Słowniczek pojęć

 0    78 tarjetas    kb60874
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Awersja do ryzyka
empezar lección
postawa wobec ryzyka, która cechuje się niechęcią do podejmowania gier o subiektywnie niskiej wartości oczekiwanej
Cena zamknięcia
empezar lección
cena rynkowa, poniżej której przedsiębiorstwo zaprzestanie działalności gospodarczej
Długi okres
empezar lección
czas, w którym wszystkie koszty są zmienne
Elastyczność cenowa podaży
empezar lección
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość podaży danego dobra przy zmianie ceny o 1%
Elastyczność cenowa popytu
empezar lección
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu danego dobra przy zmianie ceny o 1%
Elastyczność dochodowa popytu
empezar lección
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu na dane dobro przy zmianie dochodu o 1%
Elastyczność mieszana popytu
empezar lección
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu na dobro B przy zmianie ceny dobra A o 1%
Funkcja Cobba-Douglasa
empezar lección
funkcja produkcji, która wyjaśnia wielkość produkcji za pomocą dwóch czynników wytwórczych: kapitału i pracy
Liniowa funkcja popytu
empezar lección
funkcja obrazująca ilość nabywanego dobra w zależności od jego ceny, charakteryzuje się stałym nachyleniem, tj. wraz ze zminą ceny o jednostkę wielkość popytu zmienia się o określoną, stała ilość
Funkcja produkcji przedsiębiorstwa
empezar lección
określa maksymalną wielkość produkcji, jaką może wytworzyć przedsiębiorstwo przy różnych kombinajcach czynników wytwórczych, przy zasosowaniu danej technologii
Funkcja użytecznośći konsumenta
empezar lección
przedstawia użyteczność osiąganą przez konsumenta poprzez konsumpcję dóbr
Gospodarka otwarta
empezar lección
gospodarka, w ramach której zakłada się istnienie wymiany handlowej z partnerami zagranicznymi
Gospodarka zamknięta
empezar lección
gospodarka, która nie utrzymuje stosunków handlowych z zagranicą
Inflacja
empezar lección
zjawisko wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce
Izokoszta
empezar lección
krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje czynników wytwórczych o tym samym koszcie całkowitym
Izokwanta
empezar lección
krzywa, która przedstawia różne kominacje kapitału i pracy, które dają ten sam produkt. Przedstawia ona również wszystkie efektywne technicznie
Kapitalizm
empezar lección
system gospodarczy oparty na prywatnej własnośći czynników produkcji
Konkurencja doskonała
empezar lección
rynek, gdzie isteniej dużo firm oferujących homogeniczny produkt, które sprzedają go po cenie odpowiadającej długookresowemu kosztowi przeciętnemu, przez co nie osiągają zysków nadzwyczajnych
Konkurencja monopolistyczna
empezar lección
w krótkim okresie przypomina monopol, a w długim okresie konkurencję doskonałą. Rynek charakteryzuje się wieloma uczestnikami, którzy oferują zróżnicowane produkty i konkurują między sobą m.in. jakością produktu i działaniami marketingowymi
Koszt całkowity (TC)
empezar lección
całkowity koszt produkcji danej ilośći dóbr przez przedsiębiorstwo
Koszt krańcowy (MC)
empezar lección
wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę
Koszty stałe (Fixed Cost)
empezar lección
czasami nazywane również kosztami utopionymi, są to koszty, które firma ponosi niezalnie od wielkości produkcji (także, gdy produkcja firmy wynosi 0)
Koszty zmienne (Variable Cost)
empezar lección
koszty, które zmieniają się wraz z wielokością produkcji
Krótki okres
empezar lección
czas, w którym przynajmniej jeden czynnik produkcji jest stału
Krzywa Philipsa
empezar lección
określa zależność między poziomem bezrobocia a inflacją w długim i krótkim okresie
Krzywa podaży
empezar lección
przedstawia wielkość podaży, czyli dobra, którą chcą sprzedać producenci przy danej cenie rynkowej
Krzywa popytu
empezar lección
przedstawia wielkość popytu, czyli ilości dobra, którą chcą nabyć konsumenci przy danej cenie rynkowej
Kurs walutowy
empezar lección
cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie
Model Keynesa (model popytowy)
empezar lección
krótkookresowy model gospodarczy, który próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego w krótkim okresie produkcja rzeczywista odbiega od potencjalnej. Wielkość produkcji w tym modelu zależ od popytu globalnego
Model klasyczny
empezar lección
model, który zakłada pełne wykorzystanie czynników wytwórczych w warunkach swobody gospodarczej
Monopol
empezar lección
forma rynku, gdzie istnieje wyłącznie jedno przedsiębiorstwo dyktujące ceny; optymalizuje ono swój zysk, a nie wielkość produkcji na rynku
Monopol naturalny
empezar lección
rodzaj monopolu, w którym bariery wejścia wynikają głównie z korzyści skali
Monopson
empezar lección
rynek, na którym występuje tylko jeden nabywca czynnika produkcji
Nadwyżka całkowita
empezar lección
stanowi sumę nadwyżek konsumenta i producenta z ewentualnym uwzględnieniem jej części przejętej w ramach podatków
Nadwyżka koncumenta
empezar lección
różnica między ceną graniczną, będącą odpowiednikiem maksymalnej akceptowalnej ceny produktu lub usługi, a ceną rynkową. W ujęciu rynku jest to suma nadzwyżek pojedynczych konsumentów
Nadwyżka producenta
empezar lección
różnica między ceną graniczną, będącą odpowiednikiem minimalnej ceny za jaką producent chce sprzedać daną jednostkę towaru, a ceną rynkową
Oligopol
empezar lección
forma rynku, gdzie funkcjonuje niewiele współzależnych firm. Oferują one jednakowy lub podobny produkt i w związku z tym mają jedynie możliwość konkurowania ceną
PKB
empezar lección
wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych na terenie danego obszaru lub kraju (również z wykorzystaniem zagranicznych czynników produkcji) w danym okresie (najczęściej rok)
Podaż pieniądza
empezar lección
całkowita ilość pieniędzy będąca w obiegu w danym czasie. W zależności od definicji może obejmować gotówkę i środki na rachunkach bieżących, lokaty terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe
Podaż pracy
empezar lección
ilość pracy oferowana na rynku przez pracowników w damym okresie, przy określonej płacy realnej
Podaż
empezar lección
ilość dobra oferowana na rynku przez producentów przy różnym poziomie cen
Polityka fiskalna (stawki podatkowe)
empezar lección
ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu instrumentów finansowych, tj. podatki, wydatki i inne do odziaływnaia na gospodarkę. Jednym z głównych celów tej polityki jest stabilizacja gospodarki oraz łagodzenie cykli koninkuralnych
Polityka pieniężna (stopy procentowe)
empezar lección
Polityka pieniężna, poprzez swoje mechanizmy i instrumenty transmisji wpływa na relację między popytem a podażą pieniądza, przez co również na poziom stopy procentowej, cen i produkcji w gospodarce
Popyt na pieniądz
empezar lección
zapotrzebowanie na zasób pieniądza w ujęciu realnym przez wszystkie podmioty uczestniczące w życiu gospodarczym
Popyt na pracę
empezar lección
zapotrzebowanie firm na pracę przy określonym poziomie płacy realnej
Popyt
empezar lección
ilośc dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny
Prawa Saya
empezar lección
zakłada, że podaż jest czynnikiem tworzącym popyt
Problem czystej sprzedaży
empezar lección
przedsiębiorstwo ponosi jedynie koszty stałe, a koszty zmienne nie istenieją bądź są pomijalne
Przychód całkowity (TR)
empezar lección
całkowity przychód osiągnięty przez przedsiębiorców w wyniku działań gospodarczych
Utarg krańcowy (MR)
empezar lección
zwiększenie przychodu całkowitego osiągniętego przez przedsiębiorstwo w wyniku sprzedaży dodatkowej jednostki dobra
Równowaga Nasha
empezar lección
para wzajemnych strategii, dla której jednostronna zmiana decyzji spowodowałabym pogorszenie pozycji gracza. W warunkach równowagi Nasha każdy z graczy wybiera taki ruch, który stanowi najlepszą odpwiedź na dany ruch, jaki wykonuje przeciwnik
Skłonność do ryzyka
empezar lección
postawa wobec ryzyka, cechująca się chęcią do podejmowania gier o relatywnie dużym ryzyku
Socjalizm
empezar lección
system gospodarczy, w którym czynniki produkcji znajdują się we wspólnym władaniu ogółu społeczeństwa
Stopy procentowe
empezar lección
koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas
Strata społeczna
empezar lección
ubytek nadwyżki całkowitej wynikający z nieoptymalnej wielkości produkcji z punktu widzenia społeczeństwa
System gospodarczy
empezar lección
całość procesów oraz uwarunkowań w pospodarce dotyczących produkcji, alokacji zasobów oraz dystrybucji dóbr i usług
Szok podażowy
empezar lección
zmiana podaży na skutek czynników zewnętrznych. Wśród nich można wymienić: rozwój technologii, zmianę przepisów prawnych, zmianę cen czynników produkcji
Szok popytowy
empezar lección
zmiana popytu na skutek działania czynników zewnętrznych. Wśród nich można wymienić: spadek lub wzrost dochodów, zmianę cen dóbr substutucyjnych, zmianę gustów
Teoria gier
empezar lección
zajmuje się badaniem reakcji decydentów w sytuacji, gdy ich decyzje wpływają na siebie nawzajem i na sytuację, w której się znajdują
Wzrost gospodarczy
empezar lección
zwiększenie się wartości realnej produkcji w gospodarce w czasie
Zjawisko bezrobocia
empezar lección
wiąże się z istnieniem pewnej grupy osób aktywnych zawodowo, które poszukują i będą w stanie wykonywać pracę, ale nie mogą jej uzykać
Zysk
empezar lección
różnica między przychodem całkowitym a kosztem całkowitym w przedsiębiorstwie
Zysk nadzywczajny
empezar lección
zysk uzyskany po odjęciu wszystkich kosztów księgowych i pozaksięgowych (np. kosztów alternatywnych)
Cykl koniunkturalny
empezar lección
cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Analiza marginalna
empezar lección
metoda wyszukiwania optymalnej decyzji w przedsiębiorstwie. Polega na badaniu zmian wartości zmiennej objaśnianej przy niewielkich zmianach wielkości zmiennych objaśniających
Ekonomia
empezar lección
nauka o procesach gospodarczych, czyli produkcji dóbr i ich podziale między konsumentów. Zakłada ograniczoną ilość dóbr i nieograniczone potrzeby konsumentów
Użyteczność
empezar lección
miara satysfakcji jaką odczuwa nabywca posiadając określone dobro bądź koszyk dóbr
Użyteczność krańcowa
empezar lección
dodatkowa satysfakcja jaką uzyskuje nabywca z konsumpcji dodatkowej jednostki dobra
Krzywa obojętnośći
empezar lección
linia pokazująca kombinację dóbr przynoszących konsumentowi taką samą użyteczność całkowitą
Równowaga konsumenta
empezar lección
przedstawia kombinację dóbr o najwyższej użytecznośći całkowitej przy danym ograniczeniu budżetowym
Dobro normalne
empezar lección
zmiana ceny prowadzi do odwrotnej zmiany popytu
Dobro Giffena
empezar lección
zmiana ceny prowadzi do zmiany popytu w tym samym kierunku
Bezrobocie frakcyjne
empezar lección
wynikające z istenienia pracowników zmieniających pracę czy dopiero pojawiających się na rynku
Bezrobocie strukturalne
empezar lección
występuje, gdy kwalifikacje, miejsce zmieszkania i inne cechy pracowników nie pokrywają się z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Często występuje na skutek postępu technicznego
Bezrobocie cykliczne (keynesowskie)
empezar lección
powstaje, gdy popyt w całej gospodarce się zmniejsza. Przedsiębiotswa zmniejszają produkcje i w efekcie zwalniają pracowników
Mnożnik wydatków autonomicznych
empezar lección
pozwala na badanie wpływu zmian w wartościach wydatków autonomicznych na poziom dochodu
Mechanizm transmisyjny
empezar lección
proces przenoszenia decyzji zarządu banku centralnego na realne wartości w gospodarce
Model IS-LM
empezar lección
model ekonomiczny pokazujący relację między rynkiem pieniądza a rynkiem dóbr w gospodarce

Debes iniciar sesión para poder comentar.