ustawa o zmianie danych osobowych ADMINISTRACJA

 0    17 tarjetas    miziol14
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Ustawe stosuje się do
empezar lección
obywateli polskich; 2) cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej miejsce pobytu stałego; 3) cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
W rozumieniu ustawy:
empezar lección
zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia
zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę żeńską lub męską
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów:
empezar lección
imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, chyba że osoba ubiegająca posiada członków rodziny o tym nazwisku
Po zmianie nazwiska
empezar lección
nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów
. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona
empezar lección
Wojciech Józef
Zmiana nazwiska może dotyczyć
empezar lección
nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na
empezar lección
małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa
Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że
empezar lección
drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka
empezar lección
jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko
Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed organami
empezar lección
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na (za czym)
empezar lección
pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę`
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem`
empezar lección
konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera
empezar lección
1) dane osoby, której zmiana dotyczy imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały
Pesel, 2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 3) uzasadnienie.
Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje`
empezar lección
kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub zastępca
, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywil. właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub zastępca
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany
empezar lección
rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca`
Organy, o których mowa w art. 12, o zmianie imienia lub nazwiska niezwłocznie informują:
organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom) jezeli maloletni byli brani pod uwage
empezar lección
kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy
organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru danych osobowych PESEL
Zawiadomienie, o którym mowa zawiera:
4 elementy
empezar lección
1) dane,2) imię (imiona) lub nazwisko (nazwiska), na jakie nastąpiła zmiana
3) nazwę organu, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska; 4) oznaczenie i datę wydania decyzji.

Debes iniciar sesión para poder comentar.