nauka o komunikowaniu 2

 0    32 tarjetas    ewekrawczyk
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Istotę podejścia użytkowania i korzyści można również zawrzeć w następującej formule:
empezar lección
Społeczne i psychiczne ŹRÓDŁA - POTRZEB, które rodzą - OCZEKIWANIA wobec mass mediów, prowadzące do różnych sposobów KORZYSTANIA z mediów = przynoszącego ZASPOKOJENIE potrzeb oraz inne KONSEKWENCJE zaspokojenie potrzeb przez środki masowe może się dokonywać na różnych poziomach. Przedstawiciele kierunku funkcjonalnego zwracali uwagę, że obok treści przekazu, samego kontaktu z mediami, źródło satysfakcji może mieć charakter społeczny na przykład towarzystwo innych ludzi, tematy wspólnych rozmów.
Przykłady czynników społecznych, traktowanych jako potrzeby mogące znaleźć zaspokojenie w środkach masowych sformułowali między innymi Katz, Blumler i Gurevitch na podstawie wyników badań empirycznych. Wyróżnili oni między innymi takie sytuacje:
empezar lección
Sytuacja społeczna tworzy napięcia i konflikty, prowadzi do presji, którą można złagodzić poprzez korzystanie ze środków masowych Sytuacja społeczna tworzy świadomość problemów, które zasługują na uwagę, a także informacji, które można znaleźć w środkach masowego komunikowania Sytuacja społeczna daje ograniczone możliwości zaspokojenia potrzeb. Niezaspokojone powodują, że jednostka szuka w środkach masowych uzupełniających lub zastępczych zaspokojeń Sytuacja społeczna powoduje powstanie pewnych
Spośród wielu schematów klasyfikacyjnych wykorzystania mediów za najbardziej rozbudowany uznawany bywa zwykle schemat typologiczny opracowany przez Denisa McQuaila, który wyróżnia cztery klasy użytkowania i korzyści:
empezar lección
Informacja: Dowiadywanie się o istotnych zdarzeniach oraz warunkach w bezpośrednim otoczeniu, społeczeństwie, świecie Poszukiwanie rady w sprawach praktycznych lub przy wyborze opinii i podejmowaniu decyzji Zaspokojenie ciekawości i ogólnych zainteresowań Uczenie się, samokształcenie Uzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa przez wiedzę Poczucie Tożsamości: Znajdywanie wzmocnień dla indywidualnego systemu wartości Znajdywanie modeli zachowań Identyfikowanie się z wartościowymi postaciami z mediów Moż
Hipoteza „spirali milczenia”.
empezar lección
Z tą koncepcją wyszła niemiecka badaczka Elizabeth Noelle-Neumann. Wyprowadza ją z krytyki studiów tradycyjnych, proponując zmianę orientacji w badaniach nad oddziaływaniem środków masowego przekazu. Wobec wcześniejszych badań wysuwała przede wszystkim zarzut, że nie uwzględniają środowiska społecznego i zachodzących w nim procesów komunikacji interpersonalnej, które przyczyniają się do tego, iż publikowane treści mają wpływ na kształtowanie się ogólnego klimatu opinii publicznej. Spirala milcze
Badania nad oddziaływaniem muszą więc uwzględniać trzy cechy komunikowania masowego:
empezar lección
Stopniowe kumulowanie się wpływu Jednolitość treści upowszechnianych przez cały system mediów, który osłabia selektywność zachowań odbiorczych i zapobiega efektom niepożądanym Wszechobecność masowego komunikowania
Opinia Publiczna
empezar lección
to zbiór publicznie wyrażanych w danej społeczności opinii dotyczących kwestii publicznych, kontrowersyjnych i ważnych dla tej zbiorowości w danym czasie.
Dokładniej mechanizm spirali milczenia próbuje się opisywać wskazując zasadnicze czynniki, które go warunkują i stadia rozwojowe, przez które przechodzi:
empezar lección
Pod wpływem informacji dostarczanych przez media ludzie uznają wagę danej kwestii i wyrabiają sobie pogląd na nią, co umożliwia im publiczne zajęcie stanowiska to znaczy opowiedzenia się po stronie jej zwolenników lub przeciwników. Jednak determinacja z jaką są gotowi bronić swojego stanowiska zależy od tego, czy jest ono zgodne z opinią większości czy mniejszości oraz od tego jak bardzo obawiają się dezaprobaty i ryzyka izolacji, jeśli ich pogląd będzie w społeczności odosobniony Ludzie starają
Wpływ mediów masowych na postrzeganie rozkładu i kierunku ewolucji opinii publicznej rośnie wtedy, gdy spełniają one trzy warunki:
empezar lección
Daną opinię zgodnie przedstawiają jako dominującą (konsonans) Informacje na ten temat pojawiają się w mediach częściej niż zwykle Dochodzi do ciągłych kumulacji tych informacji
Społeczne uczenie się agresji.
empezar lección
Teoria społecznego uczenia się agresji została rozwinięta przez Alberta Bandurę. Zakłada się w niej, że podobnie jak innych zachowań, także zachowań agresywnych człowiek uczy się przez obserwację i naśladowanie innych ludzi, ucieleśniających cenione w danym środowisku wzory i wartości. Istotnym elementem otoczenia, wywierają więc istotny wpływ na proces uczenia się zachowań prospołecznych i antyspołecznych. Cały proces społecznego uczenia się agresji należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, mod
Część komunikologiczna tej teorii koncentruje się zatem na procesie nabywania przez ludzi wzorów zachowań prezentowanych (modelowanych) przez media, który w największym uproszczeniu można scharakteryzować w sposób następujący:
empezar lección
Jednostka zauważa daną formę zachowania opisywaną lub portretowaną (odgrywaną) w zawartości danego medium Jednostka osądza to zachowanie, jego atrakcyjność i potencjalną użyteczność dla skopiowania w jakiejś sytuacji, w której się znajduje lub może się znaleźć Portretowane zachowanie jest w odpowiedniej sytuacji reprodukowane przez jednostkę Reprodukowane zachowanie okazuje się użyteczne lub efektywne w danej sytuacji, nagradzając przez to jednostkę W późniejszym okresie, modelowane zachowanie s
Według Bandury częste oglądanie przemocy w telewizji wywołuje wśród odbiorców, zwłaszcza młodocianych, cztery różne efekty:
empezar lección
Uczy agresywnych wzorów postępowania, pokazuje różne formy przemocy i utrwala przekonanie, że są one skutecznym sposobem działania, świadczącym o pomysłowości i zaradności człowieka Osłabia hamulce powstrzymujące przed stosowaniem przemocy, pokazując, że dzięki przemocy dobro triumfuje nad złem, a agresja jest często akceptowanym, nawet pożądanym sposobem rozwiązywania problemów, zmienia jej kwalifikację moralną Znieczula i przyzwyczaja do przemocy, częste oglądanie przemocy przestaje robić wraż
Mechanizm aktywizowania i wzmacniania wyuczonych wzorów zachowań agresywnych mogą uruchamiać bądź osobiste przeżycia (doświadczenia awersyjne), bądź zachęty płynące z otoczenia zewnętrznego trafiające na podatny lub niepodatny grunt skłonności osobowościowych. Bodźce te mogą działać zarówno samodzielnie, jak i łącznie, reakcja na osobiste przeżycia może zależeć od zachęt zewnętrznych, a skłonności mogą być skutkiem wcześniejszych doświadczeń awersyjnych. Z tym, że oba rodzaje bodźców mogą wywoły
empezar lección
Doświadczenie przemocy, obrazy i zniewagi, niepowodzenia i trudności życiowe czyli przeżycia rodzące frustracje Stresy i emocjonalne pobudzenie, które musi znaleźć jakieś ujście zewnętrzne, musi być rozładowane.
Agenda-setting
empezar lección
Skrótowo istotę koncepcji agenda-setting oddaje się również cytując opinię wyrażoną przez McCombsa i Shawa, że w demokratycznych warunkach media nie mają wpływu na to, co ludzie myślą, a więc na ich poglądy i opinie, mają jednak wpływ na to o czym ludzie myślą, czyli mogą skupiać ich uwagę na jednych sprawach i tym samym odwracać ich uwagę od innych. Teoria Agenda-Setting mówi nam jeszcze o tym, że media ustalają hierarchię ważności według jakiegoś nie obiektywnego klucza.
Bernard Cohen, napisał, że:
empezar lección
„Prasa może rzadko decydować o tym, co ludzie myślą, ma jednak ogromny wpływ na to, o czym ludzie myślą"
Inną gałąź studiów z obszaru problematyki badań nad kształtowaniem przez media zbiorowej świadomości wyznacza koncepcja kultywacji, najwyraźniej sformułowana przez George'a Gerbnera. Ta teoria nawiązuje do koncepcji wszechpotężnych mediów.
empezar lección
Według Gerbnera, system komunikowania stanowi środowisko symboliczne, wspólne źródło wiedzy, pod wpływem którego kształtuje się zbiorowa świadomość, wspólnota kulturowa. Proces ten będący bezpośrednim skutkiem masowego komunikowania nazywa się kultywacją. Środki masowego przekazu tworzą nową pod względem jakości informację, wiedzę o charakterze publicznym oraz nową formę społeczną - publiczność. Wiedza publiczna ma charakter szczególny nie tylko dlatego, że jest dziełem zbiorowym, ale również dl
Koncepcja kultywowania głównego nurtu kultury opiera się na trzech podstawowych założeniach:
empezar lección
Po pierwsze, telewizja zajmująca wśród innych mediów miejsce najważniejsze w codziennym życiu społeczeństwa zdominowała całe symboliczne środowisko, a przedstawiana w niej rzeczywistość zastępuje bezpośrednie doświadczenie oraz inne źródła wiedzy o świecie Po drugie, mimo bogactwa i pozornej różnorodności oferty programowej, telewizja przedstawia spójny i mocno zniekształcony obraz rzeczywistości. Obraz ten jest konstruowany zgodnie z wymogami świata biznesu i ma służyć utrzymaniu konwencjonalny
Przyjęta przez niego (Gerbnera) i jego współpracowników, metoda badawcza obejmuje dwojakiego rodzaju procedury analityczne:
empezar lección
Pierwsza - ustalić, czy tworzą one spójny obraz rzeczywistości oraz jakie stereotypy i deformacje w nim występują Druga - na analizie kultywowania, dokonywanej za pomocą sondaży przeprowadzanych wśród odbiorców telewizji, na temat ich wyobrażeń i przekonań dotyczących rzeczywistości społecznej.
Wyniki tych sondaży były porównywane z analizą zawartości przekazów, profilów jak profil przemocy i stereotypy płciowe, świata przedstawianego przez telewizję. Uzyskiwane wyniki w zasadzie potwierdzały założenia teorii kultywowania głównego nurtu kultury. Dowodziły, że
empezar lección
obraz społeczeństwa w telewizji jest stereotypowy, wypaczony i różni się dość znacznie od rzeczywistości obiektywnych wskaźników dotyczących różnych dziedzin życia społecznego.
Teoria powiększającej się luki w zasobach wiedzy i informacji
empezar lección
Z długofalowymi skutkami oddziaływania mediów wiązano nadzieje na to, że będą się przyczyniać do zmniejszania nierówności w dostępie do wiedzy oraz dóbr kultury dzielących różne grupy społeczne, nadzieje takie wiązano zwłaszcza z telewizją publiczną. Jednakże prowadzone na ten temat badania prowadziły zazwyczaj do konkluzji, że chociaż w pewnych dziedzinach można zauważyć zmniejszenie się dysproporcji zasobów wiedzy między różnymi klasami społecznymi, to jednak w przypadku wiedzy ważnej dla funk
Luka Zamknięta
empezar lección
odnosi się do informacji stosunkowo prostych, dotyczących na przykład cen, mody, przestępczości reform państwa, w przypadku których istnieje wyraźny próg pełnego poinformowania, tak zwanego efektu pułapu. Próg ten jest osiągany wcześniej przez osoby z warstw uprzywilejowanych, jednak pozostali też mogą po pewnym czasie go osiągnąć, luka ta więc ma charakter przejściowy, po jakimś czasie zanika.
Luka Otwarta
empezar lección
dotyczy sytuacji, w której przedmiotem informacji są ważne kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, a przyrost wiedzy o nich ma charakter ciągły. Wiedza ta ułatwia społeczną adaptację jednostki, poprawia jej szanse na rynku pracy, pozwala na pełniejsze uczestnictwo w życiu politycznym. Z tych możliwości pełniej korzystają grupy uprzywilejowane, wzbogacając swój zasób wiedzy pełniej i szybciej niż grupy o niższym statusie społecznym. W efekcie dysproporcje poziomu poinformowania i
Wśród czynników społecznych wpływających na powiększenie się lub zmniejszenie luk informacyjnych zalicza się zazwyczaj:
empezar lección
Typ mediów, telewizja zmniejsza, a prasa zwiększa luki, jednak specjalizacja kanałów telewizyjnych pogłębia lukę otwartą Kontrowersyjność informacji i klimat opinii publicznej, im bardziej konfliktowe informacje, tym mniejsza luka, bo ludzie się nimi interesują oraz rozwarstwienie struktury społecznej, im większe nierówności społeczne, tym większe dysproporcje zasobów wiedzy
Dyfuzja
empezar lección
tanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”
Według E.M. Rogers’a odrzucenie lub przyjęcie innowacji zależy od następujących czynników:
empezar lección
Względna dogodność innowacji. Innowacja powinna zapewniać wzrost efektywności społeczno-ekonomicznej i być dogodniejsza niż rozwiązanie dotychczasowe. Kompatybilność (zgodność) innowacji. Innowacja niekompatybilna jest niezrozumiała i nieistotna, a w rezultacie zostaje odrzucona. Zgodność innowacji z istniejącymi normami, wartościami oraz doświadczeniem sprzyja jej upowszechnianiu. Kompleksowość innowacji. Cecha określona przez stopień trudności w zrozumieniu, przyjęciu i stosowaniu nowego rozwi
Nowe Media
empezar lección
to środki komunikowania (w najszerszym sensie), które wykorzystują technologie elektroniczne i informatyczne (układy scalone, cyfrowe) do kodowania sygnałów oraz utrwalania i transmisji informacji. Nowe media wykazują niższą wrażliwość na dystans i koszt, cechuje je wzrastająca szybkość przetwarzania i transmisji informacji, mniejsze rozmiary, rozszerzalność (kompatybilność) oraz interaktywność. Wzajemne powiązania różnych środków komunikowania prowadzą do zacierania się różnic między komunikowa
Definiując nowe media wymienia się przede wszystkim podstawowe różnice między nimi, a starymi mediami, a zwłaszcza te, które cechują Internet:
empezar lección
Internet zawiera w sobie i upowszechnia różne media, książkę, radio, film i telewizję Internet przekracza ograniczenia wzorców druku, radia i telewizji przez umożliwienie rozmów wielostronnych, umożliwienie jednoczesnego, modyfikacji i redystrybucji obiektów kultury, wydobywa działania komunikacyjne z granic narodu, z terytorialnych relacji przestrzennych nowoczesności, zapewnianie natychmiastowego kontaktu w skali globalnej, włączenie nowoczesnego podmiotu w maszynę podłączoną do sieci
Charakteryzując nowe media wymienia się również inne nowości, które ze sobą niosą, jak:
empezar lección
Digitalizacja wszystkich elementów Konwergencja różnych mediów Odmienność Internetu od komunikowania masowego Adaptacja ról związanych z publikowaniem Dalsza interioryzacja widowni Fragmentaryzacja i zacieranie się granic instytucji medialnej Osłabienie kontroli społecznej
Społeczeństwo informacyjne
empezar lección
terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).
Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego:
empezar lección
wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie), w niektórych krajach w tym sektorze pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%, gospodarka oparta na wiedzy; wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie, postępujący proces decentralizacji społeczeństwa, renesans sp
Kultura masowa
empezar lección
wyraża gust, preferencje oraz maniery mas (czyli większości ludzi). W ujęciu konserwatywnym miała głównie pejoratywne konotacje (przede wszystkim z zamiłowania tej większości do niskich form sztuki), w opiniach środowisk lewicowych (marksistowskich) "kultura mas" traktowana była pozytywnie, bo człowiek pracy był nosicielem wartości raczej kultury ludu, niż komercyjnej kultury dla ludu (jako masowych konsumentów).
D. McQuail wskazując cechy kultury masowej twierdzi że jest ona:
empezar lección
- nietradycjonalna - nieelitarna - produkowana masowo - popularna - komercjalna - zhomogenizowana
Problemy globalizacji kultury.
empezar lección
Globalizacja powoduje głębokie zmiany w stylu życia i strukturach społecznych. Do najczęściej wymienianych zjawisk należą: amerykanizacja życia, konsumpcjonizm oraz pogłębianie różnic pomiędzy krajami wysoko, a słabo rozwiniętymi gospodarczo.

Debes iniciar sesión para poder comentar.