Media and advertising

 0    178 tarjetas    Karmelowa
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
transmisja, program
program telewizyjny lub radiowy
transmisja wiadomości
empezar lección
broadcast
a television or radio programme
a news broadcast
biuletyn
Krótki program informacyjny w telewizji lub radiu. Zwykła gazeta lub reportaż zawierający wiadomości o organizacji
empezar lección
bulletin
A short news programme on television or radio. A regular newspaper or report containing news about an organization
Relacja, sposób przedstawienia. Ubezpieczenie
Sposób, w jaki gazeta, program telewizyjny itp. Relacjonuje wydarzenie lub temat. Ochrona finansowa, dzięki której otrzymasz pieniądze, jeśli wydarzy się coś złego
empezar lección
coverage
The way a newspaper, television programme, etc reports an event or subject. Financial protection so that you get money if something bad happens
prognoza
Raport mówiący o tym, co może się wydarzyć w przyszłości
prognozy gospodarcze, prognoza pogody
empezar lección
forecast
A report saying what is likely to happen in the future
economic forecasts, weather forecast
media
telewizja, gazety, magazyny i radio uważane za grupę(mass) media, środki (masowego) przekazu
empezar lección
media
television, newspapers, magazines, and radio considered as a group
broszura
cienka książka ze zdjęciami i informacjami, zwykle coś reklamującego
empezar lección
brochure
a thin book with pictures and information, usually advertising something
kampania
Seria zorganizowanych działań lub wydarzeń, których celem jest osiągnięcie wyniku. Seria ataków wojskowych
empezar lección
campaign
A series of organized activities or events intended to achieve a result. A series of military attacks
wydanie
Książka, gazeta itp. To jedna z kilku identycznych i wyprodukowanych w tym samym czasie. Program radiowy lub telewizyjny należący do serii
empezar lección
edition
A book, newspaper, etc that is one of several that are the same and were produced at the same time. A radio or television programme that is one of a series
powieść
empezar lección
novel
A book that tells a story about imaginary people and events
Edytor tekstu
komputer lub program komputerowy, którego używasz do pisania listów, raportów itp.
empezar lección
word processor
a computer or computer program that you use for writing letters, reports, etc
autobiografia
empezar lección
autobiography
a book written by someone about their own life
reklamować
Opowiadać ludziom o produkcie lub usłudze, na przykład w gazetach lub telewizji, aby przekonać ich do zakupu. Umieścić informacje w gazecie lub w Internecie, prosząc o kogoś lub coś, czego potrzebujesz
empezar lección
advertise
To tell people about a product or service, for example in newspapers or on television, in order to persuade them to buy it. To put information in a newspaper or on the Internet, asking for someone or something that you need
zdominować
Kontrolować lub mieć władzę nad kimś lub czymś. Być największą, najważniejszą lub najbardziej zauważalną częścią czegoś
empezar lección
dominate
To control or have power over someone or something. To be the largest, most important, or most noticeable part of something
Zakończyć się. Wyciągnąć wniosek. Sfinalizować, zakończyć
Aby zakończyć coś, na przykład spotkanie, przemówienie lub pisanie, zrobić lub powiedzieć ostatnią rzecz. Aby coś zakończyć, zwłaszcza umowa lub umowa biznesowa. Aby coś zdecydować po dokładnym przestudiowaniu wszystkich informacji na ten temat
Koncert zakończył się pokazem sztucznych ogni. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. W raporcie stwierdzono, że lek jest bezpieczny. Już jutro rozpoczną się rozmowy zmierzające do zawarcia traktatu pokojowego.
empezar lección
conclude
To end something such as a meeting, speech, or piece of writing by doing or saying one last thing. To complete something, especially an agreement or a business arrangement. To decide something after studying all the information about it very carefully
The concert concluded with a firework display. I would like to conclude by thanking you all for attending. The report concluded that the drug was safe. Talks aimed at concluding the peace treaty will begin tomorrow.
oczywisty
łatwe do zrozumienia lub zobaczenia
To oczywiste, że tak naprawdę go nie obchodzi.
empezar lección
obvious
easy to understand or see
It's obvious that he doesn't really care about her.
sprzeciw, zastrzeżenie
powód, dla którego nie lubisz lub nie akceptujesz czegoś lub kogoś lub fakt, że ich nie lubisz lub nie akceptujesz
Naszym głównym zastrzeżeniem do nowej fabryki jest to, że jest głośno. Nie mam zastrzeżeń, jeśli chcesz zostać dodatkowy dzień.
empezar lección
objection
a reason why you do not like or approve of something or someone, or the fact that you do not like or approve of them
Our main objection to the new factory is that it's noisy. I have no objections, if you want to stay an extra day.
powód, podstawa, powody / tereny
powód robienia lub wiary w coś
Zrezygnował z powodów zdrowotnych. Odmówiłem na tej podstawie, że (= ponieważ) było to zbyt ryzykowne. Spacerowaliśmy po terenie szpitala.
empezar lección
grounds
the reason for doing or believing something/ the land around and belonging to a particular building or organization
He resigned on medical grounds. I refused on the grounds that (= because) it was too risky. We strolled around the hospital grounds.
zmęczenie oczu
zmęczone lub bolesne oczy w wyniku nadmiernego czytania, patrzenia na ekran komputera itp.
empezar lección
eye-strain
tired or painful eyes as a result of too much reading, looking at a computer screen, etc.
radioaktywność
empezar lección
radioactivity
the quality that some atoms have of producing a type of energy that can be very harmful to health
podświadomy
nie rozpoznawane lub rozumiane przez świadomy umysł, ale wciąż mające na niego wpływ:
empezar lección
subliminal
not recognized or understood by the conscious mind, but still having an influence on it:
namawiać
empezar lección
persuade
to make someone do or believe something by giving them a good reason to do it or by talking to that person and making them believe it:
przemoc
empezar lección
violence
actions or words that are intended to hurt people / extreme force
ogromny
empezar lección
vast
extremely big
czarujący
empezar lección
glamorous
attractive in an exciting and special way
idiotyczny
empezar lección
inane
extremely silly or with no real meaning or importance
niepokój
empezar lección
anxiety
an uncomfortable feeling of nervousness or worry about something that is happening or might happen in the future
głód
empezar lección
famine
a situation in which there is not enough food for a great number of people, causing illness and death, or a particular period when this happens
niepokój
empezar lección
unrest
disagreements or fighting between different groups of people/disagreements or fighting between groups of people
przeciwdziałać
empezar lección
counteract
to reduce or remove the effect of something unwanted by producing an opposite effect/to reduce or remove the effect of something by producing an opposite effect/to take action to reduce the influence of something that may be harmful
negować
empezar lección
negate
to cause something to have no effect:
offsetowy
zrównoważyć jeden wpływ z wpływem przeciwnika, tak aby w rezultacie nie było wielkiej różnicy
empezar lección
offset
to balance one influence against an opposing influence, so that there is no great difference as a result
kompensować
empezar lección
compensate
to pay someone money in exchange for something that has been lost or damaged or for some problem
klej/ kleić
empezar lección
glue
a sticky substance that is used for joining things together permanently, produced from animal bones and skins or by a chemical process/to join things together using glue
przylegać
mocno trzymać
empezar lección
adhere
to stick firmly
skandal
empezar lección
scandalize
If you are scandalized by someone's behaviour, you disapprove of it and are shocked by it because you think it is against moral laws
The whole community was scandalized by her second marriage
hype
sytuacja, w której coś jest reklamowane i omawiane w gazetach, telewizji itp., aby przyciągnąć zainteresowanie wszystkich / aby wielokrotnie reklamować i omawiać coś w gazetach, telewizji itp., aby zainteresować wszystkich:
empezar lección
hype/hyping
a situation in which something is advertised and discussed in newspapers, on television, etc. a lot in order to attract everyone's interest/to repeatedly advertise and discuss something in newspapers, on television, etc
dramatyzowanie
empezar lección
dramatising
sensacja
empezar lección
sensationalize
to present information in a way that tries to make it as shocking or exciting as possible:
Ładowanie
empezar lección
loading
nadziewanie
empezar lección
stuffing
pakować
empezar lección
packing
nadejście, nastanie
Życie zmieniło się wraz z pojawieniem się silnika parowego.
empezar lección
advent
the fact of an event happening, an invention being made, or a person arriving
Life was transformed by the advent of the steam engine.
nacisk
Myślę, że powinniśmy położyć taki sam nacisk na zapobieganie chorobom, jak na ich leczenie. Szkoły tutaj kładą / umieszczają / kładą duży nacisk na pracę pisemną i gramatykę.
empezar lección
emphasis
the particular importance or attention that is given to something
I think we should put as much emphasis on preventing disease as we do on curing it. Schools here put/place/lay great emphasis on written work and grammar.
tak zwane
empezar lección
so-called
used to show that you think a word that is used to describe someone or something is wrong
My so-called friend has stolen my girlfriend.
zwyczajny
empezar lección
ordinary
not special, different, or unusual in any way
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
empezar lección
schedule
a plan that gives events or activities and the times that they will happen or be done
krytykować
empezar lección
criticize
to say that something or someone is bad
ofiara
empezar lección
victim
someone who has suffered the effects of violence, illness, or bad luck
kreskówka
empezar lección
cartoon
a film made using characters that are drawn and not real
telenowela dokumentalna
empezar lección
docusoap
an entertaining television programme about the lives of real people who live in the same place or who do the same thing
banalny
empezar lección
banal
ordinary and not exciting
naród
empezar lección
nation
a country or the people living in a country
czysty, najzwyklejszy
empezar lección
sheer
used to emphasize how strong a feeling or quality is
ilość
empezar lección
quantity
the amount or number of something
śmieci/ dziadostwo, szmira
empezar lección
rubbish
things that you throw away because you do not want them / something that is of bad quality
porządny, przyzwoity / ubrany
empezar lección
decent
of a satisfactory quality or level, honest and morally good / wearing clothes
oglądalny
empezar lección
watchable
A television programme or film that is watchable is entertaining
wycie
empezar lección
howl
If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound
ściemniać np. światło
empezar lección
dim / dimming
not giving or having much light
słaba pamięć
empezar lección
dim memory
something that you remember slightly, but not very well
pozbywanie się śmieci
empezar lección
dumping
the act of getting rid of something that is not wanted
średni
empezar lección
medium
in the middle of a group of different amounts or sizes
norma
empezar lección
norm
the usual way that something happens/an accepted way of behaving in a particular society
średnia
empezar lección
average
usual and like the most common type
dorównywać komuś, czemuś / poniżej przeciętnej, gorzej niż zwykle
be on a par with sb, sth / I'm feeling a bit below par today.
empezar lección
par
to be the same as or equal to someone or something/not as good as usual
zdystansować
empezar lección
outdistance
to be faster in a race than other competitors, or (more generally) to be much better than someone
przewyższać, prześcignąć
empezar lección
outdo
to be, or do something, better than someone else
sięgać dalej niż ktoś coś
empezar lección
outreach
an effort to bring services or information to people where they live or spend time
przewyższać liczebnie
empezar lección
outnumber
to be greater in number than someone or something
protest
empezar lección
protest
a strong complaint expressing disagreement, disapproval, or opposition
powództwo, skarga
empezar lección
complaint
a statement that something is wrong or not satisfactory
sprzeciw
empezar lección
objection
dezaprobata
empezar lección
disapproval
napełnić
empezar lección
fill
serw
empezar lección
serve
robić
empezar lección
make
forma
empezar lección
form
stanowisko
empezar lección
position
miejsce
empezar lección
place
stoisko
empezar lección
stand
scena
empezar lección
stage
literatura piękna
empezar lección
fiction
analfabeta
empezar lección
illiterate
literatura
empezar lección
literature
przedstawić w skrócie
empezar lección
outline
stenografia
empezar lección
shorthand
sens
empezar lección
gist
nieczytelny
empezar lección
illegible
rękopis
empezar lección
manuscript
proza
empezar lección
prose
niecenzuralny
empezar lección
unprintable
fakt
empezar lección
fact
rozdział
empezar lección
chapter
pocztówka
empezar lección
postcard
obraźliwy
empezar lección
insulting
poezja
empezar lección
poetry
niezadowolenie z czegoś
empezar lección
dissatisfaction with something
opalanie topless
empezar lección
sunbathing topless
błąd interpunkcyjny
empezar lección
punctuation error
aktorka mydlana
empezar lección
soap actress
poszukiwany
empezar lección
sought
bez smaku
empezar lección
tasteless
inwazja
empezar lección
invasion
prywatność
empezar lección
privacy
pojawia się
empezar lección
appears
osoba publiczna
empezar lección
public figure
żenujące
empezar lección
embarassing
sytuacja
empezar lección
situation
tylko, wyłącznie, jedynie / czysto
empezar lección
purely
rysunek cyrkulacji, cyrkulacja
empezar lección
circalation figure
zjawisko
empezar lección
phenomon
celowo
empezar lección
deliberately
szukać
empezar lección
seek
skandal
empezar lección
scandal
ofensywa
empezar lección
offensive
obraźliwy
empezar lección
insulting
szczerze
empezar lección
sincerely
założenia
empezar lección
assumptions
Jeżeli chodzi o
empezar lección
regarding
sławny
empezar lección
famous
pozwolenie
empezar lección
permision
temat
empezar lección
subject
kopia, egzemplarz książki, gazety
empezar lección
copy
prasa
empezar lección
press
skorzystał
empezar lección
benefited
ogromnie
empezar lección
enormously
w rzeczy samej / istotnie
empezar lección
indeed
korzyść, porzytek / dobra strona
empezar lección
advantage
dyktować
empezar lección
dictate
uwaga
empezar lección
attention
usprawiedliwiony
empezar lección
justified
decyzja
empezar lección
decision
publikować
empezar lección
publish
troska, problem, sprawa, kwestia
empezar lección
concern
redaktor
empezar lección
editor
wydarzenie
empezar lección
event
asortyment / towar
empezar lección
stock
nakład, obieg, krażenie
empezar lección
circulation
the movement of blood around your body / the movement of information, money, or goods between people / the number of copies of a newspaper or magazine that are sold each day, week, etc
nakład wyczerpany
empezar lección
out of print
korespondent
empezar lección
correspondent
dziennikarz
empezar lección
journalist
wynik
empezar lección
output
publikacja
empezar lección
publication
banowanie
empezar lección
banning
cenzura
empezar lección
censorship
zamierzony
empezar lección
intended
cel
empezar lección
target
populacja
empezar lección
population
spokojnie
empezar lección
calmly
beznamiętnie, obojętnie
empezar lección
blankly
pełna łyżka
empezar lección
spoonful
przerazić
empezar lección
terrify
spór
empezar lección
controversy
zaakceptować
empezar lección
accept
sugerować
empezar lección
imply
interpretować
empezar lección
interpret
intencja / zamiar
empezar lección
intention
świadomy
empezar lección
concious
natychmiast
empezar lección
instantly
przewieziony
empezar lección
transported
surrealistyczne
empezar lección
surreal
strange; not seeming real; like a dream:
wizja
empezar lección
vision
wirować
empezar lección
swirling
pośpieszyć, pośpieszać
empezar lección
rush
równoległy
empezar lección
parallel
wszechświat
empezar lección
universe
złożony
empezar lección
compound
spowodować
empezar lección
induce
oszałamiające
Jeśli coś cię zaskakuje, wydaje ci się to bardzo ekscytujące i niezwykłe:
empezar lección
mind-blow
If something blows your mind, you find it very exciting and unusual
wycieczka
empezar lección
trip
narkotyk
empezar lección
drug
mieć halucynacje
wydawać się widzieć, słyszeć, czuć lub wąchać coś, co nie istnieje, zwykle z powodu choroby lub zażywania narkotyków
empezar lección
hallucinate
to seem to see, hear, feel, or smell something that does not exist, usually because you are ill or have taken a drug
pokorny, skromny/ o niskim statusie społecznym
brak dumy lub brak wiary w to, że jesteś ważny / biedny lub o niskiej randze społecznej
empezar lección
humble
not proud or not believing that you are important/ poor or of a low social rank
zmieniające umysł
Lek zmieniający umysł ma silny wpływ na stan psychiczny osoby, wywołując uczucie skrajnego szczęścia i skłaniając ludzi do rozważania rzeczy w niezwykły sposób.
empezar lección
mind-altering
A mind-altering drug has a strong influence on a person's mental state, causing feelings of extreme happiness and making people consider things in an unusual way.
substancja
materiał o szczególnych właściwościach fizycznych
empezar lección
substance
material with particular physical characteristics
rażąco
w sposób bardzo oczywisty i zamierzony, gdy jest to coś złego
empezar lección
blatantly
in a way that is very obvious and intentional, when this is a bad thing
oczywisty
łatwe do zobaczenia, rozpoznania lub zrozumienia
empezar lección
obvious
easy to see, recognize, or understand:
zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać
empezar lección
encourage

Debes iniciar sesión para poder comentar.