GENERAL ENGLISH CZ.1

 0    108 tarjetas    puscianek
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
swobodny, codzienny, nieformalny (np. o ubraniu)
W pracy możemy nosić luźne ubrania w piątki.
empezar lección
Casual
At work we are allowed to wear casual clothes on Friday.
Pasiasty
Gdzie jest różowa koszula w paski?
empezar lección
Striped
Where is the pink striped shirt
Oddech
Weź głęboki oddech!
empezar lección
Breath
Take a deep breath!
Oddychać
Nie mogę oddychać w pokoju pełnym dymu z papierosów.
empezar lección
Breathe
I can't breathe in a room full of cigarette smoke.
Portmonetka
Ona wyjęła swoją portmonetkę
empezar lección
Purse
She took out her purse
Opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
empezar lección
Describe
Could you describe it in more detail?
Własny harmonogram
Sama ustalisz sobie grafik.
empezar lección
Own schedule
You get to set your own schedule.
Prawie
On prawie umarł, był tak chory.
empezar lección
Almost
He almost died, he was so sick.
Przeważnie, głównie
(Ja i moi przyjaciele rozmawiamy przeważnie o sporcie.
empezar lección
Mostly
Me and my friends mostly talk about sports.
Prawidłowo
Radio nie działało jak należy
empezar lección
Properly
The radio wasn't working properly.
Przygotować
Idź do swojego pokoju i przygotuj się na imprezę.
empezar lección
Prepare
Go to your room and prepare for the party.
Przygotowywać
Ona przygotowała dla nich obiad.
empezar lección
Prepared
She prepared dinner for them.
Odmawiać
Czy podasz nam hasło? Obawiam się, iż muszę odmówić
empezar lección
Refuse
Will you give us the password? I'm afraid I have to refuse.
Spodziewać się (że coś sie stanie), oczekiwać (Żądać) Oczewiać (Czekać na coś)
1) Ona spodziewa się dziecka. 2) Czego żądasz od swoich pracowników? 3) Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.
empezar lección
Expect
1) She's expecting a baby. 2) What do you expect from your workers? 3) I was expecting you here five minutes ago.
Przyczyna
Czy policja zna przyczyny wypadku?
empezar lección
Cause
Do the police know cause of the accident
Otrzymać
Dostałem list z twojej szkoły.
empezar lección
Receive
I received a letter from your school.
Najpierw jednak
Najpierw musimy zdjąć to z dachu.
empezar lección
First though
First though we had to get it off the roof.
Nawet jeśli
Nawet jeśli będzie zmęczona, ona jest zawsze gotowa, aby ci pomóc.
empezar lección
Though
Tired though she may be, she's always ready to help you.
Rzucić, przestać, opuszczać
1) Chcę rzucić palenie, ale musisz mnie wspierać. 2) Musisz przestać śpiewać tę piosenkę, jest głupia! 3) Musieliśmy opuścić budynek i przenieść się do innego biura.
empezar lección
Quit
1) I want to quit smoking but you have to support me. 2) You have to quit singing this song, it's stupid! 3) We had to quit the building and move to another office.
Mieć na coś pieniądze, Pozwalać (Sobie na coś), Oferować (coś)
1) Nie było ich stać na kupno domu. 2) Mam tak dużo pracy do zrobienia, że nie mogę pozwolić sobie na kolejny wolny dzień. 3) Ona dostarcza ciasto i mleko do naszego domu.
empezar lección
To Afford
1) They couldn't afford to buy a house. 2) I have so much work to do that I can't afford another day off. 3) She affords cake and milk to our house.
Pozwolenie
Ona nie zapytała nikogo o pozwolenie.
empezar lección
Permission
She didn't ask anyone for permission
Dumny
Jestem naprawdę dumny z wyniku egzaminu
empezar lección
Proud
I'm really proud of my exam result.
Zezwolić, dopuszczać
Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.
empezar lección
To allow
The Netherlands allow gay marriage.
Zamiast
1) Czy chcesz tam iść zamiast do mnie? 2) Czy mogę prosić o kawę zamiast herbaty?
empezar lección
Instead of
1) Do you want to go there instead of me? 2) Can I have coffee instead of tea?
Taki jak
Zawsze mamy pokój dla gościa takiego jak ty
empezar lección
Such as
We always have room for a guest such as yourself.
Sąd, kort
1) Zobaczymy się w sądzie. 2) Zarezerwowałem dla nas kort tenisowy.
empezar lección
Court
1) I will see you in court 2) I booked a tennis court for us.
Kaszel
Twój kaszel nie brzmi dobrze - powinieneś iść do lekarza.
empezar lección
Cough
Your cough doesn't sound well - you should go to the doctor.
kurs, kierunek
Zapisałem się na kurs angielskiego.
empezar lección
Course
I signed up for an English course.
Przeklinać
Nie klnij, dzieci słuchają.
empezar lección
Curse
Don't curse, the children are listening
Przyczyna, powód
Mary jest przyczyną jego złamanego serca.
empezar lección
Cause
Mary is the cause of his broken heart.
Przyczyna, powód
Z jakiego powodu rzuciłeś swoją pracę?
empezar lección
Reason
What's your reason for quitting your job?
Cieszyć się
Ona była zadowolona, że to się wreszcie skończyło.
empezar lección
Glad
She was glad that it was finally over.
Istnieje
Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo, że nie jesteśmy już razem.
empezar lección
Exists
She still exists in my life, even though we're not together anymore.
Blisko
Mieszkam blisko stacji kolejowej.
empezar lección
Near
I live near the train station.
Nudny
Co myślisz o filmie? Był taki nudny.
empezar lección
Boring
What do you think about the movie?" "It was so boring.
Znudzony
Jane nigdy nie była tak znudzona w całym swoim życiu.
empezar lección
Bored
Jane had never been so bored in her entire life
Przeszkadzać
Dlaczego mi przeszkadzasz? Bo to pilne
empezar lección
Disturb
Why do you disturb me? Because it's urgent
Gdzieś
Pójdziemy gdzieś i wypijemy filiżankę kawy.
empezar lección
Somewhere
We'll go somewhere and have a cup of coffee.
Przebaczać
Nie wiem czy mogę jej za to wybaczyć.
empezar lección
Forgive
I don't know if I can forgive her for that.
Zapraszać
Moja cała rodzina była zaproszona na wesele.
empezar lección
Invite
My entire family was invited to the wedding.
Inny
Może innym razem.
empezar lección
Another
Maybe another time
Wydaje się
Wydajesz się smutny, co się stało?
empezar lección
Seems
You seem sad, what's happened?
Przede wszystkim, zasadniczo
Zasadniczo popieram to, co powiedziano o obu krajach.
empezar lección
Essentially
I essentially support what has been said about both countries.
Rodzaj, miły
1) Jaki rodzaj muzyki lubisz? 2) Bądź tak uprzejmy i podaj mi płaszcz.
empezar lección
Kind
1) What kind of music do you like? 2) Please be so kind and give me the coat.
Cierpliwy, pacjent
1) Byłem bardzo cierpliwy wobec ciebie. 2) (Ona jest naprawdę trudną pacjentką.
empezar lección
Patient
1) I have been very patient with you. 2) She's a really difficult patient.
Na pół
empezar lección
Halved
Szkodliwe, pasożyt
Ten demon to tylko pasożyt, który zamieszkuje ciało innej istoty.
empezar lección
Parasite
This demon is nothing more than a parasite that inhabits another creature.
Wyrażać
Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moje uczucia
empezar lección
Express
I can't find words to express my feelings.
Pomimo że
Musiałem wstać wcześnie rano, pomimo że to była niedziela.
empezar lección
Even though
I had to get up early in the morning even though it was Sunday.
Myśleć - czas przeszły
Ona myślała, że Charlie był w jakiś sposób odpowiedzialny za to.
empezar lección
Thought
She thought Charlie was responsible somehow.
Uczyć - czas przeszły
Nauczyłem cię wszystkiego, co wiem.
empezar lección
Taught
I have taught you everything I know.
Rozwiązywać
Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.
empezar lección
Solve
You're not going to solve any problems here.
Zająć się tym
Brenda, pozwól, że ja się tym zajmę
empezar lección
Handle this
Brenda, let me handle this
Nieposłuszny
empezar lección
Disobedient
Zasługiwać
Zasługujesz na ten awans bardziej niż ktokolwiek inny.
empezar lección
Deserve
You deserve this promotion more than anyone else
Błąd, pomyłka
Niektóre pomyłki mają poważne konsekwencje.
empezar lección
Mistake
Some mistakes have serious consequences.
Mieć na myśli, znaczyć, zamierzać
1) Nie miałem na myśli Cię zranić. 2) Zamierzam otworzyć hotel.
empezar lección
Mean
1) I didn't mean to hurt you. 2) I mean to open a hotel.
Zwłaszcza, szczególnie
On jest szczególnie wysoki i przystojny.
empezar lección
Especially
He is especially tall and handsome.
Równy
Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.
empezar lección
Equal
For example, objects equal in size may differ in density
Żenujące
To takie żenujące, pomyślała.
empezar lección
Embarrassing
This is just so embarrassing, she thought.
Wprawiać w zakłopotanie
Nie chcę go wprawiać w zakłopotanie.
empezar lección
Embarrass
I don't want to embarrass him.
Dowiedzieć się czegoś
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
empezar lección
Find out
To find out more, visit our website.
Pozwolenie
Ona nie zapytała nikogo o pozwolenie.
empezar lección
Permission
She didn't ask anyone for permission.
Przypadkowo
Oni przez przypadek wyjawili jej sekret.
empezar lección
Accidentally
They accidentally revealed her secret.
Zamieszanie, pomyłka
Twoja pomyłka spowodowała poważne problemy.
empezar lección
Confusion
Your confusion caused some serious problems.
Odpowiedni, stosowny
Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.
empezar lección
Appropriate
Your behaviour wasn't appropriate for the situation.
Porada
Czy mogę cię poprosić o radę w pewnej sprawie?
empezar lección
Advice
Can I ask your advice about something?
Winny, zawstydzony
1) Moja żona nie jest winna. 2) Czy czujesz się zawstydzony? Nie.
empezar lección
Guilty
1) My wife is not guilty. 2) Are you feeling guilty? No.
Samobójstwo, samobójca
Ilość samobójstw w Chinach wzrosła dramatycznie.
empezar lección
Suicide
The suicide rate in China has risen dramatically.
Udowodnić
Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dasz mi czas.
empezar lección
Prove
I can prove my innocence, if you'd give me time
Przywracać, zwracać
Musimy przywrócić porządek w tym mieście.
empezar lección
Restore
We have to restore order in this town.
Dostarczać, zastępować
1) Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy. 2) Te tabletki zastępują te drogie.
empezar lección
Supply
1) You said you can supply what we came here for. 2) These pills supply for the expensive ones.
Pozostawione
W lodówce jest zostawione trochę jedzenia.
empezar lección
Left
There's some food left in the fridge.
Zaufanie
To tylko kwestia zaufania.
empezar lección
Trust
It's just a matter of trust.
Cały
Jej chłopak zjadł całe ciasto. Ona była taka zdenerwowana!
empezar lección
Entire
Her boyfriend ate the entire cake. She was so annoyed!
Winić,
Nie mogłem ich obwiniać.
empezar lección
Blame
I couldn't blame them.
Wyrażać zgodę, przyznawać coś
1) Wyraziłem zgodę na jej wolny wieczór. 2) Musisz przyznać, że mam rację. 3) Mój szef przyznał mi podwyżkę.
empezar lección
Grant
1) I granted her the night off 2) You have to grant I'm right. 3) My boss has granted me a raise.
Pośród, pomiędzy
Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku?
empezar lección
Among
Is there anyone among them who can speak French?
Zły, zasmucony, zmartwiony
Co się dzieje, Jane? Wyglądasz na trochę zmartwioną.
empezar lección
Upset
What's the matter, Jane? You look a bit upset.
Schwytać
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.
empezar lección
Capture
The prisoner was captured soon after he had escaped
Wybór
Ten samochód to mój najlepszy wybór, jest świetny!
empezar lección
Choice
This car was my best choice, it's great!
Przed siebie, ze sobą
1) Samochody poruszały się wolno do przodu w korku 2) Czy możesz mnie wziąć ze sobą?
empezar lección
Along
1) Cars were moving along slowly with the traffic jam 2) Can you take me along?
Zajmować się
1) Jane opiekuje się dziećmi. 2) Zajmuję się jej psem, kiedy ona jest poza miastem
empezar lección
Look after
1) Jane is looking after the children. 2) I'm looking after her dog while she's out of town.
Odbierać, podnosić
Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?
empezar lección
Pick up
Could you pick me up from the station?
Odwołać
Kanye West odwołał resztę swojej trasy koncertowej
empezar lección
Call off
Kanye West called the rest of his tour off.
Rozbić się, rozejść się
1) Talerz rozbił się, ponieważ on go upuścił. 2) Moi rodzice rozeszli się, jestem smutny.
empezar lección
Break up
1) The plate broke up because he dropped it. 2) My parents broke up, I'm sad.
Wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
Czy zawsze wsiadacie na tym przystanku?
empezar lección
Get on
Do you always get on at this stop?
Wyjść, wyjechać
1) Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne. 2) Chciałem wyjechać na wakacje w czerwcu, ale pogoda nie była dobra.
empezar lección
Get away
1) I need to get away from this meeting, it's too boring. 2) I wanted to get away in June but the weather wasn't good.
Przejąć
Przestępcy zaatakowali i zdobyli miasto.
empezar lección
Take over
The criminals attacked and took over the town.
Ogromny
Jej mieszkanie jest ogromne.
empezar lección
Huge
Her flat is huge.
Suchy
Przebierzmy się w jakieś suche rzeczy.
empezar lección
Dry
Let's change into some dry clothes.
Z biegiem czasu, nadgodziny
Oni kazali mi pracować nadgodziny, ale przynajmniej dostałem za nie więcej pieniędzy.
empezar lección
Overtime
They had me working overtime, but at least I got more money out of it.
Nagle
Nagle stało się to problemem.
empezar lección
Suddenly
It suddenly became a problem.
Słaby, zemdleć
1) Moja babcia jest naprawdę słaba. 2) W pokoju było tak gorąco, że ona zemdlała.
empezar lección
Faint
1) My grandmother is really faint. 2) It was so hot in the room that she fainted.
Wróg
On jest moim najgorszym wrogiem.
empezar lección
Enemy
He is my worst enemy
Osiągać, zrealizować
Nie osiągniesz swoich celów bez ciężkiej pracy
empezar lección
Achieve
You won't achieve your goal without hard work.
Porównywać, stopniować
1) Nie porównuj mnie do swojej matki. 2) Nauczyliśmy się, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim.
empezar lección
Compare
1) Don't compare me to your mother. 2) We learnt how to compare adjectives in English.
Odpowiadać (np. na wiadomość)
Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?
empezar lección
Respond
Why didn't you respond to my letters?
Urządzenie
Jakie są możliwości tego urządzenia?
empezar lección
Device
What are the features of this device?
Przymiotnik
Jaki jest stopień wyższy przymiotnika "dobry"?
empezar lección
Adjective
What is the comparative form of the adjective "good"?
Przymiotnik - Znajomy
Jej twarz wygląda znajomo.
empezar lección
Familiar
Her face looks familiar.
Ostatnio
Gdzie on ostatnio słyszał to imię?
empezar lección
Recently
Where has he heard that name recently?
Personel
Ich personel jest zawsze bardzo pomocny.
empezar lección
Staff
Their staff is always very helpful.
Przydatny
On dał mi wiele użytecznych rad.
empezar lección
Useful
He gave me lots of useful advice.
Ulepszać
Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.
empezar lección
Improve
Maybe I should quit smoking to improve my health.
Dorosły
Bycie dorosłym polega na podejmowaniu trudnych decyzji.
empezar lección
Adult
Being an adult is about making difficult choices.
Nieśmiały
Nieśmiali ludzie nie lubią przemawiać publicznie.
empezar lección
Shy
Shy people don't like to speak in public.
Zachowanie
Po prostu nie możemy tolerować tego rodzaju zachowania.
empezar lección
Behaviour
We simply can't tolerate that kind of behaviour.

Debes iniciar sesión para poder comentar.