EY -słówka do pracy

 0    253 tarjetas    dominikamarszalek5
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
konto
empezar lección
account
saldo
empezar lección
account balance
Ustawa o rachunkowości
empezar lección
Accounting Act
Biuletyn księgowy
empezar lección
Accounting bulletin
Departament księgowości
empezar lección
Accounting department
Księgowość
empezar lección
Accounting function
Polityka rachunkowości
empezar lección
accounting policy
Zasady rachunkowości
empezar lección
Accounting practices/principles
Procedury księgowe
empezar lección
Accounting procedures
Zapisy księgowe/księgi/dokumentacja księgowa
empezar lección
Accounting records
System księgowy
empezar lección
Accounting system
Bierne rozliczanie międzyokresowe kosztów
empezar lección
Accruals
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
empezar lección
Accrued expense
Umorzenie
empezar lección
Accumulated depreciation/ provision for depreciation
Korekty księgowe
empezar lección
Adjusting entries/ adjustments
Koszty ogólnego zarządu
empezar lección
administrative expenses
Procedury analityczne
empezar lección
Analytical procedures
Narzędzia analityczne
empezar lección
Analytical tools
Transakcja na warunkach rynkowych
empezar lección
Arm's length transaction
Aktywa
empezar lección
Assets
Aktywa trwałe
empezar lección
Non-current assets
Rzeczowe aktywa trwałe
empezar lección
Tangible assets
Wartości niematerialne i prawne
empezar lección
Intangible assets
aktywa obrotowe/ majątek obrotowy
empezar lección
current assets
nieściągalne należności
empezar lección
bad debts
koszt nieściągalnych należności
empezar lección
bad debt expense
nieściągalne należności odpisane w koszty
empezar lección
bad debt write-offs
tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności
empezar lección
providing for doubtful debts
saldo
empezar lección
a balance
bilans/ sprawozdanie z sytuacji finansowej
empezar lección
balance sheet / statement of financial position
dzień bilansowy
empezar lección
balance sheet day
bilansować konta/ księgi
empezar lección
balance the accounts/ books (to make the accounts balance)
Uzgodnienie wyciągu bankowego z księgami
empezar lección
Bank reconciliation
Dobre praktyki
empezar lección
best practices
weksel
empezar lección
bill of exchange (B/E)
wystawianie faktur dla klientów/ fakturowanie klientów
empezar lección
billing customers
księga główna
empezar lección
book of account/ ledger
kredyty i pożyczki
empezar lección
borrowings/ loans
kapitał stały/ Kapitał pracujący
empezar lección
Capital employed
Środki pieniężne
empezar lección
Cash
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
empezar lección
Balance sheet change in cash and cash equivalents
ściąganie należności
empezar lección
cash collection/ receivables collection
wydatki gotówkowe
empezar lección
cash disbursements
wpływy gotówkowe
empezar lección
cash receipts
dziennik wpływów kasowych
empezar lección
cash receipts journal
Rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych
empezar lección
Cash flow statement / see Statement of Cash flows
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
empezar lección
Cash flows from operating activities
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
empezar lección
Cash flow from investing activities
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
empezar lección
Cash flow from financing activities
zmiana stanu zapas
empezar lección
change in inventories
zmiana stanu rezerw
empezar lección
change in provisions
plan kont
empezar lección
chart of accounts
ściągalność
empezar lección
collectability
środki trwałe w budowie
empezar lección
Construction in progress (CIP)
Zobowiązania warunkowe
empezar lección
Contingent liabilities
Podatek dochodowy
empezar lección
Corporate tax/ Income tax
Koszty podróży
empezar lección
Costs
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
empezar lección
Cost of finished goods, goods for resale and raw materials sold
Koszt własny sprzedaży (KWS)
empezar lección
Cost of sales (COS)
Koszt własny sprzedaży (KWS)
empezar lección
Cost of goods sold (COGS)
Księgowanie po stronie Ma (MA)
empezar lección
Credit entry (CR)
Zasady udzielania kredytu kupieckiego
empezar lección
Credit policies
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach
empezar lección
Creditor (payables) days/ Days Payable Outstanding (DPO)
Zobowiązania
empezar lección
Creditors/ payables/ Accounts Payable
Aktywa obrotowe/ aktywa któtkoterminowe
empezar lección
Current assets
Zobowiązania krótkoterminowe
empezar lección
Current liabilities
wskaźnik płynności bieżącej
empezar lección
current ratio
czeki do klientów
empezar lección
customer checks
obligacje
empezar lección
debentures
księgowanie po stronie Winien (WN)
empezar lección
Debit entry (DR)
wskaźnik zadłużenia
empezar lección
debt ratio
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
empezar lección
debt to equity ratio
wskaźnik rotacji należności
empezar lección
debtors turnover
wskaźnik rotacji należności w dniach
empezar lección
debtors days
Należności
empezar lección
Debtors/ receivables/ Accounts Receivable
Przychody przyszłych okresów (PPO)
empezar lección
Deferred income
Podatek odroczony
empezar lección
Deferred tax
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
empezar lección
Deferred tax liability
Amortyzacja
empezar lección
Depreciation (tangible assets) / amortization (intangible assets)
aktywa podlegające amortyzacji
empezar lección
depreciable assets
działalność zaniechana
empezar lección
discontinued operations
rabat (otrzymany, udzielony)
empezar lección
discount (received, allowed)
koszty dystrybucji
empezar lección
distribution costs
zasada podwójnego zapisu
empezar lección
double entry system
wskaźnik zysku na akcje
empezar lección
EPS (Earnings per Share)
Kapitał własny
empezar lección
Equity and reserves/ capital and reserves
Wartość godziwa
empezar lección
Fair value
Wiarygodność
empezar lección
Faithful representation
Metoda "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"
empezar lección
FIFO (first in first out) method
Aktywa finansowe
empezar lección
Financial assets
Finansowe mechanizmy kontrolne
empezar lección
Financial controls
Instrumenty pochodne
empezar lección
Derivatives
Zobowiązania finansowe
empezar lección
Financial liabilities
Sytuacja finansowa
empezar lección
Financial position
Sprawozdanie finansowe
empezar lección
Financial reporting/ financial reports/ accounts
Proces sprawozdawczości finansowej
empezar lección
Financial reporting process
Sprawozdanie finansowe
empezar lección
Financial Statements
Fałszywe sprawozdanie finansowe
empezar lección
Fraudulent financial statements
Śródroczna sprawozdawczość finansowa/ okresowe sprawozdanie finansowe
empezar lección
Interim financial statements
Produkty
empezar lección
Finished goods
Rok finansowy
empezar lección
Financial year/ fiscal
Środki trwałe
empezar lección
Fixed assets
Różnice kursowe
empezar lección
Foreign exchange differences
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych
empezar lección
Foreign exchange gains/ losses
całkowicie umorzony
empezar lección
fully depreciated
powszechnie uznane zasady rachunkowości
empezar lección
GAAP (Generally Accepted Accounting Practices)
Powszechnie uznane standardy audytu
empezar lección
GAAS (Generally Accepted Auditing Standards)
Salda w księdze głównej
empezar lección
General ledger balances
Zasada kontynuacji działalności
empezar lección
Going concern
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności
empezar lección
Going concern evaluation
Wartość firmy
empezar lección
Goodwill
Marża brutto ze sprzedaży
empezar lección
Gross margin
Procentowa marża brutto ze sprzedaży
empezar lección
Gross margin percentage
Zysk brutto ze sprzedaży
empezar lección
Gross profit
Rentowność sprzedaży
empezar lección
gross profit margin
Dochód
empezar lección
Income
Podatek dochodowy
empezar lección
Income tax expense
wartości niematerialne i prawne
empezar lección
intangible assets
przychody z tytułu odsetek
empezar lección
interest income
stopa procentowa
empezar lección
interest rate
system kontroli wewnętrznej
empezar lección
internal control
gotówka w drodze
empezar lección
in-transit deposit
zapasy
empezar lección
inventories/ stock
obrót zapasami/ rotacja zapasów
empezar lección
Inventory turnover
nieruchomość inwestycyjna
empezar lección
investment property
inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
empezar lección
investments in associates
Zapisy w dzienniku/ zapisy księgowe
empezar lección
Journal entries
Potwierdzenie, np. należności
empezar lección
Letter of confirmation/ confirmation letter
Zobowiązania
empezar lección
Liabilities
Metoda 'ostatnie weszło, pierwsze wyszło"
empezar lección
LIFO (last in first out) basis - forbidden under IFRS
sprawozdanie zarządu
empezar lección
management report
udział w rynku
empezar lección
market share
wartość rynkowa
empezar lección
market value
papiery wartościowe w obrocie giełdowym
empezar lección
marketable securities
plik główn
empezar lección
master file
istotność
empezar lección
materiality
poziom istotnośc
empezar lección
materiality level
istotny błąd/ istotna nieprawidłowość
empezar lección
material misstatement
fuzja
empezar lección
merger
opisy
empezar lección
Narratives
Wartość księgowa netto (po uwzględnieniu umorzenia)/wartość bilansowa
empezar lección
net book value/ carrying amount/ written down amount
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
empezar lección
Net cash flow from operating activities
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
empezar lección
Net cash flow from investing activities
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
empezar lección
Net cash flows from financing activities
zysk netto
empezar lección
net profit
rentowność netto
empezar lección
net profit margin
aktywa trwałe
empezar lección
non-current assets
udziały niekontrolujące
empezar lección
non-controlling interests (NCI)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
empezar lección
Notes to the financial statements
Transakcje pozabilansowe
empezar lección
Off-balance sheet transactions
Struktura organizacyjna
empezar lección
Organizational structure
Koszty ogólnozakładowe/administracyjne
empezar lección
Overhead
zawyżony
empezar lección
overstated
zobowiązania
empezar lección
payables, accounts payable
podatki od wynagrodzeń
empezar lección
payroll taxes
inwentaryzacja gotówki w kasie
empezar lección
petty cash count
kasa podręczna
empezar lección
petty cash fund
Inwentaryzacja aktywów
empezar lección
Physical count of assets
zaliczki na środki trwałe w budowie
empezar lección
prepayments for construction in progress
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
empezar lección
prepayments for intangible assets
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
empezar lección
prepayments and accrued income
rachunek zysków i strat
empezar lección
profit-and-loss account/ income statement
zysk
empezar lección
profit
zysk brutto
empezar lección
profit before tax (PBT)§
Zysk z lat ubiegłych
empezar lección
Accumulated profits from previous years
Zyski zatrzymane
empezar lección
Retained earnings
rentowność
empezar lección
profitability
marża
empezar lección
profit margin
płatności w miarę postępu prac
empezar lección
progress payments
rzeczowe aktywa trwałe
empezar lección
proporty, plant and equipment (PPE)
rezerwa
empezar lección
provision
rezerwy na zobowiązania
empezar lección
provisions for liabilities
zasada ostrożności
empezar lección
prudence concept
spółka notowana na giełdzie
empezar lección
publicly traded company
wskaźnik płynności szybkiej
empezar lección
quick ratio
próba losowa
empezar lección
random sample
skala ocen
empezar lección
rating scale
surowce
empezar lección
raw material
rachunek/ paragon
empezar lección
receipt
księgowanie rachunku
empezar lección
accounting for receipt
rozliczenie rachunku
empezar lección
receipt settlement
należności
empezar lección
accounts receivable/ receivables
uzgadniać
empezar lección
reconcile
uzgodnienie kont
empezar lección
reconciliation of accounts
zaksięgowany/ zarejestrowany
empezar lección
recorded
księgowanie
empezar lección
recording
dokumentacja/ zapisy/ rejestr
empezar lección
records
dane dotyczące kredytu kupieckiego
empezar lección
credit records
rejestr magazynowy
empezar lección
inventory records
dane dotyczące kredytów
empezar lección
loan records
dane dotyczące płatności
empezar lección
payment records
rejestr zakupów
empezar lección
purchasing records
transakcje ze stronami powiązanymi
empezar lección
related-party transactions
kapitał zapasowy/ rezerwowy
empezar lección
reserve capital, reserves
kapitał z aktualizacji wyceny
empezar lección
revaluation reserve
przychody ze sprzedaży
empezar lección
revenues
przegląd
empezar lección
review
wskaźnik rentowności kapitału stałego (kapitał własny+zobowiązania długoterminowe)
empezar lección
ROCE (Return on Capital Employed)
Wskaźnik rentowności kapitału własnego
empezar lección
Return on equity (ROE)
wskaźnik zwrotu z inwestycji
empezar lección
return on investment (ROI)
błędy zaokrągleń
empezar lección
rounding errors
sprzedaż/ przychody ze sprzedaży
empezar lección
sales
faktura sprzedaży
empezar lección
sales invoice
zamówienie od klienta
empezar lección
sales order
dobór próby/ próbkowanie
empezar lección
sampling
poziom ryzyka losowego
empezar lección
degree of sampling risk
zakres tolerancji ryzyka losowego
empezar lección
allowance for sampling risk
informacja dotycząca próby
empezar lección
sampling information
zabezpieczona pożyczka/ kredyt
empezar lección
secured loan
koszty sprzedaży
empezar lección
selling expenses
akcja/ udział
empezar lección
share
akcja (udziały) własne
empezar lección
treasury shares
kapitał podstawowy
empezar lección
share capital
należne wpłaty na kapitał podstawowy
empezar lección
unpaid share capital
kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej/ agio emisyjne
empezar lección
share premium
akcjonariusz, udziałowiec
empezar lección
shareholder
kapitał (fundusz) własny
empezar lección
shareholders' equity
interesariuszy
empezar lección
stakeholders
koszty standardowe
empezar lección
standard costs
rachunek kosztów standardowych/ rachunek kosztów normatywnych
empezar lección
standard cost system
statystyczne badania częściowe (próbkowanie)
empezar lección
statistical sampling
sprawozdania
empezar lección
statements
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
empezar lección
statement of changes in equity
sprawozdanie z całkowitych dochodów=rachunek zysków i strat+inne całkowite dochody
empezar lección
statement of comprehensive income
Rachunek przepływów pieniężnych
empezar lección
Statement of cash flows
Inwentaryzacja
empezar lección
stock count/ Physical inventories
Zapisy dotyczące zapasów/ rejestr zapasów/ rejestr magazynowy
empezar lección
stock records
wskaźnik rotacji zapasów w dniach
empezar lección
stock days/ inventory days
rotacja zapasów/ obrót zapasami
empezar lección
stock turnover
stan zapasów
empezar lección
stocking level
księga pomocnicza
empezar lección
subsidiary ledger
konto zawierające kwoty do wyjaśnienia
empezar lección
suspense account
rzeczowe środki trwałe
empezar lección
tangible fixed assets
podatek
empezar lección
tax
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
empezar lección
other tax charges
deklaracja podatkowa
empezar lección
tax form/ tax return
składanie deklaracji podatkowej
empezar lección
filing tax return
zobowiązania handlowe/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług
empezar lección
trade payables/ trade creditors
należności handlowe/ należności z tytułu dostaw i usług
empezar lección
trade receivables
przetwarzanie transakcji
empezar lección
transaction processing
ceny transferowe
empezar lección
Transfer pricing
jedna z funkcji działu finansów dot. m.in. zarządzania środkami pieniężnymi, kredytami itp.
empezar lección
treasury function
zestawienie obrotów i sald (obrotówka)
empezar lección
trial balance (TB)
nieściągalne należności
empezar lección
uncollectible accounts
zaniżony
empezar lección
understated
opinia bez zastrzeżeń
empezar lección
unqualified opinion
pozycje niezaksięgowane
empezar lección
unrecorded items
magazynowanie
empezar lección
warehousing
kapitał obrotowy (majątek obrotowy-zobowiązania krótkoterminowe)
empezar lección
working capital
dokumentacja robocza
empezar lección
working papers/ work papers
odpisać w koszty, zmniejszyć wartość, np. należności
empezar lección
write-down
spisać w koszty
empezar lección
write-off
opinia biegłego rewidenta nt. rocznego sprawozdania finansowego
empezar lección
year-end audit report/Year-end auditor's report

Debes iniciar sesión para poder comentar.