Podstawy przedsiębiorczości - Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

 0    80 tarjetas    hubertrozplochowski
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
System ekonomiczny
empezar lección
To zespół instytucji i mechanizmów mających wpływ na realizację określonych decyzji ekonomicznych. Zależy od 4 czynników: uwarunkowania materiałowe, instytucjonalne, społeczne i polityczne.
Gospodarka tradycyjna
empezar lección
Zakres świadczonych dóbr i usług w danym społeczeństwie jest niezmienny od pokoleń.
Gospodarka centralnie planowana
empezar lección
Publiczna własność środków produkcji. Przedsiębiorstwa są własnością państwa i realizują zadania przez nie wyznaczone.
Czysty kapitalizm
empezar lección
Prywatna własność środków produkcji. W mechanizmie rynkowym, najważniejszym elementem jest cena.
Systemy mieszane
empezar lección
Różne stopień ingerencji państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.
Własność prywatna
empezar lección
Wyższa efektywność podejmowanych decyzji ekonomicznych. Motywuje do racjonalnego wykorzystywania tego, co się posiada.
Konkurencja
empezar lección
Wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników procesów gospodarczych.
Rynek kapitałowy
empezar lección
Rynek, w którym towarem jest pieniądz. Nadzorowany przez rząd i bank centralny.
Stabilny pieniądz
empezar lección
Walka z inflacją. Odpowiada za to bank centralny.
Stabilny system podatkowy
empezar lección
Przejrzyste przepisy prawa podatkowego, nieulegające zbyt częstym zmianom.
Przedsiębiorczość
empezar lección
Elastyczne przystosowanie się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki.
Rynek
empezar lección
Miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży oraz proces uzgodnienia przez strony warunków transakcji kupna-sprzedaży.
Funkcje rynku - informacyjna
empezar lección
Dostarcza informacji o popycie, sprzedaży i cenie.
Funkcje rynku - równowagi
empezar lección
Dostosowuje wielkość produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów.
Funkcje rynku - akceptacji produktów
empezar lección
Społeczne potwierdzenie lub odrzucenie przydatności wytworzonych dóbr.
Funkcje rynku - alokacyjna
empezar lección
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie opłacalności aktualnej i przewidywanej produkcji.
Funkcje rynku - selekcyjna
empezar lección
Na rynku dokonuje się selekcji towarów i producentów.
Rynek lokalny
empezar lección
Znajduje się w bezpośrednim otoczeniu klienta.
Rynek regionalny
empezar lección
Znajduje się na większym obszarze - powiat, województwo.
Rynek krajowy
empezar lección
Rynek funkcjonujący w obrębie jednego państwa.
Rynek międzynarodowy
empezar lección
Transakcje między dwoma krajami, lub większą liczbą państw.
Rynek światowy
empezar lección
Wymiana dóbr i usług na obszarze całego świata.
Rynek detaliczny
empezar lección
Sieć sklepów oraz innych placówek handlowych, których klientami są indywidualni odbiorcy.
Rynek hurtowy
empezar lección
Uczestnikami tego rynku są jednostki, które zakupiony towar przeznaczają do dalszej sprzedaży, przeróbki lub produkcji.
Rynek dóbr i usłg
empezar lección
Produkcyjny, rynek elementów służących do dalszej produkcji - maszyny, lub przetworzenia - surowce. Konsumpcyjny, zaspokajający potrzeby kupujących.
Rynek kapitałowy
empezar lección
Rynek występujących w różnorodnych formach np. środków pieniężnych, papierów wartościowych.
Rynek pracy
empezar lección
Obejmujący świadczenia pracy.
Rynek producenta
empezar lección
Oczekiwania nabywców na rynku przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów.
Rynek konsumenta
empezar lección
Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie i możliwości nabywcze klientów.
Monopol
empezar lección
Rynek, na którym występuje jeden sprzedawca, dyktujący warunki i kontrolujący poziom cen.
Konkurencja monopolistyczna
empezar lección
Występuje wielu sprzedających i kupujących, każde przedsiębiorstwo ma mały udział w rynku, towary są do siebie podobne.
Oligopol
empezar lección
Rynek, na którym występuje tylko kilka firm oferujących podobne produkty, firmy mają duży udział na rynku.
Konkurencja doskonała
empezar lección
Bardzo wielu producentów i konsumentów, towary są podobne, nikt nie dominuje.
Popyt
empezar lección
Ilość dóbr i usług, jakie klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Podaż
empezar lección
Ilość dóbr i usług, oferowanych do sprzedaży w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Cena
empezar lección
Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość produktu. Funkcje: informacyjna, motywacyjna, dochodowa.
Cena równowagi rynkowej
empezar lección
Cena, przy której wyroby i usługi są sprzedawana w takiej samej ilości, w jakiej zostały wyprodukowane.
Przedsiębiorstwa
empezar lección
Zorganizowane jednostki gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Praca
empezar lección
Zatrudnieni pracownicy z określonymi kwalifikacjami.
Kapitał
empezar lección
Środki finansowe zaangażowane do realizacji określonego przedsięwzięcia, określony kapitał rzeczowy: budynki, narzędzia.
Ziemia
empezar lección
Wyodrębnione miejsce oraz wszelkie rzeczy znajdujące się w naturze, które mogą zostać użytecznie zastosowane.
Instytucje finansowe
empezar lección
Bank centralny i banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, giełdy.
Podmioty demokracji gospodarczej
empezar lección
Związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje konsumenckie, organizacje pracodawców
Bank centralny
empezar lección
Świadczy usługi bankowe instytucjom finansowym, pełni funkcję banku państwa, nadzoruje banki komercyjne, kontroluje podaż pieniądza i kredytu w gospodarce.
Gospodarstwa domowe - funkcja konsumpcyjna
empezar lección
Czynności związane z organizowaniem i realizowaniem procesu konsumpcji.
Gospodarstwa domowe - funkcja produkcyjna
empezar lección
Posiadane środki finansowe na zaspokojenie potrzeb pochodzą z pracy najemnej lub posiadanego kapitału.
Gospodarstwa domowe - czynniki socjologiczne
empezar lección
Poziom wykształcenia poszczególnych członków rodziny, ustala kolejność zaspokajanych potrzeb przy określonej wielkości posiadanych środkach finansowych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rzecznik konsumentów)
empezar lección
Zapewnia każdemu konsumentowi bezpłatną poradę prawną i chroni w sporze z przedsiębiorcami.
Pieniądz
empezar lección
Jest miernikiem wartości, środkiem wymiany, środkiem akumulacji.
Pieniądz gotówkowy
empezar lección
Występuje w postaci pieniądza papierowego, czyli banknotu.
Pieniądz bezgotówkowy
empezar lección
Nie posiada materialnej postaci, stanowi przedmiot ewidencji księgowej banków.
Karta płatnicza
empezar lección
Karta należy do banku lub systemu i służy okazicielowi do regulowania płatności.
Karty debetowe
empezar lección
Służą do wypłaty gotówki w bankomatach i płatności w sieci punktów akceptujących karty.
Karty kredytowe
empezar lección
Za przeprowadzone transakcje posiadacz karty płaci z opóźnieniem.
Karty wstępnie opłacone
empezar lección
Klient kupuje kartę o określonej wartości i dokonuje transakcji.
Numer PIN
empezar lección
Kod dostarczany klientowi w zabezpieczonej kopercie.
Czek
empezar lección
Dokument wystawiony w określonej prawem formie, zawierający polecenie skierowane do banku, by ten wypłacił określoną ilość pieniędzy.
Lokaty bankowe
empezar lección
Rodzaj pożyczki udzielanej bankowi, za którą bank musi nam zapłacić.
Ubezpieczenie
empezar lección
Polega na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na wspieranie działań w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Rynek formalny
empezar lección
Giełdy, aukcje - w danym momencie i przy istniejącej cenie uczestnicy mogą dokonać transakcji kupna-sprzedaży.
Rynek nieformalny
empezar lección
Transakcje są zawierane w drodze negocjacji między stronami.
Przedmiot transakcji giełdowych
empezar lección
Pieniądze krajowe, waluty obce, usług, papiery wartościowe.
Giełda towarowa
empezar lección
Konfrontacja popytu i podaży oraz sprzedaży i kupna określonych towarów w skali masowej.
Aukcja
empezar lección
Zorganizowany rynek towarów niestandardowych np. dzieła sztuki, biżuteria, których nie można kupić bez wcześniejszego obejrzenia, sprzedaż następuje na drodze licytacji.
Przetarg
empezar lección
Zaproszenie do zawarcia transakcji, skierowane przez organizatora do potencjalnych kontrahentów.
Targi
empezar lección
Instytucja, która łączy wystawiennictwo towarów z ich równoczesną sprzedażą.
Wystawy gospodarcze
empezar lección
Umożliwiają uczestnikom procesów gospodarczych poznanie najnowszych osiągnięć technologicznych.
Papiery wartościowe
empezar lección
Dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego.
Akcje
empezar lección
Papiery wartościowe, stwierdzające bezwarunkowe uczestnictwo jej właścicieli w kapitale spółek akcyjnych.
Obligacje
empezar lección
Papiery wartościowe potwierdzające udzielenie pożyczki.
Wartość nominalna
empezar lección
Kwota, na którą opiewa dokument na akcji.
Wartość emisyjna
empezar lección
Cena, za którą spółka sprzedaje akcje na rynku papierów wartościowych.
Wartość rynkowa (bieżąca)
empezar lección
Cena, którą można uzyskać w razie sprzedaży akcji w danym momencie na rynku wtórnym papierów wartościowych.
Weksel
empezar lección
Dokument sporządzony w przewidzianej przez prawo formie, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty.
Rynek pierwotny
empezar lección
Powstaje przy sprzedaży nowo emitowanych papierów wartościowych pierwotnym nabywcom.
Rynek wtórny
empezar lección
Obejmuje transakcje papierami wartościowymi będącymi już w obrocie.
Inwestor bierny
empezar lección
Decyduje się na lokowanie swoich środków finansowych w przedsięwzięcia bezpieczne.
Inwestor czynny
empezar lección
Bardzo aktywnie uczestniczy w zakupach i sprzedażach papierów wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych
empezar lección
Instytucja funkcjonująca na rynku kapitałowym. Dokonuje się tam transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych.
Biuro maklerskie
empezar lección
Instytucja pośrednicząca między indywidualnym inwestorem a giełdą.

Debes iniciar sesión para poder comentar.