Import: 1) Importochłonnośc gospodarki 2) Poziom PKB 3) Kursy walutowe

Jakie czynniki determinują eksport?
empezar lección
Eksport: 1) Czynniki jakościowo-technologiczne 2) Kursy walutowe 3) Relacje cen krajowych i zagranicznych 4) Stopy procentowe

– ile jednostek waluty krajowej otrzymamy za ile jednostek waluty obcej. I

ile zapłacimy


Debes iniciar sesión para poder comentar.