SuperMemo. Basic. Set01

 0    999 tarjetas    vMario
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

yes
Yes, I'm from Poland.
empezar lección
tak
Tak, jestem z Polski.

no
No, I don't want to go out with you.
empezar lección
Nie
Nie, nie chcę z tobą chodzić.

zero
from zero to hero
empezar lección
zero
od zera do bohatera

one
I only have one brother.
empezar lección
jeden
Mam tylko jednego brata.

two
There were two girls in the classroom.
empezar lección
dwa
W klasie były dwie dziewczyny.

three
I work three days a week.
empezar lección
trzy
Pracuję trzy dni w tygodniu.

four
My son is four years old.
empezar lección
cztery
Mój syn ma cztery lata.

five
I'd like five tomatoes.
empezar lección
pięć
Poproszę pięć pomidorów.

six
We're in the sixth grade.
empezar lección
sześć
Jesteśmy w szóstej klasie.

seven
My grandmother is seventy years old.
empezar lección
siedem
Moja babcia ma siedemdziesiąt lat.

eight
It's eight eighty-five.
empezar lección
osiem
To będzie osiem osiemdziesiąt pięć.

nine
My daughter can only count to nine.
empezar lección
dziewięć
Moja córka umie liczyć tylko do dziewięciu.

ten
Two thousand and ten.
empezar lección
dziesięć
Dwa tysiące dziesięć.

eleven
I went out at eleven.
empezar lección
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.

twelve
twelve boxes
empezar lección
dwanaście
dwanaście pudełek

thirteen
thirteen busses
empezar lección
trzynaście
trzynaście autobusów

fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
empezar lección
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.

fifteen
They cost fifteen dollars each.
empezar lección
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.

szesnaście

siedemnaście

eighteen
There are eighteen windows in the house.
empezar lección
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.

dziewiętnaście

twenty
twenty men
empezar lección
20
dwudziestu mężczyzn

thirty
thirty children
empezar lección
trzydzieści
trzydzieścioro dzieci

forty
My father is forty.
empezar lección
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.

fifty
There were fifty people at the funeral.
empezar lección
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.

sześćdziesiąt

siedemdziesiąt

eighty
My grandfather is eighty.
empezar lección
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.

dziewięćdziesiąt

(one) hundred
empezar lección
(Jeden) sto

two hundred
empezar lección
dwieście

(one) thousand
empezar lección
(tysiąc

(one) million
empezar lección
(jeden milion

(one) billion
empezar lección
(jeden bilion

first
It is my first success at work.
empezar lección
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.

second
Give me a second.
empezar lección
druga
Daj mi sekundę.

third
He finished third.
empezar lección
trzeci
Zajął trzecie miejsce.

czwarty


szósty

Monday
I hate Mondays!
empezar lección
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!

Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
empezar lección
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.

Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
empezar lección
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.

Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
empezar lección
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!

Friday
Everyone likes Fridays!
empezar lección
piątek
Każdy lubi piątki!

Saturday
We are going to dance on Saturday night.
empezar lección
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.

Sunday
Sundays are often sunny.
empezar lección
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.

January
January is the first month of the year.
empezar lección
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.

February
In February people wear warm clothes.
empezar lección
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.

March
It's still cold in March.
empezar lección
Marsz
W marcu jest wciąż zimno.

April
They divorced in April.
empezar lección
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.

May
In May many flowers bloom and birds sing.
empezar lección
Może
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.

June
In June people go on vacation.
empezar lección
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.


August
They want to go on holiday in August.
empezar lección
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.

September
In September children go back to school.
empezar lección
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.

October
In October all leaves fall down from trees.
empezar lección
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.

November
November is associated with strong wind and rains.
empezar lección
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.

grudzień

I
I love you.
empezar lección
ja
Kocham cię.

you
Are you a teacher?
empezar lección
ty
Jesteś nauczycielem?

he
He works in the office.
empezar lección
on
On pracuje w biurze.

she
She is so beautiful!
empezar lección
ona
Ona jest taka piękna.

it
It is my car.
empezar lección
to
To jest mój samochód.

we
We are on holiday now.
empezar lección
my
My jesteśmy teraz na wakacjach.

you
Are you a teacher?
empezar lección
ty
Jesteś nauczycielem?

they
They are from England.
empezar lección
one
Oni są z Anglii.

be
It's nice to be here.
empezar lección
być
Miło tu być.


nie jestem

ty jesteś

he (she
on ona ono jest
empezar lección
it) is

jesteśmy

ty jesteś

oni są


jesteś


ona jest

isn't
It isn't important.
empezar lección
nie jest
To nie jest ważne.

aren't
Aren't you hungry?
empezar lección
nie są
Nie jesteś głodna?

have
I don't have any money.
empezar lección
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.


ty masz

he (she
on (ona
empezar lección
it) has
ono) ma


ty masz

oni mają

my
My phone is not working.
empezar lección
mój
Mój telefon nie działa.

your
Your boyfriend is really handsome.
empezar lección
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.

his (his car)
empezar lección
jego(jego samochód)

her (her car)
empezar lección
jej (jej samochód)

its (its speed)
empezar lección
jego (ich prędkość)

our
Our house is big and cozy.
empezar lección
nasz
Nasz dom jest duży i przytulny.

your
Your boyfriend is really handsome.
empezar lección
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.

their (their car)
empezar lección
ich (ich samochód)

me (give me)
empezar lección
mi (daj mi)

you (I like you)
empezar lección
ty (ja lubię)

him (I like him)
empezar lección
go (ja go lubię)

her (I like her)
empezar lección
jej (ją lubię)

you (I like you)
empezar lección
ty (ja lubię)

them (I like them)
empezar lección
im (lubię je)

myself (I hurt myself
ja (ja zranić siebie
empezar lección
I bought myself something)
kupiłem sobie coś)

yourself (you will hurt yourself)
empezar lección
samodzielnie (można się zranić)

himself (he hurt himself)
empezar lección
Sam (zranił się)

herself (she hurt herself)
empezar lección
sama (zraniła się)

itself (the dog hurt itself)
empezar lección
Sam (pies zranić się)

ourselves (we found ourselves)
empezar lección
sami (okazało się)

yourselves (you found yourselves)
empezar lección
Sami (znaleźliście siebie)

themselves (they found themselves)
empezar lección
sami (oni znaleźli się)


ty byłeś

on był

byliśmy

ty byłeś

oni byli

wasn't
He wasn't happy about my decision.
empezar lección
nie było
On nie był zadowolony z mojej decyzji.

weren't
They weren't at school this week.
empezar lección
nie było
Oni nie byli w szkole w tym tygodniu.

and (you and I)
empezar lección
oraz (ty i ja)

and (and you?)
empezar lección
i (i?)

here: (Let's skate here.)
empezar lección
tutaj: (Niech jeździć tutaj).

there (Let's sit there.)
empezar lección
tam (Chodźmy tam siedzieć.)

in (in the kitchen)
empezar lección
w (w kuchni)

to (to Canada
do (do Kanady
empezar lección
to Europe)
do Europy)

on (on the table)
empezar lección
na (na stole)

after (after ten)
empezar lección
gdy (po dziesięć)

before (before midnight)
empezar lección
wcześniej (przed północą)

hello
Hello everyone!
empezar lección
cześć
Witam wszystkich!

hi
Hi everyone!
empezar lección
cześć
Cześć wszystkim!

but
I want to buy a new phone, but I can't afford it.
empezar lección
ale
Chcę kupić nowy telefon, ale mnie nie stać.

or
Cash or credit card?
empezar lección
lub
Gotówką czy kartą?

time
It's time to go home.
empezar lección
czas
Czas iść do domu.

thing
These things are mine.
empezar lección
rzecz
Te rzeczy są moje.

very (very hot)
empezar lección
bardzo bardzo gorąco)

with (with you)
empezar lección
z (ze sobą)

work
My wife is at work now.
empezar lección
praca
Moja żona jest teraz w pracy.

work
My wife is at work now.
empezar lección
praca
Moja żona jest teraz w pracy.

take (take it)
empezar lección
brać (wziąć)

for (for you
for (dla ciebie
empezar lección
for me)
dla mnie)

udać się
Chodźmy!

if
When, if not now?
empezar lección
gdyby
Kiedy, jeśli nie teraz?

use
Our program is easy to use.
empezar lección
posługiwać się
Nasz program jest łatwy do używania.

see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
empezar lección
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.

show (show surprise)
empezar lección
show (pokaz niespodzianka)

people
Some of the people are bad.
empezar lección
ludzie
Niektórzy ludzie są źli.

some (some people)
empezar lección
Niektórzy (niektórzy ludzie)

like
I like it.
empezar lección
lubić
Lubię to.

lubię to

come
Where do you come from?
empezar lección
chodź
Skąd pochodzisz?

more
Do you want more potatoes?
empezar lección
jeszcze
Chcesz więcej ziemniaków?

most (the most talent; most women)
empezar lección
najbardziej (najbardziej talent; większość kobiet)

new (a new book)
empezar lección
nowy (nowa książka)

part
It's only a part of the story.
empezar lección
część
To tylko część historii.

only
We have only one child.
empezar lección
tylko
Mamy tylko jedno dziecko.

place
Paris is the most romantic place.
empezar lección
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.

this (this place)
empezar lección
ten (to miejsce)

that (that place)
empezar lección
że (to miejsce)

these (these people)
empezar lección
te (te osoby)

those (those people)
empezar lección
te (tych osób)

that (he told me that)
że)
empezar lección
że (on powiedział mi

under (under the house)
empezar lección
mocy (w domu)

above
Our office is above the hairdresser’s.
empezar lección
powyżej
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.


over (over you)
empezar lección
nad (na ciebie)

about (about you)
empezar lección
o (o tobie)

what (what do you want?; what's this?)
empezar lección
co (co chcesz?; co to jest?)

do (what are you doing?)
empezar lección
zrobić (co robisz?)

who
Who is your favourite contemporary writer?
empezar lección
kto
Kto jest twoim ulubionym współczesnym pisarzem?

why
Why are you sad today?
empezar lección
czemu
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?

where
Do you happen to know where Tom lives?
empezar lección
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?

when
When are we going to meet?
empezar lección
gdy
Kiedy znowu się spotkamy?

how
How are you going to do that?
empezar lección
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?

which
Which book would you like to read?
empezar lección
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?

the same
My room is the same as yours.
empezar lección
to samo
Mój pokój jest taki sam jak twój.

so (so hot)
empezar lección
SO (tak gorąco)

such (such people)
empezar lección
takie (takich osób)

state
There are fifty states in the US.
empezar lección
stan
W USA jest pięćdziesiąt stanów.

still
Are you still studying?
empezar lección
nadal
Nadal studiujesz?

again
I forgot my keys again.
empezar lección
jeszcze raz
Znowu zapomniałem kluczy.

against
It's against the law to bribe.
empezar lección
przeciwko
Przekupstwo jest wbrew prawu.

hello
Hello everyone!
empezar lección
cześć
Witam wszystkich!

all
All of my friends are nice.
empezar lección
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.

at
The family is sitting at the table.
empezar lección
w
Rodzina siedzi przy stole.

near
Weekend is near.
empezar lección
Blisko
Weekend jest blisko.

at three p.m.
empezar lección
o piętnastej.

dużo

much
I'm fat because I eat too much.
empezar lección
dużo
Jestem gruba bo za dużo jem.

too much (too much work)
empezar lección
zbyt wiele (zbyt wiele pracy)

how much is it?
empezar lección
ile to kosztuje?

here you are
empezar lección
tu masz

now
Are you at home now?
empezar lección
teraz
Jesteś teraz w domu?

through (through the window)
empezar lección
przez (przez okno)

then
What happened then?
empezar lección
następnie
Co się potem stało?

myśleć

than (he is taller than you)
empezar lección
niż (on jest wyższy od ciebie)

as ... as ... (as tall as you)
empezar lección
jak ... jak ... (tak wysoki jak ty)

can (I can)
empezar lección
Można (mogę)

get
I must get to the train station.
empezar lección
otrzymać
Muszę dostać się na stację kolejową.

each
Each person has its own ambitions.
empezar lección
każdy
Każdy człowiek ma własne ambicje.

every
I want to know every English word.
empezar lección
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.

know
I don't know.
empezar lección
wiedzieć
Nie wiem.

I don't know
empezar lección
Nie wiem

will (I will come)
empezar lección
będzie (przyjdę)

shall
Shall we dance?
empezar lección
powinien
Zatańczymy?

Powiedz mi

up
I walked up the stairs.
empezar lección
w górę
Wszedłem po schodach na górę.

down
I went down the stairs.
empezar lección
na dół
Zszedłem po schodach.

other (other people)
empezar lección
inne (inni)

To jest moje

to jest twoje

to jest jego

to jej

to jest nasze

to jest twoje

it's theirs
empezar lección
to jest ich

by me (written by me)
empezar lección
przeze mnie (napisany przeze mnie)

book
Will e-books replace paper books?
empezar lección
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?

day
What a beautiful day!
empezar lección
dzień
Cóż za piękny dzień!


house
My house isn't as big as yours.
empezar lección
dom
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.

school
Do you remember what your first day at primary school was like?
empezar lección
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?

tree
Every man should plant a tree.
empezar lección
drzewo
Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo.

duży; duży

boy
Who is this boy?
empezar lección
chłopak
Kim jest ten chłopak?

door
Close the door.
empezar lección
drzwi
Zamknij drzwi.

przepraszam

flower
This is a nice flower.
empezar lección
kwiat
To jest ładny kwiat.

girl
This girl is my sister.
empezar lección
dziewczyna
Ta dziewczyna to moja siostra.

good
Have a good day!
empezar lección
dobry
Miłego dnia!

live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
empezar lección
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.

man
I know this man.
empezar lección
człowiek
Znam tego mężczyznę.


room
My room is smaller than my brother's.
empezar lección
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.

table
The breakfast is on the table.
empezar lección
stół
Śniadanie jest na stole.

woman
She is an attractive woman.
empezar lección
kobieta
Ona jest atrakcyjną kobietą.


drink
I'm thirsty, can I have a drink?
empezar lección
drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?

eat
I would like to eat something typical for this region.
empezar lección
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.

near
Weekend is near.
empezar lección
Blisko
Weekend jest blisko.

short
My phone charger is too short.
empezar lección
krótki
Moja ładowarka do telefonu jest zbyt krótka.

(I'm) sorry
empezar lección
(Przepraszam

podziękować

today
I will do it today.
empezar lección
dzisiaj
Zrobię to dziś.

tomorrow
Will you be home tomorrow?
empezar lección
jutro
Będziesz jutro w domu?

always
I will always love you.
empezar lección
zawsze
Zawsze będę cię kochać.

town
Londyn to ogromne miasto.

every (every day)
empezar lección
codziennie (codziennie)

everyone
Everyone deserves to be loved.
empezar lección
każdy
Każdy zasługuje by być kochanym.

everybody
Why is everybody looking at me?
empezar lección
wszyscy
Dlaczego wszyscy na mnie patrzą?

wszędzie

food
Mexican food is spicy.
empezar lección
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.

friend
Meet my friend.
empezar lección
przyjaciel
Poznaj mojego przyjaciela.

home
I miss home.
empezar lección
Dom
Tęsknię za domem.

to go home
Are you going home?
empezar lección
iść do domu
Idziecie już do domu?

live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
empezar lección
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.

make (to make coffee)
empezar lección
zrobić (zrobić kawę)

name
What's your name?
empezar lección
Nazwa
Jak masz na imię?

old
My father is old.
empezar lección
stary
Mój ojciec jest stary.

ready
Are you ready?
empezar lección
gotowy
Jesteś gotowy?

road (e.g. road sign)
empezar lección
drogi (na przykład znak drogowy)those (those people)
empezar lección
te (tych osób)

Zgodzić się

because
I don't like her because she is stupid.
empezar lección
bo
Nie lubię jej, bo jest głupia.

z powodu


give
Can you give me 5 dollars?
empezar lección
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?

I would like to
empezar lección
chciałbym

long
Your hair is so long.
empezar lección
długie
Twoje włosy są takie długie.

stoisko

I would do it
empezar lección
chciałbym to zrobić

quite a lot
empezar lección
sporo

about (about three months)
empezar lección
o (około trzech miesięcy)


feeling (to hurt sb's feelings)
empezar lección
uczucie (zranić uczucia SB)

free
Are those seats free?
empezar lección
wolny
Czy te miejsca są wolne?

hot
It's hot outside.
empezar lección
gorąco
Na zewnątrz jest gorąco.

nice
She is so nice!
empezar lección
miły
Ona jest taka miła!

pretty
It's pretty complicated.
empezar lección
ładny
To dość skomplikowane.

say
I want to say something to you in private.
empezar lección
mówić
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.

tell
I tell you, you will like it.
empezar lección
powiedzieć
Mówię Ci, spodoba Ci się.

tell me about it
empezar lección
Opowiedz mi o tym

speak
Do you speak English?
empezar lección
mówić
Mówisz po angielsku?

talk
I want to talk to the boss.
empezar lección
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.

want (I want to go)
empezar lección
chce (Chcę)

down (look down)
empezar lección
w dół (patrz w dół)


hear
Have you heard the news?
empezar lección
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?

Spójrz na)

many
How many apples do you need?
empezar lección
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?

dużo

I must do it
empezar lección
Muszę to zrobić

nothing
I have nothing to do.
empezar lección
nic
Nie mam nic do roboty.

please (be quiet
proszę (bądź cicho
empezar lección
please)
proszę)

położyć

sentence
to pass a sentence
empezar lección
zdanie
wydać wyrok

on powinien

he ought to
empezar lección
Powinien był

true (true message)
empezar lección
prawda (true wiadomość)

every
I want to know every English word.
empezar lección
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.

English
I want to learn English.
empezar lección
język angielski
Chcę nauczyć się angielskiego.

goodbye
Goodbye, have a safe trip.
empezar lección
do widzenia
Do widzenia, bezpiecznej podróży.

it’s ten o'clock
empezar lección
jest dzięsiąta

play
Let’s play a different game.
empezar lección
grać
Zagrajmy w inną grę.

siedzieć

way (it's the only way)
empezar lección
sposób (jest to jedyna droga)

ruszaj się

well
I'm doing well, thank you.
empezar lección
dobrze
Mam się dobrze, dziękuję.

bad
I'm not a bad person.
empezar lección
zły
Nie jestem złym człowiekiem.

beautiful
You're such a beautiful girl.
empezar lección
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.

child
This child is so smart.
empezar lección
dziecko
To dziecko jest taki mądre.

children
I have two children.
empezar lección
dzieci
Mam dwójkę dzieci.

evening
Do you have any plans for the evening?
empezar lección
wieczór
Czy masz jakieś plany na wieczór?

family
My family consists of my parents, my younger brother and me.
empezar lección
rodzina
Moja rodzina składa się z moich rodziców, młodszego brata i mnie.

father
My father works for a big pharmaceutical company.
empezar lección
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.

grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
empezar lección
Dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.

grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
empezar lección
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.

uczyć się

light
Your luggage is very light.
empezar lección
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.

little (little money)
empezar lección
trochę (trochę pieniędzy)

mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
empezar lección
mama
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.

problem
No problem.
empezar lección
problem
Nie ma problemu.

shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
empezar lección
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.

shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
empezar lección
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.

go shopping
The best way to relax is to go shopping.
empezar lección
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy.

do the shopping
I have to do the shopping after work.
empezar lección
zrobić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.

talk
I want to talk to the boss.
empezar lección
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.

conversation
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
empezar lección
rozmowa
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.

zwierzę

difficult
This task is too difficult for me.
empezar lección
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.

earth
Our planet is called the Earth.
empezar lección
Ziemia
Nasza planeta nazywa się Ziemia.

easy
The exams weren't easy.
empezar lección
łatwo
Egzaminy nie były łatwe.

simple
Simple pieces of advice are the best.
empezar lección
prosty
Proste rady są najlepsze.

pozwolić

dopuszczać

permit
Do you have a work permit?
empezar lección
pozwolić
Czy ma pan zezwolenie na pracę?

love
Love is blind.
empezar lección
miłość
Miłość jest ślepa.

love
Love is blind.
empezar lección
miłość
Miłość jest ślepa.

poor
I come from a poor family.
empezar lección
ubogi
Pochodzę z ubogiej rodziny.

nauczać

teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
empezar lección
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.

morning
Mornings are cold.
empezar lección
ranek
Poranki są zimne.

after (after breakfast)
empezar lección
po (po śniadaniu)

ask (about)
empezar lección
Zapytać o)

car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
empezar lección
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.

daughter
I have two daughters and three sons.
empezar lección
córka
Mam dwie córki i trzech synów.

dog
I'm scared of this dog.
empezar lección
pies
Boję się tego psa.

empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
empezar lección
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.


full
Life is full of surprises.
empezar lección
pełny
Życie jest pełne niespodzianek.

night
Good night.
empezar lección
noc
Dobranoc.

pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
empezar lección
przyjemne
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.


rain (it's raining)
empezar lección
deszcz (pada)

sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
empezar lección
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.

son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
empezar lección
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.

zrozumieć

visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
empezar lección
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.

visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
empezar lección
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.

without (without us)
empezar lección
bez (bez nas)

spotykać się

bed
I should go to bed.
empezar lección
łóżko
Powinienem iść do łóżka.

dark
Why is it so dark here?
empezar lección
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?

doctor
You should see a doctor as soon as possible.
empezar lección
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.

hour
The movie starts in one hour.
empezar lección
godzina
Film zaczyna się za godzinę.

kind
It's my favourite kind.
empezar lección
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.

sort
What sort of books do you read?
empezar lección
sortować
Jaki rodzaj książek czytasz?

last
ubiegły
empezar lección
ostatni
zeszły

price
What's the price of this watch?
empezar lección
cena
Jaka jest cena tego zegarka?

Zapamiętaj

rich
Rich men are more attractive.
empezar lección
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.

sun
The sun is shining.
empezar lección
słońce
Świeci słońce.

pływać

usually
I usually go to work by bus.
empezar lección
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.

week
There are seven days in a week.
empezar lección
tydzień
Tydzień ma siedem dni.

yesterday
Yesterday I quit my job.
empezar lección
wczoraj
Rzuciłem wczoraj pracę.

mean (what does it mean?)
empezar lección
myśli (co to znaczy?)

month
I'm leaving for the whole month.
empezar lección
miesiąc
Wyjeżdżam na cały miesiąc.

since (since Monday)
empezar lección
od (od poniedziałku)

afternoon
I have guitar classes in the afternoon.
empezar lección
popołudnie
Popołudniu mam lekcje gitary.

piękno

between (between you and me)
empezar lección
pomiędzy (między nami)

chair
There are 4 chairs in the kitchen.
empezar lección
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.

dear
Dear Arthur...
empezar lección
Drogi
Drogi Arturze...

drive (to drive a car)
empezar lección
jazdy (do prowadzenia samochodu)

co jeszcze

somebody else
empezar lección
ktoś inny

even
Don't even think about it!
empezar lección
nawet
Nawet o tym nie myśl!

famous
He's the most famous specialist.
empezar lección
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.

let's do something
empezar lección
Zróbmy coś

like (like new)
empezar lección
podobne (jak nowy)

river
Are there any fishes in this river?
empezar lección
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?

size
What size do you take, madam?
empezar lección
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?

tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
empezar lección
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.

together
If you want, we can go together.
empezar lección
Razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.

uncle
Uncle David promised to mend our car.
empezar lección
wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.

warm
Take my warm sweater.
empezar lección
ciepły
Weź mój ciepły sweter.

sweet
This tea is not sweet enough.
empezar lección
Słodkie
Herbata nie jest wystarczająco słodka.

almost
I almost finished.
empezar lección
prawie
Prawie skończyłam.

prawie

buy
I would like to buy a bottle of water.
empezar lección
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.

cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
empezar lección
zimno
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.

forest
The fire destroyed the forest.
empezar lección
las
Pożar zniszczył las.

wood
Wet wood won't burn.
empezar lección
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.

glass
One more glass of wine, please.
empezar lección
szkło
Poproszę jeszcze jeden kieliszek wina.

glasses
I have to wear glasses for reading.
empezar lección
okulary
Muszę nosić okulary do czytania.

zdarzyć

next
Who's next?
empezar lección
Następny
Kto jest następny?

sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
empezar lección
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.

wife
His wife left him for another man.
empezar lección
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.

year
There are fifty-two weeks in a year.
empezar lección
rok
Rok ma pięćdziesiąt dwa tygodnie.

zapytać o)

cat
Cats are really independent.
empezar lección
kot
Koty są bardzo niezależne.

dead
Is he really dead?
empezar lección
nie żyje
Czy on naprawdę jest martwy?

death
Why are people afraid of death?
empezar lección
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?

driver
She’s a safe driver.
empezar lección
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.

exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
empezar lección
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.

exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
empezar lección
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.

far
It's too far away.
empezar lección
daleko
To jest zbyt daleko.

high
This building is high.
empezar lección
wysoki
Ten budynek jest wysoki.

husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
empezar lección
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.

low
My energy level is really low.
empezar lección
Niska
Mój poziom energii jest bardzo niski.

money
I don't have any money.
empezar lección
pieniądze
Nie mam żadnych pieniędzy.

often
Do you come here often?
empezar lección
często
Często tu przychodzisz?

parents
I love and respect my parents.
empezar lección
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.

street
What's the name of this street?
empezar lección
ulica
Jaka jest nazwa tej ulicy?

ugly
He's so ugly.
empezar lección
brzydki
On jest taki brzydki.

word
I can't pronounce this word.
empezar lección
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.

away (away from the family)
empezar lección
z dala (z dala od rodziny)

go away
My parents went away on holidays for two weeks.
empezar lección
Idź stąd
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.

cinema
Let's go to the cinema tonight.
empezar lección
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?

na dół

field
What field do you specialize in?
empezar lección
pole
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?

powiesić

may (he may be late)
empezar lección
może (może on być późno)

minute
Wait a minute.
empezar lección
chwila
Poczekaj minutę.

potrzeba

potrzeba

długopis

ołówek

sea
Why is the sea blue?
empezar lección
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?

theatre (British English)
empezar lección
teatr (British English)

theater (American English)
empezar lección
teatr (American English)

upstairs
She went upstairs to her room.
empezar lección
na górę
Ona poszła na górę do swojego pokoju.

young
We won't be young forever.
empezar lección
młody
Nie będziemy wiecznie młodzi.

side (on the other side)
empezar lección
boczna (z drugiej strony)

liczyć

dollar
What is the exchange rate for US dollars?
empezar lección
dolar
Jaki jest kurs dolara?

never
I will never forget you.
empezar lección
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.

Sprzedać

sure (I'm sure)
empezar lección
pewny (jestem pewien)

thick
Keep whipping the cream until it's thick.
empezar lección
gruby
Ubijaj śmietanę, aż będzie gęsta.

thin
Some models were so thin that it detracted from their outfits.
empezar lección
cienki
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.

aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
empezar lección
ciocia
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.

poniżej


computer
The Wilsons have three computers at home.
empezar lección
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.

fruit
My favourite fruit is pineapple.
empezar lección
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.

once (once a day)
empezar lección
raz (raz dziennie)

send
I usually send about twenty emails a day.
empezar lección
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.

until
You can't go home until you finish your work.
empezar lección
aż do
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.

till
Wait till I finish my breakfast.
empezar lección
do
Poczekaj, aż skończę śniadanie.

(until Friday)
empezar lección
(do piątku)

za granicą

colour (British English)
empezar lección
Kolor (British English)

color (American English)
empezar lección
Kolor (American English)

dangerous
This city is dangerous.
empezar lección
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.

heavy
My luggage is very heavy.
empezar lección
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.pay for something
Wait, I have to pay for the ticket.
empezar lección
płacić za coś
Czekaj, muszę zapłacić za bilet.

payment
For our services we kindly request the following payment...
empezar lección
Zapłata
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...

śpiewać

song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
empezar lección
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.

speech
Paul is good at giving speeches.
empezar lección
przemówienie
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.

tea
Do you want some tea?
empezar lección
herbata
Chcesz herbaty?

milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
empezar lección
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.

breakfast
What do you usually have for breakfast?
empezar lección
śniadanie
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?

early
I woke up very early today.
empezar lección
wcześnie
Obudziłam się dziś bardzo wcześnie.

face
I have an ugly face
empezar lección
twarz
mam brzydką twarz

great (great success)
empezar lección
wielki (wielki sukces)


sick
I'm not going to work today because I'm sick.
empezar lección
chory
Nie idę dzisiaj do pracy, bo jestem chory.

popular
He's became very popular.
empezar lección
popularny
Stał się bardzo popularny.

popularność

quick
Quickly! Let's go!
empezar lección
szybki
Szybko! Idziemy!

fast
You drive too fast.
empezar lección
szybki
Jedziesz zbyt szybko.

po prostu

just
He just left.
empezar lección
właśnie
On właśnie wyszedł.

worker
Office workers spend too long sitting at their desks
empezar lección
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.

On mógłby

address
Give me your address, please.
empezar lección
adres
Podaj mi swój adres.

bag
Have you packed the bag yet?
empezar lección
torba
Czy spakowałeś już torbę?

best
She's my best friend.
empezar lección
Najlepiej
Ona jest moją przyjaciółką.

all the best!
empezar lección
wszystkiego najlepszego!

better
My car is better than yours.
empezar lección
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.

brother
My brother is my best friend.
empezar lección
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.

cost
How much does the beer cost?
empezar lección
koszt
Ile kosztuje piwo?

cost
How much does the beer cost?
empezar lección
koszt
Ile kosztuje piwo?

expense
When booking a plane ticket, you will have additional expenses, such as luggage fee.
empezar lección
koszt
Rezerwując bilet lotniczy będziesz miał dodatkowe wydatki takie jak opłata za bagaż.

delikatny

future
What do you want to do in the future?
empezar lección
przyszłość
Co chcesz robić w przyszłości?

idea
It's a great idea.
empezar lección
pomysł
To świetny pomysł.

light
Your luggage is very light.
empezar lección
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.

open
Is the office open now?
empezar lección
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?

open
Is the office open now?
empezar lección
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?

possible
Is it possible at all?
empezar lección
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?

possibility
empezar lección
możliwość

private
Private lessons are more expensive.
empezar lección
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.similar
We had a similar problem last year.
empezar lección
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.

sky (clouds in the sky)
empezar lección
niebo (chmury)

sleep
Sleep well.
empezar lección
sen
Śpij dobrze.

temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
empezar lección
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.

window
Could you close the window?
empezar lección
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?

already (he's already leaving)
empezar lección
już (on już opuszczeniu)


deep
Take a deep breath.
empezar lección
głęboki
Weź głęboki oddech.

eye
I will keep an eye on you.
empezar lección
oko
Będę mieć na ciebie oko.


game
It's my favourite computer game.
empezar lección
gra
To moja ulubiona gra komputerowa.

green
Do you prefer green or red apples?
empezar lección
Zielony
Wolisz zielone czy czerwone jabłka?

grey
I like grey dresses.
empezar lección
szary
Podobają mi się szare sukienki.

head
I have a headache.
empezar lección
głowa
Mam ból głowy.

heart
My heart is beating very fast.
empezar lección
serce
Moje serce bije bardzo szybko.

kuchnia

news (radio news)
empezar lección
wiadomości (news radio)

police
Somebody call the police!
empezar lección
Policja
Niech ktoś wezwie policję!

zawód

serious
Poverty is a serious problem.
empezar lección
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.

single (not a single day)
empezar lección
pojedynczy (bez jednego dnia)

telephone
This telephone is not working.
empezar lección
telefon
Ten telefon nie działa.

phone
What's your phone number?
empezar lección
telefon
Jaki jest twój numer telefonu?

telephone somebody
empezar lección
ktoś telefon

phone somebody
empezar lección
telefon ktoś

television
What's on the television tonight?
empezar lección
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?

telewizor

television
What's on the television tonight?
empezar lección
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?

voice
Adele has a beautiful voice.
empezar lección
głos
Adele ma piękny głos.

worse
Cheaper doesn't mean worse.
empezar lección
gorzej
Taniej nie znaczy gorzej.

najgorszy

Gazeta

middle
The one in the middle is my brother.
empezar lección
środkowy
Ten w środku to mój brat.

also
I also want some cake!
empezar lección
również
Ja też chcę trochę ciasta!

too
Nice to meet you too!
empezar lección
także
Mnie również miło cię poznać!

mógłbym

dinner
Let's have pizza for dinner.
empezar lección
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.

during
I slept during the whole flight.
empezar lección
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.

egg
Free range eggs are very healthy.
empezar lección
jajko
Jaja z wolnego wybiegu są bardzo zdrowe.

foot
My foot still hurts after the last match.
empezar lección
stopa
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.

furniture
The furniture in the office has been replaced.
empezar lección
meble
Meble w biurze zostały wymienione.

job (he has a good job)
empezar lección
praca (ma dobrą pracę)

opinion (what's your opinion about ...)
empezar lección
opinia (jaka jest twoja opinia na temat ...)

process
The process of production is very long.
empezar lección
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.

połysk

połysk

stay (I can't stay)
empezar lección
pobyt (nie mogę pozostać)

too (too hot)
empezar lección
zbyt (zbyt gorący)

próbować


wrong (wrong answer)
empezar lección
źle (źle odpowiedź)

be wrong (you are wrong)
empezar lección
być źle (nie masz racji)

evil (good and evil)
empezar lección
zło (dobra i zła)

butelka

budować

health
His health deteriorated in the last months.
empezar lección
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.

healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
empezar lección
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.

how
How are you going to do that?
empezar lección
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?

how much is it?
empezar lección
ile to kosztuje?

left
Turn left.
empezar lección
lewo
Skręć w lewo.

Pomarańczowy

page
Open your book on page 30.
empezar lección
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.

real
Is this world real?
empezar lección
real
Czy ten świat jest realny?

round
Why is this box round?
empezar lección
okrągły
Dlaczego to pudełko jest okrągłe?

jakoś

somebody
Can somebody help me?
empezar lección
ktoś
Czy ktoś mógłby mi pomóc?

someone
Someone is knocking.
empezar lección
ktoś
Ktoś puka.

something
I need to drink something.
empezar lección
coś
Muszę się czegoś napić.

sometimes
Sometimes I don't know what to do.
empezar lección
czasami
Czasami nie wiem, co robić.

somewhere
My wallet has to be somewhere here.
empezar lección
gdzieś
Mój portfel musi gdzieś tutaj być.

garnitur

thought
I thought about him.
empezar lección
myśl
Myślałam o nim.

train
I would like to enquire about trains to Bristol?
empezar lección
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?

white
I wish my teeth were as white as yours.
empezar lección
biały
Chciałbym, żeby moje zęby były takie białe jak twoje.

agreement
We've reached an agreement.
empezar lección
umowa
Osiągnęliśmy porozumienie.

stają się

przynieść

coffee
Are you a coffee addict?
empezar lección
Kawa
Czy jesteś uzależniony od kawy?

a few
I met a few friends.
empezar lección
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.

kilka

some
We bought some fruits.
empezar lección
trochę
Kupiłyśmy trochę owoców.

a couple of
empezar lección
kilka

few (he has few friends)
empezar lección
niewiele (ma kilku przyjaciół)

garden
I want to have a house with a garden.
empezar lección
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.

hand
My hands are bigger than my brother's.
empezar lección
dłoń
Moje ręce są większe niż mojego brata.

Wsparcie

Wsparcie

odnaleźć

inside
Let's go inside.
empezar lección
wewnątrz
Wejdźmy do środka.

point
What's the point of this?
empezar lección
punkt
Jaki jest tego cel?

radio
We never listen to the radio.
empezar lección
radio
Nigdy nie słuchamy radia.

right
It's the right answer.
empezar lección
dobrze
To prawidłowa odpowiedź.

be right (she is right)
empezar lección
mieć rację (ona ma rację)

right (you have no right to do it)
aby to zrobić)
empezar lección
prawo (nie masz prawa

shirt
Do you ever iron your shirts?
empezar lección
koszula
Czy kiedykolwiek prasujesz koszule?


skirt
The black, silk skirt was designed by the footballer's wife.
empezar lección
Spódnica
Czarna, jedwabna spódnica została zaprojektowana przez żonę piłkarza.

tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
empezar lección
wiązanie
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.


water
It was so hot yesterday that we drank a lot of mineral water.
empezar lección
woda
Wczoraj było tak gorąco, że wypiliśmy mnóstwo wody mineralnej.

near (in the near future)
empezar lección
blisko (w najbliższej przyszłości)

baby
There's a baby in the car.
empezar lección
dziecko
W samochodzie jest dziecko.

black
One of my cats is black.
empezar lección
czarny
Jeden z moich kotów jest czarny.

blue
Do you prefer blue or green?
empezar lección
niebieski
Wolisz niebieski czy zielony?

brown
The door was painted brown.
empezar lección
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.płakać

dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
empezar lección
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.

dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
empezar lección
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.

enough
We don't have enough eggs.
empezar lección
dość
Nie mamy wystarczająco jajek.

głód

hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
empezar lección
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.

language (the Polish language)
empezar lección
język (język polski)

outside (go outside)
empezar lección
na zewnątrz (wyjść)

past
Forget about the past.
empezar lección
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.

pink
My boyfriend wears pink shirts...
empezar lección
różowy
Mój chłopak nosi różowe koszule...

red
I borrowed your red lipstick.
empezar lección
czerwony
Pożyczyłam twoją czerwoną szminkę.

powrót

come/go back
empezar lección
przyjść / wróć

secretary
My secretary will take care of it.
empezar lección
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.

slow
Your car is slower than mine.
empezar lección
powolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.

powodzenie

supper
What time do you have supper?
empezar lección
kolacja
O której jesz kolację?

yellow
The sand is yellow.
empezar lección
żółty
Piasek jest żółty.


behind (behind the door)
empezar lección
za (za drzwiami)

rower

bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
empezar lección
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.

flat
You have a nice flat.
empezar lección
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.

happy
I feel happy because I'm getting married soon.
empezar lección
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.

a little
We're a little disappointed.
empezar lección
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.

small
My house is smaller than hers.
empezar lección
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.

little
My little brother is really funny.
empezar lección
mało
Mój młodszy brat jest bardzo zabawny.

nice (you are so nice)
empezar lección
ładny (jesteś tak ładne)

kind
It's my favourite kind.
empezar lección
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.

powrót

Wróć

seat (take a seat)
empezar lección
Siedzenie (usiąść)

spend (to spend time)
empezar lección
wydać (spędzać czas)

spend money
empezar lección
wydawać pieniądze

this is too big
empezar lección
to jest zbyt duży

trousers
The trousers are too long and too tight.
empezar lección
spodnie
Spodnie są za długie i za ciasne.

everything
Everything will be alright.
empezar lección
wszystko
Wszystko będzie dobrze.

all
All of my friends are nice.
empezar lección
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.

Ani trochę


cloud
The sky is covered in clouds.
empezar lección
Chmura
Niebo jest pokryte chmurami.

ever (have you ever been there?)
empezar lección
nigdy (czy kiedykolwiek byłeś tam?)

many
How many apples do you need?
empezar lección
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?

safe
Are we safe here?
empezar lección
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?


place
Paris is the most romantic place.
empezar lección
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.

yet (he hasn't come yet)
empezar lección
jeszcze (on jeszcze nie nadszedł)

answer
Is this answer correct?
empezar lección
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?

answer
Is this answer correct?
empezar lección
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?

equal
All our employees are equal.
empezar lección
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.

equal
All our employees are equal.
empezar lección
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.

lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
empezar lección
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.

life
Life is short.
empezar lección
życie
Życie jest krótkie.

prawdopodobny

probably
It will probably rain tomorrow.
empezar lección
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.

probability
empezar lección
prawdopodobieństwo

powtarzaćperson
He is an intelligent person.
empezar lección
osoba
On jest inteligentnym człowiekiem.

personal
It's my personal matter.
empezar lección
osobisty
To moja osobista sprawa.

ball
She tried to kick the ball.
empezar lección
piłka
Próbowała kopnąć piłkę.

zadzwoń sb

call (we call him Tobi)
empezar lección
wezwanie (nazywamy go Tobi)

opisać

description
empezar lección
opis

God
I believe in God.
empezar lección
Bóg
Wierzę w Boga.

importance
This is a meeting of high importance for the peace process.
empezar lección
znaczenie
To spotkanie o dużym znaczeniu dla procesu pokojowego.

important
It's important to drink a lot of water.
empezar lección
ważny
Ważne jest, aby pić dużo wody.

music
My favourite type of music is Jazz.
empezar lección
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.

president
Who is the president of Poland?
empezar lección
prezydent
Kto jest prezydentem Polski?

obietnica

obietnica

question
Can I have a question?
empezar lección
pytanie
Czy mogę zadać pytanie?

naprawa


naprawa

ship
The captain was the last person to abandon the ship.
empezar lección
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.

truth
Tell me the truth.
empezar lección
prawda
Powiedz mi prawdę.

world
The world is huge.
empezar lección
świat
Świat jest ogromny.

anybody
Is there anybody here?
empezar lección
ktoś
Jest tu ktoś?

anyone
Does anyone hear me?
empezar lección
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?

anybody (is anybody there?)
empezar lección
ktoś (ktoś tam jest?)

anyone
Does anyone hear me?
empezar lección
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?

anybody
Is there anybody here?
empezar lección
ktoś
Jest tu ktoś?

anything
Why didn't you say anything?
empezar lección
byle co
Dlaczego nic nie powiedziałeś?

whatever
Do whatever you want to.
empezar lección
cokolwiek
Rób co chcesz.

anything (anything else?)
empezar lección
coś (coś?)

anywhere
I can sleep anywhere.
empezar lección
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.

anywhere (have you been anywhere?)
empezar lección
wszędzie (byłaś wszędzie?)

zaczynać

początek

początek

beginning
Only the beginning of the movie was interesting.
empezar lección
początek
Tylko początek filmu był ciekawy.

butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
empezar lección
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?

change
Here's your change, sir.
empezar lección
zmiana
Oto pana reszta.

change
Here's your change, sir.
empezar lección
zmiana
Oto pana reszta.

dirty
Your shirt is dirty.
empezar lección
brudny
Twoja koszula jest brudna.

zapomnieć

hard
It's hard to say goodbye.
empezar lección
ciężko
Trudno jest się pożegnać.

hard (hard work)
empezar lección
twarde (hard work)

late
It's getting late, I have to go.