Phrases & Expressions 1

5  1    115 tarjetas    Mood
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
according to
3. Gdy zmiana x zależy od zmiany y.
1. Philip stayed at the hotel, according to Mr. Hemming. / 2. According to the rules it is strictly forbidden. / 3. They both played the game according to the rules. / 4. The route that the boatmen choose varies according to the water level.
empezar lección
według / jak stwierdził... / zgodnie z / w zależności od
1. Powoł. się na źr. inf.;2. zg. z okr. zasad.;
1. Philip przebywał w hotelu, zgodnie z tym, co powiedział Hemming. / 2. Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane. / 3. Obaj grali zgodnie z zasadami. / 4. Trasa, którą wybierają żeglarze zależy od poziomu wody.
all in all
adverb
All in all, it was a great success. / This house was, all in all, a great investment.
empezar lección
ogólnie rzecz biorąc / w sumie / ostatecznie
Ogólnie rzecz biorąc, to był wielki sukces. / Ten dom był, ogólnie rzecz biorąc, świetną inwestycją.
approve of sth/sb
She doesn't approve of his idea. / His parents don't approve of his friends. / I don't approve of aggression.
empezar lección
pochwalać, akceptować coś/kogoś
Ona nie pochwala jego pomysłu. / Jego rodzice nie akceptują jego przyjaciół. / Nie pochwalam agresji.
As a result...
As a result, the case had to be extended for another day.
empezar lección
W rezultacie... (w efekcie..., w wyniku tego..., wskutek tego..., w związku z tym... etc.)
W rezultacie sprawa musiała być przedłużona o kolejny dzień.
as far as I know
And as far as I know, also illegal.
empezar lección
o ile wiem / o ile mi wiadomo
A z tego co wiem, to również nielegalne.
as far as ... is/are concerned
We won as far as money's concerned. / Turkey has special status vis-à-vis the European Union as far as Cyprus is concerned.
empezar lección
jeśli chodzi o...
Jeśli chodzi o pieniądze, to wygraliśmy. / Turcja posiada specjalny status w stosunku do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Cypr.
as follows
... such as a list, description, or explanation.
The situation is as follows... / If my information is correct, it is as follows... / This can be done if you proceed as follows... / Data were as follows...
empezar lección
w następujący sposób, następująco
You use that in writing or speech to introduce sth...
Sytuacja wygląda następująco... / O ile mam dobre informacje, to sytuacja wygląda następująco... / Można to zrobić, postępując w następujący sposób... / Dane były następujące...
as for someone/something
idiom B2
As for Louise, well, who cares what she thinks. | 2. As for the money, we’ll talk about that later.
empezar lección
co do kogoś/czegoś, jeśli chodzi o kogoś/coś
used to talk about how another person or thing is affected by something
A co do Louise, cóż, kogo obchodzi, co ona myśli. | 2. Jeśli chodzi o pieniądze, porozmawiamy o tym później.
As I was saying... (like I said... / As I said...)
As I was saying, she would be the perfect mother for my children.
empezar lección
Jak już mówiłem ... (jak powiedziałem ... / jak już powiedziałem ...)
Jak już mówiłem, ona byłaby idealną matką dla moich dzieci.
at all
I didn't like the film at all and felt really disappointed. / But one thing seems certain. Next time Donald Brown uses the computer, if he does at all, he will operate it with much greater care.
empezar lección
wcale, w ogóle
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana. / Ale jedna rzecz wydaje się pewna. Kiedy następnym razem Donald Brown będzie korzystał z komputera, jeśli w ogóle będzie, będzie go obsługiwał z dużo większą uwagą.
at any time, at any moment
I don't know what time Lisa is coming. She could/might get here at any time.
empezar lección
w każdej chwili, w dowolnym momencie/czasie
Nie wiem, o której Lisa przychodzi. Ona może tu dotrzeć w każdej chwili.
at first
At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now.
empezar lección
najpierw
Na początku nie podobała mi się moja praca, ale teraz zaczynam się nią cieszyć.
at the moment
The shop is closed at the moment.
empezar lección
w tym momencie
Sklep jest w tym momencie zamknięty.
be about to (do sth) / be about to (happen)
1. If you ARE ABOUT TO do sth, you are going to do it very soon: I'm about to leave. / I was about to leave when Mark arrived. / 2. If sth IS ABOUT TO happen, it will happen very soon: The film was about to start. / Our planet is about to disintegrate.
empezar lección
mieć zamiar (coś zrobić w najbliższej przyszłości) / gdy coś ma zamiar zaraz się wydarzyć
1. Zaraz wyjdę. / Miałem już wyjść, kiedy przyjechał Mark. / 2. Film miał się zacząć. / Nasza planeta chyli się ku upadkowi (dosł.: Nasza planeta wkrótce się rozpadnie).
be about to (do sth) / be about to (happen)
1. If you ARE ABOUT TO do sth, you are going to do it very soon: She looked as if she was about to cry. / 2. If sth IS ABOUT TO happen, it will happen very soon: We arrived just as the ceremony was about to begin.
empezar lección
mieć zamiar (coś zrobić w najbliższej przyszłości) / gdy coś ma zamiar zaraz się wydarzyć
1. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać. / 2. Przybyliśmy właśnie w chwili rozpoczęcia ceremonii.
be assured of
She’s assured of passing the exam.
empezar lección
być pewnym (czegoś) / mieć pewność
Jest pewna, że zda egzamin.
to be proud of
Lucy is very proud of her son.
empezar lección
być dumnym z
Lucy jest bardzo dumna ze swojego syna.
be silent / keep quiet / remain silent
The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying. / We can get out of this if we keep quiet. / But I can't remain silent. I must ask her.
empezar lección
milczeć
Parlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie. / Możemy się z tego wydostać, jeśli będziemy milczeć. / Ale nie mogę milczeć, muszę ją zapytać.
bear a grudge against someone; have/hold a grudge against someone
I don't bear any grudge against you. / Amanda still has/holds a grudge against me for refusing to lend her that money.
empezar lección
żywić urazę do kogoś
Nie mam do ciebie żalu (=nie żywię do ciebie urazy). / Amanda nadal ma pretensje do mnie (=chowa do mnie urazę) za odmowę pożyczenia jej tych pieniędzy.
because of (sth/sb)
That's all because of you, man. / It's all because of me and... this was my idea (= it's all my fault). /2. The flight was delayed because of bad weather. /Classes have been cancelled today because of a staff meeting. /I got a headache because of the sun.
empezar lección
z powodu (czegoś/kogoś), przez (coś/kogoś), ze względu na (coś/kogoś)
To wszystko przez ciebie, człowieku. /To wszystko przeze mnie i to był mój pomysł (=to wszystko moja wina). /2. Lot został opóźniony z powodu złej pogody. /Lekcje zostały dzisiaj odwołane ze względu na spotkanie personelu. /Dostałem bólu głowy od słońca.
because of (sth/sb)
That's all because of you, man. / It's all because of me and... this was my idea (= it's all my fault). /2. The flight was delayed because of bad weather. /Classes have been cancelled today because of a staff meeting. /I got a headache because of the sun.
empezar lección
z powodu (czegoś/kogoś), przez (coś/kogoś), ze względu na (coś/kogoś)
To wszystko przez ciebie, człowieku. /To wszystko przeze mnie i to był mój pomysł (=to wszystko moja wina). /2. Lot został opóźniony z powodu złej pogody. /Lekcje zostały dzisiaj odwołane ze względu na spotkanie personelu. /Dostałem bólu głowy od słońca.
best of all...
Their new drug was effective and safe, and, best of all, it was very cheap to manufacture. / 2. There was wonderful food, good company, and, best of all, a jazz band. / 3. And best of all, nobody important got hurt.
empezar lección
(a) co najlepsze ... / najlepsze, że ... / co najważniejsze (etc.)
Ich nowy lek był skuteczny i bezpieczny, a co najważniejsze, był bardzo tani w produkcji. / 2. Było wspaniałe jedzenie, dobre towarzystwo, a przede wszystkim zespół jazzowy. / 3. A najlepsze jest to, że nikt ważny nie został zraniony.
betray (someone, something)
also: cheat on somebody -
They got divorced because Tom had betrayed Jane. / I betrayed all the values I believed. / betray oneself.
empezar lección
zdradzić (kogoś, coś)
- zdradzać kogoś
Rozwiedli się ponieważ Tom zdradził Jane. / Zdradziłem wszystkie wartości, w które wierzyłem. / zdradzać się.
break down for good
We need a new stove. The old one has broken down for good.
empezar lección
popsuć się na dobre
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się na dobre.
cast doubt on something
​(C2) to make something seem uncertain.
(C2) to make something seem less certain, good, or real: Witnesses have cast doubt on the accused's innocence. / The recent downturn in sales casts doubt on the company’s future.
empezar lección
podawać w wątpliwość
sprawiać, by coś wydawało się mniej pewne, dobre lub prawdziwe: Świadkowie wątpili w niewinność oskarżonego. / Niedawny spadek sprzedaży budzi wątpliwości co do przyszłości firmy.
cheat on somebody
Barbara cheated on her boyfriend with her colleague.
empezar lección
zdradzać kogoś
Basia zdradzała swojego chłopaka z kolegą z pracy.
deserve better
You deserve better than this place. / You deserve better than me.
empezar lección
zasługiwać na coś/kogoś lepszego
Zasługujesz na coś lepszego niż to miejsce. / Zasługujesz na kogoś lepszego niż ja.
do the dishes / wash the dishes / wash up (also: do the washing-up)
I'll just wash the dishes before we go. / 2. It's your turn to wash up. / 3. Who’s going to do the dishes? / 4. Have you done/washed the dishes? / 5. You did the dishes last night, so it's my turn.
empezar lección
zmywać naczynia
Umyję tylko naczynia zanim wyjdziemy. / 2. Twoja kolej, żeby pozmywać. / 3. Kto umyje naczynia? / 4. Czy umyłeś naczynia? / 5. Ty umyłeś naczynia wczoraj wieczorem, więc teraz jest moja kolej.
do the right thing
So, do you think I did the right thing? / 2. Look, sometimes you have to do the right thing, no matter what the cost. / 3. In the circumstances, we did the right thing.
empezar lección
postąpić słusznie / postąpić właściwie / zrobić coś dobrego (dobry uczynek)
Myślisz, że postąpiłem słusznie? / 2. Czasami trzeba postąpić słusznie, bez względu na cenę. / 3. W tych okolicznościach postąpiliśmy słusznie.
drive someone crazy
also: drive someone nuts/up the wall
I tell you, this job is driving me crazy. / We love our two-year-old, but sometimes she drives us crazy. / Be quiet! You're driving me up the wall!
empezar lección
doprowadzać kogoś do szału
Mówię Ci, ta praca doprowadza mnie do szału. / Kochamy naszego dwulatka, ale czasami ona doprowadza nas do szału. / Bądź cicho! Doprowadzasz mnie do szału!
following
adjective
She asked him the following question... / Please, write down the following names... / 2. We went to dinner the following evening.
empezar lección
następujący / następny
Ona zadała mu następujące pytanie... / Proszę zapisać następujące imiona... / 2. Poszliśmy na obiad następnego wieczoru.
forward planning / thinking
forward: as an adj
relating to the future: I'm a great believer in forward planning, and doing as much groundwork as possible.
empezar lección
planowanie na przyszłość / myślenie z wyprzedzeniem
Jestem wielkim zwolennikiem planowania na przyszłość i wykonywania tak wielu prac przygotowawczych, jak to możliwe.
free will
Destiny or free will? / It's called free will. / I came here of my own free will.
empezar lección
wolna wola
Przeznaczenie czy wolna wola? / To się nazywa wolna wola. / Przyszłam tu z własnej, nieprzymuszonej woli.
from now on; as from now; from here on (in/out)
I am his lawyer - and will represent the suspect from now on. / This is strictly a police matter from here on in.
empezar lección
od tej chwili, od teraz
from this moment and always in the future
Jestem jego prawnikiem... i od tej chwili reprezentuję podejrzanego. / Od tej chwili to wyłącznie sprawa policji.
from that day forward
From that day forward they never spoke to each other.
empezar lección
od tego dnia
Od tego dnia nigdy nie rozmawiali ze sobą.
get stuck / be stuck
I don't want to get stuck talking to Shelly. / 2. The CD was stuck and kept playing the same song over and over again. / 3. People can get/be stuck at different places in their language learning. / 4. Sorry, but you're stuck with me forever.
empezar lección
utknąć, (u)tkwić (też: zaciąć się - np. odnośnie sprzętu grającego)
Nie chcę tam utknąć, gadając z Shelly. / 2. Płyta CD się zacięła i w kółko odtwarzała ten sam utwór. / 3. Ludzie mogą utkwić w różnych miejscach w nauce języka / 4. Przepraszam, ale utknęłaś ze mną na zawsze.
give somebody a lift
We're here to give you a lift home. / 2. Can I give you a lift back to your place? / 3. I'll give you a lift.
empezar lección
podwieźć / podrzucić kogoś
Przyjechaliśmy, żeby podrzucić cię do domu. / 2. Czy mogę podwieźć cię z powrotem do ciebie? / 3. Podwiozę cię.
a great/wide variety (of something)
Students are offered a wide variety of courses in this department. / They stock a wide variety of tools.
empezar lección
szeroka gama, szeroki wachlarz (np. produktów)
Studenci mają dostęp do szerokiej gamy kursów w tym dziale. / Dysponują szeroką gamą narzędzi.
to grow a beard
I'm growing a beard.
empezar lección
zapuszczać brodę
Zapuszczam brodę.
to have a sense of (something)
God can have a sense of humor too, Mr. Bohannon. / We must have a sense of responsibility.
empezar lección
mieć poczucie (czegoś)
Bóg również potrafi mieć poczucie humoru, panie Bohannon. / Musimy mieć poczucie odpowiedzialności.
have a sense of humor (or humour)
empezar lección
mieć poczucie humoru
a helping hand
I just gave you a helping hand. / The teacher also gives you a ‘helping hand’ with the English language, especially with the parts of English which are difficult.
empezar lección
pomocna dłoń
Podałem ci tylko pomocną dłoń. / Adept English daje ci także "pomocną dłoń" z językiem angielskim, zwłaszcza z częściami języka angielskiego, które są trudne.
I'm about to ... (do something)
1. I'm about to cry. / 2. I was about to leave when Mark arrived. / 3. I was about to get undressed when there was a knock on the door.
empezar lección
Mam zamiar ... (coś zrobić)
1. Zaraz się rozpłaczę. / 2. Miałem już wyjść, kiedy przyjechał Mark. / 3. Już miałem się rozebrać, gdy rozległo się pukanie do drzwi.
I'm about to ... (do sth)
1. I'm about to leave. / 2. I was about to get undressed when there was a knock on the door. / 3. She looked as if she was about to cry.
empezar lección
Mam zamiar ... (coś zrobić)
1. Zaraz wyjdę. / 2. Już miałem się rozebrać, gdy rozległo się pukanie do drzwi. / 3. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać.
if it's about...
Look, if it's about the money, we can maneuver something. / What if it's about something else?
empezar lección
jeśli chodzi o...
Słuchaj, jeśli chodzi o pieniądze możemy coś wynegocjować. / A jeśli tu chodzi o coś innego?
I've had enough of...
IDIOM
I've had enough of pigeons! / 2. I'm so tired, I've had enough. / 3. I've had enough of you!
empezar lección
Mam dość...
IDIOM
IDIOM - Gdy dodamy „of” do wyr., przestaje ono nawiązywać do jedzenia i picia, a nabiera cech przenośnych: Mam dosyć gołębi! / 2. Jestem tak zmęczona, że mam dość. / 3. Mam cię dość!
I'll leave it to you
Well, you're the expert, Steven, so I'll leave it to you. / Leave it to me. I'll fix it.
empezar lección
Zdaję się na ciebie / Zostawię to tobie
Cóż, ty jesteś ekspertem, Steven, więc zostawiam to tobie. / Zostaw to mnie, ja to załatwię.
in a sense / in a way
She's right that I don't trust people, in a sense. / 2. In a sense, both were right.
empezar lección
w pewnym sensie
Ona ma rację, że nie ufam ludziom, w pewnym sensie. / W pewnym sensie, oboje mieli rację.
In one's own way
In his own way, Neil is actually very caring. / In my own way, I was trying to protect you.
empezar lección
Na swój sposób
Na swój sposób Neil jest faktycznie bardzo troskliwy. / Na swój sposób próbowałem cię chronić.
in order
I came by to make sure everything was in order. / Everything is in order, nothing has been moved.
empezar lección
w porządku
Wpadłem tylko zobaczyć, czy wszystko w porządku. / Wszystko jest w porządku, nic nie było ruszone.
in order to [with an infinitive form of a verb]
It is more common in writing than in speaking.
He came home early in order to see the children before they went to bed. / They never parked the big van in front of the house in order not to upset the neighbours. / Sometimes you have to serve in order to lead.
empezar lección
w celu (zrobienia czegoś)
Częściej w formie pisemnej niż w mówionym angielskim.
Wrócił wcześniej, aby zobaczyć dzieci, zanim poszły spać. / Nigdy nie zaparkowali wielkiej furgonetki przed domem, żeby nie denerwować sąsiadów. / Czasami trzeba służyć, jeśli chce się przewodzić.
In other words
empezar lección
Innymi słowy
in the end / finally / at last
We didn't know where David was, but we managed to find (or=we were able to find) him in the end. / Well, in the end, justice will be done.
empezar lección
w końcu, wreszcie
Nie wiedzieliśmy, gdzie był David, ale w końcu udało nam się go znaleźć. / W końcu, sprawiedliwości stanie się zadość.
in/for the foreseeable future
We're hoping for profit for the foreseeable future.
empezar lección
w dającej się przewidzieć przyszłości, w najbliższej przyszłości
Oczekujemy zysku w najbliższej przyszłości.
in the last few days
we use with the present perfect
I've met a lot of people in the last few days.
empezar lección
w ciągu ostatnich kilku dni
Spotkałem wielu ludzi w ciągu ostatnich kilku dni.
it's all up to me / you
empezar lección
wszystko zależy ode mnie / ciebie
it's my turn!
You did the dishes last night, so it's my turn.
empezar lección
moja kolej!
Ty umyłeś naczynia wczoraj wieczorem, więc teraz jest moja kolej.
it's none of your business
... about sth that does not concern them.
Frankly, it should be none of your business. /Anyway, it's none of your business.
empezar lección
to nie twoja sprawa
you are rudely telling sb not to ask...
Szczerze mówiąc, to nie powinien być wasz interes. /Zresztą to nie twoja sprawa.
it's the last time
I swear it's the last time. / 2. What if it was the last time? / 3. As it turned out, it was the last time such sentimentality swept over me. / 4. It was the last time that woman visited.
empezar lección
to ostatni raz
Przysięgam, że to ostatni raz. / 2. Co, jeśli to był ostatni raz? / 3. Jak się okazało, to był ostatni raz kiedy dopadł mnie taki sentymentalizm. / 4. To był ostatni raz kiedy ta kobieta nas odwiedziła.
It's the first time ... (sth has happened)
Present Perfect
It's the first time he has driven a car = He has never driven a car before. / Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. / Andy is calling his girlfriend again. That's the third time he's called her this evening.
empezar lección
Po raz pierwszy ... (coś się dzieje/wydarzyło)
Present Perfect
To pierwszy raz, kiedy on prowadzi samochód. = On nigdy wcześniej nie prowadził samochodu. / Sarah znów zgubiła paszport. To się stało po raz drugi. / Andy znów dzwoni do swojej dziewczyny. Dzwoni do niej po raz trzeci tego wieczoru.
it was supposed to be...
I didn't realise it was supposed to be a secret. /Is this supposed to be a prison or a school? /Anyway, I have no idea what this is supposed to be.
empezar lección
to miało być...
Nie zdawałem sobie sprawy, że to miało być tajemnicą. /Czy to ma być więzienie czy szkoła? /Tak czy owak, nie mam pojęcia co to ma być.
(just) a moment ago
She went out a moment ago. / He was here just a moment ago.
empezar lección
chwilę temu / przed chwilą
Ona wyszła chwilę temu. / Był tutaj przed chwilą.
keep up (with someone/something)
— phrasal verb with keep verb B2 | keep - kept - kept
I can't keep up with what she's saying. | 2. Can you slow down? I can't keep up with you!
empezar lección
nadążać (za kimś/czymś)
to do something or move at an acceptable rate, or at the same rate as someone or something else
Nie mogę nadążyć za tym, co ona mówi. | 2. Czy możesz zwolnić? Nie nadążam za tobą.
keep it up!
IDIOM: used to encourage sb to continue doing sth.
You're doing very well everybody. Keep it up! / All right, keep it up. /You keep it up, I will fire you tomorrow.
empezar lección
tak trzymaj! (trzymaj tak dalej!)
IDIOM: used to encourage sb to continue doing sth.
Dobrze sobie radzicie wszyscy. Oby tak dalej! / W porządku, tak trzymaj. /Rób tak dalej, a jutro cię zwolnię.
on one's own
2. If you do sth on your own, you do it without any help from other people.
1. He lives on his own. / I need some time on my own. / Just don't leave me on my own. / 2. Quinn's doing this on his own. / She didn't do this on her own. / Surrendered on my own free will.
empezar lección
na własną rękę / samotnie (np. mieszkać)
1. When you are on your own, you are alone;
1. Mieszka samotnie. / Potrzebuję trochę czasu dla siebie(/żeby pobyć sama). / Nie zostawiaj mnie teraz samego. / 2. Quinn robi to na własny rachunek. / Nie zrobiła tego na własną rękę. / Poddałem się z mojej własnej nieprzymuszonej woli.
all at once / everyone at once
1. Sure, but not all at once. / 2. I can send out a message to everyone at once.
empezar lección
wszystko naraz / wszyscy naraz
1. Jasne, ale nie wszystko naraz. / 2. Mogę wysłać wiadomość do wszystkich jednocześnie.
just in case
IDIOM
We took some extra clothes with us just in case. / Take a map just in case.
empezar lección
na wszelki wypadek / w razie czego
IDIOM
Wzięliśmy ze sobą trochę dodatkowych ubrań, tak na wszelki wypadek. / Weź mapę na wszelki wypadek.
keep the change
I let the sales assistant keep the change.
empezar lección
zachować resztę (w sklepie)
Pozwoliłam sprzedawczyni zatrzymać resztę.
be yourself
Don't show off, just be yourself.
empezar lección
być sobą / bądź sobą
Nie popisuj się, po prostu bądź sobą.
to be attracted to someone
IDIOM
I'm really attracted to him. He's got a great sense of humour.
empezar lección
mieć do kogoś słabość (być zauroczonym kimś)
IDIOM
On mi się bardzo podoba. Ma świetnie poczucie humoru.
Funny you should say that.
"Funny you should say that," that means that it reminds you of a funny story: It's funny you should say that, because, as it happens, my parents are in town.
empezar lección
Zabawne, że to mówisz.
"Zabawne, że to mówisz", kiedy czyjeś słowa przypominają ci coś zabawnego: Zabawne, że to mówisz, bo tak się składa, że moi rodzice są w mieście.
as it happens...
As it happens, we've got a room for rent. / 2. It's funny you should say that, because, as it happens, my parents are in town.
empezar lección
tak się składa...
Tak się składa, że mamy pokój do wynajęcia. / 2. Zabawne, że to mówisz, bo tak się składa, że moi rodzice są w mieście.
If I were you, I would...
+ infinitive without „to”: If I were you, I wouldn't go. / 2. If I were you, I would accept his offer.
empezar lección
Gdybym był na twoim miejscu to bym...
Na twoim miejscu bym nie szła. / 2. Gdybym był tobą, zaakceptowałbym tę ofertę.
bad luck / tough luck / hard luck
I believe in good luck and bad luck. / I don't care about that - it's your hard luck.
empezar lección
pech
Wierzę w szczęście i pecha. / Nie obchodzi mnie to - to twój problem/twój pech.
in the circumstances (also: under the circumstances)
In the circumstances, we did the right thing. / Under the circumstances, a crash was unavoidable.
empezar lección
w tych okolicznościach, w tej sytuacji
Zważywczy na okoliczności, postąpiliśmy słusznie. / W tych okolicznościach katastrofa była nieunikniona.
do the laundry / do the washing
I need to do the laundry.
empezar lección
zrobić pranie
Muszę zrobić pranie.
do the ironing
She hates doing the ironing. / 2. He did the ironing this afternoon.
empezar lección
prasować
Ona nie cierpi prasować. / 2. On prasował dzisiaj po południu.
go shopping
"shopping" - uncountable noun
The best way to relax is to go shopping. / Are you going shopping this evening?
empezar lección
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy. / Idziesz na zakupy dzisiaj wieczorem?
go to the gym
How often do you go to the gym?
empezar lección
pójść / chodzić na siłownię
Jak często chodzisz na siłownię?
go running
I go running in the morning.
empezar lección
iść biegać / chodzić biegać
Rano chodzę biegać.
go for dinner
We could go for dinner.
empezar lección
iść na obiad
Moglibyśmy pójść na obiad.
go to work
I'm going to work. See you later!
empezar lección
iść do pracy
Idę do pracy. Do zobaczenia później!
load the dishwasher
Could you load the dishwasher, please?
empezar lección
załadować zmywarkę
Czy mogłabyś proszę załadować zmywarkę?
make dinner
I'll make dinner. / They're making dinner in the kitchen.
empezar lección
zrobić obiad / kolację
Zrobię obiad. / One robią kolację w kuchni.
to meet/suit someone's requirements / meet someone's demands
The design has been adapted to meet customer requirements. / 2. We are not able to meet the management's demands.
empezar lección
sprostać/spełnić czyjeś wymagania
Projekt został dostosowany, żeby spełnić wymagania klienta. / 2. Nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom kierownictwa.
might as well = may as well
I use my car very little. There's no point in keeping it. I might as well sell it. / We may as well stay where we are. / You might as well resign to save face.
empezar lección
równie dobrze
Bardzo mało korzystam ze swojego samochodu. Nie ma sensu go trzymać. Równie dobrze mogę go sprzedać. / Równie dobrze możemy pozostać tam, gdzie jesteśmy. / Równie dobrze mogłabyś zrezygnować, żeby zachować twarz.
mind your own business!
IDIOM; also 'it's none of your business'
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business. / 2. So they were just minding their own business.
empezar lección
pilnuj swojego nosa! / zajmij się swoimi sprawami!
IDIOM
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa. / 2. Dbali tylko o swój interes.
nice of you / kind of you
That's very nice of you. / It was really nice of you. / That's very kind of you. / Tom, nice of you to turn up.
empezar lección
miło z twojej strony
o bardzo miło z twojej strony. / To było naprawdę miłe z pani strony. / Bardzo miło z twojej strony. / Tom, miło z twojej strony, że się pojawiłeś.
not exactly / not really (also: not quite, not entirely, not completely/incompletely)
Well, not really, but I feel better. / Well, that's not exactly true. / Well, that wasn't quite what a brother had in mind. / Well, not entirely, but, you know... family. / I didn't quite understand what you meant.
empezar lección
niezupełnie / nie całkiem / nie do końca
Cóż, niezupełnie, ale czuję się lepiej. / Cóż, to nie do końca prawda. / Cóż, niezupełnie to miał na myśli brat. / Cóż, niezupełnie, ale no wiecie... rodzina. / Nie całkiem zrozumiałam co masz na myśli.
no matter what, when, how, etc.
I never seem to lose any weight, no matter how hard I try. / We've got to get to the airport on time, no matter what.
empezar lección
nieważne/obojętnie/bez względu na to, co, kiedy, jak itp.
used to emphasize that sth is always true, or that sb must do sth.
Nigdy nie tracę na wadze, nieważne jak bardzo się staram. / Musimy dotrzeć na lotnisko na czas, bez względu na wszystko.
no wonder...
The doctor says I have a broken foot. No wonder it has been hurting so much! / Well, no wonder you feel so lost.
empezar lección
nic dziwnego...
Lekarz mówi, że mam złamaną stopę. Nic dziwnego, że tak bardzo mnie bolała! / W takim razie nic dziwnego, że czujesz się zagubiony.
out of breath
Sounds like you're out of breath.
empezar lección
bez tchu / zdyszany
Brzmisz jakbyś nie mógł złapać tchu.
out of order
Sorry, the lift is out of order.
empezar lección
uszkodzony, niesprawny, nieczynny (o maszynie, urządzeniu)
Przepraszamy, winda jest uszkodzona.
out of sight
The shore was out of sight now.
empezar lección
poza zasięgiem wzroku / poza polem widzenia
Brzeg był teraz poza zasięgiem wzroku.
out-of-the-way
far from places where many people live or usually go: He grew up in an out-of-the-way place in South Dakota. / The post office is a bit out of the way.
empezar lección
na uboczu
z dala od miejsc, w których mieszka lub zwykle przebywa wiele osób: Wychowywał się na uboczu w Południowej Dakocie. / Poczta jest trochę na uboczu.
out of work
He's been out of work for seven months.
empezar lección
bez pracy / bezrobotny
Od siedmiu miesięcy jest już bez pracy.
piece of cake
idiom
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
empezar lección
coś łatwego, "bułka z masłem"
idiom
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
settle for something
phrasal verb
The forward seats were taken, so we had to settle for the last row.
empezar lección
zadowolić się czymś (przystać na coś)
phrasal verb
Przednie siedzenia były zajęte, więc musieliśmy zadowolić się ostatnim rzędem.
to shave off one's beard
He shaved off his beard.
empezar lección
golić brodę
On zgolił brodę.
sooner or later
And sooner or later, you will have to find a way of practising speaking English with another person.
empezar lección
prędzej czy później
A wcześniej czy później będziesz musiał znaleźć sposób na ćwiczenie mówienia po angielsku z drugą osobą.
to stand someone up
phrasal verb
- How was the date? - There was no date. She stood me up! / 2. I was stood up by my own girlfriend!
empezar lección
wystawić kogoś
phrasal verb
- Jak randka? - Nie było żadnej radnki. Wystawiła mnie! / 2. Zostałem wystawiony przez moją własną dziewczynę!
stardom
I guess stardom sometimes has its advantages. / What Cooper persuasively depicts is the fear factor of stardom-the sense of vulnerability, of a position that's both powerful and fragile.
empezar lección
sława / status gwiazdy / gwiazdorstwo
Myślę, że sława ma czasami swoje zalety. /To, co przekonująco opisuje Cooper, to czynnik strachu towarzyszący byciu gwiazdą - poczucie bezbronności, pozycji, która jest zarówno potężna, jak i krucha.
(to start my) life over again / (to make) a new life for (myself)
also: (to build) a new life for someone
Master, please tell me that I am lucky enough to start my life over again. / Jeffrey, I've built a new life for myself here. / I came to Chicago to start a whole new life for myself. / I cleaned up my prison record, got a whole new life for myself.
empezar lección
(zacząć swoje) życie od nowa
także: stworzyć nowe życie dla kogoś
Mistrzu, proszę, powiedz mi, że mam na tyle szczęścia aby zacząć moje życie od nowa. / Jeffrey, ułożyłam sobie tutaj życie od nowa. / Przyjechałam do Chicago, żeby zacząć całe moje życie od nowa. / Wyczyściłem swoją kartotekę, zacząłem życie od nowa.
stick to something
phrasal verb
We'd better stick to the main road, because the other roads are blocked with snow. / I think we should stick to our original plan. / If everyone sticks to the rules, we shouldn’t have any problems. / If you make a promise, you should stick to it.
empezar lección
trzymać się czegoś / dotrzymać (słowa, obietnicy)
phrasal verb
Lepiej trzymaj się głównej drogi, bo inne są zablok. przez śnieg. / Myślę, że powinniśmy trzymać się pierwotnego planu. / Jak wszyscy będą przestrzegać zasad, nie powinniśmy mieć żadnych problemów. / Jeśli złożysz obietnicę, powinieneś jej dotrzymać.
take pride in something/someone
IDIOM
We take pride in our cultural goods. / 2. We take pride in our home and everything in it. / 3. We take pride in proclaiming this day Superman Day.
empezar lección
być dumnym z czegoś/kogoś
to feel very pleased about something or someone you are closely connected with
Jesteśmy dumni z naszych dóbr kultury. / 2. Nasz dom i wszystko, co w nim jest, napawa nas dumą. / 3. Z dumą ogłaszamy ten dzień Dniem Supermana.
take out the trash, take out the garbage (US) / take out the rubbish (UK)
It doesn't even take ten minutes to take out the trash. / 2. My husband doesn't want to take out the trash.
empezar lección
wynieść śmieci, wyrzucać śmieci
Wyniesienie śmieci nie zajmuje nawet dziesięciu minut. / 2. Mój mąż nie chce wynosić śmieci.
Use your head!
empezar lección
Rusz głową!
What for?
only US
"We really need a bigger car." "What for? The one we have seems big enough to me."
empezar lección
Po co?
only US
"Naprawdę potrzebujemy większego samochodu." "Po co? Ten, który mamy, wydaje mi się wystarczająco duży".
What is it supposed to be? (or What is it/this/that...?)
I didn't realise it was supposed to be a secret. /Is this supposed to be a prison or a school? /Anyway, I have no idea what this is supposed to be.
empezar lección
Co to ma być?
Nie zdawałem sobie sprawy, że to miało być tajemnicą. /Czy to ma być więzienie czy szkoła? /Tak czy owak, nie mam pojęcia co to ma być.
What is it supposed to be? (or What is it/this/that...?)
empezar lección
Co to ma być?
when it comes to...
I've had some bad luck when it comes to relationships. / I am utterly selfish when it comes to buying gifts for people. / I got incredible instincts when it comes to matters of character. / But when it comes to being a priest...
empezar lección
Jeśli chodzi o...
Mam pecha, jeśli chodzi o związki. / Jestem zupełnie samolubna jeśli chodzi o kupowanie prezentów. / Mam niesamowity instynkt jeśli chodzi o kwestie charakteru. / Ale jeśli chodzi o bycie księdzem...
where ... is/are concerned
But where love is concerned, I have only him. / There is therefore no reason to have barriers where tax information is concerned.
empezar lección
jeśli chodzi o ... / gdy chodzi o...
Lecz gdy chodzi o miłość, mam tylko jego. / Dlatego nie ma żadnego powodu, aby istniały bariery tam, gdzie chodzi o informacje podatkowe.
with great care
empezar lección
z dużą starannością
You can rest assured that...
Formal. zwrot znaczący...
You can rest assured that he will not come here.
empezar lección
Może Pan być pewny, że... / Możesz być spokojny, że...
... ‘może Pan/i być pewny/a, że...’
Może być Pan pewien, że on tu nie przyjdzie.
you make me feel better
empezar lección
sprawiasz, że czuję się lepiej

Debes iniciar sesión para poder comentar.