18 UNIT 31

 0    18 tarjetas    baloniasz14
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Nie wolno Ci zapomnieć co Ci powiedziałem. To bardzo ważne. [W SENSIE NIE MOŻESZ ZAPOMNIEĆ!!!]. -Sue nie musi wstawać wcześnie, ale Ona zwykle to robi. -Nie rób tyle hałasu. Nie wolno nam budzić dzieci. -Nie wolno mi za dużo jeść. Powinienem być na diecie
empezar lección
You mustn't forget what I told you. It's very important. -Sue doesn't have to get up early, but she usually does. -Don't make so much noise. We mustn't wake the children. -I mustn't eat too much. I'm supposed to be on a diet
Nie musisz być dobrym graczem, aby cieszyć się grą w tenisa.
empezar lección
You don't have to be a good player to enjoy a game of tennis.
Ona nosi okulary. Musiała nosić okulary, odkąd była bardzo młoda. [W PRZESZŁOŚCI MUSIAŁA I TERAZ TEŻ MUSI]. -Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział o naszym planie. Nie wolno Ci nikomu mówić. -Bob nie musi nosić garnituru do pracy, ale On zwykle to robi.
empezar lección
She wears glasses. She has had to wear glasses since she was very young. -I don't want anyone to know about our plan. You mustn't tell anyone. -Bob doesn't have to wear a suit to work, but he usually does.
Mogę zostać w łóżku jutro rano, bo nie muszę iść do pracy. -Cokolwiek robisz, nie wolno Ci dotykać tego przełącznika. To jest bardzo niebezpieczne. -Jest winda w budynku, więc nie musimy wchodzić po schodach.
empezar lección
I can stay in the bed tomorrow morning because I don't have to go to work. -Whatever you do, you mustn't touch that switch. It's very dangerous. -There's a lift in the building, so we don't have to climb the stairs.
Parking jest bezpłatny. Nie musisz płacić, żeby zaparkować tam samochód. - Mężczyzna został ranny w wypadku, ale nie musiał iść do szpitala, bo to nie było poważne. -Sue zajmuje - [ma] wysokie stanowisko w firmie. Ona musi podejmować ważne decyzje.
empezar lección
The car park's free. You don't have to pay to park your car there. -A man was injured in the accident, but he didn't have to go to the hospital because it wasn't serious. -Sue has a senior position in the company. She has to make important decisions.
Kiedy Bob rozpocznie swoją nową pracę w przyszłym miesiącu, On będzie musiał przejeżdżać 50 mil do pracy codziennie. -Muszę pracować od 8 do 5 codziennie. -Tom nie może nas jutro spotkać. On musi pracować. -Musiałem pracować do późna wczorajszego wieczora
empezar lección
When Bob starts his new job next month, he will have to drive 50 miles to work every day. -I have to work from 8 to 5 everyday. -Tom can't meet us tomorrow. He has to work. -I had to work late yesterday evening.
Przepraszam na moment. Muszę zadzwonić. To nie potrwa długo. -Nie jestem taki zajęty. Mam kilka rzeczy do zrobienia, ale nie muszę ich teraz robić. -Nie mogłem znaleźć ulicy, którą chciałem. Musiałem zapytać kogoś o drogę [o kierunek].
empezar lección
Excuse me a moment. I have to make a phone call. I won't be long. -I'm not so busy. I have a few things to do, but I don't have to do them now. -I couldn't find the street I wanted. I had to ask somebody for directions.
Nie muszę być na spotkaniu, ale myślę, że i tak pójdę. -Muszę jutro pracować /. -Kiedy Liz musi iść /?
empezar lección
I don't have to be at the meeting, but I think I'll go anyway. -I have to work tomorrow. -I've got to work tomorrow. -When has Liz got to go? -When does Liz have to go?
Jest później niż myślałem. Muszę iść/. -Musisz przyjechać i zobaczyć nas wkrótce ponownie/. -Muszę jutro wcześnie wstać/. Mam dużo do zrobienia.
empezar lección
It's later than I thought. I must go./ I have to go. -You must come and see us again soon./ You have to come and see us again soon. -I must get up early tomorrow./ I have to get up early tomorrow. I have lots to do.
[Szef spóźnił się znowu. -Jak długo musiałeś czekać?]. -Nie było nikogo, żeby mi pomóc. Musiałem zrobić wszystko samodzielnie. -Nie pracuje jutro, więc nie musze wstawać wcześnie. -On nie wiedział jak używać komputera, więc musiałem mu pokazać.
empezar lección
[The boss was late again. -How long did you have to wait?]. -There was nobody to help me. I had to do everything by myself. -I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. -He didn't know how to use the computer, so I had to show him.
Ile lat trzeba mieć, aby prowadzić w swoim kraju? -Nie mam dużo czasu. Muszę się spieszyć. -Jak Jan lubi swoją nową pracę? Czy musi dużo podróżować? - [Obawiam się, że nie mogę zostać długo. -O której musisz iść?]
empezar lección
How old do you have to be to drive in your country? -I don't have much time. I have to hurry. -How is Jon enjoying his new job? Does he have to travel a lot? -[I'm afraid I can't stay long. -What time do you have to go?]
Musisz zachować to w tajemnicy. Nie wolno Ci mówić nikomu. (nie mów nikomu). -Obiecałem, że będę na czas. Nie wolno mi się spóźnić. (Muszę być na czas). -Nie musisz mu mówić, ale możesz, jeśli chcesz.
empezar lección
You must keep it a secret. You mustn't tell anyone. (don't tell anyone). -I promised I would be on time. I mustn't be late. (I must be on time). -You don't have to tell him, but you can if you want to.
On zaczyna pracę o 5 rano. Musi wstać o 4 rano. - [Złamałem rękę w zeszłym tygodniu. -Czy musiałeś iść do szpitala?]. - Było dużo hałasu z ulicy. Musieliśmy zamknąć okno. -Liz nie może zostać na całe spotkanie. Musi wyjść wcześniej.
empezar lección
He starts work at 5 a.m. He has to get up at 4 a.m... -[I broke my arm last week. -Did you have to go to the hospital?]. -There was a lot of noise from the street. We had to close the window. -Liz can't stay for the whole meeting. She has to leave early.
Nie możesz skręcić w prawo. Musisz skręcić w lewo. -Muszę nosić okulary do czytania. -Tom nie może wyjść z nami dziś wieczorem. Musi pracować do późna. -W zeszłym tygodniu On złamał rękę i musiał iść do szpitala. - Nie musiałem iść do lekarza od wieków.
empezar lección
You can't turn right. You have to turn left. -I have to wear glasses for reading. -Tom can't come out with us this evening. He has to work late. -Last week he broke his arm and had to go to the hospital. -I haven't had to go to the doctor for ages.
Co muszę zrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy? -Liz nie musi pracować w piątki. -Dlaczego musiałeś wyjść wcześniej? -Jeśli ból się pogorszy, będziesz musiał iść do lekarza. -Może będę musiał pracować późno jutrzejszego wieczora. (możliwe, że będę musiał)
empezar lección
What do I have to do to get a new driving licence? -Liz doesn't have to work Fridays. -Why did you have to leave early? -If the pain gets worse, you'll have to go to the doctor. -I might have to work late tomorrow evening. (it's possible that I'll have to
Jest późno, niż myślałem. Muszę iść /. -Nie rozmawiałem z nią od wieków. Muszę do niej zadzwonić. / Muszę do niej zadzwonić. (Mówię, że to konieczne). -Jan jest naprawdę miłą osobą. Musisz go poznać /. (Polecam to)
empezar lección
It's late than I thought. I must go. / I have to go. -I haven't spoke to her for ages. I must phone her. / I have to phone her. (I say this is necessary). -Jon's a really nice person. You must meet him. / You have to meet him. (I recommend this)
Muszę pracować od 8:00 do 17:00 codziennie. (fakt, nie opinia). -Sue musi dużo podróżować dla swojej pracy. [TYLKO HAVE TO, BO TO OBOWIĄZKOWE!!!]
empezar lección
I have to work from 8 a.m. to 5 p.m. everyday. (a fact, not an opinion). -Sue has to travel a lot for her work.
Zgłoszenia do pracy muszą być dostarczone do 18 maja. -(instrukcja egzaminu). Musisz zapisać swoje odpowiedzi atramentem. [MUST JEST UŻYWANE GDY COŚ JEST OBOWIĄZKOWE. W "PISANYCH ZASADACH"]. -Musieliśmy wyjść wcześniej. [DLA PRZESZŁOŚCI STOSUJEMY "HAD"]
empezar lección
Applications for the work must be received by 18 May. -(exam instruction). You must write your answers in ink. -We had to leave early.

Debes iniciar sesión para poder comentar.