Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobositych

 0    41 tarjetas    miziol14
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy czyli:
empezar lección
wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Właściwość miejscową organu ustala się według
empezar lección
miejsca pobytu stałego osoby, w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie
Dowód osobisty unieważnia organ gminy, który
empezar lección
który wydał ten dokument
Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez:
empezar lección
ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w formie zbioru PESEL, wojewodę – w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych,
organy gminy – w formie gminnych zbiorów meldunkowych
Organ gminy może żądać od osoby, której dotyczy obowiązek meldunkowy
empezar lección
przedstawienia w określonym terminie danych niezbędnych do zaktualizowania ewidencji
Wojewodowie sprawują nadzór nad
empezar lección
działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie
Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako
empezar lección
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Kto: 1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, 3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
empezar lección
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny
Dowód osobisty jest dokumentem
empezar lección
1) stwierdzającym tożsamość osoby; 2) poświadczającym obywatelstwo polskie;
3) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej
W Polsce obowiązuje
empezar lección
obowiązek meldunkowy
. Obowiązek meldunkowy polega na o
empezar lección
3) zameldowaniu o urodzeniu dziecka; 4) zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego; 5) zameldowaniu o zgonie osoby.
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
W tym samym czasie można mieć tylko
empezar lección
jedno miejsce pobytu stałego
Pobytem stałym jest
empezar lección
t zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania
Miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej, zamieszkałej stale na statku, jest
empezar lección
miejscowość, w której ma siedzibę przedsiębiorstwo żeglugowe zatrudniające tę osobę.
Pobytem czasowym jest
empezar lección
przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem
Miejscem pobytu czasowego osoby zatrudnionej na statku morskim
empezar lección
jest miejscowość, w której ma siedzibę zakład pracy zatrudniający tę osobę.
Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana
empezar lección
zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego
Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
empezar lección
1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego; 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych;
3) odbywanie czynnej służby wojskowej;4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich
Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić
empezar lección
dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje
empezar lección
jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
Adres określa się przez podanie
empezar lección
nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego
nazwy miejscowości nazwy gminy,
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej
empezar lección
w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na
empezar lección
formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana
empezar lección
a wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana
empezar lección
zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy tam gdzie mieszkał
Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu
empezar lección
jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się
Cudzoziemiec z EU przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w
empezar lección
30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
. Cudzoziemiec SPOZA EU jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w
empezar lección
4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni
Numer PESEL nadaje minister
empezar lección
właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej.
. Numer PESEL nadaje się
empezar lección
cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu, na pisemny wniosek komuś
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty
empezar lección
1) od ukończenia 18 roku życia; 2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli
nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od
empezar lección
ukończenia 13 roku życia
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która
empezar lección
nie ukończyła 13 roku życia
Dowód osobisty jest ważny
empezar lección
10 lat od jego wydania
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny
empezar lección
5 lat od daty jego wydania
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny
empezar lección
jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia
empezar lección
nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
empezar lección
1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
2) uszkodzenia dowodu osobistego 3) upływu terminu ważności dowodu osobistego
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy
empezar lección
niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument
Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana
empezar lección
zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, lub konsulatowi
Dowód osobisty podlega unieważnieniu
empezar lección
z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza z dniem zgonu jego posiadacza; z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego z dniem upływu ważności dowodu osobistego

Debes iniciar sesión para poder comentar.