Ideologie i doktryny polityczne. Systemy polityczne, demokracja i kultura polityczna. WOS Wiedza O Społeczeństwie (liceum, matura)

1  1    32 tarjetas    rudedude1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
POLITYKA
empezar lección
Działania związane z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy
IDEOLOGIA
empezar lección
Uporządkowany i uproszczony obraz świata, chętnie przyjmowany przez szerokie kręgi społeczne. Jest to zbiór idei, poglądów, wartości i przekonań nt. funkcjonowania społeczeństwa
DOKTRYNA POLITYCZNA
empezar lección
pojecie węższe od ideologii; są to konkretne sformowania, wyodrębnione z ideologii i zastosowane w praktyce
PROGRAM POLITYCZNY
empezar lección
Dalsze uszczegółowienie ideologii; jest to bezpośrednie kształtowanie różnych sfer życia publicznego
Funkcje ideologii
empezar lección
integracyjna (zbliża ludzi o podobnych poglądach politycznych), poznawcza (tworząca obraz rzeczywistości społecznej), programowo-polityczna (wpływ na program polityczny partii), mobilizacyjna (mobilizacja do działań), uprawomocniająca (ideowa podstawa funkcjonowania partii)
Historyczny podział doktryn politycznych
empezar lección
konserwatywne, reformistyczne, rewolucyjne, reakcyjne, utopijne
Współczesny podział doktryn politycznych
empezar lección
doktryny prawicowe, lewicowe, centrowe
Najważniejsze doktryny
empezar lección
liberalizm, konserwatyzm, chrześcijańska demokracja, socjal-demokracja, faszyzm, komunizm
DEMOKRACJA
empezar lección
forma ustroju politycznego, w której obywatele sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem swych przedstawicieli
Zasady współczesnej demokracji
empezar lección
podział władzy, suwerenność narodu, reprezentacja, poszanowanie mniejszości, pluralizm
FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ
empezar lección
referendum (powszechne głosowanie), inicjatywa ludowa (prawo części obywateli do zgłaszania własnych propozycji), veto ludowe (zgłoszenie sprzeciwu wobec ustawy), reccal (prawo do odwoływania urzędników), plebiscyt (poparcie lub dezaprobata), zgromadzenie ludowe (postanowienia i decyzje)
FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ
empezar lección
wybory, przynależność do organizacji, zgromadzenia, pochody, manifestacje, listy otwarte i potycje
WYBORY
empezar lección
Proces wyłaniania przez ogół obywateli z pośród kandydatów osób, które będą piastować najwyższe stanowiska w państwie
Zasady prawa wyborczego
empezar lección
-powszechności, proporcjonalności, równości, tajności, bezpośredniości
PRAWA obywatela w społeczeństwie
empezar lección
Prawa i wolności osobiste: prawo do życia, do wolności, wolności słowa, religii i przekonań, prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, prawo do ochrony życia. Prawa i wolności polityczne: wolność słowa i zgromadzeń, wolność zrzeszania się, dostęp do służby publicznej, prawo wyborcze i prawo do informacji, prawa wyborcze i prawo do składania petycji i wniosków
OBOWIĄZKI obywatela w społeczeństwie
empezar lección
Wierność Rzeczypospolitej i troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa, obrona kraju, podatki, dbałość o środowisko naturalne
Kultura polityczna
empezar lección
Całokształt politycznych postaw i poglądów jednostek i całego społeczeństwa
Typy kultury politycznej
empezar lección
kultura zaściankowa (niska świadomość społeczna członków społeczeństwa), kultura podporządkowana (charakterystyczna dla krajów młodej demokracji, gdzie obywatele pomimo pewnego zainteresowania życiem publicznym, nie biorą w nim udziału), kultura uczestnictwa (obywatele mogą i chcą uczestniczyć w życiu publicznym)
PAŃSTWO
empezar lección
Trwała wspólnota ludzi zamieszkujących określone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej. Jest organizacją przymusową, terytorialną, polityczną i suwerenną
OBYWATELSTWO
empezar lección
Przynależność do jakiegoś państwa
Formy nabycia obywatelstwa
empezar lección
prawo krwi, prawo ziemi, małżeństwo z obywatelem innego kraju, nadanie obywatelstwa przez organ władzy państwowej
Koncepcje genezy państwa
empezar lección
koncepcja teistyczna, koncepcja umowy społecznej, koncepcja podboju i przemocy, koncepcja marksistowska
Władza państwowa
empezar lección
Zdolność wydawania i egzekwowania decyzji
LEGITYMIZACJA
empezar lección
Przekonanie, że dana osoba lub grupa może sprawować władzę
Trzy typy legitymizacji
empezar lección
Legitymizacja tradycyjna (wiara, że dana osoba może sprawować władzę), legitymizacja charyzmatyczna (przekonanie o wyjątkowych cechach sprawującego władzę), legitymizacja legalna (przekonanie, że rządzący zdobył władzę na mocy obowiązującego prawa)
Funkcje współczesnego państwa
empezar lección
funkcja zewnętrzna - polityka zagraniczna; funkcja wewnętrzna - prawodawcza, porządkowa, administracyjna, gospodarcza, socjalna, kulturalna
Podział państw ze względu na formę rządu
empezar lección
monarchia i republika
Podział ze względu na reżim polityczny
empezar lección
państwo demokratyczne, totalitarne i autorytarne
Podział państw ze względu na ustrój terytorialny
empezar lección
państwo unitarne, państwo złożone (np. federacje, konfederacje, unie państw)
Państwo unitarne
empezar lección
Jednostki podziału terytorialnego nie mają samodzielności politycznej, np. Polska, Szwecja, Węgry
Państwo złożone
empezar lección
Części składowe państwa o dużym stopniu samodzielności, np. federacje, konfederacje, unie państw
Systemu polityczne
empezar lección
system parlamentarno-gabinetowy, system prezydencki, system parlamentarno-komitetowy, system kanclerski, system półprezydencki

Debes iniciar sesión para poder comentar.