3. Flight Planning

 0    86 tarjetas    puscianek
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
gap
She has a gap between her front teeth.
something that is absent and stops something from being complete
empezar lección
Luka, przerwa
Ona ma szparę pomiędzy przednimi zębami
coś, co jest nieobecne i powstrzymuje coś przed ukończeniem
Decimal
empezar lección
dziesiętny
Omit
He was omitted from the team because of his behaviour.
to not include something or someone
empezar lección
pomijać
Został pominięty w zespole z powodu jego zachowania.
nie dołączać czegoś lub kogoś
Prohibited
The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation.
The new law prohibits people from drinking alcohol in the street.
empezar lección
Zakazane
Państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną
Nowe prawo zabrania ludziom picia alkoholu na ulicy.
Restricted
controlled or limited
Their access to education is severely restricted.
empezar lección
Ograniczone
kontrolowane lub ograniczone
Ich dostęp do edukacji jest poważnie ograniczony
Dispatch
When will you be able to dispatch the order?
to send someone or something somewhere
empezar lección
Wysłanć
(Kiedy będziecie w stanie wysłać zamówienie?
wysłać kogoś lub coś gdzieś
Incorporated
They incorporated a few of my ideas
I want to incorporate you to my project.
empezar lección
Wprowadzać
Oni wprowadzili parę moich pomysłów
Chcę cię wprowadzić do mojego projektu.
en-route
empezar lección
na trasie, podczas lotu
Depict
This painting depicts Saint Joseph
to represent someone or something in a picture or story
empezar lección
Przedstawiać
Ten obraz przedstawia świętego Józefa
reprezentować kogoś lub coś na obrazku lub w historii
Excluding
It cost me 100 euro, excluding 10 euro for delivery
empezar lección
Z pominięciem,
To kosztowało mnie 100 euro, z pominięciem 10 euro za dostawę.
Corridors
empezar lección
Korytarze
Wishing to cross
empezar lección
Chcąc przeciąć
Mandatory
If something is mandatory, it must be done.
empezar lección
Obowiązkowy
Jeśli coś jest obowiązkowe, należy to zrobić.
admit
They admitted him to a secret society.
He admitted being wrong
empezar lección
Dopuszczać, przyznawać się
Oni dopuścili go do tajnego stowarzyszenia.
Przyznał, że był w błędzie
label
to describe the qualities of someone or something using a word or phrase, usually in a way that is not fair
to fix a small piece of paper or other material to something which gives information about it
empezar lección
Etykietować, określać
opisać cechy kogoś lub czegoś za pomocą słowa lub frazy, zwykle w sposób, który nie jest sprawiedliwy
Przymocowanie małego kawałka papieru lub innego materiał do czegoś, co daje informacje na jego temat
Retractable
empezar lección
Wysuwane i chowane
acft
empezar lección
Tylko
escarpment
empezar lección
Skarpa
Swamp
(an area of) very wet, soft land:
In fairytales, the scary ogre often lives next to a swamp.
empezar lección
Bagno
(obszar) bardzo mokry, miękki ląd:
W bajkach straszny ogr często mieszka w pobliżu bagna.
hardened
empezar lección
utwardzone
unpaved
empezar lección
nieutwardzony
intercept
to stop and catch something or someone before that thing or person is able to reach a particular place
Give me the coordinates of the intercept
empezar lección
Przechwycić, punkt przecięcia prostej z osią współrzędną
zatrzymać i złapać coś lub kogoś, zanim ta rzecz lub osoba będzie w stanie dotrzeć do określonego miejsca
Podaj mi współrzędne punktu przecięcia
proceed via
to continue as planned:
empezar lección
Kontynuować przez
kontynuować zgodnie z planem
Intersection
an occasion when two lines cross, or the place where this happens
empezar lección
Przecięcie, skrzyżowanie
okazji, kiedy krzyżują się dwie linie lub miejsce w którym to się dzieje
Assigned route
empezar lección
Przydzielona trasa
Clearance - CLNC
empezar lección
Pozwolenie
predictable
It was predictable from the very beginning
Something that is predictable happens in a way or at a time that you know about before it happens
empezar lección
Przewidywalny
To było przewidywalne od samego początku
Coś, co można przewidzieć, dzieje się w sposób lub w czasie, o którym wiesz, zanim to nastąpi
Current
of the present time
Have you seen the current issue of Vogue magazine
empezar lección
Obecny
W aktualnym czasie
Czy widziałeś aktualne wydanie magazynu Vogue?
DEL - delivery
the act of taking goods, letters, parcels
We guarantee an express delivery
empezar lección
Dostawa, dostarczanie
Działanie polegające na przyjmowaniu towarów, listów, paczek
Gwarantujemy szybką dostawę
Newer
empezar lección
Nowsze
Make things simple
empezar lección
Zrobić coś prościej
Underneath
under or below
He looked underneath the carpet
empezar lección
Pod czymś
On zajrzał pod dywan.
whereby
it's put me in a position whereby I can't afford to take a job.
empezar lección
W wyniku czegoś
To postawiło mnie w sytuacji, w wyniku której nie mogę sobie pozwolić na podjęcie pracy.
briefly
for a short time
He looked at it briefly before giving it back
empezar lección
krótko
On popatrzył na to krótko zanim to oddał
Examine
Would you like to examine the data in detail before we proceed?
to look at or consider a person or thing carefully and in detail in order to discover something about them.
empezar lección
zbadać, sprawdzić
Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?
aby przyjrzeć się lub wziąć pod uwagę osobę lub rzecz dokładnie i szczegółowo, aby odkryć coś na ich temat:
Perceive
I am most worried about how people will perceive me.
We perceived a faint light in the distance
empezar lección
Dostrzec, postrzegać (Odbierać w pewien sposób)
Najbardziej martwię się o to, jak ludzie będą mnie postrzegać.
W oddali dostrzegliśmy słabe światło
Remaining
The two remaining competitors will fight for victory.
The remaining half of the students don't want to go on a trip.
empezar lección
Pozostały
Dwaj pozostali zawodnicy będą walczyć o zwycięstwo
Pozostała połowa uczniów nie chce jechać na wycieczkę.
prudent
wise and careful
empezar lección
Ostrożny
mądry i ostrożny
intact
empezar lección
nienaruszony
Consolidate
empezar lección
Utrwalić
Vital
Tourism is vital to the country's economy.
This is a vital piece of information.
empezar lección
Istotny
Turystyka ma istotne znaczenie dla gospodarki kraju.
To naprawdę istotna informacja.
undercarriage
the set of wheels and other parts that support a plane when it is on the ground and make it possible to take off and land
empezar lección
podwozie samolotu
zestaw kół i innych części, które podpierają samolot, gdy znajduje się on na ziemi i umożliwia start i lądowanie
manifold
empezar lección
kolektor
Frequently
Do you come to this bar frequently?
She frequently goes to the cinema at the weekends.
empezar lección
Często
Czy często przychodzisz do tego baru?
Ona często chodzi do kina w weekendy
Extract
This is my favourite extract from this book
Read this extract of the text and then answer the questions below it.
empezar lección
Fragment
To jest mój ulubiony fragment z tej książki
Przeczytajcie ten fragment tekstu, a potem odpowiedzcie na pytania, które są poniżej.
Repetitive
involving doing or saying the same thing several times, especially in a way that is boring:
Assembly line workers had to do repetitive activities.
empezar lección
Powtarzalne (monotonne)
polegające na wielokrotnym robieniu lub mówieniu tego samego, zwłaszcza w sposób nudny
Pracownicy linii produkcyjnej musieli wykonywać monotonne czynności
Confirm
Call me to confirm the date of our meeting
I must confirm the date of the meeting
empezar lección
Potwierdzać
Zadzwoń do mnie, żeby zatwierdzić datę naszego spotkania
Muszę potwierdzić datę spotkania.
encompasses
Surround and have or hold within.
this area of London encompasses Piccadilly to the north and St James's Park to the south
empezar lección
obejmuje
Otacza i ma lub trzyma w sobie
ten obszar Londynu obejmuje Piccadilly na północy i Park św. Jakuba na południu
Denmark
empezar lección
Dania
Decommissioning
empezar lección
wycofanie z eksploatacji
Adjacent
Next to or adjoining something else.
empezar lección
Sąsiadującym przyległy
Obok lub przylegających do czegoś innego.
Shaded
empezar lección
Zacieniowane
depict
Represent by a drawing, painting, or other art form
This painting depicts Saint Joseph.
empezar lección
przedstawiać, obrazować
Reprezentować przez rysunek, malarstwo lub inną formę sztuki
Ten obraz przedstawia św. Józefa.
Aid
Help, typically of a practical nature
The government promised to give aid to the developing countries
empezar lección
Pomoc, wsparcie
Pomoc, zazwyczaj o charakterze praktycznym
Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się
Valuable
Worth a great deal of money.
Do you have any idea how valuable this stuff is?
empezar lección
Wartościowy, cenny
Warto dużo pieniędzy.
Masz jakiekolwiek pojęcie, jak wartościowe są te rzeczy?
Quite
The weather is quite nice today.
empezar lección
Całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
Deliberate
Done consciously and intentionally
empezar lección
Celowo
Sporządzono świadomie i celowo.
Verbatim
In exactly the same words as were used originally.
empezar lección
Dosłownie
Dokładnie te same słowa, które zostały użyte pierwotnie.
Dealing
empezar lección
Postępowanie
Advise
Offer suggestions about the best course of action to someone
The teacher advised his students to visit the library
empezar lección
Doradzać
Zaproponuj komuś sugestie dotyczące najlepszego sposobu działania
Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki
Dealt with
empezar lección
Załatwione, rozwiązane
struggle
Striving to achieve or attain something in the face of difficulty or resistance
She has to struggle with her illness alone because she has no family.
empezar lección
Zmagać się
Dążenie do osiągnięcia lub osiągnięcia czegoś w obliczu trudności lub oporu
Ona musi sama borykać się ze swoją chorobą, bo nie ma żadnej rodziny
no attempt has been made
empezar lección
Nie podjęto żadnej próby
attempt
make an effort to achieve or complete (something difficult)
She attempted to smile
empezar lección
Próbować, usiłować
Dołożyć starań, aby osiągnąć lub zakończyć (coś trudnego)
Ona usiłowała się uśmiechnąć
nature of flight
empezar lección
Natura lotu
adequate visual reference (Adequate Vis Ref)
empezar lección
odpowiednie odniesienie wzrokowe
conduct
The manner in which a person behaves, especially in a particular place or situation.
It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions
empezar lección
przeprowadzić, przewodzić
Sposób, w jaki dana osoba się zachowuje, zwłaszcza w określonym miejscu lub sytuacji.
Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi
directed traffic information
empezar lección
skierowane informacje o ruchu
assumed for use
empezar lección
założony do użytku
surveillance
Close observation, especially of a suspected spy or criminal.
Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement
empezar lección
Nadzór
Ścisła obserwacja, szczególnie podejrzanego szpiega lub kryminalisty.
Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa
display
Put (something) in a prominent place in order that it may readily be seen.
The movie is displayed on the screen.
empezar lección
Wyświetlić, pokaz, wyświetlacz
Umieść (coś) w widocznym miejscu, aby łatwo było je zobaczyć.
Film jest wyświetlany na ekranie
Portion
A part of a whole
A large portion of the society thinks about emigration
empezar lección
część
Część całości
Duża część społeczeństwa myśli o emigracji
thereof
the member state or a part thereof
empezar lección
Tego, jego
Państwo członkowskie lub jego część
capabilities
The power or ability to do something.
This robot's capability for learning is virtually endless
empezar lección
Możliwość
Moc lub zdolność do zrobienia czegoś.
Możliwości tego robota do nauki jest praktycznie nieskończona
inadvisable
Likely to have unfortunate consequences
empezar lección
niewskazany
Prawdopodobnie ma niefortunne konsekwencje
intended
Was the offence intended?
empezar lección
zamierzony
Czy ta zniewaga była zamierzona?
provision
The action of providing or supplying something for use.
Most of them had been there for weeks and were already well provisioned
empezar lección
Zaopatrzenie, świadczenie
Działanie polegające na zaopatrzeniu lub dostarczaniu czegoś do użytku.
Większość z nich była tam już od kilku tygodni i dobrze zaopatrzona
discrete
Individually separate and distinct
empezar lección
oddzielny, odrębny
Indywidualnie oddzielone i odrębne
affect
I don't affect him. He does what he wants
empezar lección
Oddziaływać na coś, wpływać
Nie mam na niego wpływu. On robi, co chce.
entries
empezar lección
wejście, wpis
until
empezar lección
Aż do, do
revised
empezar lección
ulepszony
community
empezar lección
Wspólna, społeczność
discontinue
empezar lección
przerwać
generic term
empezar lección
ogólny terin
manner
His manner of speaking is cute.
empezar lección
sposób
Jego sposób mówienia jest uroczy.

Debes iniciar sesión para poder comentar.